• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Biển Việt Nam

 

Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông tư 05/2017/TT-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Căn cBộ Luật Hàng hi Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cLuật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một sđiều của Thông tư s 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Phương tiện, thuyền viên hoạt động trên tuyến Nha Trang - Hòn Nội phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

2. Cảng, bến trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Phan Thiết - Phú Quý phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018”.

2. Thay thế Phụ lục I của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ
trưng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, VT
i.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

DANH MỤC CÁC TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO

TT

TÊN TUYẾN

THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH, THÀNH PH

CẤP ĐĂNG KIM TI THIU

GHI CHÚ

1

Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô

Quảng Ninh

Từ VR-SB trở lên

 

2

Hải Phòng - Bạch Long Vĩ

Hải Phòng

Từ hạn chế II trở lên

 

3

Cửa Việt - Cồn Cỏ

Quảng Trị

Từ VR-SB trở lên

 

4

Đà Nng - Hoàng Sa

Đà Nng

Không hạn chế

 

5

Sa Kỳ - Lý Sơn

Quảng Ngãi

Từ VR-SB trở lên

 

6

Khánh Hòa - Trường Sa

Khánh Hòa

Không hạn chế

 

7

Nha Trang - Hòn Nội

Khánh Hòa

Từ VR-SB trở lên

 

8

Phan Thiết - Phú Quý

Bình Thuận

Từ hạn chế II trở lên

 

9

Vũng Tàu - Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ hạn chế II trở lên

 

10

Trần Đề - Côn Đảo

Sóc Trăng

Từ hạn chế II trở lên

 

11

Trần Văn Thời - Hòn Chuối

Cà Mau

Từ hạn chế III trở lên

 

12

Rạch Giá - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

13

Rạch Giá - Nam Du

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

 

14

Rạch Giá - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

Gồm 05 tuyến từ Rạch Giá đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông, Vịnh Đầm (Phú Quốc).

15

Kiên Lương - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ Hạn chế III trở lên đối với tàu khách và VR-SB trở lên đối với tàu khác

Gồm 05 tuyến từ Hòn Chông đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông, Vịnh Đầm (Phú Quốc)

16

Hà Tiên - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ Hạn chế III trở lên đối với tàu khách và VR-SB trở lên đối với tàu khác

Gồm 7 tuyến từ Hà Tiên đến Hàm Ninh, Gành Dầu, An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông, Vịnh Đầm, Đá Chồng (Phú Quốc)

17

Phú Quốc - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

18

Nam Du - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

Gồm 04 tuyến từ Nam Du đến Dương Đông, An Thới, Vịnh Đầm, Bãi Vòng (Phú Quốc)

19

Nam Du - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

20

Lại Sơn - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

21

Lại Sơn - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

 

 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

Cảng, bến hiện hành, phương tiện và thuyền viên đang hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành chậm nhất là 3 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2017/TT-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 21/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/03/2017   Số công báo: Từ số 195 đến số 196
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 05/2017/TT-BGTVT

951

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341014