• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức hoạt động và quản lý hội


 

Thông báo Kết luận 50-TB/TW năm 2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Thông báo 50-TB/TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 50-TB/TW

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 19-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 56-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA VIII VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Tại phiên họp ngày 10/7/2018, xem xét Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (Báo cáo số 96/ĐĐHLGVN, ngày 23/4/2018) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Việc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Kết luận số 19-KL/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực; tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, tiếp tục củng cố và nâng cao vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của các cấp Hội được tăng cường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; góp phần thiết thực vào việc giải quyết nhiều vấn đề Đảng, Nhà nước và nhân dân yêu cầu.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị, Kết luận nêu trên còn có một số hạn chế. Cấp ủy, tổ chức đảng ở một số bộ, ngành và địa phương, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tính chất chính trị - xã hội của Hội Luật gia Việt Nam và yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội. Chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện để củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội. Hoạt động của một số cấp Hội chưa thực chất, chất lượng và hiệu quả chưa cao...

2. Để tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, Ban Bí thư yêu cầu:

2.1. Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và cấp ủy, tổ chức đảng các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục bảo đảm định hướng lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của Hội; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các cấp Hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 56-CT/TW và Kết luận số 19-KL/TW. Tạo điều kiện để các cấp Hội tham gia sinh hoạt và giao ban định kỳ trong khối nội chính ở địa phương. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động của chi hội luật gia cơ quan.

2.2. Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam lãnh đạo các cấp Hội thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội; chủ động và nhạy bén hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước. Các cấp Hội cần quan tâm hơn nữa trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước...

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực vào việc vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng...

Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng ở các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Hội.

2.3. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam và các cấp Hội hoạt động hiệu quả; phát huy tốt vai trò Hội Luật gia triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải ở cơ sở, tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính...

2.4. Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Bí thư theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW và Thông báo này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Trần Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50-TB/TW   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 17/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 50-TB/TW

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422678