• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ


 

Thông tư 02/2020/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 02/2020/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Đắk Nông.

2. Danh mục địa danh tỉnh Đắk Nông được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố và các huyện, trong đó:

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” là nhóm địa danh dân cư; “SV” là nhóm địa danh sơn văn; “TV” là nhóm địa danh thủy văn; “KX” là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: X. là chữ viết tắt của “xã” ; P. là chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”; TX. là chữ viết tắt của “thị xã”; Q. là chữ viết tắt của “quận”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

Phần II

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

STT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Trang

1

Thành phố Gia Nghĩa

3

2

Huyện Cư Jút

9

3

Huyện Đắk Glong

17

4

Huyện Đắk Mil

27

5

Huyện Đắk R’Lấp

38

6

Huyện Đắk Song

47

7

Huyện Krông Nô

56

8

Huyện Tuy Đức

66

 

Địa danh

Nhóm đối tượng

Tên ĐVHC cấp xã

Tên ĐVHC cấp huyện

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

Toạ độ trung tâm

Toạ độ điểm đầu

Toạ độ điểm cuối

Vĩ độ

(độ, phút, giây)

Kinh độ

(độ, phút, giây)

Vĩ độ

(độ, phút, giây)

Kinh độ

(độ, phút, giây)

Vĩ độ

(độ, phút, giây)

Kinh độ

(độ, phút, giây)

Tổ dân phố 1

DC

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 33''

107°41' 37'

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 2

DC

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 14''

107°41'42''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 3

DC

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 06''

107°42' 51''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 4

DC

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 10''

107°42' 14''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 5

DC

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 29''

107°43' 06''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

cầu Bà Thống

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 29''

107°41' 33''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

cầu Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 17''

107°41' 11''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đường 23 Tháng 3

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 00' 19''

107° 40' 22''

11° 59' 53''

107° 42' 13''

D-48-96-C-d; C-48-12-A-b

đường Hùng Vương

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 59' 53''

107° 42' 13''

11° 58' 08''

107° 42' 02''

C-48-12-A-b

đường Trần Phú

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 59' 53''

107° 42' 13''

12° 01' 20''

107° 44' 12''

D-48-96-C-d; C-48-12-A-b

Quốc lộ 28

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

D-48-96-C-d

trại giam Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 35''

107° 43' 01''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đồi Đức Mẹ

SV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 47''

107° 42' 26''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đồi Hố Bom

SV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 51''

107° 43' 20''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đập Hố Bom

TV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 55''

107° 43' 14''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đập Rầy Mới

TV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 40''

107° 42' 32''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

hồ Trung Tâm

TV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 08''

107° 41' 29''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

suối Đắk Nông

TV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 11' 49''

107° 38' 29''

11° 56' 43''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d

suối Đắk Nur

TV

P. Nghĩa Đức

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 07' 25''

107° 45' 34''

12° 01' 24''

107° 43' 30''

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 1

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 07''

107° 41' 03''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 2

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 39''

107° 40' 44''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 3

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 19''

107° 40' 38''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 4

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 56''

107° 40' 13''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 5

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 40''

107° 39' 56''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 6

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 46''

107° 39' 45''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 7

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 39''

107° 39' 21''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 8

DC

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 33''

107° 38' 40''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk R'Tih 2

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 37''

107° 38' 39''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Tổ dân phố 7

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 32''

107° 39' 22''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Tổ dân phố 8

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 50''

107° 38' 40'

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 508

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 44''

107° 39' 59''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 01' 35''

107° 41' 06''

11° 59' 02''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d;

C-48-12-A-b

đường tránh Gia Nghĩa

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 02' 48''

107° 40' 54''

11° 58' 13''

107° 41' 55''

D-48-96-C-d;

C-48-12-A-b

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-96-C-d

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam

KX

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 46''

107° 38' 50''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cửa xả Bậc Trên

TV

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 43''

107° 38' 21''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Đại La

TV

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 36''

107° 41' 00''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

hồ Thủy điện Đắk R'Tih

TV

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 47''

107° 38' 20''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

suối Đắk R'Tih

TV

P. Nghĩa Phú

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 04' 40''

107° 29' 00''

11° 53' 16''

107° 39' 37''

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 1

DC

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 09''

107° 40' 51''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 2

DC

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 33''

107° 40' 43''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 3

DC

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 13''

107° 40' 12''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 4

DC

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 39''

107° 39' 34''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 5

DC

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 46''

107° 40' 07''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 6

DC

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 03''

107° 39' 33''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 17''

107° 41' 11''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Công ty Chè Olam

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 16''

107° 40' 16''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tih

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 50''

107° 39' 52''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

đường 23 Tháng 3

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 00' 19''

107° 40' 22''

11° 59' 53''

107° 42' 13''

D-48-96-C-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 01' 35''

107° 41' 06''

11° 59' 02''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d;

C-48-12-A-b

đường tránh Gia Nghĩa

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 02' 48''

107° 40' 54''

11° 58' 13''

107° 41' 55''

C-48-12-A-b

Nhà máy Thủy điện Đắk R'Tih

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 56' 55''

107° 39' 28''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

C-48-12-A-b

tịnh xá Ngọc Thiền

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 05''

107° 40' 40''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Trường Trung cấp nghề Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 04''

107° 39' 34''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Thủy điện Đắk R'Tih

TV

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 47''

107° 38' 20''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

suối Đắk Mung

TV

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 58' 36''

107° 42' 06''

11° 56' 22''

107° 39' 27''

C-48-12-A-b

suối Đắk Nông

TV

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 11' 49''

107° 38' 29''

11° 56' 43''

107° 39' 27''

C-48-12-A-b;

D-48-96-C-d

suối Đắk R'Tih

TV

P. Nghĩa Tân

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 04' 40''

107° 29' 00''

11° 53' 16''

107° 39' 37''

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 1

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 16''

107° 40' 51''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 2

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 22''

107° 40' 54''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 3

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 38''

107° 40' 42''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 4

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 47''

107° 40' 58''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 5

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 54''

107° 41' 13''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 6

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 45''

107° 41' 19''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 7

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 08''

107° 41' 11''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 8

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 20''

107° 41' 10''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 9

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 30''

107° 41' 10''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 10

DC

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 20''

107° 40' 32''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

cầu Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 17''

107° 41' 11''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

chùa Pháp Hoa

KX

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 40''

107° 41' 01''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đường 23 Tháng 3

KX

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 00' 19''

107° 40' 22''

11° 59' 53''

107° 42' 13''

D-48-96-C-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 01' 35''

107° 41' 06''

11° 59' 02''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d

đường Tôn Đức Thắng

KX

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 01' 35''

107° 41' 08''

12° 00' 42''

107° 41' 00''

D-48-96-C-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-96-C-d

hồ Thiên Nga

TV

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 13''

107° 40' 44''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

hồ Trung Tâm

TV

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 08''

107° 41' 29''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

suối Đắk Nông

TV

P. Nghĩa Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 11' 49''

107° 38' 29''

11° 56' 43''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d

Tổ dân phố 1

DC

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 10''

107° 41' 00''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 2

DC

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 58''

107° 41' 05'

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 3

DC

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 01''

107° 41' 51''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 4

DC

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 26''

107° 42' 05''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 5

DC

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 49''

107° 42' 00''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Tổ dân phố 6

DC

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 01''

107° 41' 43''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 12''

107° 41' 55''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk Mul

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 08''

107° 42' 02''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 17''

107° 41' 11''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đường 23 Tháng 3

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 00' 19''

107° 40' 22''

11° 59' 53''

107° 42' 13''

D-48-96-C-d

đường Hùng Vương

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 59' 53''

107° 42' 13''

11° 58' 08''

107° 42' 02''

C-48-12-A-b

đường tránh Gia Nghĩa

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 02' 48''

107° 40' 54''

11° 58' 13''

107° 41' 55''

C-48-12-A-b

nghĩa trang Đồi Pháo

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 02''

107° 41' 01''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Quốc lộ 28

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

C-48-12-A-b

Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 59''

107° 41' 20''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Trường Cao đằng cộng đồng tỉnh Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 55''

107° 41' 29''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông

KX

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 47''

107° 41' 29''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Mật Trận

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 50''

107° 41' 15''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Nội Trú

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 32''

107° 41' 55''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Sình Ba

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 50''

107° 41' 12''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Thủy Lợi Tổ dân phố 5

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 56''

107° 41' 55''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Thủy Lợi Tổ dân phố 6

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 22''

107° 41' 39''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

suối Đắk Mung

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 58' 36''

107° 42' 06''

11° 56' 22''

107° 39' 27''

C-48-12-A-b

suối Đắk Nông

TV

P. Nghĩa Trung

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 11' 49''

107° 38' 29''

11° 56' 43''

107° 39' 27''

C-48-12-A-b;

D-48-96-C-d

tổ dân phố Nghĩa Hoà

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 03' 02''

107° 41' 14''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

tổ dân phố Nghĩa Lợi

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 06' 34''

107° 45' 21''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

tổ dân phố Nghĩa Thắng

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 05' 19''

107° 45' 10''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

tổ dân phố Nghĩa Tín

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 42''

