• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Luật thi hành tạm giữ tạm giam

Văn bản pháp luật về Xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

 

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG DO BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 ca Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cNghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công an;

Căn cNghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định s63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Bộ Y tế;

Để thực hiện thống nht các quy định về việc khám bệnh, cha bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đi với người bị tm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ s giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, Bộ trưng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Quc phòng, Bộ trưng Bộ Y tế hướng dn như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc khám bệnh, cha bệnh và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưng (gọi chung là đối tượng quản lý) do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; các cơ skhám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện đến Trung ương và tương đương ca Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh và bo đm các chế độ ăn, ở, sinh hoạt, điều trị đối với người bị tạm gi, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng theo hướng dn ca Thông tư liên tịch này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bo đảm yêu cầu quản lý, giam gingười bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng và quan hệ phi hợp gia cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh đi với những đối tượng này.

Điều 4. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm gi, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sgiáo dục bt buộc, học sinh trường giáo dưỡng được bo đm từ ngân sách Nhà nước trong dự toán kinh phí hàng năm ca Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Chương II

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 5. Trách nhiệm của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có trách nhiệm đưa đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh vượt quá khả năng chuyên môn điều trị của bệnh xá, bộ phận y tế của đơn vị mình (sau đây gọi tắt là y tế đơn vị) đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cp huyện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất.

2. Nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm b trí phương tiện, cán bộ dẫn giải, qun lý và cán bộ y tế chuyn đi tượng quản lý được khám, chữa bệnh đến cơ skhám bệnh, chữa bệnh hoặc khi chuyển đến nơi khám bệnh, chữa bệnh khác.

3. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trưng giáo dưỡng có trách nhiệm cung cấp giy chuyển viện, bn tóm tắt quá trình điều trị tại y tế đơn vị và thực hiện các trình tự, thtục điều chuyn đối tượng qun lý được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế; đng thời phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của họ biết đphối hợp chăm sóc, điều trị. Thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của đi tượng qun lý được khám, chữa bệnh có thtự nguyện hỗ trợ bi dưng ăn uống, thuốc chữa bệnh theo chđịnh của bác sĩ cho người bệnh và trao đi, phi hợp với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh biết đphối hợp chăm sóc, qun lý. Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thì việc trao đi, phi hợp này phải được thủ trưng cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý bằng văn bản.

4. Nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm qun lý, giám sát, bo vệ đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh; phi hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện quy trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh như những bệnh nhân khác. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng qun lý, giám sát chặt chnhững đi tượng này. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn điều trị của mình, cơ skhám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời thông báo và phối hợp với nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng chuyển người bệnh đến cơ skhám bệnh, chữa bệnh tuyến trên để điều trị. Trường hợp đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh mắc bệnh nặng, diễn biến bất thường, tiên lượng bệnh xấu thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưng biết, phối hợp cùng giải quyết.

2. Trong trường hợp cấp cứu, nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng không có phương tiện thì cơ skhám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ phương tiện chuyên dụng vận chuyn người bệnh lên tuyến trên điều trị.

Trường hợp đối tượng quản lý đang cấp cứu cần phải tiến hành phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa mà không thhỏi ý kiến của đi tượng qun lý hoặc nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưng đã thông báo nhưng thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ không đến hoặc chưa kịp đến để ký cam kết phẫu thuật thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo khoản 3 Điều 61 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

3. Việc cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình bệnh tật của đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh, skhám bệnh, chữa bệnh phải trao đổi và được sự đồng ý của cơ quan quản lý đi tượng được khám, chữa bệnh.

