• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ


Văn bản pháp luật về Địa giới đơn vị hành chính

 

Thông tư 03/2019/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 03/2019/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm các thành phố và huyện, trong đó:

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC là nhóm địa danh dân cư, SV là nhóm địa danh sơn văn, TV là nhóm địa danh thủy văn, KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. là chữ viết tắt của “phường”, TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

đ) Cột “Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng” là tọa độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị tọa độ tương ứng theo cột “Tọa độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị tọa độ tương ứng theo 2 cột “Tọa độ điểm đầu” và “Tọa độ điểm cuối”.

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột Địa danh.

Phần II

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH VĨNH PHÚC

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

STT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Trang

1

Thành phố Vĩnh Yên

 

2

Thành phố Phúc Yên

 

3

Huyện Bình Xuyên

 

4

Huyện Lập Thạch

 

5

Huyện Sông Lô

 

6

Huyện Tam Dương

 

7

Huyện Tam Đảo

 

8

Huyện Vĩnh Tường

 

9

Huyện Yên Lạc

 


Địa danh

Nhóm đối tượng

Tên ĐVHC
cấp xã

Tên ĐVHC
cấp huyện

Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

Tọa độ trung tâm

Tọa độ điểm đầu

Tọa độ điểm cuối

Vĩ độ
(độ, phút, giây)

Kinh độ
(độ, phút, giây)

Vĩ độ
(độ, phút, giây)

Kinh độ
(độ, phút, giây)

Vĩ độ
(độ, phút, giây)

Kinh độ
(độ, phút, giây)

tổ dân phố An Định

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 17''

105° 36' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố An Sơn

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 22''

105° 36' 19''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Dinh

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 16''

105° 35' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đầm Vạc

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 17''

105° 35' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Gẩu

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 25''

105° 36' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Mê Linh

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 48''

105° 36' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Mới

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 10''

105° 35' 33''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Nguyễn Viết Xuân

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 35''

105° 35' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Sậu

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 12''

105° 36' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Sơn Cao

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 29''

105° 35' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Tô Hiệu

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 15''

105° 35' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trần Quốc Tuấn

DC

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 21''

105° 35' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Mê Linh

KX

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 52''

105° 35' 41''

21° 18' 16''

105° 37' 20''

F-48-68-A-c

ga Vĩnh Yên

KX

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 37''

105° 36' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c

Đầm Vạc

TV

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 56''

105° 35' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Đầm Vậy

TV

P. Đống Đa

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 20''

105° 36' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Tổ dân phố 1

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 22''

105° 34' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Tổ dân phố 2

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 20''

105° 33' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Bắc Sơn

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 33''

105° 34' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Cường 1

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 29''

105° 34' 07''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Cường 2

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 28''

105° 34' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Hòa 1

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 55''

105° 34' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Hòa 2

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 11''

105° 33' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Hợp

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 40''

105° 35' 08''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Hưng

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 17''

105° 34' 28''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Nghĩa

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 48''

105° 34' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Nhân

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 42''

105° 34' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Phú 1

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 30''

105° 34' 21''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Phú 2

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 12''

105° 34' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Quý

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 19''

105° 34' 09''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Thành

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 53''

105° 34' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đông Thịnh

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 29''

105° 33' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lạc Ý 1

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 01''

105° 35' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lạc Ý 2

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 08''

105° 35' 33''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lạc Ý 3

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 11''

105° 35' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lai Sơn

DC

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 14''

105° 34' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 20''

105° 35' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Bệnh viện Quân y 109

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 09''

105° 34' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Cầu Oai

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 26''

105° 34' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đình Đông Đạo

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 32''

105° 34' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đình Lạc Ý

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 06''

105° 35' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Hùng Vương

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 33''

105° 35' 29''

21° 17' 41''

105° 33' 05''

F-48-68-A-c

đường Lý Thường Kiệt

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 25''

105° 34' 13''

21° 18' 53''

105° 34' 08''

F-48-68-A-c

Đường tỉnh 305B

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 16' 13''

105° 34' 21''

21° 15' 45''

105° 39' 11''

F-48-68-A-c

Đường tránh thành phố Vĩnh Yên

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 17' 08''

105° 37' 52''

21° 17' 06''

105° 31' 57''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2C

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 09' 53''

105° 29' 02''

21° 31' 10''

105° 29' 14''

F-48-68-A-c

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

KX

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 31''

105° 34' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Đồi Son

SV

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 05''

105° 33' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Đầm Vạc

TV

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 56''

105° 35' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

kênh Bến Tre

TV

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 16''

105° 34' 44''

21° 21' 47''

105° 32' 09''

F-48-68-A-c

Sông Phan

TV

P. Đồng Tâm

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-c

tổ dân phố An Phú

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 36''

105° 33' 06''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lẻ 1

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 43''

105° 33' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lẻ 2

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 37''

105° 33' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Quán Tiên

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 00''

105° 33' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Tiên Sơn

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 06''

105° 33' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trà 1

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 29''

105° 33' 21''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trà 2

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 32''

105° 33' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Cả

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 41''

105° 33' 28''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Hốp

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 52''

105° 33' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Nguôi

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 50''

105° 33' 57''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Núi

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 58''

105° 34' 06''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Yên

DC

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 05''

105° 33' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 44''

105° 34' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Hùng Vương

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 33''

105° 35' 29''

21° 17' 41''

105° 33' 05''

F-48-68-A-c

đường Nguyễn Thị Minh Khai

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 19''

105° 33' 18''

21° 16' 54''

105° 34' 17''

F-48-68-A-c

Đường tránh thành phố Vĩnh Yên

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 17' 08''

105° 37' 52''

21° 17' 06''

105° 31' 57''

F-48-68-A-c

Đường tỉnh 305

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 11' 57''

105° 34' 54''

21° 24' 54''

105° 27' 42''

F-48-68-A-c

Đường tỉnh 306

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 30''

105° 33' 05''

21° 21' 00''

105° 24' 22''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

KX

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 13''

105° 33' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Kênh 2

TV

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 19' 31''

105° 32' 30''

21° 13' 37''

105° 33' 50''

F-48-68-A-c

Sông Phan

TV

P. Hội Hợp

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đình Ấm

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 09''

105° 37' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đôn Hậu

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 50''

105° 37' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Gốc Đề

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 40''

105° 36' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Hán Lữ

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 16''

105° 37' 08''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Mậu Lâm

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 59''

105° 37' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Mậu Thông

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 59''

105° 37' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Minh Quyết

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 06''

105° 37' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Thanh Giã 1

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 49''

105° 36' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Thanh Giã 2

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 56''

105° 36' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trại Giao

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 32''

105° 36' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vinh Thịnh Đông

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 30''

105° 37' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vinh Thịnh Tây

DC

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 22''

105° 36' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 26''

105° 36' 57''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Chùa Phú

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 00''

105° 37' 24''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Mê Linh

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 52''

105° 35' 41''

21° 18' 16''

105° 37' 20''

F-48-68-A-c

Đường tỉnh 302C

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 19' 31''

105° 36' 54''

21° 20' 37''

105° 38' 37''

F-48-68-A-c

Khu công nghiệp Khai Quang

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 28''

105° 37' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Quốc lộ 2

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

KX

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 35''

105° 36' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Núi Nia

SV

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 16''

105° 38' 05''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Núi Trống

SV

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 41''