107° 41' 02''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

tổ dân phố Tân Lập

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 51''

107° 40' 52'

 

 

 

 

D-48-96-C-d

tổ dân phố Tân Thịnh

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 03' 18''

107° 40' 45''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

tổ dân phố Tân Tiến

DC

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 25''

107° 40' 18''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 01' 35''

107° 41' 06''

11° 59' 02''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d

đường tránh Gia Nghĩa

KX

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 02' 48''

107° 40' 54''

11° 58' 13''

107° 41' 55''

D-48-96-C-C

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-96-C-d

dãy núi Yôk Hang Ni Ong

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 07' 12''

107° 43' 55''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Đỉnh 870,5

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 06' 17''

107° 43' 21''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đồi Bnom Chérian

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 04' 47''

107° 45' 36''

 

 

 

 

D-48-96-D-C

đồi Hố Bom

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 51''

107° 43' 20''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

núi Dốc Trắng

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 03' 27''

107° 41' 38''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

núi Ông Tâm

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 08''

107° 41' 49''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

núi Ông Trợ

SV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 55''

107° 42' 14''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

hồ Tân Thanh (Đỉa)

TV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 21''

107° 40' 56''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Hồ Xanh

TV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

12° 02' 13''

107° 42' 48''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

suối Đắk Krig

TV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 07' 32''

107° 45' 05''

12° 02' 30''

107° 41' 26''

D-48-96-D-C;

D-48-96-C-d;

D-48-96-D-a

suối Đắk Lung

TV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 06' 45''

107° 43' 50''

12° 02' 36''

107° 42' 39''

D-48-96-C-d

suối Đắk Nang

TV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 07' 47''

107° 43' 03''

12° 02' 59''

107° 41' 07''

D-48-96-C-d

suối Đắk Nông

TV

P. Quảng Thành

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 11' 49''

107° 38' 29''

11° 56' 43''

107° 39' 27''

D-48-96-C-d

bon Bu Sop

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 22''

107° 43' 00''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

bon N'Jriêng

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 24''

107° 43' 41''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

bon Phai Kol Pru Đăng

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 28''

107° 42' 24''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

bon S'Re Ú

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 56' 27''

107° 45' 22''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Ting Wel Đơm

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 58''

107° 43' 37''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Cây Xoài

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 55' 32''

107° 39' 43''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Đắk Tân

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 23''

107° 44' 57''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Đồng Tiến

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 23''

107° 42' 19''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Nam Rạ

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 22''

107° 43' 44''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Nghĩa Hoà

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 07''

107° 43' 13

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Nghĩa Thuận

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 15''

107° 42' 43''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

thôn Phú Xuân

DC

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 56' 20''

107° 44' 12''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk Đô

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 55' 45''

107° 45' 03''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

cầu Đắk Mul

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 08''

107° 42' 02''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk Nia 1

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 30''

107° 43' 18''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

cầu Đắk Ning

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 07''

107° 43' 50''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

chùa Phước Điền

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 35''

107° 43' 12''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Di tích lịch sử Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 55' 40''

107° 39' 30''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

Quốc lộ 28

KX

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

C-48-12-A-b;

C-48-12-B-a

đỉnh Đăng Njriêng

SV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 50''

107° 46' 35''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Dốc Trắng

SV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 54' 25''

107° 39' 53''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

đồi B'Nơm Brạ

SV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 17''

107° 43' 51''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Đắk Nia

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 11''

107° 42' 40''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Đắk Ning

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 32''

107° 43' 59''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Nam Rạ

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 58' 46''

107° 43' 09''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

sông Đồng Nai

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 47' 29''

107° 58' 18''

11° 46' 03''

107° 23' 20''

C-48-12-A-b

suối Đắk Mung

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 58' 36''

107° 42' 06''

11° 56' 22''

107° 39' 27''

C-48-12-A-b

suối Đắk N'Đo

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

 

 

11° 59' 54''

107° 48' 09''

11° 55' 01''

107° 43' 33''

C-48-12-A-b;

C-48-12-B-a

suối Đắk Ning

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 02' 10''

107° 47' 37''

11° 57' 27''

107° 44' 11''

C-48-12-A-b;

C-48-12-B-a;

D-48-96-D-c

suối Đắk R'Tih

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 04' 40''

107° 29' 00''

11° 53' 16''

107° 39' 37''

C-48-12-A-b

thác Liêng Nung

TV

xã Đắk Nia

TP. Gia Nghĩa

11° 57' 13''

107° 44' 01''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

bon Đắk R'Moan

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 40''

107° 36' 28''

 

 

 

 

D-48-96-C-c

thôn Tân An

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 03''

107° 35' 59''

 

 

 

 

D-48-96-C-c

thôn Tân Bình

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 55''

107° 39' 24'

 

 

 

 

D-48-96-C-d

thôn Tân Hiệp

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 26''

107° 38' 04''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

thôn Tân Hoà

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 43''

107° 38' 23''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

thôn Tân Lợi

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 50''

107° 38' 38''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

thôn Tân Phú

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 01' 40''

107° 35' 03''

 

 

 

 

D-48-96-C-c

thôn Tân Phương

DC

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

12° 00' 11''

107° 37' 19''

 

 

 

 

D-48-96-C-c

đường tránh Gia Nghĩa

KX

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 02' 48''

107° 40' 54''

11° 58' 13''

107° 41' 55''

D-48-96-C-c

hồ Thủy điện Đắk R'Tih

TV

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

11° 59' 47''

107° 38' 20''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

suối Đắk Buk So

TV

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 13' 01''

107° 28' 27''

11° 59' 32''

107° 36' 11''

D-48-96-C-c;

C-48-12-A-a

suối Đắk R'Moan

TV

xã Đắk R'Moan

TP. Gia Nghĩa

 

 

12° 06' 25''

107° 35' 23''

12° 01' 58''

107° 36' 31''

D-48-96-C-c

bon U1

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 56''

107° 53' 29''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

bon U2

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 28''

107° 53' 28''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

bon U3

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 36' 17''

107° 53' 29''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 1

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 04''

107° 52' 33''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 2

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 34' 59''

107° 53' 03''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 3

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 17''

107° 53' 19''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 4

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 34' 55''

107° 53' 37''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 5

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 34' 32''

107° 53' 40''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 6

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 16''

107° 53' 40''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 7

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 05''

107° 54' 02''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 8

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 27''

107° 54' 09''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 9

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 46''

107° 54' 04''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Tổ dân phố 11

DC

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 36' 00''

107° 53' 43''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Bệnh viện Đa khoa Huyện Cư Jút

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 44''

107° 53' 59''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

cầu Đắk Sôr 2

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 33' 10''

107° 52' 59''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

chùa Huệ Đức

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 12''

107° 53' 17''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

giáo xứ Phúc Bình

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 34' 56''

107° 53' 03''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

giáo xứ Phúc Lộc

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 36' 00''

107° 54' 06''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Khu du lịch Hồ Trúc

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 35' 50''

107° 53' 02''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Khu du lịch Thác Trinh Nữ

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

12° 34' 23''

107° 54' 08'

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-84-D-d; D-48-84-D-c

Quốc lộ 28

KX

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

D-48-84-D-d

sông Srêpok

TV

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

 

 

12° 31' 54''

107° 55' 21''

12° 48' 11''

107° 49' 20''

D-48-84-D-d

suối Đắk Buôn U

TV

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 05''

107° 52' 27''

12° 35' 29''

107° 53' 09''

D-48-84-D-c;

D-48-84-D-d

suối Đắk Gang

TV

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-D-c;

D-48-84-D-d

suối Đắk Sôr

TV

TT. Ea T'Ling

H. Cư Jút

 

 

12° 17' 35''

107° 38' 09''

12° 33' 09''

107° 53' 24''

D-48-84-D-d

Thôn 1

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 30''

107° 49' 24''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 2

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 37''

107° 48' 37''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 3

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 51''

107° 48' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 4

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 41''

107° 48' 17''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 5

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 14''

107° 48' 06''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 6

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 35' 04''

107° 47' 10''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 7

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 12''

107° 47' 28''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 8

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 37''

107° 47' 28''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 9

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 12''

107° 45' 54''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 10

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 30''

107° 45' 57''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 11

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 35' 34''

107° 47' 49''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 12

DC

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 37' 13''

107° 51' 00''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

hồ Đắk Dier

TV

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 35' 21''

107° 47' 17''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

hồ Đắk Rông

TV

xã Cư Knia

H. Cư Jút

12° 36' 58''

107° 46' 47''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

suối Đắk Dier

TV

xã Cư Knia

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 46''

107° 47' 28''

12° 37' 01''

107° 51' 53''

D-48-84-D-a;

D-48-84-D-c

suối Đắk Drông

TV

xã Cư Knia

H. Cư Jút

 

 

12° 34' 05''

107° 43' 54''

12° 37' 04''

107° 48' 41''

D-48-84-D-c

suối Đắk Gang

TV

xã Cư Knia

H. Cư Jút

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-D-c

bon U Sroong

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 38' 50''

107° 48' 25''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 3

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 16''

