• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông báo 8948/TB-SXD-QLKTXD năm 2013 hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký vào danh sách tổ chức hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Thông báo 8948/TB-SXD-QLKTXD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8948/TB-SXD-QLKTXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Căn cứ Điều 8, Điều 45 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ công văn số 2249/UBND-ĐTMT ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Để triển khai thực hiện các công tác quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 30/9/2013), trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về Đăng ký và công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP .

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, có năng lực liên quan đến công tác Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, gửi đến Sở Xây dựng (trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện) các tài liệu, hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị, để Sở tổ chức lựa chọn; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở; và gửi kết quả đến Bộ Xây dựng để công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ.

Hồ sơ đăng ký vào danh sách công bố gồm các thành phần sau:

1) Đơn đăng ký.

2) Bảng thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

3) Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

4) Danh sách Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng, Kỹ sư định giá xây dựng, Giám sát thi công xây dựng.

5) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có).

6) Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).

Sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về Đăng ký và công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP Sở Xây dựng sẽ cập nhật, điều chỉnh và có hướng dẫn chính thức./.

Đính kèm:

- Mẫu Đơn đăng ký;

- Mẫu Bảng thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Mẫu Danh sách Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng, Kỹ sư định giá xây dựng, Giám sát thi công xây dựng.

 


Nơi nhận:
- UBNDTP (thay b/c).
- Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở CT Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở TT&TT, Sở TP.
- UBNDQ-H.
- Các Khu đô thị, Khu Công nghiệp-Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao.
- Hội Kiến trúc sư TPHCM.
- Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM.
- Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TPHCM.
- Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM.
- Ban GĐ SXD.
- Đăng trên Báo Đấu thầu.
- Đăng trên tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng-SXD.
- Thông tin công khai trên trang web và tại bộ phận nhận-trả hồ sơ của Sở Xây Dựng.
- Lưu VP Sở, P.QLKTXD, P.QLCLCTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Quách Hồng Tuyến

 

MẪU

(kèm theo Thông báo số  8948/TB-SXD-QLKTXD ngày 24/10/2013)

Tên tổ chức
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Danh sách tổ chức tư vấn Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 8, Điều 45 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Tên tổ chức đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu quy định hiện hành; xem xét điều kiện và năng lực theo các hồ sơ, tài liệu đính kèm sau đây:

1) Bảng thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

2) Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

3) Danh sách Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng, Kỹ sư định giá xây dựng, Giám sát thi công xây dựng.

4) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có).

5) Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).

Để lựa chọn và công bố Tên tổ chức trong Danh sách tổ chức tư vấn Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

Người đại diện tổ chức

 

 

Ký tên đóng dấu

 

MẪU

(kèm theo Thông báo số 8948/TB-SXD-QLKTXD ngày  24 /10/2013)

Tên tổ chức
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

 

BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1) Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

2) Địa chỉ:

- Trụ sở:

- Điện thoại:                                                                   - Fax:

- Email:                                                                                     - Website:

3) Chi nhánh:

- Trụ sở:

- Điện thoại:                                                                   - Fax:

- Email:                                                                                     - Website:

4) Quyết định thành lập:

5) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

6) Đại diện đơn vị:

7) Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn chủ yếu:

8) Số liệu về tài chính (trong 3 năm gần nhất):

a) Vốn điều lệ:

b) Doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng:

STT

Công tác tư vấn

Năm 20…

Năm 20…

Năm 20…

1

Khảo sát xây dựng công trình

 

 

 

2

Thiết kế xây dựng công trình

 

 

 

3

Thẩm tra thiết kế-dự toán xây dựng công trình

 

 

 

4

Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng

 

 

 

5

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

 

 

 

6

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

 

 

 

7

Các tư vấn khác (quản lý dự án, đấu thầu, …).

 

 

 

9) Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức:

 

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng, Trung cấp

Họa viên thiết kế, nhân viên lập dự toán

Kiến trúc

 

 

 

 

Xây dựng

 

 

 

 

Cấp điện

 

 

 

 

Cấp-Thoát nước

 

 

 

 

Kinh tế

 

 

 

 

……

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Trong đó, số lượng có chứng chỉ hành nghề

 

 

 

 

Trong đó, số lượng của chủ nhiệm, chủ trì

 

 

 

 

10) Hệ thống quản lý chất lượng: ISO….

11) Các công trình tiêu biểu đã tham gia:

STT

Tên dự án/Chủ đầu tư/Địa điểm

Loại hình tư vấn

Quy mô/Cấp công trình

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Những công trình đang thực hiện:

STT

Tên dự án/Chủ đầu tư/Địa điểm

Loại hình tư vấn

Quy mô/Cấp công trình

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

14) Thống kê những công trình đạt giải thưởng (nếu có):

Tôi, đại diện Tên tổ chức, cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện Tổ chức

 

 

Ký tên, đóng dấu

 

MẪU

(kèm theo Thông báo số  8948 /TB-SXD-QLKTXD ngày 24/10/2013)

Tên tổ chức
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

 

DANH SÁCH

Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng, Kỹ sư định giá xây dựng, Giám sát thi công xây dựng

STT

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề

Năm tốt nghiệp đại học

Số, ngày cấp

Cơ quan địa phương cấp

I

Kiến trúc sư

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

II

Kỹ sư hoạt động xây dựng

(kết cấu dân dụng hoặc chuyên ngành, cấp-thoát nước, cấp điện, cơ điện, PCCC, thông gió và điều hòa không khí, …)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

III

Kỹ sư định giá xây dựng

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

IV

Giám sát thi công xây dựng

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp chưa có CCHN, thì để trống phần liên quan đến CCHN.

 

 

Người đại diện Tổ chức

 

 

Ký tên, đóng dấu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8948/TB-SXD-QLKTXD   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Quách Hồng Tuyến
Ngày ban hành: 24/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 8948/TB-SXD-QLKTXD

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236737