105° 38' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đầm Vạc

TV

P. Khai Quang

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 56''

105° 35' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Tổ dân phố 18

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 13''

105° 36' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố An Lập

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 02''

105° 35' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Bảo Linh

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 51''

105° 36' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Bà Triệu

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 56''

105° 35' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Chợ Tổng

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 56''

105° 36' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Chùa Láp

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 55''

105° 35' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đình Láp

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 08''

105° 35' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Bảo Sơn

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 48''

105° 36' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Bàu

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 36''

105° 36' 07''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Gò Dung

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 56''

105° 36' 20''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Láp Dưới

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 56''

105° 35' 49''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Láp Trại

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 02''

105° 35' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Láp Trên

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 08''

105° 35' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Làng Trại Thủy

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 11''

105° 36' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Mê Linh

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 53''

105° 35' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Nguyễn Trãi

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 52''

105° 36' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Phố Láp

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 50''

105° 35' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trần Phú

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 02''

105° 35' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Xuân Mai

DC

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 14''

105° 35' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Mê Linh

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 52''

105° 35' 41''

21° 18' 16''

105° 37' 20''

F-48-68-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 19' 59''

105° 35' 59''

21° 18' 52''

105° 35' 41''

F-48-68-A-c

Học viện Kỹ thuật Quân sự - Cơ sở 2

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 03''

105° 36' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Khu văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 48''

105° 36' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2B

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 52''

105° 35' 41''

21° 27' 20''

105° 38' 31''

F-48-68-A-c

Trường Cao đẳng Nghề Việt Đức

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 25''

105° 36' 09''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Trường Quân sự Quân khu 2

KX

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 10''

105° 36' 28''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Núi Bàu

SV

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 38''

105° 36' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

hồ Bảo Sơn

TV

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 43''

105° 36' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Hồ Láp

TV

P. Liên Bảo

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 47''

105° 35' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Chiền

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 41''

105° 35' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lê Xoay

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 34''

105° 35' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lý Tự Trọng

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 22''

105° 35' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Ngô Quyền

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 32''

105° 35' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Nguyễn Thái Học

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 40''

105° 35' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố

Nguyễn Viết Xuân

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 44''

105° 35' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Tân Đình

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 26''

105° 35' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Tân Lập

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 33''

105° 35' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Tân Phúc

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 31''

105° 35' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trần Quốc Toản

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 27''

105° 35' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trần Quốc Tuấn

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 24''

105° 35' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Tân

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 30''

105° 35' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Thành

DC

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 37''

105° 35' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

cầu Cống Tỉnh

KX

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 34''

105° 35' 25''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Di tích lịch sử văn hóa Giếng Mắt Rồng

KX

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 23''

105° 35' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Hùng Vương

KX

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 33''

105° 35' 29''

21° 17' 41''

105° 33' 05''

F-48-68-A-c

đường Kim Ngọc

KX

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 33''

105° 35' 29''

21° 18' 52''

105° 35' 41''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

P. Ngô Quyền

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đắc Thú

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 27''

105° 35' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Đồng Khâu

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 50''

105° 35' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Khâu 2

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 41''

105° 35' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Lam Sơn

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 20''

105° 34' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Tân Tiến

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 23''

105° 34' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Ninh

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 43''

105° 34' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Thịnh 1

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 39''

105° 35' 09''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Thịnh 2

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 31''

105° 34' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Thịnh 3

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 30''

105° 34' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 26''

105° 34' 33''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Vĩnh Thịnh 5

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 29''

105° 34' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Xóm Gạch

DC

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 25''

105° 35' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

cầu Cống Tỉnh

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 34''

105° 35' 25''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Cầu Oai

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 26''

105° 34' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Cầu Trắng

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 01''

105° 34' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

chùa Tích Sơn

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 42''

105° 35' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Hùng Vương

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 33''

105° 35' 29''

21° 17' 41''

105° 33' 05''

F-48-68-A-c

Đoàn An Dưỡng 18

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 04''

105° 34' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Miếu Khâu

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 44''

105° 35' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-c

đầm Bờ Phác

TV

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 20''

105° 34' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Đầm Vạc

TV

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 56''

105° 35' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

hồ Dộc Mở

TV

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 07''

105° 34' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

kênh Bến Tre

TV

P. Tích Sơn

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 16''

105° 34' 44''

21° 21' 47''

105° 32' 09''

F-48-68-A-c

khu phố Chùa Hà - Địa Chất

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 44''

105° 35' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Chám

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 43''

105° 34' 40''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Chùa

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 30''

105° 34' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Dẫu

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 55''

105° 34' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Đậu

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 18' 59''

105° 34' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Gẩy - Cầu Bút

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 44''

105° 35' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Gia Viễn

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 37''

105° 35' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Gò

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 11''

105° 34' 33''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Nọi

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 34''

105° 34' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Sứ

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 44''

105° 35' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Tấm

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 20' 35''

105° 35' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Trung Thành

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 23''

105° 35' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Vẽn

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 30''

105° 35' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Vèo

DC

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 23''

105° 35' 08''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc

KX

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 20' 26''

105° 35' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc

KX

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 15''

105° 35' 19''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Chùa Hà

KX

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 19' 39''

105° 35' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Trần Phú

KX

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 19' 59''

105° 35' 59''

21° 18' 52''

105° 35' 41''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2B

KX

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 52''

105° 35' 41''

21° 27' 20''

105° 38' 31''

F-48-68-A-c

Trường Quân Sự tỉnh Vĩnh Phúc

KX

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

21° 20' 14''

105° 35' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

kênh Bến Tre

TV

xã Định Trung

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 18' 16''

105° 34' 44''

21° 21' 47''

105° 32' 09''

F-48-68-A-c

Thôn Đoài

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 04''

105° 36' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Đông

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 07''

105° 36' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Đồng Sắn

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 16' 56''

105° 36' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Nam

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 16' 50''

105° 36' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Rừng

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 02''

105° 36' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Vinh Quang

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 42''

105° 35' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Vị Trù

DC

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 05''

105° 36' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đường Nguyễn Lương Bằng

KX

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 17' 04''

105° 37' 35''

21° 16' 49''

105° 35' 33''

F-48-68-A-c

Đường tỉnh 305B

KX

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 16' 13''

105° 34' 21''

21° 15' 45''

105° 39' 11''

F-48-68-A-c

Đường tránh thành phố Vĩnh Yên

KX

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 17' 08''

105° 37' 52''

21° 17' 06''

105° 31' 57''

F-48-68-A-c

Đền Bà

KX

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 50''

105° 35' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

sân gôn Đầm Vạc

KX

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 32''

105° 36' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Đầm Vạc

TV

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

21° 17' 56''

105° 35' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Sông Phan

TV

xã Thanh Trù

TP. Vĩnh Yên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-c

tổ dân phố Bảo An

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 17' 21''

105° 43' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đồng Quỳ 1

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 17' 58''

105° 44' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đồng Quỳ 2

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 17' 44''

105° 44' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 1

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 16' 39''

105° 43' 40''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 2

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 16' 43''

105° 43' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 3

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 16' 48''

105° 43' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 4

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 16' 50''

105° 43' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 5

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 17' 00''

105° 43' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 6

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 17' 10''

105° 43' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 7

DC

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 18' 14''

105° 43' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đường Trường Chinh

KX

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

 

 

21° 16' 28''

105° 43' 23''

21° 18' 35''