107° 49' 41''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 4

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 31''

107° 49' 13''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 5

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 38''

107° 49' 04'

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 6

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 25''

107° 48' 53''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 7

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 46''

107° 48' 54''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 8

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 38' 04''

107° 48' 59''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 9

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 53''

107° 48' 44''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 10

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 39''

107° 48' 27''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 11

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 08''

107° 48' 04''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 12

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 13''

107° 46' 39''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 13

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 38' 06''

107° 48' 24''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 14

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 38' 38''

107° 48' 31''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 15

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 38' 29''

107° 48' 20''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 16

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 39' 31''

107° 48' 25''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 17

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 40' 09''

107° 48' 12''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 19

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 47''

107° 47' 20''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 20

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 36' 59''

107° 45' 57''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Cao Lạng

DC

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 37' 35''

107° 50' 07''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

hồ Đắk Rông

TV

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 36' 58''

107° 46' 47''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

hồ Ea Dier

TV

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

12° 39' 12''

107° 46' 59''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

suối Đắk Dier

TV

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 46''

107° 47' 28''

12° 37' 01''

107° 51' 53''

D-48-84-D-C

suối Đắk Drông

TV

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

 

 

12° 34' 05''

107° 43' 54''

12° 37' 04''

107° 48' 41''

D-48-84-D-C

suối Đắk Rich

TV

xã Đắk D'Rông

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 59''

107° 44' 25''

12° 46' 52''

107° 47' 37''

D-48-84-D-a; D-48-84-B-C

buôn Knã

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 07''

107° 50' 40''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Buôn Trum

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 19''

107° 49' 21''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 1

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 41' 57''

107° 50' 46''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 2

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 32''

107° 50' 33''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 5

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 43' 26''

107° 50' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 6

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 04''

107° 50' 13''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 7

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 41' 46''

107° 48' 23''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 8

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 26''

107° 48' 51''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 9

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 43' 33''

107° 49' 27'

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 18

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 40' 40''

107° 47' 57''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Đoàn Kết

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 41' 29''

107° 48' 58''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Đồi Mây

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 41' 32''

107° 47' 47''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Hà Thông

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 41' 32''

107° 49' 51''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Thái Học

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 41' 43''

107° 49' 31''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Trung Tâm

DC

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 03''

107° 49' 35''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Khu rừng bảo tồn Yôk Đôn

KX

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 46' 57''

107° 40' 53''

 

 

 

 

D-48-84-A-d

quốc lộ 14C

KX

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 47' 54''

107° 34' 09''

12° 11' 34''

107° 13' 15''

D-48-84-A-c;

D-48-84-C-a

Đỉnh 286

SV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 46' 29''

107° 38' 36''

 

 

 

 

D-48-84-A-d

Đỉnh 338

SV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 46' 23''

107° 42' 43''

 

 

 

 

D-48-84-A-d

núi Yôk Meng Não

SV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 42' 19''

107° 36' 06''

 

 

 

 

D-48-84-C-a

núi Yôk Nam La

SV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 44' 04''

107° 35' 13''

 

 

 

 

D-48-84-C-a

núi Yôk To Ndrong

SV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

12° 39' 11''

107° 39' 55''

 

 

 

 

D-48-84-C-b

Đak Kên (suối Đắk Ken)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 28' 35''

107° 37' 14''

12° 48' 07''

107° 38' 10''

D-48-84-A-d;

D-48-84-A-c;

D-48-84-C-a

đak N'Bun (suối Đắk N'Bun)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 41' 18''

107° 40' 07''

12° 44' 21''

107° 38' 29''

D-48-84-C-b

đak N'Đrong (suối Đắk N'Đrong nhánh 1)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 44' 21''

107° 38' 29''

12° 47' 58''

107° 39' 33''

D-48-84-A-d; D-48-84-C-b

đak N'Đrong (suối Đắk N'Đrong nhánh 2)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 39' 28''

107° 40' 17''

12° 42' 42''

107° 39' 00''

D-48-84-C-b

đak N'Hop (suối Đắk N'Hóp)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 37' 49''

107° 39' 42''

12° 41' 48''

107° 37' 00''

D-48-84-C-a;

D-48-84-C-b

đak Rêgne (suối Đắk Rêgne)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 41' 04''

107° 36' 17''

12° 43' 43''

107° 37' 11''

D-48-84-C-a

suối Đắk Bon

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 34' 52''

107° 43' 07''

12° 38' 34''

107° 43' 37''

D-48-84-C-d

suối Dak Đăm (Đắk Đăm)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 18' 43''

107° 28' 34''

12° 47' 47''

107° 33' 30''

D-48-84-A-c;

D-48-84-C-a

suối Đắk Dpich

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 32''

107° 47' 44''

12° 46' 04''

107° 47' 24''

D-48-84-B-c

suối Đắk Klâ

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 30''

107° 37' 56''

12° 44' 21''

107° 38' 29''

D-48-84-C-b

suối Đắk K'Lau

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 31' 24''

107° 38' 53''

12° 46' 59''

107° 43' 48''

D-48-84-A-d; D-48-84-C-b

suối Đắk K'Leo

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 20''

107° 38' 30''

12° 43' 55''

107° 38' 32''

D-48-84-C-b

suối Đắk Meng Não

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 42' 46''

107° 35' 17''

12° 45' 41''

107° 36' 46''

D-48-84-A-c;

D-48-84-C-a

suối Đắk M'Lair

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 33' 15''

107° 39' 14''

12° 38' 28''

107° 41' 22''

D-48-84-C-b

suối Đắk Na

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 46' 44''

107° 35' 36''

12° 47' 59''

107° 35' 37''

D-48-84-A-C

đak Nam La (suối Đắk Nam La)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 35''

107° 34' 57''

12° 45' 25''

107° 36' 33''

D-48-84-A-c;

D-48-84-C-a

suối Đắk Nari

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 49''

107° 46' 01''

12° 46' 52''

107° 47' 37''

D-48-84-B-c;

D-48-84-D-a

suối Đắk Ndri (nhánh 1)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 46' 52''

107° 47' 37''

12° 48' 09''

107° 49' 20''

D-48-84-B-C

suối Đắk Ndri (nhánh 2)

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 44' 49''

107° 45' 17''

12° 46' 31''

107° 46' 46''

D-48-84-B-C

suối Đắk N'Hum

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 39' 16''

107° 39' 42''

12° 41' 59''

107° 38' 48''

D-48-84-C-b

suối Đắk Nốp

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 34' 36''

107° 43' 20''

12° 39' 00''

107° 43' 10''

D-48-84-C-b;

D-48-84-C-d

suối Đắk Penh

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 10''

107° 39' 23''

12° 43' 43''

107° 38' 48''

D-48-84-C-b

suối Đắk Rich

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 59''

107° 44' 25''

12° 46' 52''

107° 47' 37''

D-48-84-B-C

suối Đắk Ro

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 45' 10''

107° 42' 12''

12° 47' 24''

107° 41' 48''

D-48-84-A-d

suối Đắk Siên

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 42' 56''

107° 50' 18''

12° 45' 25''

107° 51' 31''

D-48-84-D-a

suối Đắk Sir

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 30' 18''

107° 41' 05''

12° 45' 33''

107° 43' 28''

D-48-84-A-d;

D-48-84-C-b; D-48-84-C-d

suối Đắk Tu

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 45' 28''

107° 42' 29''

12° 47' 20''

107° 42' 20''

D-48-84-A-d

suối Đắk Tul

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 09''

107° 40' 34''

12° 47' 40''

107° 40' 26''

D-48-84-A-d; D-48-84-C-b

suối Đắk Yang Lay

TV

xã Đắk Wil

H. Cư Jút

 

 

12° 46' 19''

107° 35' 25''

12° 47' 56''

107° 34' 26''

D-48-84-A-C

Thôn 1

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 47' 02''

107° 50' 27''

 

 

 

 

D-48-84-B-C

thôn Ba Tầng

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 43' 52''

107° 50' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Bằng Sơn

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 50''

107° 51' 06''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Bình Minh

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 42' 32''

107° 52' 42''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Cao Lạng

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 49''

107° 51' 47

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Đắk Thanh

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 30''

107° 52' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Hợp Tân

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 24''

107° 52' 50''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Hợp Thành

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 42' 06''

107° 51' 21''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Nam Thanh

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 36''

107° 51' 49''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Nam Tiến

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 43' 09''

107° 51' 58''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Nhà Đèn

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 40' 23''

107° 53' 43''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Phú Sơn

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 46''

107° 53' 24''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Quyết Tâm

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 40' 39''

107° 52' 21''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Suối Tre

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 43' 30''

107° 53' 11''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Tân Sơn

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 43''

107° 51' 42''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Tân Tiến

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 47''

107° 51' 07''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Thanh Nam

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 12''

107° 53' 20''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Thanh Sơn

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 40' 53''

107° 52' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Thanh Tâm

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 15''

107° 52' 40''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Thanh Xuân

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 19''

107° 52' 00''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Trung Sơn

DC

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 38''

107° 52' 39''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

chùa Huệ Quang

KX

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 40' 53''

