Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 181/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 181/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 25/09/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25 tháng 9 năm 2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 181/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua:

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn quan tâm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển cho vùng dân tộc và miền núi.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, văn bản pháp quy, đưa ra những chủ trương, chính sách lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc, chăm lo đời sống mọi mặt cho đồng bào dân tộc; với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc; về cơ bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc ở khu vực miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như: chương trình 135, Quyết định 120, 134, 186, 30, 32, 31, 33... đã làm cho kinh tế khu vực miền núi, vùng dân tộc tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng, đời sống của đồng bào được cải thiện, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước gắn với thị trường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số cao hơn những năm gần đây và cao hơn mức bình quân của cả nước; bộ mặt nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi.

2. Một số hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những hạn chế, tồn tại đó là: nhiều chính sách về công tác dân tộc chưa được triển khai hoặc triển khai quá chậm, chưa đồng bộ; thể chế về công tác dân tộc còn yếu, xác định vị trí, pháp lý về công tác dân tộc chưa rõ. Sự phối hợp giữa các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương chưa thật đồng bộ. Bộ máy cơ quan dân tộc tuy đã được củng cố và kiện toàn nhưng còn thiếu và yếu, không ổn định về cơ cấu tổ chức nhất là ở các địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc. Nội dung quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc chưa được xác định cụ thể, rõ ràng. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các cấp, các ngành còn yếu và bất cập so với nhiệm vụ, yêu cầu đề ra.

189