105° 43' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 301

KX

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d

Trường Trung cấp Nghề và Kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp vụ - Vinaconex

KX

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 16' 55''

105° 43' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

dãy núi Thằn Lằn

SV

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

21° 17' 41''

105° 43' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Đại Lạn

TV

P. Đồng Xuân

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 06''

105° 45' 19''

21° 15' 48''

105° 43' 19''

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 1

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 14' 01''

105° 42' 27''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 2

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 54''

105° 42' 23''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 3

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 53''

105° 42' 13''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 4

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 14' 01''

105° 42' 16''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 5

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 14' 00''

105° 42' 10''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 6

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 57''

105° 42' 06''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 7

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 54''

105° 41' 58''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 8

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 57''

105° 42' 27''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 9

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 14' 01''

105° 42' 33''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 10

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 47''

105° 42' 20''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 11

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 43''

105° 42' 14''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 12

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 45''

105° 42' 10''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 13

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 41''

105° 42' 08''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 14

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 31''

105° 42' 20''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 15

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 27''

105° 42' 09''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 16

DC

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 19''

105° 42' 02''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Bệnh viện 74 Trung Ương

KX

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

21° 13' 22''

105° 42' 29''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đường Hai Bà Trưng

KX

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 55''

105° 41' 29''

21° 14' 28''

105° 44' 03''

F-48-68-C-b

đường Trần Nguyên Hãn

KX

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 20''

105° 41' 59''

21° 13' 14''

105° 42' 02''

F-48-68-C-b

Quốc lộ 2

KX

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-C-b

Quốc lộ 23

KX

P. Hùng Vương

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 55''

105° 41' 29''

21° 13' 14''

105° 42' 02''

F-48-68-C-b

tổ dân phố Cả Đoài

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 57''

105° 42' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cả Đông

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 42''

105° 42' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cẩm Đoài

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 57''

105° 42' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cẩm Đông

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 50''

105° 42' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đồng Cờ

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 16' 00''

105° 42' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Minh Đức

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 55''

105° 42' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Nam Viêm

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 16' 00''

105° 41' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Tân Tiến

DC

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 16' 08''

105° 42' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Khả Do

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 40''

105° 42' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

chùa Bảo Sơn

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 54''

105° 42' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Khả Do

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 15' 52''

105° 42' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 23''

105° 43' 29''

21° 19' 33''

105° 39' 25''

F-48-68-A-d

đường Trần Phú

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 16' 28''

105° 43' 23''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 301

KX

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d

Đầm Láng

TV

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

21° 16' 39''

105° 41' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Ba Hanh

TV

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 21' 24''

105° 42' 16''

21° 15' 56''

105° 42' 00''

F-48-68-A-d

sông Cà Lồ

TV

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 15' 29''

105° 41' 06''

21° 14' 03''

105° 43' 58''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

sông Đại Lạn

TV

P. Nam Viêm

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 06''

105° 45' 19''

21° 15' 48''

105° 43' 19''

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đại Phùng

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 58''

105° 43' 31''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Bến

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 23''

105° 43' 16''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Đức

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 15' 10''

105° 42' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Xuân Mai 1

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 21''

105° 43' 35''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Mai 2

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 11''

105° 43' 38''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Mai 3

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 17''

105° 43' 28''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Mới

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 13' 39''

105° 42' 56''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Phương 1

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 32''

105° 42' 50''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Phương 2

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 29''

105° 42' 58''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Phương 3

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 27''

105° 43' 08''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Thượng 1

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 12''

105° 42' 59''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Thượng 2

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 18''

105° 42' 53''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Xuân Yên

DC

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 19''

105° 42' 45''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

cầu Xuân Phương

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 28''

105° 44' 04''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Công ty Honda Việt Nam

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 09''

105° 43' 14''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Công ty Toyota Việt Nam

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 13' 52''

105° 42' 45''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đền Ngô Tướng Công

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

21° 14' 11''

105° 43' 35''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

đường Hai Bà Trưng

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 55''

105° 41' 29''

21° 14' 28''

105° 44' 03''

F-48-68-C-b

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 23''

105° 43' 29''

21° 19' 33''

105° 39' 25''

F-48-68-A-d

đường Trần Phú

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 16' 28''

105° 43' 23''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

Đường tỉnh 301

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

Quốc lộ 2

KX

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-C-b

sông Cà Lồ

TV

P. Phúc Thắng

TP. Phúc Yên

 

 

21° 15' 29''

105° 41' 06''

21° 14' 03''

105° 43' 58''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

tổ dân phố 2 Đạm Nội

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 13' 42''

105° 41' 23''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố 3 Đạm Nội

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 13' 48''

105° 41' 22''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố 4 Đạm Nội

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 13' 55''

105° 41' 04''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Đại Lợi

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 15' 27''

105° 41' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đạm Xuyên

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 14' 31''

105° 41' 26''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Kim Tràng

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 14' 41''

105° 40' 48''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Phú Thứ

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 13' 19''

105° 41' 49''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Tân Lợi

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 15' 41''

105° 41' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Thịnh Kỷ

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 15' 14''

105° 41' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Tiền Châu

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 13' 56''

105° 41' 34''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Tiên Non

DC

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 15' 14''

105° 41' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đền Đạm Nội

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 13' 44''

105° 41' 04''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Đạm Xuyên

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 14' 31''

105° 41' 28''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Tiên Non

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 15' 13''

105° 41' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

đường Hai Bà Trưng

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 55''

105° 41' 29''

21° 14' 28''

105° 44' 03''

F-48-68-C-b

Đường tỉnh 308

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 56''

105° 41' 25''

21° 13' 50''

105° 41' 02''

F-48-68-C-b

Quốc lộ 2

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-C-b

Quốc lộ 23

KX

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 13' 55''

105° 41' 29''

21° 13' 14''

105° 42' 02''

F-48-68-C-b

Đầm Diệu

TV

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

21° 14' 22''

105° 41' 51''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

sông Cà Lồ

TV

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 15' 29''

105° 41' 06''

21° 14' 03''

105° 43' 58''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

sông Cà Lồ Cụt

TV

P. Tiền Châu

TP. Phúc Yên

 

 

21° 12' 32''

105° 36' 49''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 1

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 29''

105° 42' 15''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 2

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 34''

105° 42' 18''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 3

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 33''

105° 42' 10''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 4

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 30''

105° 41' 59''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 5

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 39''

105° 42' 13''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 6

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 43''

105° 42' 08''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 7

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 43''

105° 41' 59''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 8

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 41''

105° 42' 28''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 9

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 15' 03''

105° 42' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 10

DC

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 15' 11''

105° 42' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

chùa Báo Ân

KX

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 43''

105° 41' 55''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đường Trần Phú

KX

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 16' 28''

105° 43' 23''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

Đường tỉnh 301

KX

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

KX

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 28''

105° 42' 03''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

KX

P. Trưng Nhị

TP. Phúc Yên

21° 14' 34''

105° 41' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 1

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 33''

105° 42' 27''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 2

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 28''

105° 42' 30''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 3

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 31''

105° 42' 24''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 4

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 24''

105° 42' 24''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 5

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 22''

105° 42' 18''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 6

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 26''

105° 42' 19''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 7

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 23''

105° 42' 15''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 8

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 22''

105° 42' 12''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 9

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 18''

105° 42' 16''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 10

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 21''

105° 42' 03''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 11

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 15''