4. Khi đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh đến khám bệnh hoặc được điều trị n định được trả về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tiến hành thủ tục ra khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan qun lý đối tượng được khám, chữa bệnh và các cơ quan chức năng khác có yêu cu mượn hồ sơ bệnh án tại ch đđọc, sao chép bệnh án, kết luận tình trạng sức khỏe để phục vụ công tác nghiệp vụ hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật thì được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 7. Phòng điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bố trí phòng điều trị riêng cho đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh mắc bệnh cần phải điều trị nội trú và phòng ở cho cán bộ, chiến sĩ trực, qun lý, bảo vệ phù hợp với điều kiện của cơ skhám bệnh, chữa bệnh và các yêu cu về nghiệp vụ, qun lý đối tượng của lực lượng Công an, Quân đội.

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phi hợp với các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng trên địa bàn, xây dựng và sử dụng chung khu điều trị riêng cho đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Kinh phí để xây dựng, cải tạo, sửa cha, lắp đặt các trang thiết bị, duy trì hoạt động chữa bệnh và công tác qun lý khu điều trị riêng hoặc một số buồng riêng cho đối tượng qun lý được khám, chữa bệnh tại cơ s khám bệnh, chữa bệnh do các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc và trưng giáo dưỡng chịu trách nhiệm.

Điều 8. Chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt đối với đối tượng được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

1. Chế độ ăn, , sinh hoạt của đi tượng quản lý được khám, chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng như điều trị tại bệnh xá, bộ phận y tế của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng. Trường hợp phải ăn theo chế độ bệnh lý hoặc theo chđịnh của bác sĩ điều trị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phi thông báo cho cơ quan quản lý đi tượng được khám, chữa bệnh đphối hợp thực hiện. Kinh phí ăn, , sinh hoạt do nhà tạm gi, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưng chịu trách nhiệm và kinh phí hỗ trợ của gia đình đối tượng được khám, chữa bệnh hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Chế độ mặc của đi tượng đưc khám, chữa bệnh nằm điều trị nội trú được thực hiện theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 9. Giải quyết trường hợp đối tượng được khám, chữa bệnh chết tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trường hợp đối tượng được khám, chữa bệnh điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chết thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thtục theo quy định tại Điều 65 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và phối hợp cùng nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng được khám, chữa bệnh chết giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quan hệ phối hợp

1. Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và lãnh đạo nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có đối tượng được khám, chữa bệnh tại bệnh viện phải thường xuyên trao đi hoặc t chc giao ban 06 tháng một lần đthực hiện Thông tư liên tịch này và các văn bn quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cán bộ y tế của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng phải thường xuyên liên hệ với các khoa, phòng trực tiếp điều trị cho đi tượng được khám, chữa bệnh đtheo dõi tình trạng diễn biến bệnh lý của họ và htrợ khi được yêu cu.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015

2. Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh tại bệnh viện của Nhà nước hết hiệu lực ktừ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chđạo việc hướng dẫn, kim tra các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong phạm vi từng Bộ quản lý đ tchức thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Bộ trưng Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước phối hợp với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng bị bệnh.

3. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng tờng giáo dưỡng chịu trách nhiệm tchức thực hiện Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình tchức thực hiện, nếu có vướng mc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đxem xét, phi hợp giải quyết./.

 

KT. B TRƯNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

KT. B TRƯNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Nguyễn Thành Cung

KT. B TRƯNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Lê Quý Vương

 

Nơi nhn:
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công an (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Bộ Quc phòng (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Bộ Y tế (để sao gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hin);
-
Công báo;
- Lưu: VT (BCA, B
QP, BYT).

 

Điều 61. Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa
...

3. Trường hợp không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 65. Giải quyết đối với người bệnh tử vong

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:

a) Cấp giấy chứng tử;

b) Tiến hành kiểm thảo tử vong trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi người bệnh tử vong;

c) Giao người hành nghề trực tiếp điều trị hoặc phụ trách ca trực lập hồ sơ tử vong, trong đó ghi rõ diễn biến bệnh, cách xử lý, thời gian và nguyên nhân tử vong;

d) Lưu trữ hồ sơ tử vong theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật này.

2. Đối với trường hợp tử vong trước khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết như sau:

a) Đối với người có giấy tờ tùy thân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho thân nhân của hộ để tổ chức mai táng;

b) Đối với người không có giấy tờ tùy thân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của người bệnh.

Trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc có giấy tờ tùy thân nhưng không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo quản thi thể, chụp ảnh và thông báo cho cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.

Trường hợp không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn để các cơ quan này tổ chức mai táng.

3. Việc xác định người bệnh đã tử vong và thời hạn bảo quản thi thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 59. Hồ sơ bệnh án
...

4. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây:

a) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;

c) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.

5. Các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 58. Điều trị nội trú
...

7. Khi tình trạng bệnh của người bệnh đã ổn định hoặc người bệnh có yêu cầu được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có cam kết của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh, sau khi đã có sự tư vấn của người hành nghề thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh;

b) Hướng dẫn người bệnh về việc tự chăm sóc sức khỏe;

c) Chỉ định chế độ điều trị ngoại trú trong trường hợp cần thiết;

d) Quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 16 của Luật này;

đ) Làm giấy cho người bệnh ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, Lê Quý Vương, Nguyễn Thành Cung
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/11/2015   Số công báo: Từ số 1145 đến số 1146
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/10/2015, căn cứ Luật Thi hành án hình sự 2010, BCA, BQP, BYT đã ban hành Thông tư 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng.

Thông tư 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT bao gồm 03 Chương, 12 Điều, hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do BCA, BQP quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Việc khám chữa bệnh tại các cơ sở này phải đảm bảo 2 nguyên tắc sau:

Thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước trong khám, chữa bệnh và bảo đảm các chế độ ăn ở, sinh hoạt, điều trị đối với người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân, trại viên CSGD bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng theo quy định.

Bảo đảm yêu cầu quản lý, giam giữ người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân, trại viên CSGD bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng và quan hệ phối hợp giữa các cơ sở khám chữa bệnh với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, CSGD bắt buộc, trường giáo dưỡng trong công tác khám chữa bệnh các đối tượng này.

Phối hợp với thân nhân cùng chăm sóc, điều trị

Theo đó, Nhà tạm giữ, tạm giam, CSGD bắt buộc, trường giáo dưỡng có trách nhiệm cung cấp giấy chuyễn viện, bản tóm tắt quá trình điều trị y tế và thực hiện các trình tự, thủ tục điều chuyển theo quy định của BYT.

Đồng thời, các cơ quan tổ chức này có nhiệm vụ thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của họ để phối hợp chăm sóc, điều trị.

Các thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của đối tưỡng quản lý có thể tự nguyên hỗ trợ bồ dưỡng ăn uống, thuốc chữa bệnh.

Trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì sự phối hợp này phải được thủ trưởng cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý bằng văn bản.

Có quyền mượn hồ sơ bệnh án để đọc và sao chép nhưng phải giữ bí mật

Ngoài ra, Thông tư 07 còn quy định thêm trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh như sau:

Trường hợp cần phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa mà thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ chưa kịp đến ký cam kết phẫu thuật thì người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa

Khi trả người bệnh về cơ quan quản lý, cơ sở khám, chữa bệnh phải tiến hành thủ tục rời khỏi cơ sở khám, chữa bệnh  cho người bệnh theo các bước sau: (1) Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh; (2) Hướng dẫn người bệnh về việc tự chăm sóc sức khỏe; (3) Chỉ định chế độ điều trị ngoại trú trong trường hợp cần thiết; (4) Quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 16 của Luật khám bệnh, chữa bện;(5) Làm giấy cho người bệnh ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Khi có yêu cầu mượn hồ sơ bệnh án sao chép, đọc tại chỗ, kết luận tình trạng sức khỏe từ cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý, cơ quan chức năng khác thì cơ sở khám, chữa bệnh  thực hiện theo Khoản 4 và 5 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Lưu ý, khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng có hệu lực th hành kể từ ngày 15/12/2015, thay thế Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT .

Từ khóa: Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT

2.882

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295163