• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH MỨC CHO HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5  năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển và Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định chi tiết về định mức cho hoạt động quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư công theo điểm đ Khoản 3 Điều 55 của Luật Quy hoạch.

2. Định mức cho hoạt động quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

3. Định mức cho hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

4. Định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy hoạch không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được chọn áp dụng quy định của Thông tư này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ và quy định từ viết tắt

1. Ngành chuẩn là ngành được chọn làm chuẩn để tham chiếu xây dựng định mức cho hoạt động của quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh.

2. Vùng chuẩn là lãnh thổ cấp vùng được chọn làm chuẩn để tham chiếu xây dựng định mức cho hoạt động quy hoạch vùng. Các tham số của vùng chuẩn được quy định tại điểm 2 Phụ lục I.

3. Tỉnh chuẩn là lãnh thổ cấp tỉnh được chọn làm chuẩn để tham chiếu xây dựng định mức cho hoạt động quy hoạch tỉnh. Các tham số của tỉnh chuẩn được quy định tại điểm 3 Phụ lục I.

4. Hợp phần quy hoạch chuẩn là hợp phần được chọn làm chuẩn để tham chiếu xây dựng định mức cho các hợp phần tích hợp vào quy hoạch, bao gồm hợp phần quy hoạch ngành và hợp phần quy hoạch lãnh thổ.

5. Nội dung đề xuất là nội dung được xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch để phân công các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và đưa vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh.

6. Nội dung đề xuất chuẩn là nội dung được chọn làm chuẩn để tham chiếu xây dựng định mức cho các hoạt động xây dựng nội dung đề xuất.

7. Ngày công quy đổi là số ngày công tối đa của một chuyên gia (CG) xếp mức cao nhất trong nhóm chuyên gia tư vấn phải bỏ ra để hoàn thành một nhiệm vụ.

8. Mức chuyên gia tư vấn được chia theo 4 mức quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được ký hiệu: chuyên gia tư vấn mức 1 (CG1), chuyên gia tư vấn mức 2 (CG2), chuyên gia tư vấn mức 3 (CG3), chuyên gia tư vấn mức 4 (CG4).

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng định mức

1. Định mức quy định tại Thông tư này là định mức tối đa để thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch.

2. Định mức cho quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được xác định trên cơ sở ngành chuẩn, vùng chuẩn, tỉnh chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư này.

3. Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch, trường hợp cần thiết phải thực hiện các công việc điều tra cơ bản thì áp dụng định mức theo quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 5. Định mức cho hoạt động quy hoạch

Định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo hai (02) giai đoạn:

1. Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm:

a) Định mức cho hoạt động trực tiếp;

b) Định mức cho hoạt động gián tiếp.

2. Định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch bao gồm:

a) Định mức cho hoạt động trực tiếp;

b) Định mức cho hoạt động gián tiếp;

c) Định mức cho hoạt động lập hợp phần quy hoạch, nội dung đề xuất;

d) Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược.

Chương II

ĐỊNH MỨC CHO HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH

Điều 6. Định mức cho hoạt động trực tiếp

1. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tổng thể quốc gia được quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

2. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch không gian biển quốc gia được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

3. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại Phụ lục V của Thông tư này.

4. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này.

5. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch vùng chuẩn được quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này.

6. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tỉnh chuẩn được quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này.

Điều 7. Định mức cho hoạt động gián tiếp

1. Định mức cho các hoạt động gián tiếp trong lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch và lập hợp phần quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

a) Lựa chọn tổ chức tư vấn;

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến;

c) Tổ chức thẩm định;

d) Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;

đ) Công bố quy hoạch;

e) Khảo sát thực tế;

g) Quản lý chung.

2. Định mức cho hoạt động thẩm định các nội dung tại Điều 32 Luật Quy hoạch được quy định tại Phụ lục XI.

3. Định mức chi tiết cho từng hoạt động gián tiếp được xác định theo khối lượng cần thiết trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

Điều 8. Định mức cho lập hợp phần quy hoạch, xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch

1. Định mức cho lập hợp phần quy hoạch chuẩn trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được quy định tại Phụ lục IX của Thông tư này.

2. Định mức cho xây dựng nội dung đề xuất chuẩn đưa vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh được quy định tại Phụ lục X của Thông tư này.

3. Hướng dẫn áp dụng định mức cho lập hợp phần quy hoạch tại Phụ lục II; xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tại Phụ lục I.

Điều 9. Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược

Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Điều 10. Định mức cho hoạt động điều chỉnh quy hoạch

Định mức cho từng hoạt động điều chỉnh đối với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc quyết định áp dụng như định mức cho từng hoạt động lập mới quy hoạch.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ QLQH, Viện CLPT.

BỘ TRƯỞNG
Ngu
yễn Chí Dũng

 

PHỤ LỤC I

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC ĐỐI VỚI QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Thông tư số         /2019/TT-BKHĐT ngày      tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Quy hoạch ngành quốc gia

1.1. Định mức cho hoạt động trực tiếp (không bao gồm hoạt động xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch) quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh ([1]) được xác định theo công thức:

CNXH = CchuẩnXH x HN

Trong đó:

CchuẩnXH: Định mức ngày công cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch các ngành tương ứng với từng hoạt động quy định tại Mục B, Phụ lục VI-2.