107° 52' 29''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

nhà thờ Giáo họ Trinh Nương

KX

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 41' 12''

107° 52' 35''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thủy điện Dray Linh 3

KX

xã Ea Pô

H. Cư Jút

12° 40' 36''

107° 54' 05''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

sông Srêpok

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 31' 54''

107° 55' 21''

12° 48' 11''

107° 49' 20''

D-48-84-B-c; D-48-84-B-d; D-48-84-D-b;

suối Đắk Dpich

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 43' 32''

107° 47' 44''

12° 46' 04''

107° 47' 24''

D-48-84-B-C

suối Đắk Lul

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 45' 07''

107° 48' 31''

12° 46' 47''

107° 50' 56''

D-48-84-B-C

suối Đắk Ndri (nhánh 1)

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 46' 52''

107° 47' 37''

12° 48' 09''

107° 49' 20''

D-48-84-B-C

suối Đắk Po

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 42' 06''

107° 52' 46''

12° 43' 21''

107° 53' 43''

D-48-84-D-b

suối Đắk Rich

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 59''

107° 44' 25''

12° 46' 52''

107° 47' 37''

D-48-84-B-C

suối Đắk Siên

TV

xã Ea Pô

H. Cư Jút

 

 

12° 42' 56''

107° 50' 18''

12° 45' 25''

107° 51' 31''

D-48-84-B-C

Thôn 1

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 40' 18''

107° 52' 13''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 2

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 52''

107° 52' 25'

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 3

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 42''

107° 52' 08''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 4

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 40' 00''

107° 51' 35''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 5

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 34''

107° 51' 24''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 6

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 31''

107° 51' 43''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 7

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 51''

107° 51' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 8

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 31''

107° 51' 10''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 9

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 02''

107° 50' 46''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 10

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 52''

107° 51' 49''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 11

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 37' 10''

107° 52' 50''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 12

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 59''

107° 53' 01''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

Thôn 13

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 49''

107° 51' 57''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 14

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 08''

107° 51' 48''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 15

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 22''

107° 52' 01''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

Thôn 16

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 24''

107° 54' 03''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

thôn Tân Bình

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 37' 35''

107° 52' 07''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Tân Ninh

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 38' 15''

107° 50' 50''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

thôn Trung Tâm

DC

xã Nam Dong

H. Cư Jút

12° 39' 30''

107° 51' 54''

 

 

 

 

D-48-84-D-a

sông Srêpok

TV

xã Nam Dong

H. Cư Jút

 

 

12° 31' 54''

107° 55' 21''

12° 48' 11''

107° 49' 20''

D-48-84-D-b

suối Đắk Dier

TV

xã Nam Dong

H. Cư Jút

 

 

12° 35' 46''

107° 47' 28''

12° 37' 01''

107° 51' 53''

D-48-84-D-a

suối Đắk Gang

TV

xã Nam Dong

H. Cư Jút

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-D-b

Buôn Buôr

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 57''

107° 54' 50''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

buôn Ea Pô

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 22''

107° 54' 20''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Buôn Nui

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 50''

107° 55' 02''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Buôn Trum

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 04''

107° 54' 13''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 1

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 41''

107° 55' 03''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 2

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 28''

107° 54' 51''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 3

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 22''

107° 54' 37''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 4

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 00''

107° 54' 51''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 5

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 35' 42''

107° 54' 34''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 6

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 10''

107° 54' 22'

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 7

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 24''

107° 53' 51''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 8

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 57''

107° 53' 44''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 9

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 02''

107° 53' 26''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 10

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 11''

107° 53' 25''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 11

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 44''

107° 55' 22''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 12

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 40''

107° 54' 39''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 13

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 32''

107° 53' 29''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 14

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 13''

107° 53' 00''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Thôn 15

DC

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 42''

107° 54' 18''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

cầu Srêpôk

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 51''

107° 55' 39''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

chùa Phổ Chiếu

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 36''

107° 54' 44''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Công ty Tân Á Đại Thành

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 34''

107° 55' 10''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

giáo họ Thánh Gia

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 05''

107° 53' 33''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

giáo họ Thánh Mầu

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 36' 22''

107° 54' 50''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Khu công nghiệp Tâm Thắng

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 35' 59''

107° 55' 11''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-84-D-d

hồ Băng Mun

TV

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

12° 37' 14''

107° 54' 40''

 

 

 

 

D-48-84-D-d

sông Srêpôk

TV

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

 

 

12° 31' 54''

107° 55' 21''

12° 48' 11''

107° 49' 20''

D-48-84-D-b;

D-48-84-D-d

suối Đắk Gang

TV

xã Tâm Thắng

H. Cư Jút

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-D-b;

D-48-84-D-d

Thôn 1

DC

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

12° 34' 56''

107° 51' 55''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 2

DC

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

12° 34' 51''

107° 51' 26''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 3

DC

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

12° 34' 53''

107° 51' 02''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 4

DC

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

12° 35' 10''

107° 51' 05''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 5

DC

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

12° 35' 42''

107° 51' 16''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Thôn 6

DC

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

12° 34' 56''

107° 50' 32''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-84-D-d

suối Đắk Gang

TV

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-D-c

suối Đắk Sôr

TV

xã Trúc Sơn

H. Cư Jút

 

 

12° 17' 35''

107° 38' 09''

12° 33' 09''

107° 53' 24''

D-48-84-D-c;

D-48-84-D-d

bon Kon Hao

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

11° 59' 29''

107° 45' 42''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Ting Wel Đăng

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 05' 53''

107° 47' 06''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

Thôn 3

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 05' 05''

107° 46' 31''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

Thôn 4

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

11° 58' 49''

107° 46' 32''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Thôn 5

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

11° 58' 40''

107° 46' 44''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Thôn 6

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 01' 54''

107° 43' 46''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Thôn 7

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 01' 37''

107° 44' 43''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Thôn 8

DC

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 06' 17''

107° 47' 01''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

giáo họ Phúc Lâm

KX

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 04' 45''

107° 47' 07''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

Khu công nghiệp BMC Đắk Nông

KX

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 01' 53''

107° 44' 25''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

Quốc lộ 28

KX

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

D-48-96-D- c;D-48-96-C- d

Đồi 738

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 04' 14''

107° 49' 44''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Bnom Chérian

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 04' 47''

107° 45' 36''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Dang Nao

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

11° 59' 50''

107° 47' 02''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

đồi Dang Sity

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 03' 38''

107° 46' 36''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Dang Touôtt

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 01' 05''

107° 45' 27''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Hố Bom

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 01' 51''

107° 43' 20''

 

 

 

 

D-48-96-C-d

đồi Yôk Dang Liên

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 00' 48''

107° 49' 22''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Yôk Gur Krết

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 05' 19''

107° 49' 26''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Yôk Sa Ra

SV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 07' 54''

107° 46' 17''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

hồ Nao Bơm

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

12° 04' 52''

107° 47' 06''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

suối Đắk Ha

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 49''

107° 47' 43''

12° 00' 33''

107° 51' 47''

D-48-96-D-c

suối Đắk Lou

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 03' 12''

107° 46' 50''

12° 00' 48''

107° 46' 25''

D-48-96-D-c

suối Đắk Mang

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 28

107° 47' 59'

12° 02' 01''

107° 54' 00''

D-48-96-D-C

suối Đắk N'Đo

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

11° 59' 54''

107° 48' 09''

11° 55' 01''

107° 43' 33''

C-48-12-B-a

suối Đắk N'Giá

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 42''

107° 48' 21''

12° 04' 05''

107° 52' 03''

D-48-96-D-C

suối Đắk Ning

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 02' 10''

107° 47' 37''

11° 57' 27''

107° 44' 11''

D-48-96-D-C

suối Đắk N'Krign

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 02' 17''

107° 45' 15''

12° 00' 23''

107° 45' 27''

D-48-96-D-c;

D-48-96-C-d

suối Đắk Nur

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 25''

107° 45' 34''

12° 01' 24''

107° 43' 30''

D-48-96-D-c;

D-48-96-C-d

suối Đắk R'Măng (Đạ R'Măng)

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 01' 38''

107° 48' 18''

12° 11' 08''

108° 06' 40''

D-48-96-D-c;

D-48-12-B-a

suối Đắk R'Nial

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 39''

107° 47' 35''

12° 06' 15''

107° 46' 07''

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-C

suối Đắk Wet

TV

xã Đắk Ha

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 32''

107° 45' 54''

12° 06' 18''

107° 46' 19''

D-48-96-D-C

bon B'Nơm - Păng Răh

DC

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 56' 51''

107° 50' 26''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon B'Plao

DC

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 56' 45''

107° 50' 33''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon B'Tong

DC

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 57' 04''

107° 50' 44''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Thôn 4

DC

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 57' 15''

107° 50' 45''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Thôn 5

DC

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 57' 22''

107° 51' 09''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

cầu Đắk G'Long 2

KX

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 56' 23''

107° 50' 05''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Đỉnh 882

SV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 55' 59''

107° 53' 32''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

núi Bnơm Pot Pê

SV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

11° 58' 26''