105° 42' 00''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 12

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 19''

105° 42' 21''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 13

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 14''

105° 42' 17''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 14

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 08''

105° 42' 16''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 15

DC

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 09''

105° 42' 09''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đường Trần Phú

KX

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 16' 28''

105° 43' 23''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 301

KX

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d

ga Phúc Yên

KX

P. Trưng Trắc

TP. Phúc Yên

21° 14' 26''

105° 42' 38''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

tổ dân phố Số 1

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 58''

105° 43' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 2

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 33''

105° 43' 28''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 3

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 58''

105° 43' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 4

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 04''

105° 43' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 5

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 56''

105° 43' 28''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 6

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 27''

105° 42' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 7

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 48''

105° 42' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 8

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 27''

105° 43' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 9

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 15''

105° 43' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 10

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 49''

105° 42' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Số 11

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 18' 05''

105° 42' 49''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Yên Mỹ 1

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 50''

105° 43' 20''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Yên Mỹ 2

DC

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 42''

105° 43' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Chùa Tiên

KX

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 00''

105° 43' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đường Trần Phú

KX

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 16' 28''

105° 43' 23''

F-48-68-A-d

đường Trường Chinh

KX

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

 

 

21° 16' 28''

105° 43' 23''

21° 18' 35''

105° 43' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 301

KX

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1

KX

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 31''

105° 43' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

KX

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 16' 55''

105° 43' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

dãy núi Thằn Lằn

SV

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

21° 17' 41''

105° 43' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Đại Lạn

TV

P. Xuân Hòa

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 06''

105° 45' 19''

21° 15' 48''

105° 43' 19''

F-48-68-A-d

thôn Cao Quang

DC

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 18' 19''

105° 42' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đức Cung

DC

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 47''

105° 42' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hiển Lễ

DC

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 16' 53''

105° 42' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Xuân Hòa 1

DC

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 36''

105° 42' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Xuân Hòa 2

DC

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 13''

105° 42' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Yên Điềm

DC

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 51''

105° 42' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

chùa Hiển Lễ

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 16' 53''

105° 42' 24''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Cao Quang

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 55''

105° 42' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Hiển Lễ

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 16' 54''

105° 42' 24''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Xuân Hòa

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 24''

105° 42' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đường Đại Lải

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 55''

105° 42' 26''

21° 18' 35''

105° 43' 07''

F-48-68-A-d

đường Hoàng Hoa Thám

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 55''

105° 42' 26''

21° 21' 22''

105° 42' 23''

F-48-68-A-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 23''

105° 43' 29''

21° 19' 33''

105° 39' 25''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 301

KX

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d

dãy núi Thằn Lằn

SV

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 17' 41''

105° 43' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đầm Láng

TV

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

21° 16' 39''

105° 41' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Ba Hanh

TV

xã Cao Minh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 21' 24''

105° 42' 16''

21° 15' 56''

105° 42' 00''

F-48-68-A-d

thôn An Bình

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 28''

105° 45' 01''

 

 

 

 

F-48-68-B-c

thôn An Ninh

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 20''

105° 43' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn An Thịnh

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 05''

105° 44' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Bắc Ái

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 23' 08''

105° 44' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

thôn Đồng Cao

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 09''

105° 43' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồng Câu

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 21' 15''

105° 42' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồng Chằm

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 22' 59''

105° 43' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

thôn Đồng Đầm

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 21''

105° 43' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồng Giãng

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 30''

105° 44' 20''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồng Tâm

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 22' 14''

105° 42' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Gốc Duối

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 20' 50''

105° 42' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Lập Đinh

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 53''

105° 45' 21''

 

 

 

 

F-48-68-B-c

thôn Miếu Gỗ

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 42''

105° 43' 31''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Ngọc Quang

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 58''

105° 43' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Sơn Đồng

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 42''

105° 44' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn T80

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 27''

105° 44' 33''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tân An

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 23' 14''

105° 44' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

thôn Thanh Cao

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 20' 47''

105° 44' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thanh Lộc

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 24' 02''

105° 45' 13''

 

 

 

 

F-48-68-B-a

thôn Thọ An

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 23' 25''

105° 45' 06''

 

 

 

 

F-48-68-B-a

Thôn Chung

DC

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 54''

105° 43' 48''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Ngọc Thanh

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 20' 43''

105° 43' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-b
F-48-68-B-a
F-48-68-A-d
F-48-68-B-c

đèo Cột Cờ

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 21' 50''

105° 43' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đền Đồng Chằm

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 23' 10''

105° 43' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

đền Ngọc Mỗ

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 40''

105° 43' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Đồng Đầm

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 16''

105° 43' 54''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Lập Đinh

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 53''

105° 45' 15''

 

 

 

 

F-48-68-B-c

đình Ngọc Quang

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 20' 12''

105° 43' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Thanh Lộc

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 23' 26''

105° 44' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

đường Đại Lải

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 55''

105° 42' 26''

21° 18' 35''

105° 43' 07''

F-48-68-A-d

đường Hoàng Hoa Thám

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 55''

105° 42' 26''

21° 21' 22''

105° 42' 23''

F-48-68-A-d

đường Lê Duẩn

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 35''

105° 43' 07''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-d

đường Trường Chinh

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 16' 28''

105° 43' 23''

21° 18' 35''

105° 43' 07''

F-48-68-A-d

Đèo Bụt

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 22' 14''

105° 46' 16''

 

 

 

 

F-48-68-B-c

Đèo Khế

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 24' 13''

105° 45' 35''

 

 

 

 

F-48-68-B-a

Đèo Nhe

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 24' 45''

105° 45' 10''

 

 

 

 

F-48-68-B-a

Đường tỉnh 301

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 14' 06''

105° 42' 57''

21° 24' 45''

105° 45' 10''

F-48-68-A-b
 F-48-68-A-d
F-48-68-B-a

Đường tỉnh 310

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 19' 41''

105° 42' 09''

21° 21' 17''

105° 33' 27''

F-48-68-A-d

Khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải

KX

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 59''

105° 42' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

núi Ba Co

SV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 18' 30''

105° 45' 30''

 

 

 

 

F-48-68-B-c

núi Con Voi

SV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 22' 27''

105° 42' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

núi Đá Trắng

SV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 24' 37''

105° 43' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

núi Tám Cót

SV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 34''

105° 44' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

núi Tam Tương

SV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 22' 29''

105° 44' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Núi Dọn

SV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 21''

105° 46' 04''

 

 

 

 

F-48-68-B-c

hồ Đại Lải

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 17''

105° 42' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Đồng Câu

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 21' 31''

105° 42' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Thanh Cao

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 19' 39''

105° 44' 07''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Trại Trâu

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

21° 22' 29''

105° 43' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Ba Hanh

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 21' 24''

105° 42' 16''

21° 15' 56''

105° 42' 00''

F-48-68-A-d

sông Đại Lạn

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 18' 06''

105° 45' 19''

21° 15' 48''

105° 43' 19''

F-48-68-A-d
F-48-68-B-c

suối Lũng Vả

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 22' 14''

105° 44' 18''

21° 20' 33''

105° 42' 49''

F-48-68-A-d

Suối Khâu

TV

xã Ngọc Thanh

TP. Phúc Yên

 

 

21° 24' 32''

105° 43' 02''

21° 22' 33''

105° 42' 30''