HN: Hệ số khác biệt ngành xã hội quốc gia so với ngành chuẩn được xác định tại Phụ lục VI-3.

1.2. Định mức cho hoạt động quy hoạch các ngành quốc gia khác tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch được quy định tại các Phụ lục VI-1, VI-4, VI-5, VI-6.

1.3. Định mức cho xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch ngành quốc gia được xác định như sau.

CĐXN = CchuẩnĐXN x K3

CchuẩnĐXN: Định mức cho nội dung đề xuất chuẩn trong quy hoạch ngành quy định tại Phụ lục X.

K3: Hệ số khác biệt được xác định tại Phụ lục XIV của Thông tư này.

2. Quy hoạch vùng

Định mức cho hoạt động trực tiếp (không bao gồm hoạt động xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch) của quy hoạch vùng (Cpv) được xác định như sau:

C­­pV = CchuẩnV x H1V x H2V x H3V x K

Trong đó:

CchuẩnV: Định mức trực tiếp cho lập quy hoạch vùng chuẩn (mục B, Phụ lục VII).

Vùng chuẩn có các tham số: quy mô dân số (PchuẩnV) là 14.000.000 người; diện tích (SchuẩnV) là 50.000 km2; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDPchuẩnV) là 750.000 tỷ đồng (giá hiện hành).

 H1V:  

 H2V:

 H3V: 

Lưu ý: Đơn vị tính dân số vùng là nghìn người (1.000 người); đơn vị tính diện tích vùng là km2; đơn vị tính tổng sản phẩm vùng là tỷ đồng.

K1: Hệ số địa bàn được xác định tại Phụ lục XII của Thông tư này.

3. Quy hoạch tỉnh

3.1.Định mức cho hoạt động trực tiếp (không bao gồm hoạt động xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch) của quy hoạch tỉnh (CpT) được tính như sau:

CpT = CchuẩnT x H1T x H2T x H3T x K1

Trong đó:

CchuẩnT: Định mức trực tiếp cho lập quy hoạch tỉnh chuẩn (mục B. Phụ lục VIII).

Tỉnh chuẩn có các tham số: quy mô dân số (PchuẩnT) là 1.400.000 người; diện tích (SchuẩnT) là 5.000 km2; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDPchuẩnT) là 75.000 tỷ đồng (giá hiện hành)

H1T:   

H2T:  

H3T:   

Lưu ý: Đơn vị tính dân số tỉnh là nghìn người (1.000 người); đơn vị tính diện tích tỉnh là km2; đơn vị tính tổng sản phẩm tỉnh là tỷ đồng.

K1: Hệ số địa bàn được xác định tại Phụ lục XII của Thông tư này.

3.2. Định mức cho xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh (CĐXT) được xác định như sau:

CĐXT = CchuẩnĐXT x K1 x K3

CchuẩnĐXT: Định mức cho nội dung đề xuất chuẩn trong quy hoạch tỉnh quy định tại Phụ lục X.

K1: Hệ số địa bàn được xác định tại Phụ lục XII của Thông tư này.

K3: Hệ số khác biệt được xác định tại Phụ lục XIV của Thông tư này.

4. Hướng dẫn chi tiết áp dụng các bảng định mức cho các hoạt động quy hoạch đối với từng ngành quốc gia, vùng, tỉnh được lập quy hoạch

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi ngành quốc gia, vùng, tỉnh chuẩn

Hệ số K (*) áp dụng đối với ngành quốc gia, vùng, tỉnh được lập quy hoạch

Ngày công quy đổi theo từng ngành quốc gia, vùng, tỉnh được lập quy hoạch

1

Định mức cho hoạt động 1

CG

B1

K

B1 x K

2

Định mức cho hoạt động 2

CG

B2

K

B2 x K

 

 

 

 

 

n

Định mức cho hoạt động n

CG

Bn

K

Bn x K

(*) Ghi chú:

- Đối với quy hoạch ngành quốc gia K = HN.

- Đối với quy hoạch vùng K = H1V x H2V x H3V x K1.

- Đối với quy hoạch tỉnh K = H1T x H2T x H3T x K1.

5. Hướng dẫn chi tiết áp dụng các bảng định mức cho các hoạt động xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi cho hoạt động xây dựng nội dung đề xuất chuẩn

Hệ số K (*) áp dụng đối với nội dung đề xuất

Ngày công quy đổi theo từng nội dung đề xuất

1

Định mức cho nội dung đề xuất 1

CG

B1

K

B1 x K

2

Định mức cho nội dung đề xuất 2

CG

B2

K

B2 x K

 

 

 

 

 

n

Định mức cho nội dung đề xuất n

CG

Bn

K

Bn x K

(*) Ghi chú:

- Đối với quy hoạch ngành quốc gia K = K3.