107° 51' 37''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

suối Đắk Dan

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

11° 58' 15''

107° 50' 15''

11° 59' 29''

107° 51' 26''

C-48-12-B-a

suối Đắk Glong

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 54''

107° 53' 53''

11° 54' 20''

107° 43' 56''

C-48-12-B-a;

C-48-12-B-b

suối Đắk Glong

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 22''

107° 52' 06''

11° 54' 25''

107° 51' 21''

C-48-12-B-b

suối Đắk Hou

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

11° 58' 34''

107° 48' 31''

11° 59' 43''

107° 49' 51''

C-48-12-B-a

suối Đắk Nou

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

11° 55' 44''

107° 59' 27''

12° 01' 40''

107° 54' 43''

C-48-12-B-b

suối Đắk R'Măng (Đạ R'Măng)

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

12° 01' 38''

107° 48' 18''

12° 11' 08''

108° 06' 40''

C-48-12-B-a

suối Đắk R'Pi

TV

xã Đắk PLao

H. Đắk Glong

 

 

11° 55' 26''

107° 53' 31''

12° 01' 11''

107° 52' 51''

C-48-12-B-a;

C-48-12-B-b

bon Pang Xuôi

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 04' 10''

107° 54' 23

 

 

 

 

D-48-96-D-d

bon Rơ Sông

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 02' 07''

107° 54' 05''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

bon Sa Nar

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 04' 17''

107° 54' 47''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

bon Sa Ú

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 04' 56''

107° 55' 20''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

Thôn 5

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 01' 39''

107° 53' 28''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

Thôn 6

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 01' 14''

107° 52' 45''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

Thôn 7

DC

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 02' 50''

107° 55' 46''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

Đỉnh 815,5

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 04' 26''

107° 54' 56''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Bonom Tơr Bon

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 02' 25''

107° 51' 42''

 

 

 

 

D-48-96-D-C

núi Yôk Bô Đông

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

11° 57' 07''

107° 57' 04''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

núi Yôk Bong Teui

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 01' 36''

107° 55' 32''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk Cagne

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 00' 15''

108° 00' 47''

 

 

 

 

D-49-85-C-C

núi Yôk Da Na

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 03' 28''

107° 56' 31''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk Dung Blang

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 01' 32''

107° 59' 10''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk Dung Kai

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 01' 12''

107° 56' 10''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk Kẻ Chur

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 01' 12''

107° 56' 49''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk Pot Sau

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

11° 59' 59''

107° 57' 22''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

núi Yôk Riong

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

11° 59' 45''

107° 59' 09''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

núi Yôk R'Ting

SV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 02' 10''

107° 57' 41''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

hồ Đắk Ha Lay

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 03' 52''

107° 53' 54''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

hồ Đắk Snao

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

12° 04' 41''

107° 55' 02''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

suối Đắk Ha

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 49''

107° 47' 43''

12° 00' 33''

107° 51' 47''

D-48-96-D-C

suối Đắk Kong Kon

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 00' 09''

107° 56' 44''

12° 01' 07''

107° 55' 04''

D-48-96-D-d

suối Đắk Mang

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 28''

107° 47' 59''

12° 02' 01''

107° 54' 00''

D-48-96-D-c;

D-48-96-D-d

suối Đắk Mbao

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 02' 13''

107° 59' 30''

12° 01' 15''

107° 57' 56''

D-48-96-D-d

suối Đắk N'Hong

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 39''

108° 04' 27''

12° 03' 57''

107° 57' 41''

D-48-96-D-d;

D-49-85-C-c;

D-49-1-A-a

suối Đắk Ni Ong

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 59' 25''

107° 57' 53''

11° 58' 33''

107° 57' 09''

C-48-12-B-b

suối Đắk Nia

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 57' 48''

107° 58' 36''

11° 59' 34''

107° 55' 25''

C-48-12-B-b

suối Đắk Nou

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 55' 44''

107° 59' 27'

12° 01' 40

107° 54' 43'

C-48-12-B-b

suối Đắk Nour

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 02' 11''

107° 58' 29''

12° 03' 07''

107° 57' 11''

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Da

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 06' 52''

107° 52' 59''

12° 03' 57''

107° 52' 07''

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Hou

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 00' 44''

107° 57' 12''

12° 01' 25''

107° 57' 26''

D-48-96-D-d

suối Đắk Ring Ang

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 57' 28''

107° 58' 34''

11° 57' 48''

107° 57' 23''

C-48-12-B-b

suối Đắk Riong

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 59' 54''

107° 59' 27''

12° 02' 29''

107° 56' 21''

D-48-96-D-d;

C-48-12-B-b

suối Đắk R'Măng

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 01' 38''

107° 48' 18''

12° 11' 08''

108° 06' 40''

D-48-96-D-c;

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Pi

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

11° 55' 26''

107° 53' 31''

12° 01' 11''

107° 52' 51''

D-48-96-D-d;

C-48-12-B-b

suối Đắk Snao

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 21''

107° 54' 22''

12° 04' 52''

107° 58' 34''

D-48-96-D-d

suối Đắk Tiến Bay

TV

xã Đắk R'Măng

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 51''

107° 55' 02''

12° 05' 56''

107° 57' 01''

D-48-96-D-d

bon B'Dơng

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 44''

107° 55' 02''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

bon B'Nơr

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 33''

107° 56' 42''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

bon B'Srê A

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 49''

107° 54' 46''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

bon B'Srê B

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 34''

107° 55' 23''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

bon Pang So

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 31''

107° 55' 43''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

Thôn 1

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 56' 00''

107° 56' 37''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

Thôn 2

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 56' 27''

107° 56' 08''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

Thôn 3

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 55' 12''

107° 54' 56''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

Thôn 4

DC

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 55' 05''

107° 57' 01''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

cầu Đắk Kinh

KX

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 51' 13''

107° 58' 27''

 

 

 

 

C-48-12-B-d

cầu Đắk Nao

KX

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 48' 53''

107° 58' 42''

 

 

 

 

C-48-12-B-d

cầu Đắk Plao

KX

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 15''

107° 58' 32''

 

 

 

 

C-48-12-B-d

cầu Đắk Tir

KX

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 49' 58''

107° 58' 42''

 

 

 

 

C-48-12-B-d

Quốc lộ 28

KX

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

C-48-12-B- d;C-48-12-B- b

núi Nâm R'Hong

SV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 55' 33''

107° 55' 44''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

núi Ta Đung

SV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 51' 32''

108° 02' 02''

 

 

 

 

C-49-1-A-c

núi Yôk Đang Pout

SV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 54' 06''

107° 58' 10''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

núi Yôk Nat

SV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 21''

107° 57' 05''

 

 

 

 

C-48-12-B-d

núi Yôk T'Chirké

SV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 46''

108° 04' 23''

 

 

 

 

C-49-1-A-a

hồ Chumia

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 52' 36''

107° 55' 59''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

hồ Da Sre

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 53' 00''

107° 54' 42''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

hồ Thủy điện Đồng Nai

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

11° 49' 57''

107° 57' 34''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

sông Đồng Nai

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 47' 29''

107° 58' 18''

11° 46' 03''

107° 23' 20''

C-48-12-B-d

suối Đắk Ding K'Lan

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 51' 20''

108° 01' 07''

11° 52' 15''

107° 59' 05''

C-48-12-B-d; C-49-1-A-C

suối Đắk Glong

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 54''

107° 53' 53''

11° 54' 20''

107° 43' 56''

C-48-12-B-b

suối Đắk Ldơ

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 55' 26''

108° 00' 41''

11° 56' 52''

108° 02' 52''

C-49-1-A-a

suối Đắk Liêng Ding

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 51' 57''

108° 01' 21''

11° 52' 19''

107° 58' 35''

C-48-12-B-d;

C-49-1-A-C

suối Đắk N'Hong

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 39''

108° 04' 27''

12° 03' 57''

107° 57' 41''

C-49-1-A-a

suối Đắk Nou

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 55' 44''

107° 59' 27''

12° 01' 40''

107° 54' 43''

C-48-12-B-b

suối Đắk Plao

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 56' 23''

107° 59' 53''

11° 53' 05''

107° 59' 07''

C-48-12-B-b;

C-48-12-B-d;

C-49-1-A-a

suối Đắk R'Chă

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 01''

107° 57' 26''

11° 54' 36''

107° 57' 22''

C-48-12-B-b

suối Đắk Ria

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 51''

108° 05' 10''

11° 54' 50''

108° 04' 57''

C-49-1-A-a

suối Đắk Riti

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 52' 50''

108° 00' 16''

11° 54' 52''

108° 00' 00''

C-49-1-A-a;

C-48-12-B-b

suối Đắk R'Le

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 18''

107° 58' 45''

11° 54' 52''

107° 57' 04''

C-48-12-B-b

suối Đắk R'Mos

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 52' 59''

107° 54' 31''

11° 52' 19''

107° 53' 31''

C-48-12-B-b; C-48-12-B-d

suối Đắk R'Nang

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 52' 49''

107° 56' 53''

11° 56' 01''

107° 56' 42''