F-48-68-A-b

tổ dân phố Cổ Độ

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 21' 10''

105° 38' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cơ Khí

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 38''

105° 38' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cơ Quan

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 25''

105° 39' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Gia Du

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 59''

105° 38' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Gò Châu

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 04''

105° 38' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Gốc Gạo

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 06''

105° 38' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Lưu Quang

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 22' 50''

105° 37' 19''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

tổ dân phố Quang Hà

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 21''

105° 38' 08''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Sơn Bỉ

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 21' 35''

105° 37' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Tam Quang

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 32''

105° 37' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Tân Hà

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 38''

105° 38' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Thanh Xuân

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 21' 24''

105° 37' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Trại Mới

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 19' 35''

105° 38' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Xuân Quang

DC

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 18''

105° 38' 31''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Cầu Bòn

KX

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 19' 44''

105° 38' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302

KX

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 44''

105° 38' 43''

21° 28' 23''

105° 31' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302C

KX

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 19' 31''

105° 36' 54''

21° 20' 37''

105° 38' 37''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 310

KX

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 19' 41''

105° 42' 09''

21° 21' 17''

105° 33' 27''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Nông trường Tam Đảo

KX

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 40''

105° 38' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đồi Bảo Quang

SV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 22' 13''

105° 37' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

hồ Bắp Cải

TV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 21' 00''

105° 37' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Gốc Gạo

TV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 24''

105° 38' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Quang Hà

TV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 20' 20''

105° 37' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Sơn Bỉ

TV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

21° 21' 25''

105° 37' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Cầu Bòn

TV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 56''

105° 37' 15''

21° 17' 35''

105° 39' 48''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Suối Hát

TV

TT. Gia Khánh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 54''

105° 39' 10''

21° 19' 19''

105° 38' 47''

F-48-68-A-d

khu phố 1

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 43''

105° 38' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

khu phố 2

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 15''

105° 38' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Bờ Đáy

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 02''

105° 39' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Chợ Cánh

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 30''

105° 39' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Chùa Hạ

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 03''

105° 39' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Chuôi Ná

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 15' 55''

105° 39' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cửa Đồng

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 15' 37''

105° 39' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đông Mướp

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 09''

105° 39' 19''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đồng Nhất

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 39''

105° 38' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Đồng Sậu

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 49''

105° 39' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Kim Phượng

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 40''

105° 38' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Lang Bầu

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 04''

105° 39' 07''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Lò Cang

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 38''

105° 38' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Lò Ngói

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 25''

105° 38' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Nhất Nhị

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 02''

105° 39' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Nội Giữa

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 15''

105° 39' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Thắng Lợi

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 15' 25''

105° 39' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Trong Ngoài

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 13''

105° 39' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

tổ dân phố Vam Dộc

DC

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 14''

105° 39' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Lò Cang

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 30''

105° 38' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Lò Cang (mới)

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 37''

105° 38' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Tam Canh

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 15' 57''

105° 39' 06''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Tam Canh (mới)

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 15' 52''

105° 39' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

chùa Kính Phúc

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 04''

105° 39' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Cụm công nghiệp Hương Canh

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 41''

105° 39' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Hương Canh

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 02''

105° 39' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Ngọc Canh

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 07''

105° 39' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Tiên Hường

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 12''

105° 39' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 44''

105° 38' 43''

21° 28' 23''

105° 31' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 303

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 45''

105° 39' 11''

21° 15' 32''

105° 32' 25''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 305B

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 13''

105° 34' 21''

21° 15' 45''

105° 39' 11''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 310B

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 09''

105° 41' 09''

21° 15' 23''

105° 39' 55''

F-48-68-A-d

ga Hương Canh

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 55''

105° 38' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Khu công nghiệp Bình Xuyên

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 15' 52''

105° 40' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Làng gốm Hương Canh

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

21° 16' 34''

105° 38' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Quốc lộ 2

KX

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-d

Sông Cánh

TV

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 17' 35''

105° 39' 48''

21° 16' 32''

105° 38' 01''

F-48-68-A-d

Sông Phan

TV

TT. Hương Canh

H. Bình Xuyên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-d

tổ dân phố Công Bình

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 29''

105° 36' 41''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Đầu Làng

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 14''

105° 36' 46''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Đoàn Kết

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 35''

105° 36' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Độc Lập

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 50''

105° 37' 12''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Đồng Lý

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 28''

105° 37' 02''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Đồng Sáo

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 15' 22''

105° 36' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

tổ dân phố Hồng Bàng

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 43''

105° 37' 00''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Hồng Hồ

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 22''

105° 36' 29''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Minh Lương

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 48''

105° 36' 43''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Thống Nhất

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 46''

105° 37' 19''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

tổ dân phố Yên Thần

DC

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 22''

105° 36' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

chùa Quảng Hựu

KX

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 39''

105° 36' 52''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

đền Thánh Mẫu

KX

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 43''

105° 36' 35''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

đền Xuân Lãng

KX

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

21° 14' 49''

105° 37' 17''

 

 

 

 

F-48-68-C-a

Đường tỉnh 303

KX

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 45''

105° 39' 11''

21° 15' 32''

105° 32' 25''

F-48-68-A-d

kênh chính Tả Ngạn

TV

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

 

 

21° 26' 32''

105° 31' 56''

21° 15' 38''

105° 38' 09''

F-48-68-A-c

kênh Sáu Vó

TV

TT. Thanh Lãng

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 00''

105° 38' 04''

21° 15' 44''

105° 34' 47''

F-48-68-A-c

thôn Bảo Sơn

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 49''

105° 41' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Bá Hương

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 53''

105° 41' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Bắc Kế

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 00''

105° 40' 19''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đê Hến

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 04''

105° 40' 21''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn My Kỳ

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 50''

105° 41' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Quang Vinh

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 51''

105° 41' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tân Lập

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 00''

105° 41' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tân Ngọc

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 35''

105° 40' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thích Chung

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 44''

105° 41' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thiện Chi

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 51''

105° 41' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thống Nhất

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 39''

105° 40' 40''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Trại Cúp

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 08''

105° 40' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Văn Giáo

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 36''

105° 41' 24''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Vinh Tiến

DC

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 36''

105° 41' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

chùa Thích Trung

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 35''

105° 41' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Cầu Đen

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 51''

105° 41' 57''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Cầu Tranh

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 17' 48''

105° 40' 09''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Bắc Kế

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 55''

105° 40' 20''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Thích Trung

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 33''

105° 41' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

 

 

21° 14' 23''

105° 43' 29''

21° 19' 33''

105° 39' 25''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302B

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 55''

105° 38' 48''

21° 23' 01''

105° 41' 16''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 310

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

 

 

21° 19' 41''

105° 42' 09''

21° 21' 17''

105° 33' 27''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 310B

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 09''

105° 41' 09''

21° 15' 23''

105° 39' 55''

F-48-68-A-d

Khu công nghiệp Bá Thiện

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 43''

105° 40' 46''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Khu công nghiệp Bình Xuyên II

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 18' 24''

105° 40' 25''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Nhà máy Gạch Bá Hiến

KX

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

21° 19' 04''

105° 41' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Ba Hanh

TV

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

 

 

21° 21' 24''

105° 42' 16''

21° 15' 56''

105° 42' 00''

F-48-68-A-d

Sông Mây

TV

xã Bá Hiến

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 30''

105° 41' 01''

21° 18' 32''

105° 40' 00''