- Đối với quy hoạch tỉnh K = K1 x K3.

 

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC ĐỐI VỚI HỢP PHẦN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số         /2019/TT-BKHĐT ngày     tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập hợp phần ngành (C­­­­HPN) được tính như sau:

CHPN = CchuẩnHPN x K2

Trong đó:

CchuẩnHPN: Định mức trực tiếp cho lập hợp phần ngành chuẩn (mục B, Phụ lục IX-1).

K2: Hệ số cấp độ lãnh thổ được xác định tại Phụ lục XIII của Thông tư này.

2. Định mức cho hoạt động trực tiếp lập hợp phần lãnh thổ (C­­­­HPLT) được tính như sau:

CHPLT = CchuẩnHPLT x K1 x K2

Trong đó:

CchuẩnHPLT: Định mức trực tiếp cho lập hợp phần lãnh thổ chuẩn (mục B, Phụ lục IX-2).

K1: Hệ số địa bàn được xác định tại Phụ lục XII của Thông tư này.

K2: Hệ số cấp độ lãnh thổ được xác định tại Phụ lục XIII của Thông tư này.

3. Hướng dẫn chi tiết áp dụng các bảng định mức cho các hoạt động lập hợp phần quy hoạch

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi cho hoạt động lập hợp phần quy hoạch chuẩn

Hệ số K (*) áp dụng đối với hợp phần quy hoạch

Ngày công quy đổi theo từng loại hợp phần quy hoạch

1

Định mức cho hoạt động 1

CG

B1

K

B1 x K

2

Định mức cho hoạt động 2

CG

B2

K

B2 x K

 

 

 

 

 

n

Định mức cho hoạt động n

CG

Bn

K

Bn x K

(*) Ghi chú:

- Đối với hợp phần ngành: K = K2.

- Đối với hợp phần lãnh thổ: K = K1 x K2.

 

PHỤ LỤC III

ĐỊNH MỨC TRỰC TIẾP CHO QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số         /2019/TT-BKHĐT ngày      tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

62

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia

 

 

a

Điều tra, thu thập bổ sung thông tin phục vụ xây dụng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia

CG1, CG2, CG3

250

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

15

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

75

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

125

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các hợp phần quy hoạch

CG1, CG2

350

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

8

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

6

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

55

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2

82

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các hợp phần quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

45

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2, CG3

20

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

 

 

a

Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu

 

 

a.1

Các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp quốc gia thuộc các ngành/ lĩnh vực có liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia (trong đó bao gồm các ngành/ lĩnh vực được quy định theo Luật Quy hoạch năm 2017); Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn trước (nếu có)

CG2, CG3, CG4

100

a.2

Các chiến lược và chính sách phát triển của các nước trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch tổng thể quốc gia

CG2, CG3, CG4

100

a.3

Số liệu, tài liệu, thông tin điều tra về các điều kiện, yếu tố phát triển của quốc gia và của một số nước có liên quan trực tiếp (phục vụ mục đích đối sánh)

CG2, CG3, CG4

100

a.4

Số liệu, tài liệu, thông tin điều tra thuộc các ngành/ lĩnh vực có liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia (trong đó bao gồm các ngành/ lĩnh vực được quy định theo Luật Quy hoạch năm 2017)

CG2, CG3, CG4

100

a.5

Số liệu, tài liệu thông tin điều tra về các nước trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch tổng thể quốc gia của Việt Nam

CG2, CG3, CG4

100

a.6

Số liệu, tài liệu, thông tin về tổng thể nền kinh tế quốc dân

CG2, CG3, CG4

100

a.7

Số liệu, tài liệu, thông tin điều tra cơ bản về hiện trạng phát triển các ngành, các lĩnh vực cấp quốc gia, các vùng và lãnh thổ đặc biệt của quốc gia

CG2, CG3, CG4

100

a.8

Hệ thống bản đồ liên quan

CG2, CG3, CG4

150

b

Điều tra thực địa

 

 

b.1

Cập nhật thông tin, tài liệu diễn biến tình hình thực tiễn về các điều kiện, yếu tố phát triển của quốc gia

CG2, CG3, CG4

50

b.2

Cập nhật thông tin, tài liệu diễn biến tình hình thực tiễn về hiện trạng phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia

CG2, CG3, CG4

50

b.3

Cập nhật thông tin, tài liệu và của một số nước có liên quan trực tiếp (phục vụ mục đích đối sánh)

CG2, CG3, CG4

50

b.4

Điều tra, thu thập, đánh giá bổ sung thông tin, tài liệu, dữ liệu các vùng

CG1, CG2, CG3, CG4

215

b.5

Điều tra, thu thập, đánh giá bổ sung thông tin, tài liệu, dữ liệu về tiềm năng quốc gia tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

CG1, CG2, CG3, CG4

215

b.6

Điều tra, thu thập, đánh giá bổ sung thông tin, tài liệu, dữ liệu về các lãnh thổ trọng điểm

CG1, CG2, CG3, CG4

215

b.7

Điều tra, thu thập, đánh giá bổ sung thông tin, tài liệu, dữ liệu về các khu vực triển vọng hình thành các chức năng quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