C-48-12-B-b

suối Đắk R'Sâm

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 53' 44''

107° 55' 15''

11° 56' 27''

107° 55' 52''

C-48-12-B-b

suối Đắk Tergnol

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 53' 47''

108° 04' 44''

11° 54' 35''

108° 04' 43''

C-49-1-A-a

suối Đắk Teur Hung

TV

xã Đắk Som

H. Đắk Glong

 

 

11° 52' 08''

108° 01' 40''

11° 54' 39''

108° 04' 27''

C-49-1-A-a; C-49-1-A-C

Thôn 6

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 11' 55''

108° 05' 39''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

Thôn 7

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 11' 11''

108° 06' 14'

 

 

 

 

D-49-85-C-a

Thôn 8

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 10' 37''

108° 06' 18''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

Thôn 9

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 10' 25''

108° 06' 31''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

Thôn 10

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 09' 40''

108° 06' 38''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

Thôn 11

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 09' 14''

108° 04' 42''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

Thôn 12

DC

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 10' 28''

108° 05' 03''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

cầu Đắk R'Măng

KX

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 10' 22''

108° 06' 43''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

đường tỉnh 684B

KX

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 16' 12''

107° 59' 32''

12° 10' 22''

108° 06' 43''

D-49-85-C-a

đồi Dăng K'Long

SV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 09' 17''

108° 02' 37''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

đồi lêr Kai

SV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 10' 53''

108° 04' 19''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

đồi M'Hir

SV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 11' 14''

108° 02' 15''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

đồi Yôk K'Rong G'Ruc

SV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 09' 40''

108° 00' 58''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

đồi Yôk R'La Lang

SV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 10' 48''

108° 05' 33''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

núi Nơm Nir

SV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

12° 09' 26''

108° 05' 21''

 

 

 

 

D-49-85-C-a

sông Krông Nô (Kơ Rông Nô)

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 08''

108° 06' 40''

12° 31' 23''

107° 56' 45''

D-49-85-C-a

suối Đắk Dơng Blang

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 40''

108° 00' 55''

12° 12' 36''

108° 00' 45''

D-49-85-C-a

suối Đắk Dơng Trơi

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 56''

107° 59' 48''

12° 10' 44''

108° 02' 05''

D-49-85-C-a

suối Đắk M'Hir

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 00''

108° 00' 42''

12° 07' 45''

107° 59' 43''

D-49-85-C-a

suối Đắk RDõh

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 10' 57''

108° 03' 00''

12° 08' 36''

108° 01' 55''

D-49-85-C-a

suối Đắk R'Dũi

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 49''

108° 02' 41''

12° 09' 51''

108° 01' 53''

D-49-85-C-a

suối Đắk R'Măng (Đạ R'Măng)

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 01' 38''

107° 48' 18''

12° 11' 08''

108° 06' 40''

D-48-96-D-b;

D-48-96-D-d;

D-49-85-C-c;

D-49-85-C-a

suối Đắk R'Tih

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 10' 53''

107° 57' 49''

12° 07' 21''

107° 59' 13''

D-48-96-D-b;

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Yol

TV

xã Quảng Hoà

H. Đắk Glong

 

 

12° 14' 23''

107° 57' 09''

12° 08' 21''

108° 04' 40''

D-49-85-C-a

bon B'Dơng

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 09''

107° 52' 24''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Ka La Dạ

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 38''

107° 47' 53''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Ka La Dơng

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 47''

107° 47' 48''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Ka La Yu

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 23''

107° 48' 11'

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Ka Nur

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 09''

107° 47' 40''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Phi Mur

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 55' 05''

107° 47' 13''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon R'Dạ

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 46''

107° 46' 32''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Sa Diêng

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 29''

107° 48' 06''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

bon Sa Ú - bon Dru

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 48''

107° 48' 18''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

thôn Đắk Lang

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 34''

107° 48' 04''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

thôn Quảng Long

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 30''

107° 50' 27''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

thôn Tân Tiến

DC

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 02''

107° 46' 05''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Ban quản lý dự án Thủy Điện Đồng Nai 3

KX

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 17''

107° 53' 07''

 

 

 

 

C-48-12-B-b

cầu Đắk G'Long

KX

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 55' 32''

107° 46' 21''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

cầu Đắk G'Long 2

KX

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 56' 23''

107° 50' 05''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng ấp chiến lược Hang No

KX

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 52' 07''

107° 46' 31''

 

 

 

 

C-48-12-B-c

giáo xứ Quảng Phúc

KX

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 31''

107° 47' 54''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

Quốc lộ 28

KX

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

C-48-12-B-a; C-48-12-A-b; C-48-12-B-b

đỉnh Đăng N'Jriêng

SV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 56' 52''

107° 46' 36''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

đập Chính Thủy Điện Đồng Nai 3

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 52' 26''

107° 53' 11''

 

 

 

 

C-48-12-B-d

đập Chính Thủy Điện Đồng Nai 4

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 53' 11''

107° 43' 36''

 

 

 

 

C-48-12-A-b

hồ Da Sre

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 55' 00''

107° 49' 34''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

hồ Nao Kon Đơi

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

11° 54' 57''

107° 47' 31''

 

 

 

 

C-48-12-B-a

sông Đồng Nai

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

 

 

11° 47' 29''

107° 58' 18''

11° 46' 03''

107° 23' 20''

C-48-12-B-c;

C-48-12-A-b;

C-48-12-A-d;

C-48-12-B-d; C-48-12-B-a

suối Đắk Glong

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

 

 

11° 54' 54''

107° 53' 53''

11° 54' 20''

107° 43' 56''

C-48-12-B-a;

C-48-12-B-b

suối Đắk R'Mos

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

 

 

11° 52' 59''

107° 54' 31''

11° 52' 19''

107° 53' 31''

C-48-12-B-d

suối Đắk Srai

TV

xã Quảng Khê

H. Đắk Glong

 

 

11° 53' 30''

107° 46' 49''

11° 52' 57''

107° 43' 53''

C-48-12-B-a;

C-48-12-A-b

bon Bu Sir

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 08' 58''

107° 52' 17''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

bon N'Doh

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 27''

107° 52' 20''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

bon N'Ting

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 19''

107° 52' 05''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

bon Phi Glê

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 08' 44''

107° 53' 03''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

bon R'Bút

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 31''

107° 52' 35''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

bon Rlong Phe

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 07''

107° 52' 23''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

bon Sa Nar

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 22''

107° 52' 26''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

Thôn 4

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 15' 37''

107° 57' 56''

 

 

 

 

D-48-96-B-d

Thôn 5

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 15' 07''

107° 57' 15''

 

 

 

 

D-48-96-B-d

thôn Đắk SNao

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 20''

107° 56' 16''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

thôn Đắk Snao 2

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 12''

107° 56' 57''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

thôn Quảng Hợp

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 23''

107° 52' 02''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

thôn Quảng Tiến

DC

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 55''

107° 50' 17''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

cầu Đắk Ntin

KX

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 45''

107° 49' 13''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn

KX

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 35''

107° 52' 19''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

Đường tỉnh 686

KX

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 12' 43''

107° 27' 41''

12° 08' 31''

107° 49' 40''

D-48-96-C-b

Quốc lộ 28

KX

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

11° 47' 41''

107° 58' 44''

12° 35' 18''

107° 53' 32''

D-48-96-D-

b;D-48-96-B- d;D-48-96-D- a;D-48-96-D- c

cao nguyên R'Bout

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 52''

107° 55' 14''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

cao nguyên Smarr

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 25''

107° 55' 24''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

đồi Yôk Gur Krết

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 05' 19''

107° 49' 26''

 

 

 

 

D-48-96-D-c

đồi Yôk Sa Ra

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 54''

107° 46' 17'

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi B'Nonk Rong Kê Nê

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 57''

107° 53' 26''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Dang Pott

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 33''

107° 51' 35''

 

 

 

 

D-48-96-D-C

núi Hir Yang

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 15' 44''

107° 55' 24''

 

 

 

 

D-48-96-B-d

núi Nam Nung

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 13' 42''

107° 42' 52''

 

 

 

 

D-48-96-C-b

núi Yôk Đang Chay

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 12' 11''

107° 57' 19''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

núi Yôk Đang Kra Chau

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 12' 46''

107° 59' 40''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

núi Yôk Dang Nar

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 15' 38''

107° 57' 07''

 

 

 

 

D-48-96-B-d

núi Yôk Erenh

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 12' 45''

107° 56' 10''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

núi Yôk Kram Ot

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 11' 43''

107° 48' 33''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Lé Lay

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 13' 07''

107° 46' 14''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Mao Sré

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 09' 21''

107° 48' 41''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Meng

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 13' 15''

107° 51' 19''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Nam Jer Bri

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 16' 07''

107° 47' 01''

 

 

 

 

D-48-96-B-C

núi Yôk Nam Lao

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 22''

107° 52' 51''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk N'Dro

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 11' 41''

107° 49' 48''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Ng Lao N'Chiar

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 08' 04''

107° 48' 01''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Nor Tou R'Deh

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 11' 30''

107° 53' 16''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

núi Yôk Pok Monr

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 18''

