• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT công bố danh mục, mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM; CÔNG BỐ MÃ HS ĐỐI VỚI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

- Thuốc trừ sâu: 775 hoạt chất với 1678 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 608 hoạt chất với 1297 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ cỏ: 227 hoạt chất với 694 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ chuột: 10 hoạt chất với 28 tên thương phẩm.

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 50 hoạt chất với 142 tên thương phẩm.

- Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ ốc: 27 hoạt chất với 144 tên thương phẩm.

- Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

b) Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm.

c) Thuốc bảo quản lâm sản: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

d) Thuốc khử trùng kho: 4 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

- Thuốc trừ sâu: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 3 hoạt chất với 3 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

 e) Thuốc xử lý hạt giống:

- Thuốc trừ sâu: 12 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 10 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 21 hoạt chất.

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

3. Bảng chi tiết mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

a) Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;

b) Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ liên quan;
- Tổng Cục Hải quan;
- Chi cục BVTV các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, BVTV.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

- Danh mục tại File này được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 28/03/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam, gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký; tên thương phẩm và dạng thuốc; đơn vị tính và hàm lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

a) Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký: 46 trường hợp;

b) Sửa đổi tên thương phẩm và dạng thuốc: 03 trường hợp;

c) Sửa đổi đơn vị tính, hàm lượng hoạt chất: 05 trường hợp.

2. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

a) Thuốc trừ sâu: 2 hoạt chất, 2 tên thương phẩm;

b) Thuốc trừ bệnh: 3 hoạt chất, 3 tên thương phẩm;

c) Thuốc trừ cỏ: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm;

d) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;

đ) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm.

3. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

a) Thuốc trừ sâu: 65 loại thuốc;

b) Thuốc trừ bệnh: 76 loại thuốc;

c) Thuốc trừ cỏ: 09 loại thuốc;

d) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 loại thuốc;

đ) Thuốc trừ ốc: 6 loại thuốc;

e) Thuốc trừ chuột: 1 loại thuốc;

g) Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc;

h) Thuốc khử trùng kho: 1 loại thuốc.
...
PHỤ LỤC I. SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ, TÊN THƯƠNG PHẨM, DẠNG THUỐC, ĐƠN VỊ TÍNH VÀ HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT
...
PHỤ LỤC II. CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
...
PHỤ LỤC III. CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Xem nội dung VB
- Danh mục tại File này được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 28/03/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam, gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức đề nghị đăng ký: 7 trường hợp (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

a) Thuốc trừ bệnh: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;

b) Thuốc trừ cỏ: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm.

3. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

a) Thuốc trừ sâu: 148 loại thuốc;

b) Thuốc trừ bệnh: 138 loại thuốc;

c) Thuốc trừ cỏ: 44 loại thuốc;

d) Thuốc điều hòa sinh trưởng: 16 loại thuốc;

đ) Thuốc trừ ốc: 09 loại thuốc;

e) Chất dẫn dụ: 2 loại thuốc;

g) Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc.
...
PHỤ LỤC I. SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
...
PHỤ LỤC II. CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
...
PHỤ LỤC III. CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Xem nội dung VB
- Phụ lục 3 tại File này bị thay thế bởi Điểm m Khoản 2 Điều 2 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 01/01/2019)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
...
2. Thông tư này thay thế ... Phụ lục sau đây:
...
m) Phụ lục III Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
- Mã số HS quy định tại Phụ lục II tại File này bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 01/01/2019)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
...
3. Bãi bỏ mã số HS quy định tại Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Danh mục tại File này được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 28/03/2018)
Danh mục tại File này được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 28/03/2018)
Phụ lục 3 tại File này bị thay thế bởi Điểm m Khoản 2 Điều 2 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 01/01/2019)
Mã số HS quy định tại Phụ lục II tại File này bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT (VB hết hiệu lực: 01/01/2019)
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2016/TT-BNNPTNT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/05/2016   Số công báo: Từ số 313 đến số 314
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT công bố danh mục, mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 21/4/2016.

Theo đó, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm thuốc sử dụng trong nông nghiệp, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho, thuốc sử dụng cho sân golf và thuốc xử lý hạt giống cụ thể theo hoạt chất và têm thương phẩm được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 03/2016.

Về thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

 • Thuốc trừ sâu;
 • Thuốc trừ bệnh;
 • Thuốc trừ cỏ;
 • Thuốc trừ chuột;
 • Thuốc điều hoà sinh trưởng;
 • Chất dẫn dụ côn trùng;
 • Thuốc trừ ốc;
 • Chất hỗ trợ (chất trải)

Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm.

Thuốc bảo quản lâm sản: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

Thuốc khử trùng kho: 4 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

Thuốc sử dụng cho sân golf gồm có:

 • Thuốc trừ sâu;
 • Thuốc trừ bệnh;
 • Thuốc trừ cỏ;
 • Thuốc điều hoà sinh trưởng.

 Thuốc xử lý hạt giống:

 • Thuốc trừ sâu: 12 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.
 • Thuốc trừ bệnh: 10 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT cũng quy định Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam theo Phụ lục II gồm:

Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 21 hoạt chất.

Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 03 quy định Bảng chi tiết mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 06/6/2016, thay thế Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT và Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT.

Từ khóa: Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT

2.375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
311004