215

b.8

Điều tra, thu thập, đánh giá bổ sung thông tin, tài liệu, dữ liệu về các hành lang kinh tế, các lãnh thổ đặc biệt

CG1, CG2, CG3, CG4

215

c

Xử lý tổng hợp các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

150

d

Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu tổng hợp và theo từng đầu mục nội dung

CG1, CG2, CG3, CG4

75

2

Phân tích, đánh giá diễn biến hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng, và bảo vệ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố, điều kiện phát triển quốc gia (tác động đến bố trí không gian)

 

 

a

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng đất đai và địa hình, địa mạo

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng biển

CG1, CG2, CG3, CG4

100

c

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng rừng

CG1, CG2, CG3, CG4

100

d

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng thủy văn

CG1, CG2, CG3, CG4

100

đ

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

100

e

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng quản lý và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và các nguồn lợi động, thực vật

CG1, CG2, CG3, CG4

100

g

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng khí hậu

CG1, CG2, CG3, CG4

100

3

Phân tích thực trạng phát triển của quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng nhân khẩu học và phân bố dân cư

 

 

a.1

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng về dân số và các đặc tính dân số

CG1, CG2, CG3, CG4

150

a.2

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng về cơ cấu dân số

CG1, CG2, CG3, CG4

150

a.3

Phân tích, đánh giá diễn biến và hiện trạng về phân bố dân cư

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Phân tích, đánh giá tổng thể hiện trạng phát triển nền kinh tế, phát triển các ngành và doanh nghiệp

 

 

b.1

Đánh giá tổng thể hiện trạng văn hóa, các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao và hạ tầng văn hóa – thể thao – du lịch

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.2

Đánh giá tổng thể hiện trạng giáo dục đào tạo và hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.3

Đánh giá tổng thể hiện trạng y tế và chăm sóc sức khỏe và hạ tầng ngành y tế

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.4

Phân tích, đánh giá tổng thể hiện trạng phát triển nền kinh tế, phát triển các ngành kinh tế lớn và doanh nghiệp

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.5

Đánh giá tổng thể hiện trạng khoa học và công nghệ và mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.6

Đánh giá tổng thể hiện trạng an ninh trật tự, phúc lợi xã hội và cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở xã hội nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.7

Đánh giá tổng thể hiện trạng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.8

Đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; kết cấu hạ tầng điện và năng lượng; kết cấu hạ tầng thông tin, truyền thông

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.9

Đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống đê điều, thủy lợi; phòng chống thiên tai; quan trắc môi trường; hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.10

Đánh giá tổng thể hiện trạng các khu bảo tồn, khu cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi, di tích lịch sử văn hóa, tổng thể cảnh quan quốc gia (trong đó bao gồm cả danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích); các khu vực hạn chế sử dụng

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.11

Đánh giá tổng thể hiện trạng bảo vệ môi trường quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.12

Đánh giá tổng thể hiện trạng sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.13

Rà soát nội dung các hợp phần quy hoạch, xác định các vấn đề mâu thuẫn, các điểm xung đột, các nội dung quy hoạch chồng chéo, các nhận định, phân tích chưa hợp lý

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.14

Đánh giá tổng hợp tính hợp lý trong bố trí không gian phát triển các ngành, vùng của thời kỳ quy hoạch trước

CG1, CG2, CG3, CG4

250

4

Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển

 

 

a

Quan điểm tổng thể về phát triển quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

250

b

Quan điểm về tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

CG1, CG2, CG3

500

c

Xây dựng mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về phát triển quốc gia trong thời kỳ quy hoạch, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm

CG1, CG2, CG3

250

5

Dự báo xu thế phát triển và xây dựng kịch bản phát triển

 

 

a

Đánh giá, phân tích vị thế kinh tế - chính trị của Việt Nam trong khu vực và quốc tế

CG1, CG2, CG3

250

b

Dự báo xu thế phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và biến đổi khí hậu có tác động đến sự phát triển của quốc gia

CG1, CG2, CG3

750

c

Dự báo các tình huống có thể xảy ra do tác động của các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sự phát triển của quốc gia

CG1, CG2, CG3

750

d

Phân tích lợi thế so sánh và cơ hội phát triển, khó khăn và thách thức đối với sự phát triển của quốc gia

CG1, CG2, CG3

750

đ

Xây dựng và lựa chọn kịch bản phát triển quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

750

6

Định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội

 

 

a

Xác định vùng trọng điểm đầu tư vùng khuyến khích phát triển và vùng hạn chế phát triển; các khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, cấm khai thác, sử dụng

CG1, CG2, CG3

550

b

Định hướng phân bố không gian phát triển các ngành mũi nhọn, các lĩnh vực ưu tiên phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

550

7

Định hướng phát triển không gian biển

 

 

a

Xác định không gian biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam có thể đưa vào khai thác, sử dụng trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

150

b

Xác định vùng cấm khai thác, vùng khai thác, sử dụng có điều kiện trong phạm vi không gian biển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