F-48-68-A-d

thôn Bãi Kếu

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 42''

105° 40' 33''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Thôn Chùa

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 49''

105° 39' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Đại Phúc 1

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 23''

105° 40' 19''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Đại Phúc 2

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 24''

105° 40' 34''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Đông Đoài

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 29''

105° 39' 09''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Thôn Giữa

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 48''

105° 39' 57''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Hưởng Lộc

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 19''

105° 41' 10''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Thôn Kếu

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 48''

105° 40' 08''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Kiền Sơn

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 15' 25''

105° 40' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Nhân Vực

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 01''

105° 40' 27''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Tây Trại

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 23''

105° 38' 53''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Thượng Đức

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 32''

105° 40' 07''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Thôn Trại

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 55''

105° 40' 04''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Trại Dật

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 33''

105° 39' 55''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Trại Giữa

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 17''

105° 39' 17''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Trại Ngoài

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 15''

105° 39' 22''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Trại Trong

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 21''

105° 39' 10''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Vườn Quan

DC

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 15' 22''

105° 39' 57''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Bệnh viện Điều dưỡng Giao Thông Vận Tải

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 13''

105° 40' 59''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

cầu Hưởng Lộc

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 08''

105° 41' 13''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

chùa Đại Phúc

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 16''

105° 40' 20''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

chùa Mộ Đạo

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 45''

105° 39' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Bảo Đức

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 39''

105° 39' 50''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Đại Phúc

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 17''

105° 40' 20''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Mộ Đạo

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

21° 14' 44''

105° 39' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Quốc lộ 2

KX

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

sông Cà Lồ Cụt

TV

xã Đạo Đức

H. Bình Xuyên

 

 

21° 12' 32''

105° 36' 49''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-d
F-48-68-C-b

thôn Ba Mô

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 27''

105° 38' 47''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Cầu Đá

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 50''

105° 38' 40''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Chân Sơn

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 19' 21''

105° 38' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Chùa Tiếng

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 18''

105° 39' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hoàng Oanh

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 20' 27''

105° 37' 26''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Hương Ngọc

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 19' 53''

105° 37' 42''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hương Vị

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 19' 48''

105° 38' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tam Lộng

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 19' 09''

105° 38' 24''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thiếu Khanh

DC

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 35''

105° 38' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Cầu Bòn

KX

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 19' 44''

105° 38' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302

KX

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 44''

105° 38' 43''

21° 28' 23''

105° 31' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302C

KX

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

 

 

21° 19' 31''

105° 36' 54''

21° 20' 37''

105° 38' 37''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp

KX

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 05''

105° 38' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp

KX

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 56''

105° 38' 23''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Núi Đanh

SV

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 20' 56''

105° 36' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Núi Nia

SV

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 19' 16''

105° 38' 05''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Núi Trống

SV

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

21° 18' 41''

105° 38' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Cầu Bòn

TV

xã Hương Sơn

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 56''

105° 37' 15''

21° 17' 35''

105° 39' 48''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

thôn Can Bi 1

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 06''

105° 38' 26''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Can Bi 2

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 08''

105° 38' 43''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Can Bi 3

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 10''

105° 38' 49''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Can Bi 4

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 13''

105° 39' 00''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Dương Cốc

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 48''

105° 38' 01''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Kim Thái

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 32''

105° 39' 17''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Lý Hải

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 14' 05''

105° 38' 25''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Lý Nhân

DC

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 14' 42''

105° 37' 57''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

chùa Can Bi

KX

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 05''

105° 38' 40''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Đình Hạ

KX

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 07''

105° 38' 40''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Lý Hải

KX

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 14' 03''

105° 38' 18''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

đình Lý Nhân

KX

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 14' 46''

105° 37' 54''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Đình Thượng

KX

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

21° 13' 07''

105° 38' 32''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

Đường tỉnh 303

KX

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 45''

105° 39' 11''

21° 15' 32''

105° 32' 25''

F-48-68-C-b

Kênh N11

TV

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

 

 

21° 13' 02''

105° 38' 27''

21° 13' 07''

105° 36' 26''

F-48-68-C-b

sông Cà Lồ Cụt

TV

xã Phú Xuân

H. Bình Xuyên

 

 

21° 12' 32''

105° 36' 49''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-C-b

thôn Cầu Các

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 16' 53''

105° 38' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Thôn Chũng

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 17' 25''

105° 38' 08''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Thôn Giữa

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 17' 30''

105° 38' 20''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Thôn Núi

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 17' 14''

105° 37' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Thôn Phổ

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 17' 27''

105° 37' 39''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Thôn Trại

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 16' 55''

105° 37' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

Thôn Vải

DC

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 17' 10''

105° 38' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Quất Lưu

KX

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

21° 17' 10''

105° 38' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đường Nguyễn Lương Bằng

KX

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

 

 

21° 17' 04''

105° 37' 35''

21° 16' 49''

105° 35' 33''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302

KX

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 44''

105° 38' 43''

21° 28' 23''

105° 31' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 305B

KX

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 13''

105° 34' 21''

21° 15' 45''

105° 39' 11''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Đường tránh thành phố Vĩnh Yên

KX

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

 

 

21° 17' 08''

105° 37' 52''

21° 17' 06''

105° 31' 57''

F-48-68-A-c

Quốc lộ 2

KX

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

 

 

21° 14' 28''

105° 44' 03''

21° 17' 34''

105° 27' 05''

F-48-68-A-d

Sông Phan

TV

xã Quất Lưu

H. Bình Xuyên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

thôn Ái Văn

DC

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 16' 08''

105° 41' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn An Lão

DC

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 15' 57''

105° 41' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Bá Cầu

DC

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 17' 15''

105° 40' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Lương Câu

DC

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 16' 46''

105° 40' 35''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Ngọc Bảo

DC

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 16' 10''

105° 40' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Nhân Nghĩa

DC

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 16' 34''

105° 40' 32''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Bờ Đáy

KX

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 16' 19''

105° 40' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302B

KX

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 55''

105° 38' 48''

21° 23' 01''

105° 41' 16''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 310B

KX

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 09''

105° 41' 09''

21° 15' 23''

105° 39' 55''

F-48-68-A-d

Khu công nghiệp Bình Xuyên

KX

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 15' 52''

105° 40' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Khu công nghiệp Sơn Lôi

KX

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

21° 16' 51''

105° 40' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Ba Hanh

TV

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 21' 24''

105° 42' 16''

21° 15' 56''

105° 42' 00''

F-48-68-A-d

sông Cà Lồ

TV

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 29''

105° 41' 06''

21° 14' 03''

105° 43' 58''

F-48-68-A-d

Sông Phan

TV

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-d

Sông Tranh

TV

xã Sơn Lôi

H. Bình Xuyên

 

 

21° 18' 32''

105° 40' 00''

21° 17' 12''

105° 40' 57''

F-48-68-A-d

thôn Chợ Nội

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 03''

105° 38' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồi Chùa

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 13''

105° 38' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hàm Rồng

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 45''

105° 39' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hữu Bằng 1

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 55''

105° 39' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hữu Bằng 2

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 47''

105° 39' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Ngoại Trạch 1

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 39''

105° 38' 45''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Ngoại Trạch 2

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 55''

105° 39' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tây Đình

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 28''

105° 39' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Xuôi Ngành

DC

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 04''

105° 39' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

cầu Hàm Rồng

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 36''

