• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 8902/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là tương đậu DOEN JANG do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 8902/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8902/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 cua Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 214/TB1-CNHP ngày 21/8/2015 và đnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tương đậu (500g/hộp/20 hộp/thùng) DOEN JANG, mới 100% (Mục 16).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Hanaro Việt Nam; Địa chỉ: 18 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Mã số thuế: 0104414044.

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10049955684/A11 ngày 03/8/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tương cô đặc (soybean paste) dùng làm gia vị, dạng nhão, đóng gói 500 gam/hộp.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tương cô đặc (soybean paste) dùng làm gia vị, dạng nhão, đóng gói 500 gam/hộp.

Thuộc nhóm 21.03 “Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến”, phân nhóm 2103.90 “- Loại khác”, mã số 2103.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Công ty TNHH thương mại Hanaro Việt Nam (Đ/c: 18 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giy, Hà Nội);
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8902/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8902/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là tương đậu DOEN JANG.

Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tương cô đặc (soybean paste) dùng làm gia vị, dạng nhão, đóng gói 500 gam/hộp.

Từ khóa: Thông báo 8902/TB-TCHQ

482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295106