250

c

Định hướng sử dụng không gian biển cho các ngành, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3

250

8

Định hướng sử dụng đất quốc gia

 

 

a

Xây dựng nguyên tắc định hướng sử dụng đất

CG1, CG2, CG3

150

b

Định hướng sử dụng đất đến từng vùng theo các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất khu kinh tế, đất đô thị, đất phát triển cơ sở hạ tầng

CG1, CG2, CG3

270

9

Định hướng khai thác và sử dụng vùng trời

 

 

a

Xác định các vùng thông báo bay

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Xác định vùng trời khai thác có điều kiện

CG1, CG2, CG3, CG4

150

c

Xác định vùng trời cấm khai thác và vùng trời cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG3, CG4

150

10

Định hướng phân vùng và liên kết vùng

 

 

a

Xác định các điều kiện, tiêu chí phân vùng và xây dựng phương án phân vùng

CG1, CG2, CG3

250

b

Xác định lợi thế so sánh của từng vùng và định hướng phát triển vùng

CG1, CG2, CG3

325

c

Đề xuất phương án liên kết về kết cấu hạ tầng và các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3

350

d

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến về phân vùng và liên kết vùng

CG1, CG2, CG3, CG4

200

11

Định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

 

 

a

Xác định quan điểm, nguyên tắc phát triển đô thị và nông thôn trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

150

b

Định hướng phát triển tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn

CG1, CG2, CG3

250

c

Định hướng phân bố các vùng đô thị lớn và mối liên kết giữa các vùng đô thị lớn trong toàn quốc

CG1, CG2, CG3

375

d

Định hướng phân bố dân cư các vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

300

12

Định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia

 

 

a

Phân bố và tổ chức không gian phát triển các cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử

CG1, CG2, CG3

150

b

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao

CG1, CG2, CG3

150

c

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

CG1, CG2, CG3

150

d

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

CG1, CG2, CG3

150

đ

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

CG1, CG2, CG3

150

e

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

CG1, CG2, CG3

150

g

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

CG1, CG2, CG3

150

h

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới cơ sở y tế

CG1, CG2, CG3

150

i

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống du lịch quốc gia

CG1, CG2, CG3

150

k

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

CG1, CG2, CG3

150

l

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia

CG1, CG2, CG3

150

13

Định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia

 

 

a

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

CG1, CG2, CG3

150

b

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt

CG1, CG2, CG3

150

c

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông

CG1, CG2, CG3

150

d

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới kết cấu hệ thống công trình phòng, chống thiên tai và hệ thống thủy lợi

CG1, CG2, CG3

150

đ

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới kết cấu hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3

150

e

Phân bố và tổ chức không gian phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn và quan trắc môi trường quốc gia

CG1, CG2, CG3

150

g

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

CG1, CG2, CG3

150

h

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng

CG1, CG2, CG3

150

14

Định hướng sử dụng tài nguyên quốc gia

 

 

a

Định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

CG1, CG2, CG3

175

b

Định hướng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản công nghiệp, quặng phóng xạ và khoáng sản làm vật liệu xây dựng

CG1, CG2, CG3

175

15

Định hướng bảo vệ môi trường

 

 

a

Phân vùng môi trường trên địa bàn cả nước

CG1, CG2, CG3

215

b

Xác định các mục tiêu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; định hướng các khu vực thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

CG1, CG2, CG3

215

c

Định hướng quản lý chất thải cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3

215

d

Phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3

215

16

Định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

 

 

a

Xác định các khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng

CG1, CG2, CG3

250

b

Phân vùng rủi ro thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước biển dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn

CG1, CG2, CG3

250

17

Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

350

b

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng cấp quốc gia thời kỳ quy hoạch; đề xuất thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án

CG1, CG2, CG3

450

18

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về huy động vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

200

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách

CG1, CG2, CG3

200

c

Giải pháp về môi trường, khoa học, công nghệ

CG1, CG2, CG3

200

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

200

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

200

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

250

g

Xử lý, tổng hợp giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

150

19

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

125

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b

Biên tập hệ sơ đồ, thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.3.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.3.2

Các bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư, hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng cấp quốc gia và liên vùng

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3.3

Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3.4

Bản đồ định hướng phân vùng và liên kết vùng

CG1, CG2, CG3, CG4 

200

b.3.5

Bản đồ định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4 

200

b.3.6

Bản đồ định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3.7

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3.8

Bản đồ định hướng sử dụng tài nguyên quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4 

200

b.3.9

Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4 

200

b.3.10

Bản đồ định hướng phòng chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3.11

Bản đồ định hướng phát triển không gian quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3.12

Bản đồ định hướng sử dụng đất quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.2.13

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

200

20

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3

850

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3

125

21

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

150

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

150

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

100

22

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

250

 

PHỤ LỤC IV

ĐỊNH MỨC TRỰC TIẾP CHO QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số         /2019/TT-BKHĐT ngày      tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu hiện có phục vụ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia

 

