Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 246/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng và tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 246/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/09/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 08 tháng 9 năm 2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 246/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng và tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án Xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng và tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, của các đơn vị sự nghiệp công; trong đó, cần lưu ý một số nội dung chủ yếu sau:

a. Đề án này thể hiện tính tổng hợp về xã hội hóa của các lĩnh vực hoạt động về dịch vụ công; trước hết là về giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,…; vì vậy, Đề án cần dựa vào kết quả tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện xã hội hóa trong thời gian vừa qua; căn cứ vào tư tưởng chỉ đạo, nội dung, yêu cầu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm và sáu Ban chấp hành Trung ương – Khóa X; Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương – Khóa X, về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012 làm cơ sở để đổi mới cơ chế, chính sách và phương pháp tổ chức thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này; đồng thời, phải đồng bộ với các Đề án liên quan của các Bộ đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

b. Đề án thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao,…; trong các lĩnh vực đó phải nêu rõ các loại hình hoạt động cần được đẩy mạnh xã hội hóa và mức độ xã hội hóa; nhằm thu hút, khai thác các nguồn lực cho phát triển các loại hình dịch vụ này, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

c. Đề án cần nêu rõ các nội dung chủ yếu về: Đổi mới và nâng cao vai trò của Nhà nước và cơ chế quản lý nhà nước; đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập; đẩy mạnh phát triển các cơ sở ngoài công lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước.

102