107° 58' 18''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk Quôl

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 13' 47''

107° 55' 18''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

núi Yôk Rbout

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 14' 03''

107° 54' 00''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

núi Yôk Ria Yang

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 46''

107° 59' 05''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk R'La Yang

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 07' 00''

107° 58' 23''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

núi Yôk R'Nan

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 12' 25''

107° 50' 16''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Than Jao

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 11' 17''

107° 44' 28''

 

 

 

 

D-48-96-C-b

núi Yôk Tou Mau

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 11' 39''

107° 50' 35''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

núi Yôk Yang Kri Dang

SV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 06' 01''

107° 57' 13''

 

 

 

 

D-48-96-D-d

Hồ 41

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 11' 26''

107° 54' 34''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

hồ Bon Sa Nar

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 08' 38''

107° 53' 57''

 

 

 

 

D-48-96-D-b

hồ Bu Sir

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 08' 19''

107° 52' 30''

 

 

 

 

D-48-96-D-a

hồ Đắk Pin

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 10' 21''

107° 52' 34''

 

 

 

 

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-b

hồ Thủy Điện

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

12° 08' 54''

107° 52' 48''

 

 

 

 

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-b

suối Đắk Bun

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 12' 10''

107° 49' 19''

12° 19' 43''

107° 55' 24''

D-48-96-B-d;

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-b

suối Đắk Diên Clou

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 14' 52''

107° 47' 11''

12° 13' 22''

107° 48' 33''

D-48-96-D-a

suối Đắk Diên Ha

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 38''

107° 49' 13''

12° 13' 33''

107° 53' 38''

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-b

suối Đắk Dơng Blang

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 40''

108° 00' 55''

12° 12' 36''

108° 00' 45''

D-49-85-C-a

suối Đắk Dong Da Yang

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 47''

107° 54' 33''

12° 10' 53''

107° 57' 49''

D-48-96-D-b

suối Đắk Dơng Trơi

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 56''

107° 59' 48''

12° 10' 44''

108° 02' 05''

D-48-96-D-b

suối Đắk K Nơm

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 54''

107° 58' 10''

12° 09' 28''

107° 59' 16''

D-48-96-D-b

suối Đắk Kram Ot

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 48''

107° 48' 54''

12° 12' 59''

107° 48' 27''

D-48-96-D-a

suối Đắk Kul

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 32''

107° 54' 08''

12° 10' 45''

107° 54' 35''

D-48-96-D-b

suối Đắk Mang

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 28''

107° 47' 59''

12° 02' 01''

107° 54' 00''

D-48-96-D-C

suối Đắk Meng

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 14' 03''

107° 50' 37''

12° 16' 13''

107° 56' 05''

D-48-96-B-d;

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-b

suối Đắk Mong

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 32''

107° 51' 21''

12° 05' 30''

107° 51' 09''

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-C

suối Đắk N'Deh

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 43''

107° 52' 31''

12° 09' 38''

107° 52' 10''

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-b

suối Đắk N'Giá

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 42''

107° 48' 21''

12° 04' 05''

107° 52' 03''

D-48-96-D-C

suối Đắk Nous

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 35''

107° 56' 52''

12° 07' 20''

107° 59' 13''

D-48-96-D-b,

D-48-96-D-d

suối Đắk N'Tao

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 08''

107° 44' 58''

12° 18' 09''

107° 50' 26''

D-48-96-D-a;

D-48-96-C-b

suối Đắk N'Ting

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 12' 59''

107° 43' 11''

12° 08' 59''

107° 52' 21''

D-48-96-C-b;

D-48-96-D-a

suối Đắk N'Ting

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 28''

107° 55' 05''

12° 13' 25''

107° 57' 58''

D-48-96-C-b;

D-48-96-D-a

suối Đắk Pin

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 19''

107° 52' 49''

12° 11' 28''

107° 55' 05''

D-48-96-D-b

suối Đắk R'Da

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 06' 52''

107° 52' 59''

12° 03' 57''

107° 52' 07''

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Đer

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 09' 34''

107° 49' 26''

12° 10' 23''

107° 51' 50''

D-48-96-D-a

suối Đắk R'Măng (Đạ R'Măng)

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 01' 38''

107° 48' 18''

12° 11' 08''

108° 06' 40''

D-48-96-D-d; D-48-96-D-b

suối Đắk R'Moign

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 32''

107° 52' 13''

12° 04' 07''

107° 52' 03''

D-48-96-D-a;

D-48-96-D-c;

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Nan

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 47''

107° 50' 14''

12° 12' 31''

107° 52' 06''

D-48-96-D-a

suối Đắk R'Nial

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 39''

107° 47' 35''

12° 06' 15''

107° 46' 07''

D-48-96-D-a

suối Đắk R'Tih

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 10' 53''

107° 57' 49''

12° 07' 21''

107° 59' 13''

D-48-96-D-b;

D-48-96-D-d

suối Đắk R'Yol

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 14' 23''

107° 57' 09''

12° 08' 21''

108° 04' 40''

D-48-96-D-b

suối Đắk Snao

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 07' 21''

107° 54' 22''

12° 04' 52''

107° 58' 34''

D-48-96-D-d

suối Đắk Sou

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 11' 39''

107° 58' 07''

12° 12' 42''

107° 58' 24''

D-48-96-D-b

suối Đắk Tiến Bay

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 05' 51''

107° 55' 02''

12° 05' 56''

107° 57' 01''

D-48-96-D-d

suối Đắk Young

TV

xã Quảng Sơn

H. Đắk Glong

 

 

12° 13' 56''

107° 56' 39''

12° 13' 22''

107° 57' 37''

D-48-96-D-b

Tổ dân phố 1

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 27' 08''

107° 37' 28''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Tổ dân phố 2

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 27' 11''

107° 37' 18''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Tổ dân phố 3

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 55''

107° 36' 50'

 

 

 

 

D-48-96-A-b

Tổ dân phố 4

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 55''

107° 36' 30''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Tổ dân phố 5

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 46''

107° 36' 26''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Tổ dân phố 6

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 24''

107° 37' 02''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Tổ dân phố 7

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 45''

107° 37' 09''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Tổ dân phố 8

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 33''

107° 37' 31''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

Tổ dân phố 9

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 52''

107° 37' 21''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

Tổ dân phố 10

DC

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 42''

107° 37' 49''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

đường Hùng Vương

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 26' 59''

107° 37' 06''

12° 26' 27''

107° 37' 47''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

đường Lê Duẩn

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 26' 59''

107° 37' 08''

12° 26' 26''

107° 37' 48''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

đường Nguyễn Tất Thành

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 27' 16''

107° 37' 38''

12° 26' 59''

107° 37' 06''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

Đường tỉnh 683

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 26' 59''

107° 37' 08''

12° 28' 04''

107° 51' 37''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

đường Trần Hưng Đạo

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 26' 59''

107° 37' 06''

12° 26' 57''

107° 36' 13''

D-48-96-A-a

khách sạn Hoàng Điệp

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 59''

107° 37' 05''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-96-A-a

quốc lộ 14C

KX

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 47' 54''

107° 34' 09''

12° 11' 34''

107° 13' 15''

D-48-96-A-a

đập Đắk Ken

TV

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 27' 31''

107° 36' 45''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

đập Vạn Xuân

TV

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 56''

107° 37' 34''

 

 

 

 

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

Hồ Tây

TV

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

12° 26' 32''

107° 36' 36''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

suối Đắk Mil

TV

TT. Đắk Mil

H. Đắk Mil

 

 

12° 26' 35''

107° 37' 11''

12° 26' 21''

107° 38' 54''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

bản Cao Lạng

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 31' 37''

107° 47' 22''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

bon Đắk Gằn

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 33''

107° 47' 15''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

bon Đắk Krai

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 42''

107° 46' 59''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

bon Đắk Láp

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 07''

107° 46' 47''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

bon Đắk Sra

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 39''

107° 47' 15''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Bắc Sơn

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 51''

107° 48' 35''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Nam Định

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 34' 02''

107° 46' 44''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Nam Sơn

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 46''

107° 48' 37''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Sơn Thượng

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 21''

107° 47' 26''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Sơn Trung

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 43''

107° 47' 52''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Tân Định

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 33' 40''

107° 47' 20''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Tân Lập

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 31' 57''

107° 46' 30''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Tân Lợi

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 31' 35''

107° 45' 52''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Thắng Lợi

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 30' 43''

107° 48' 59''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

thôn Trung Hoà

DC

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 31''

107° 46' 59'

 

 

 

 

D-48-84-D-c

nhà thờ Tân Lập

KX

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 51''

107° 46' 58''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-84-D-c

tịnh xá Ngọc Giác

KX

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 47''

107° 48' 48''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

tịnh xá Ngọc Hà

KX

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

12° 32' 50''

107° 48' 26''

 

 

 

 

D-48-84-D-c

suối Đắk Dier

TV

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 08''

107° 42' 54''

12° 35' 09''

107° 46' 48''

D-48-84-D-c

suối Đắk Gang

TV

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-D-c

suối Đắk N'Dreng

TV

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

 