 

a

Xây dựng khung nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia

CG1, CG2, CG3

40

b

Xây dựng nội dung chi tiết nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

30

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

60

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

100

b.4

Các nội dung chính của quy hoạch và các hợp phần quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

300

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2, CG3, CG4

20

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

10

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

70

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

75

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các hợp phần quy hoạch

CG1, CG2, CG3

40

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG2, CG3, CG4

20

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH 

1

Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch

 

 

a

Thu thập, tập hợp và xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu hiện có liên quan tại các Bộ ngành và địa phương có biển

CG2, CG3, CG4

820

b

Điều tra khảo sát thực địa để thu thập bổ sung những thông tin, dữ liệu còn thiếu phục vụ lập quy hoạch (không bao gồm chi phí thuê phương tiện, thiết bị phục vụ điều tra, khảo sát)

CG2, CG3, CG4

300

c

Tổng hợp, viết báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch

CG2, CG3

40

2

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng không gian của các hoạt động trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam

 

 

a

Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên và thực trạng tài nguyên, môi trường trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

 

 

a.1

Phân tích, đánh giá các đặc điểm về địa hình, địa mạo của các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

160

a.2

Phân tích, đánh giá các đặc điểm về khí tượng, thủy hải văn trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

a.3

Phân tích, đánh giá thực trạng tính đa dạng sinh học và các tài nguyên sinh vật trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

a.4

Phân tích, đánh giá thực trạng các hệ sinh thái, khu bảo tồn, vườn quốc gia và các sinh cảnh biển khác trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

a.5

Phân tích, đánh giá thực trạng các tài nguyên đất (bao gồm đất ven biển, đất ngập nước, đất bãi bồi, đất bãi triều) trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

a.6

Phân tích, đánh giá thực trạng các tài nguyên nước (bao gồm tài nguyên nước mặt và nước dưới đất) trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

a.7

Phân tích, đánh giá thực trạng tài nguyên rừng trên các vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

a.8

Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài nguyên khoáng sản trên các vùng cửa sông, vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

CG1, CG2, CG3, CG4

160

a.9

Phân tích, đánh giá thực trạng các tài nguyên liên quan đến di tích, di sản và các giá trị văn hóa – lịch sử trên các vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

110

a.10

Phân tích, đánh giá thực trạng các tài nguyên khoáng sản có tiềm năng, vị thế trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

160

a.11

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường trên các vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

CG1, CG2, CG3, CG4

150

a.12

Xử lý, tổng hợp đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động

CG1, CG2, CG3

75

b

Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng không gian biển của các hoạt động trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển biển và hải đảo của Việt Nam

 

 

b.1

Phân tích, đánh giá về đặc điểm kinh tế - xã hội ở vùng bờ và hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển (bao gồm dân số, lao động, giới tính, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, cơ cấu các ngành kinh tế, sinh kế và các đặc điểm khác)

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.2

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình biển

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.3

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển du lịch và dịch vụ

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.4

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển công nghiệp và năng lượng

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.5

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển nông nghiệp và thủy hải sản

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.6

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển giao thông vận tải, cảng và dịch vụ cảng

CG1, CG2, CG3, CG4

180

b.7

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển đô thị và hạ tầng đô thị

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b.8

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho việc bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật các các giá trị tự nhiên, văn hóa – lịch sử

CG1, CG2, CG3, CG4

120

b.9

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho các mục đích quốc phòng – an ninh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác

CG1, CG2, CG3, CG4

120

b.10

Xử lý, tổng hợp đánh giá thực trạng sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3

100

c

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn trong mỗi vùng không gian biển giữa các hoạt động

 

 

c.1

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn giữa các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với hoạt động bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên biển

CG1, CG2, CG3, CG4

170

c.2

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn giữa các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với mục đích quốc phòng – an ninh

CG1, CG2, CG3, CG4

180

c.3

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn giữa các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với nhau

CG1, CG2, CG3, CG4

180

c.4

Xử lý, tổng hợp đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn trong mỗi vùng không gian biển giữa các hoạt động

CG1, CG2, CG3, CG4

75

d

Phân tích, đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách và pháp luật hiện hành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường không gian biển

 

 

d.1

Phân tích, đánh giá về chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan đến việc khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Việt Nam 

CG1, CG2, CG3, CG4

150

d.2

Phân tích, đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hiện hành có liên quan đến việc khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

150

d.3

Rà soát, đánh giá về các cam kết, công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có liên quan đến Biển Đông

CG1, CG2, CG3, CG4

110

d.4

Xử lý, tổng hợp đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách và pháp luật hiện hành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

75

3

Xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam

 

 

a

Hiện trạng phân vùng các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Hiện trạng phân vùng các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái

CG1, CG2, CG3, CG4

100

c

Xử lý, tổng hợp xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái

CG1, CG2, CG3

50

4

Dự báo xu thế biến động của tài nguyên và môi trường, các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường; nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Đánh giá dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường trên vùng đất ven biển, vùng biển, vùng trời của Việt Nam