105° 39' 36''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

chùa Ngoại Trạch

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 38''

105° 38' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Cầu Tranh

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 48''

105° 40' 09''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Ngoại Trạch

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 39''

105° 38' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đình Nội Phật

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 20''

105° 39' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 44''

105° 38' 43''

21° 28' 23''

105° 31' 07''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302B

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 55''

105° 38' 48''

21° 23' 01''

105° 41' 16''

F-48-68-A-d

miếu Tam Thánh

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 17' 01''

105° 39' 06''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp

KX

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

21° 18' 05''

105° 38' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Sông Cánh

TV

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

 

 

21° 17' 35''

105° 39' 48''

21° 16' 32''

105° 38' 01''

F-48-68-A-d

sông Cầu Bòn

TV

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 56''

105° 37' 15''

21° 17' 35''

105° 39' 48''

F-48-68-A-d

Sông Tranh

TV

xã Tam Hợp

H. Bình Xuyên

 

 

21° 18' 32''

105° 40' 00''

21° 17' 12''

105° 40' 57''

F-48-68-A-d

thôn Mỹ Đô

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 15' 22''

105° 38' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Nam Bản

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 15' 30''

105° 37' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Nam Nhân

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 14' 47''

105° 38' 06''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Tân An

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 15' 29''

105° 37' 31''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thịnh Đức

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 14' 49''

105° 38' 28''

 

 

 

 

F-48-68-C-b

thôn Tiền Phong

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 15' 07''

105° 38' 10''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Trường Thư

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 15' 50''

105° 37' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Yên Định

DC

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

21° 15' 11''

105° 38' 17''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 303

KX

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

 

 

21° 15' 45''

105° 39' 11''

21° 15' 32''

105° 32' 25''

F-48-68-A-d

kênh chính Tả Ngạn

TV

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

 

 

21° 26' 32''

105° 31' 56''

21° 15' 38''

105° 38' 09''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

kênh Sáu Vó

TV

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 00''

105° 38' 04''

21° 15' 44''

105° 34' 47''

F-48-68-A-c
F-48-68-A-d

Sông Phan

TV

xã Tân Phong

H. Bình Xuyên

 

 

21° 24' 57''

105° 32' 51''

21° 15' 29''

105° 41' 06''

F-48-68-A-d

thôn Ao Trạch

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 18''

105° 39' 51''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Cầu Mán

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 08''

105° 39' 57''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồng Nhạn

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 20''

105° 40' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Gò Cao

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 27''

105° 39' 56''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Gò Dẫu

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 18' 35''

105° 39' 21''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hiệp Hải

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 07''

105° 39' 00''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hiệp Thuận

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 46''

105° 39' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Hương Đà

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 13''

105° 39' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Ngũ Hồ

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 26''

105° 40' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Phục Khải

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 01''

105° 40' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Quảng Khai

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 19''

105° 38' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Quảng Thiện

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 39''

105° 39' 59''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Rừng Cuông

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 30''

105° 39' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Rừng Sằm

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 16''

105° 40' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tam Hà

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 53''

105° 39' 31''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thiện Kế

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 16''

105° 39' 53''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Vĩnh Phượng

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 18' 32''

105° 39' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Xây Dựng

DC

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 49''

105° 39' 01''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

đường Nguyễn Tất Thành

KX

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

 

 

21° 14' 23''

105° 43' 29''

21° 19' 33''

105° 39' 25''

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 310

KX

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

 

 

21° 19' 41''

105° 42' 09''

21° 21' 17''

105° 33' 27''

F-48-68-A-d

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

KX

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 11''

105° 39' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Nông trường Tam Đảo

KX

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 40''

105° 38' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

trại gà Tam Đảo

KX

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 32''

105° 39' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Cẩu Sậu

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 31''

105° 39' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Giếng Hin

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 07''

105° 40' 09''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Hiệp Hòa

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 19' 58''

105° 39' 34''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Hương Đà

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

21° 20' 42''

105° 39' 27''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

sông Cầu Bòn

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 56''

105° 37' 15''

21° 17' 35''

105° 39' 48''

F-48-68-A-d

Sông Mây

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 30''

105° 41' 01''

21° 18' 32''

105° 40' 00''

F-48-68-A-d

Suối Hát

TV

xã Thiện Kế

H. Bình Xuyên

 

 

21° 20' 54''

105° 39' 10''

21° 19' 19''

105° 38' 47''

F-48-68-A-d

thôn Ba Gò

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 16''

105° 41' 21''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Cơ Khí

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 20' 40''

105° 41' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đồng Giang

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 37''

105° 41' 07''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Đông Thành

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 20' 44''

105° 41' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Gia Khau

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 23''

105° 39' 44''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Mỹ Khê

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 09''

105° 42' 03''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Tam Sơn

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 20' 50''

105° 41' 50''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Thanh Lanh

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 22' 49''

105° 41' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

thôn Trung Mầu

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 08''

105° 40' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

thôn Vĩnh Đồng

DC

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 20' 42''

105° 42' 05''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

Đường tỉnh 302B

KX

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

 

 

21° 16' 55''

105° 38' 48''

21° 23' 01''

105° 41' 16''

F-48-68-A-d

Đền Thượng

KX

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 23' 10''

105° 41' 21''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

Đền Trung

KX

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 22' 38''

105° 41' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

Vườn quốc gia Tam Đảo

KX

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 26' 42''

105° 39' 18''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

núi Chợ Giời

SV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 23' 06''

105° 40' 02''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

hồ Đồng Câu

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 31''

105° 42' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Gia Khau

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 21' 39''

105° 40' 15''

 

 

 

 

F-48-68-A-d

hồ Thanh Lanh

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

21° 23' 21''

105° 41' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-b

sông Ba Hanh

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

 

 

21° 21' 24''

105° 42' 16''

21° 15' 56''

105° 42' 00''

F-48-68-A-d

sông Lon Băn

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

 

 

21° 22' 33''

105° 42' 30''

21° 21' 38''

105° 42' 38''

F-48-68-A-d

Suối Khâu

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

 

 

21° 24' 32''

105° 43' 02''

21° 22' 33''

105° 42' 30''

F-48-68-A-b

suối Trung Mầu

TV

xã Trung Mỹ

H. Bình Xuyên

 

 

21° 23' 20''

105° 41' 00''

21° 20' 30''

105° 41' 01''

F-48-68-A-d

tổ dân phố Cộng Hòa

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 16''

105° 30' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

tổ dân phố Hòa Bình

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 18''

105° 30' 43''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

tổ dân phố Hoa Lư

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 25' 55''

105° 31' 06''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

tổ dân phố Quảng Khuân

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 37''

105° 30' 55''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

tổ dân phố Tân Thái

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 07''

105° 31' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

tổ dân phố Thái Bình

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 40''

105° 30' 00''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Xích Thổ

DC

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 25' 42''

105° 30' 52''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

chùa Cả Liễn Sơn

KX

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 02''

105° 30' 38''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

Cầu Đen

KX

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 26' 02''

105° 30' 58''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

Đường tỉnh 307

KX

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

 

 

21° 26' 37''

105° 31' 34''

21° 31' 10''

105° 21' 09''

F-48-68-A-a

Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa

KX

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 25' 33''

105° 30' 14''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

hồ Rừng Anh

TV

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

21° 25' 40''

