• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về An toàn hàng hải

 

Thông tư 04/2014/TT-BGTVT quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông tư 04/2014/TT-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU CHO AN TOÀN HÀNG HẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định s 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định điu kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy đnh về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải (sau đây gọi tt là Giy phép).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải bao gồm: pháo hiệu dù, đuốc cầm tay và tín hiệu khói nổi thỏa mãn các quy đnh nêu trong Chương III của Bộ luật quốc tế về trang bị cứu sinh của Tổ chức Hàng hi quốc tế (Bộ luật LSA).

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy phép

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải phải đáp ứng những điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giy chứng nhận đu tư), trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến phương tiện, vật tư, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu.

2. Có Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy định của Nghquyết MSC.81(70) ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Điều 5. Thủ tục cấp Giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thng bưu chính đến Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải, trong đó ghi rõ chủng loi, số lưng, nước sản xuất, quy cách sản phẩm, đặc điểm và công dụng, ký mã hiệu, thời hạn sử dụng của từng loại; thời hạn nhập khẩu;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư);

c) Bản dịch có chứng thực Giy chng nhận xuất xứ của cơ quan có thm quyền của nước sn xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy đnh của Nghị quyết MSC.81(70) ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Tổ chức Hàng hải quốc tế;

d) Báo cáo của tổ chức, cá nhân vtình hình thực hiện Giấy phép nhập khẩu của năm trước đó và bản theo dõi Giấy phép nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu (nếu có).

2. Bộ Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu bsung, hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đy đủ và hợp lệ theo quy định thì gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng (hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng ủy quyền) có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng, nếu Bộ Quốc phòng đồng ý, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho tchức, cá nhân đề ngh. Trường hợp kể từ thời điểm hết hạn gửi văn bản tham gia ý kiến theo quy định tại khoản này mà không nhận được ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải căn cứ nhu cầu thực tế của tổ chức, cá nhân, quyết định việc cấp Giấy phép. Nếu không đồng ý cp, Bộ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do việc không cp Giấy phép.

3. Bộ Giao thông vận tải không cấp Giấy phép nhập khu pháo hiệu cho an toàn hàng hải trong các trường hợp sau:

a) Các loại pháo hiệu cho an toàn hàng hải đã hết thời hạn sử dụng hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ của pháo hiệu cho an toàn hàng hải do cơ quan không có thẩm quyền cấp.

b) H sơ đnghị cấp Giấy phép có dấu hiệu giả mạo.

c) BQuốc phòng không đồng ý.

d) BGiao thông vận tải có các lý do rõ ràng, hợp lý từ chối việc cấp Giấy phép.

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép: theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, nhưng không kéo dài sang năm kế tiếp của năm cấp Giấy phép.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan tham mưu thực hiện việc cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ,
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU CHO AN TOÀN HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2014/TT-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../năm cấp/GP-BGTVT

Hà Nội, ngày…. tháng…. năm…

 

GIẤY PHÉP

NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU CHO AN TOÀN HÀNG HẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số ... ngày ... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải;

Căn cứ công văn số …….. của Bộ Quốc phòng trả lời về việc nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải,

Cho phép : ……. (ghi tên, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đu tư), ngày cấp, cơ quan cấp; địa ch, điện thoại của tchức, cá nhân đề nghnhập khẩu)

nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải với chủng loại, số lượng như sau:

1. ……………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………….   

3. ……………………………………………………………………….               

(Ghi rõ chng loại, số lượng, ký mã hiệu, nước sản xuất của từng loại pháo hiệu)

Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, chất lượng hàng hóa và sử dụng đúng mục đích cho phép.

Giấy phép có giá trị đến ngày ...

 

 

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu;
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (Bộ TC) (để phối hợp);
- Cục Đăng kiểm VN (để phối hợp);
- Lưu VT, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
(THỨ TRƯỞNG)

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2014/TT-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/2014   Số công báo: Từ số 449 đến số 450
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 04/2014/TT-BGTVT

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225203