 

12° 30' 45''

107° 45' 10''

12° 32' 29''

107° 51' 47''

D-48-84-D-c

suối Đắk Sôr

TV

xã Đắk Gằn

H. Đắk Mil

 

 

12° 17' 35''

107° 38' 09''

12° 33' 09''

107° 53' 24''

D-48-84-D-c;

D-48-96-B-a

thôn Đắc An

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 12''

107° 35' 30''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Kim

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 29''

107° 35' 20''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Lộc

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 20''

107° 37' 02''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

thôn Đắc Lợi

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 20''

107° 37' 11''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Phúc

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 26''

107° 37' 28''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

thôn Đắc Quang

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 41''

107° 37' 41''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Tâm

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 34''

107° 35' 52''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Thọ

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 18''

107° 34' 45''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Thủy

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 42''

107° 36' 46''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

thôn Đắc Xuân

DC

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 00''

107° 37' 46''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

cầu Đắk Ken

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 33' 48''

107° 37' 19''

 

 

 

 

D-48-84-C-c

Công ty Cà phê Đức Lập

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 55''

107° 36' 03''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Công ty Đắk Nô Ru Cô

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 13''

107° 35' 12''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Đại Thành

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 17''

107° 36' 58''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Di tích lịch sử cách mạng Ngục Đắk Mil

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 38''

107° 36' 51''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Đồn biên phòng 755 (Đắk Đam)

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 36' 24''

107° 35' 07''

 

 

 

 

D-48-84-C-c

Đồn biên phòng 757 (Đắk M'Bai)

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 33' 12''

107° 35' 03''

 

 

 

 

D-48-84-C-C

Đồn biên phòng 759 (Đắk Lao)

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 54''

107° 34' 55''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-96-A-a

quốc lộ 14C

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 47' 54''

107° 34' 09''

12° 11' 34''

107° 13' 15''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b;

D-48-84-C-c;

D-48-84-C-c;

D-48-84-C-d

Trạm biên phòng Đắk Kên

KX

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 54''

107° 36' 36''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

đồi Bom Bi

SV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 51''

107° 37' 47''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

đồi Yôk Chanh Thieng

SV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 34' 31''

107° 36' 32''

 

 

 

 

D-48-84-C-C

đồi Yôk Prah Thiang

SV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 33' 48''

107° 40' 14''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

đồi Yôk Tur Bai

SV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 28' 02''

107° 36' 07''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Đak Kên (suối Đắk Ken)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 28' 35''

107° 37' 14''

12° 48' 07''

107° 38' 10''

D-48-84-C-a;

D-48-84-C-c;

D-48-84-C-d;

D-48-96-A-a

đak L'Hom (suối Đắk L'Hom)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 38' 02''

107° 35' 54''

12° 40' 51''

107° 34' 49''

D-48-84-C-a

Đak Ngop (suối Đắk Ngóp)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 32' 49''

107° 38' 13''

12° 35' 50''

107° 38' 19''

D-48-84-C-d

đak N'Hop (suối Đắk Nhao)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 35' 50''

107° 38' 19''

12° 39' 30''

107° 38' 09''

D-48-84-C-d;

D-48-84-C-b

đak N'Hop (suối Đắk N'Hóp)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 37' 49''

107° 39' 42''

12° 41' 48''

107° 37' 00''

D-48-84-C-a;

D-48-84-C-b

đak Rêgne (suối Đắk Rêgne)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 41' 04''

107° 36' 17''

12° 43' 43''

107° 37' 11''

D-48-84-C-a

đak R'Moann (suối Đắk R'Moann)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 25' 56''

107° 34' 27''

12° 28' 55''

107° 34' 29''

D-48-96-A-a

Đập 40

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 37''

107° 35' 06''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Hồ 40

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 32''

107° 35' 02''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

hồ Khu B (35)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 27' 10''

107° 35' 17'

 

 

 

 

D-48-96-A-a

Hồ Tây

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

12° 26' 32''

107° 36' 36''

 

 

 

 

D-48-96-A-a

suối Dak Đăm (Đắk Đăm)

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 18' 43''

107° 28' 34''

12° 47' 47''

107° 33' 30''

D-48-84-C-a;

D-48-84-C-c;

D-48-96-A-a;

suối Đắk K'Lau

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 24''

107° 38' 53''

12° 46' 59''

107° 43' 48''

D-48-84-C-d;

D-48-84-C-b

suối Đắk Lum

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 27' 36''

107° 36' 47''

12° 31' 24''

107° 38' 53''

D-48-96-A-a;

D-48-96-A-b

suối Đắk M'Bai

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 26' 37''

107° 34' 43''

12° 33' 14''

107° 35' 03''

D-48-84-C-c;

D-48-96-A-a

suối Đắk Mil

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 33' 15''

107° 36' 20''

12° 36' 12''

107° 35' 02''

D-48-84-C-C

suối Đắk M'Lair

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 33' 15''

107° 39' 14''

12° 38' 28''

107° 41' 22''

D-48-84-C-d;

D-48-84-C-b

suối Đắk Siat

TV

xã Đắk Lao

H. Đắk Mil

 

 

12° 27' 28''

107° 37' 38''

12° 31' 24''

107° 38' 53''

D-48-96-A-b;

D-48-84-C-d

bon Đắk Me

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 29' 10''

107° 41' 12''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

bon Đắk R'La

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 30' 45''

107° 42' 38''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 1

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 28' 58''

107° 42' 32''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

Thôn 2

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 30' 23''

107° 42' 08''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 3

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 31' 17''

107° 41' 32''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 4

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 31' 20''

107° 41' 04''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 5

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 32' 14''

107° 41' 25''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 6

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 32' 47''

107° 41' 16''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 7

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 32' 05''

107° 41' 10''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 8

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 31' 35''

107° 40' 18''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 9

DC

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 32' 03''

107° 41' 49''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-96-A-b

đồi Yôk Gan R'Ke

SV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 30' 38''

107° 41' 13''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

đồi Yôk Go Nop

SV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 29' 54''

107° 41' 43''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

hồ Đắk R'La

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

12° 31' 00''

107° 42' 52''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

suối Đắk Dier

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 08''

107° 42' 54'

12° 35' 09''

107° 46' 48'

D-48-84-C-d

suối Đắk D'Jeng Brao

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 32' 10''

107° 41' 48''

12° 32' 47''

107° 42' 16''

D-48-84-C-d

suối Đắk Gang

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-96-A-b;

D-48-84-C-d

suối Đắk K'Lau

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 24''

107° 38' 53''

12° 46' 59''

107° 43' 48''

D-48-84-C-d

suối Đắk N'Drót

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 53''

107° 41' 26''

12° 33' 42''

107° 41' 04''

D-48-84-C-d

suối Đắk N'Giâng

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 28' 03''

107° 39' 54''

12° 32' 06''

107° 39' 34''

D-48-96-A-b;

D-48-84-C-d

suối Đắk Sir

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 30' 18''

107° 41' 05''

12° 45' 33''

107° 43' 28''

D-48-84-C-d

suối Đắk Sul

TV

xã Đắk N'Drót

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 23''

107° 40' 33''

12° 33' 22''

107° 40' 28''

D-48-84-C-d

Thôn 1

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 32' 26''

107° 44' 00''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 2

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 29' 32''

107° 43' 43''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

Thôn 3

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 29' 50''

107° 44' 19''

 

 

 

 

D-48-96-A-b

Thôn 4

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 30' 39''

107° 44' 55''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 5

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 30' 49''

107° 44' 52''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Thôn 6

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 31' 03''

107° 45' 05''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 7

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 31' 18''

107° 45' 26''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 8

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 30' 57''

107° 45' 36''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 9

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 31' 19''

107° 45' 16''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 10

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 30' 04''

107° 46' 00''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Thôn 11

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 30' 58''

107° 45' 04''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

thôn Năm Tầng

DC

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 35' 52''

107° 45' 50''

 

 

 

 

D-48-84-D-C

Nông trường Cà phê Sông Hậu

KX

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

12° 32' 54''

107° 43' 50''

 

 

 

 

D-48-84-C-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

 

 

12° 36' 51''

107° 55' 39''

11° 54' 48''

107° 23' 03''

D-48-84-C-d;

D-48-84-D-c;

D-48-96-A-b

suối Đắk Bon

TV

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

 

 

12° 34' 52''

107° 43' 07''

12° 38' 34''

107° 43' 37''

D-48-84-C-d

suối Đắk Dier

TV

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

 

 

12° 31' 08''

107° 42' 54''

12° 35' 09''

107° 46' 48''

D-48-84-C-d;

D-48-84-D-C

suối Đắk Drông

TV

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

 

 

12° 34' 05''

107° 43' 54''

12° 37' 04''

107° 48' 41''

D-48-84-C-d;

D-48-84-D-c

suối Đắk Gang

TV

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil

 

 

12° 28' 22''

107° 40' 44''

12° 38' 46''

107° 54' 41''

D-48-84-C-d;

D-48-84-D-c

suối Đắk K'Lau

TV

xã Đắk R'La

H. Đắk Mil