 

 

a.1

Đánh giá dự báo tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn vào các vùng cửa sông, hệ thống sông

 

 

a.1.1

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến các hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học trong các vùng cửa sông

CG1, CG2, CG3, CG4

130

a.1.2

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp

CG1, CG2, CG3, CG4

130

a.1.3

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản

CG1, CG2, CG3, CG4

150

a.1.4

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất công nghiệp

CG1, CG2, CG3, CG4

150

a.2

Đánh giá dự báo tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các vùng ven biển và hải đảo

 

 

a.2.1

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học trên các vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

140

a.2.2

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và trên các hải đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

140

a.2.3

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các cơ sở hạ tầng và công trình ven biển và trên các hải đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

140

a.2.4

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các hoạt động sản xuất ở các vùng ven biển và hải đảo (bao gồm nông nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch – dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và các dịch vụ cảng, khai thác khoáng sản)

CG1, CG2, CG3, CG4

270

a.3

Xử lý, tổng hợp đánh giá dự báo tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các vùng ven biển và hải đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Đánh giá dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi trường trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

 

 

b.1

Dự báo xu thế biến động về tính đa dạng sinh học và các tài nguyên sinh vật trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

290

b.2

Dự báo xu thế biến động của các hệ sinh thái, khu bảo tồn, vườn quốc gia và các sinh cảnh biển khác trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.3

Dự báo xu thế biến động của các tài nguyên đất (bao gồm đất ven biển, đất ngập nước, đất bãi bồi, đất bãi triều) trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

290

b.4

Dự báo xu thế biến động của các tài nguyên nước (bao gồm tài nguyên nước mặt và nước dưới đất) trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

290

b.5

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các tài nguyên khoáng sản trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.6

Dự báo xu thế biến động của tài nguyên rừng trên các vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.7

Dự báo xu thế biến động của các tài nguyên liên quan đến di tích, di sản và các giá trị văn hóa – lịch sử trên các vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

180

b.8

Dự báo xu thế biến động của các tài nguyên khoáng sản có tiềm năng, vị thế trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.9

Xử lý, tổng hợp đánh giá dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi trường

CG1, CG2, CG3, CG4

100

c

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu sử dụng không gian biển của các hoạt động trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển biển và hải đảo của Việt Nam

 

 

c.1

Phân tích, đánh giá dự báo biến động về dân số, lao động và cơ cấu các ngành kinh tế trên các vùng đất ven biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

155

c.2

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển du lịch và dịch vụ

CG1, CG2, CG3, CG4

155

c.3

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển công nghiệp và năng lượng

CG1, CG2, CG3, CG4

155

c.4

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển nông nghiệp và thủy hải sản

CG1, CG2, CG3, CG4

155

c.5

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển giao thông vận tải, cảng và dịch vụ cảng

CG1, CG2, CG3, CG4

155

c.6

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho phát triển đô thị và hạ tầng đô thị

CG1, CG2, CG3, CG4

155

c.7

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho việc bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật các các giá trị tự nhiên, văn hóa – lịch sử

CG1, CG2, CG3, CG4

125

c.8

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển cho các mục đích quốc phòng – an ninh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác

CG1, CG2, CG3, CG4

115

c.9

Xử lý, tổng hợp đánh giá dự báo nhu cầu sử dụng không gian biển của các hoạt động trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển biển và hải đảo của Việt Nam

CG1, CG2, CG3, CG4

80

5

Dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá các cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển

 

 

a

Dự báo xu thế phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, quan hệ quốc tế trên thế giới và khu vực tác động tới các hoạt động sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b

Dự báo các kịch bản phát triển liên quan đến khai thác, sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

250

c

Phân tích, đánh giá lợi thế cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với quốc gia trong việc khai thác, sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

160

d

Xây dựng và lựa chọn kịch bản cho Việt Nam trong việc khai thác sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

250

đ

Xử lý, tổng hợp dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá các cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

60

6

Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển

 

 

a

Xây dựng quan điểm sử dụng không gian biển, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về sử dụng không gian biển và khai thác, sử dụng tài nguyên trong phạm vi không gian biển thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm

CG1, CG2, CG3, CG4

290

c

Xác định những vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá trong việc khai thác, sử dụng không gian biển cho các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

290

d

Xử lý, tổng hợp quan điểm và mục tiêu phát triển

CG1, CG2, CG3, CG4

70

7

Định hướng bố trí sử dụng không gian các hoạt động trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam

 

 

a

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng

CG1, CG2, CG3, CG4

215

b

Xác định các xung đột về lợi ích giữa các ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

215

c

Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và kết cấu hạ tầng xã hội trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

170

d

Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên vùng đất ven biển và trên các đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

170

đ

Sắp xếp và tổ chức không gian bảo tồn di sản văn hóa và phát triển các khu du lịch, thể thao trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

150

e

Sắp xếp và tổ chức không gian nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

215

g

Định hướng tổ chức không gian khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

215

h

Định hướng bảo vệ môi trường, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

