• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 85/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 85/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI

Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, làm việc với cán bộ, công chức của các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, y ban kiểm tra Trung ương, Ban Dân nguyện của y ban Thường vụ Quốc hội đang tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và đại diện các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. Sau khi nghe Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác tiếp công dân, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Trong năm qua tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan Trung ương diễn biến phức tạp, số lượng các đoàn khiếu kiện đông người tăng, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Các cán bộ, công chức của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.

2. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành, cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất phương án phối hp tiếp dân, nhất là việc tiếp những đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, những trường hợp khiếu nại, tố cáo gay gắt, bức xúc, kéo dài bảo đảm việc tiếp công dân trật tự, đúng quy định, giữ gìn an ninh, trật tự công cộng ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Trụ sở Tiếp dân về việc tăng cường phương tiện làm việc cần thiết phục vụ công tác tiếp dân; Thanh tra Chính phủ làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định. Bộ Tài chính xử lý và tạo điều kiện thuận lợi để công tác tiếp công dân đạt kết quả tốt.

c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có phương án, biện pháp cụ thể để bảo đảm an ninh, trật tự ở Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010; kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tiếp dân; bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, có trách nhiệm, tâm huyết làm công tác tiếp dân; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp
công dân.

- Thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định tiếp dân định kỳ; tăng cường đối thoại, tổ chức tiếp dân tại cơ sở, phải đặt mình vào vị trí của người khiếu nại, giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Trung ương tiếp, xử lý những đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, những trường hợp khiếu nại, tố cáo gay gắt, bức xúc, kéo dài đến các cơ quan Trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trụ sở tiếp dân của TƯ Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
- Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;
- Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, V.III, NC, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 28/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/02/2013, VPCP đã ban hành Thông báo 85/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành, cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất phương án phối hợp tiếp dân, nhất là việc tiếp những đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, những trường hợp khiếu nại, tố cáo gay gắt, bức xúc, kéo dài bảo đảm việc tiếp công dân trật tự, đúng quy định, giữ gìn an ninh, trật tự công cộng ởThủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Trụ sở Tiếp dân về việc tăng cường phương tiện làm việc cần thiết phục vụ công tác tiếp dân; Thanh tra Chính phủ làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định. Bộ Tài chính xử lý và tạo điều kiện thuận lợi để công tác tiếp công dân đạt kết quả tốt.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có phương án, biện pháp cụ thể để bảo đảm an ninh, trật tự ở Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Thông báo 85/TB-VPCP

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174898