Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 229/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tài chính quy mô nhỏ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 229/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 31/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31 tháng 07 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 229/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tài chính quy mô nhỏ.

Hoạt động tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, đã có những đóng góp tích cực trong công tác tạo công ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động tài chính quy mô nhỏ hiện nay còn hạn chế do thiếu khuôn khổ pháp lý, cơ chế và nguồn lực cho hoạt động và phát triển. Để thúc đẩy sự phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ một cách thiết thực, có hiệu quả kinh tế xã hội cao, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2009, với các nội dung chủ yếu sau:

- Đánh giá lại thực trạng để đề xuất hướng phát triển hệ thống tài chính quy mô nhỏ của Việt Nam trong thời gian tới.

- Thông tin, tuyên truyền về cơ chế và mô hình hoạt động của các tổ chức tài chính quy mô nhỏ (về điều kiện hình thành, đối tượng vay, đối tượng cho vay, bảo lãnh, thế chấp, tiết kiệm, rủi ro, hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp vào hoạt động tài chính quy mô nhỏ …).

2. Xây dựng và trong tháng 10 năm 2009 trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP; trong đó cần làm rõ:

- Quy định pháp lý đối với tất cả các hoạt động tài chính quy mô nhỏ, kể cả cơ chế hoạt động của các quỹ tự phát, của các hội nghề nghiệp, nâng cao vai trò hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội…

- Các điều kiện cụ thể về hình thành, tổ chức và hoạt động, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, nguồn lực cần thiết để phát triển vững chắc, có hiệu quả kinh tế xã hội cao của hệ thống tài chính quy mô nhỏ.

80