105° 30' 29''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

sông Phó Đáy

TV

TT. Hoa Sơn

H. Lập Thạch

 

 

21° 31' 41''

105° 29' 41''

21° 17' 56''

105° 26' 59''

F-48-68-A-a

Khu 6

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 09''

105° 27' 04''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Long Cương

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 08''

105° 27' 17''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Phú Chiền

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 25' 19''

105° 27' 49''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Phú Lâm

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 25' 08''

105° 27' 12''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Phú Thượng

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 51''

105° 27' 52''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Tân Chiền

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 25' 03''

105° 27' 47''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Tân Phú

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 48''

105° 27' 28''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Thạc Trục

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 48''

105° 28' 04''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Thống Nhất

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 53''

105° 26' 49''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Văn Sơn

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 32''

105° 27' 39''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Văn Thịnh

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 36''

105° 27' 48''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

tổ dân phố Vĩnh Thịnh

DC

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 56''

105° 27' 19''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

đình Thạc Trục

KX

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 56''

105° 27' 57''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

Đường tỉnh 305

KX

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

 

 

21° 11' 57''

105° 34' 54''

21° 24' 54''

105° 27' 42''

F-48-67-B-b

Đường tỉnh 306

KX

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

 

 

21° 18' 30''

105° 33' 05''

21° 21' 00''

105° 24' 22''

F-48-67-B-b

Đường tỉnh 307

KX

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

 

 

21° 26' 37''

105° 31' 34''

21° 31' 10''

105° 21' 09''

F-48-67-B-b

đồi Suối Nước

SV

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

21° 24' 34''

105° 26' 44''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

kênh Vân Trục

TV

TT. Lập Thạch

H. Lập Thạch

 

 

21° 26' 35''

105° 26' 26''

21° 23' 29''

105° 27' 15''

F-48-67-B-b

thôn Bồ Thầy

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 24' 11''

105° 29' 52''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Đông Lai

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 08''

105° 30' 24''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Hoa Giang

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 32''

105° 29' 15''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Tây Hạ Đông

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 22''

105° 30' 37''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Tây Hạ Nam

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 26''

105° 30' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Trụ Thạch

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 24' 09''

105° 29' 30''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Xuân Me

DC

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 50''

105° 29' 41''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

chùa Đông Lai

KX

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 18''

105° 30' 12''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

đình Tây Hạ

KX

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

21° 23' 23''

105° 30' 22''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

Đường tỉnh 306

KX

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

 

 

21° 18' 30''

105° 33' 05''

21° 21' 00''

105° 24' 22''

F-48-67-B-b
F-48-68-A-a

sông Phó Đáy

TV

xã Bàn Giản

H. Lập Thạch

 

 

21° 31' 41''

105° 29' 41''

21° 17' 56''

105° 26' 59''

F-48-68-A-a

thôn Bắc Sơn

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 29' 08''

105° 30' 13''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Bình Chỉ

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 11''

105° 29' 09''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Bình Long

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 29' 01''

105° 30' 41''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Dộc Mít

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 41''

105° 28' 03''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Hoàng Chỉ

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 36''

105° 29' 22''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Hữu Phúc

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 18''

105° 31' 04''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Yên Thích

DC

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 34''

105° 28' 53''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

Cầu Chang

KX

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 24''

105° 31' 11''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

cầu Tùy Sơn

KX

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 29' 21''

105° 29' 55''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

Đường tỉnh 302

KX

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

 

 

21° 16' 44''

105° 38' 43''

21° 28' 23''

105° 31' 07''

F-48-68-A-a

Quốc lộ 2C

KX

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

 

 

21° 09' 53''

105° 29' 02''

21° 31' 10''

105° 29' 14''

F-48-67-B-b

Núi Đát

SV

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 27' 36''

105° 29' 20''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

Núi Đình

SV

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 05''

105° 29' 39''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

núi Thằn Lằn

SV

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 29' 09''

105° 27' 46''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

Núi Voi

SV

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

21° 28' 10''

105° 28' 33''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

sông Phó Đáy

TV

xã Bắc Bình

H. Lập Thạch

 

 

21° 31' 41''

105° 29' 41''

21° 17' 56''

105° 26' 59''

F-48-68-A-a

thôn Ái Quốc

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 46''

105° 27' 56''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Bắc Sơn

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 21' 22''

105° 28' 14''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Đông Sơn

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 21' 13''

105° 28' 25''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Kiến Thiết

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 49''

105° 28' 21''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Ngọc Vị

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 21' 03''

105° 28' 10''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Phấn Khởi

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 58''

105° 28' 23''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Thái Bình

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 21' 09''

105° 28' 16''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Tiền Phong

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 43''

105° 28' 30''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Trung Kiên

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 55''

105° 28' 05''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Trung Thành

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 48''

105° 27' 44''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Tự Do

DC

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 38''

105° 28' 20''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

đền Đình Chu

KX

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 52''

105° 28' 15''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

đình Đình Chu

KX

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

21° 20' 55''

105° 28' 09''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-67-B-d

Đường tỉnh 305C

KX

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

 

 

21° 22' 53''

105° 27' 29''

21° 17' 33''

105° 27' 06''

F-48-67-B-d

sông Phó Đáy

TV

xã Đình Chu

H. Lập Thạch

 

 

21° 31' 41''

105° 29' 41''

21° 17' 56''

105° 26' 59''

F-48-67-B-d

thôn Bì La

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 22' 55''

105° 30' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-a

thôn Đại Lữ

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 21' 14''

105° 29' 55''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Hạ Ích

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 22' 56''

105° 29' 45''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Hoàng Chung

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 21' 18''

105° 29' 28''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Tân Lập

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 21' 54''

105° 30' 30''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

thôn Viên Luận

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 22' 11''

105° 29' 45''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

thôn Xuân Đán

DC

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 21' 52''

105° 29' 28''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

cầu Bến Gạo

KX

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 20' 55''

105° 30' 16''

 

 

 

 

F-48-68-A-c

đền Triệu Thái

KX

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 21' 14''

105° 29' 31''

 

 

 

 

F-48-67-B-d

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

KX

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

 

 

21° 15' 27''

105° 43' 22''

21° 22' 05''

105° 23' 24''

F-48-67-B-d
F-48-68-A-c

Đường tỉnh 305

KX

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

 

 

21° 11' 57''

105° 34' 54''

21° 24' 54''

105° 27' 42''

F-48-67-B-d
F-48-68-A-c

Đường tỉnh 306

KX

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

 

 

21° 18' 30''

105° 33' 05''

21° 21' 00''

105° 24' 22''

F-48-68-A-a

hồ Đồi Bìa

TV

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

21° 23' 06''

105° 29' 36''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

sông Phó Đáy

TV

xã Đồng Ích

H. Lập Thạch

 

 

21° 31' 41''

105° 29' 41''

21° 17' 56''

105° 26' 59''

F-48-68-A-a
F-48-67-B-d

thôn Bỉnh Ri

DC

xã Hợp Lý

H. Lập Thạch

21° 29' 48''

105° 29' 32''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Cầu Giát

DC

xã Hợp Lý

H. Lập Thạch

21° 29' 44''

105° 27' 25''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Độc Lập

DC

xã Hợp Lý

H. Lập Thạch

21° 29' 44''

105° 29' 02''

 

 

 

 

F-48-67-B-b

thôn Phú Cường

DC

xã Hợp Lý

H. Lập Thạch

21° 29' 23''