Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 326/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giáo dục đào tạo và y tế sử dụng vốn trái phiếu chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 326/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 02/12/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 02 tháng 12 năm 2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 326/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giáo dục đào tạo và y tế sử dụng vốn trái phiếu chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo và đại diện các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (sau đây gọi là tỉnh) Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như

1. Hội nghị giao ban đã nghe 12 tỉnh phát biểu, đại diện các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ đã báo cáo và giải đáp ý kiến của các tỉnh. Hội nghị nhận thấy rằng, sau Hội nghị lần thứ nhất vào ngày 8 tháng 10 năm 2008, tiến độ công việc tại các địa phương có sự chuyển biến tích cực hơn, các Bộ đã thực hiện đúng trách nhiệm được giao tại cuộc giao ban. Tuy nhiên, khối lượng xây dựng cơ bản và giải ngân cần hoàn thành còn rất lớn. Các tỉnh và các Bộ liên quan cần quyết liệt triển khai để hoàn thành trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

2. Công việc chung:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế gửi ngay các báo cáo của các Bộ tại cuộc họp đến Uỷ ban nhân dân các tỉnh và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày họp Hội đồng nhân dân để biết tiến độ thực hiện, chủ động bố trí các nguồn vốn và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình.

b) Việc hướng dẫn chế độ, chính sách: về cơ bản các Bộ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã có hướng dẫn về lĩnh vực quản lý của mình cho các địa phương thực hiện. Riêng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với các dự án y tế cần phải được sớm ban hành.

c) Về vốn đối ứng: bố trí vốn đối ứng năm 2009 ít nhất bằng mức vốn đối ứng cho các dự án của năm 2008; kinh phí cho giải phóng mặt bằng, có thể bố trí từ kinh phí xây dựng cơ bản của địa phương để thực hiện. Vốn đối ứng của các năm tiếp theo sẽ thống nhất trong kế hoạch triển khai của cả giai đoạn 2009-2012.

d) Về kế hoạch năm 2009: chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 năm 2008, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế phải có kế hoạch sơ bộ gửi các địa phương để các địa phương có ý kiến và chậm nhất đến ngày 15 tháng 01 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông báo kế hoạch chính thức cho các địa phương.

85