150

i

Xử lý, tổng hợp định hướng bố trí sử dụng không gian

CG1, CG2, CG3, CG4

100

8

Phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam

 

 

a

Xác định các khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình trên biển

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b

Xác định các vùng dễ bị tổn thương thuộc phạm vi không gian biển và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ

CG1, CG2, CG3, CG4

250

c

Phân vùng sử dụng không gian biển và phân loại các vùng khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

250

d

Phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, các đảo và quần đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

250

e

Xử lý, tổng hợp phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời

CG1, CG2, CG3, CG4

80

9

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3, CG4

130

c

Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức

CG1, CG2, CG3, CG4

120

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3, CG4

150

đ

Giải pháp về huy động vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

120

e

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3, CG4

120

g

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

120

h

Xử lý, tổng hợp giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

110

10

Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi không gian biển thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

135

b

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng cấp quốc gia trong phạm vi không gian biển; đề xuất thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án

CG1, CG2, CG3, CG4

135

c

Xử lý, tổng hợp danh mục dự án quan trọng quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

60

11

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3, CG4

350

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3, CG4

60

12

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

125

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.3.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới

CG1, CG2, CG3, CG4

90

b.3.2

Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, dân cư, hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.3.3

Bản đồ định hướng khai thác và sử dụng tài nguyên trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.4

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.5

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội trong phạm vi không gian biển

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.6

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên vùng đất ven biển và các đảo

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.7

Bản đồ phân vùng sử dụng không gian biển quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.8

Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường không gian biển quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.9

Bản đồ định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong phạm vi không gian biển quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b.3.10

Bản đồ định hướng tổ chức không gian biển quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

220

c

Xử lý tích hợp bản đồ vào hệ thống thông tin quy hoạch quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

13

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

150

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

150

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

100

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

250

 

PHỤ LỤC V

ĐỊNH MỨC TRỰC TIẾP CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số         /2019/TT-BKHĐT ngày      tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung

Mức chuyên gia 

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

50

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

CG1, CG2, CG3

120

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

11

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

20

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

25

b.4

Nội dung chính của quy hoạch

CG1, CG2

120

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

7

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

5

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

12

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2

12

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch

CG2, CG3

15

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2, CG3

6

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu

 

 

a

Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

 CG1, CG2, CG3, CG4

350

b

Tổng hợp đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được

CG2, CG3, CG4

70

c

Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung

CG1, CG2, CG3, CG4

250

d

Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu

CG2, CG3, CG4

160

2

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên,nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực

 

 

a

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, môi trường

CG1, CG2, CG3, CG4

270

b

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất; thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn

CG1, CG2, CG3, CG4

250

c

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất.

CG1, CG2, CG3, CG4

90

d

Phân tích đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, gồm hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất, biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch trước, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất;

CG1,CG2, CG3, CG4

280

đ

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước trên cơ sở các chỉ tiêu quy hoạch

CG1,CG2, CG3

270

e

Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực  phi nông nghiệp và tiềm năng của nhóm đất chưa sử dụng

CG1,CG2, CG3

280

3

Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất

 

 

a

Biến động sử dụng đất nông nghiệp

CG1, CG2, CG3

130

b

Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp

CG1, CG2, CG3

140

c

Biến động đất chưa sử dụng

CG1, CG2, CG3

70

4

Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia

CG1, CG2

120

b

Mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

CG1, CG2

150

5

Định hướng sử dụng đất thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 - 50 năm

CG1, CG2

250

6

Xây dựng phương án sử dụng đất đáp ứng mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

 

 

a

Xây dựng phương án sử dụng đất nông nghiệp đáp ứng mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3

350

b

Xây dựng phương án sử dụng đất phi nông nghiệp đáp ứng mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3

550

c

Xây dựng phương án sử dụng đất chưa sử dụng đáp ứng mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3

85

7

Xác định và khoanh định cụ thể diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia

 

 

a

Đất trồng lúa (trong đó có đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt); đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất rừng sản xuất (trong đó có đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên)

CG1, CG2, CG3

550

b

Đất khu công nghiệp; đất khu kinh tế; đất khu công nghệ cao; đất đô thị; đất quốc phòng; đất an ninh; đất phát triển hạ tầng cấp  quốc gia gồm đất giao thông, đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông; đất xây dựng kho dự trữ quốc gia, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất bãi thải, xử lý chất thải

CG1, CG2, CG3

650

c

Đất chưa sử dụng, gồm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch và đất chưa sử dụng còn lại

CG1, CG2, CG3

100

8

Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu và xây dựng các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

125

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b.2

Bản đồ định hướng sử dụng đất quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.3

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

550

b.4

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng

CG1, CG2, CG3, CG4

650

9

Đánh giá tác động của phương án phân bổ và tổ chức không gian sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh

CG1, CG2

150

10

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

CG1, CG2

90

b

Xác định các nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất

CG1, CG2

90

c

Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất

CG1, CG2

75

11

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1

280

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1

50

12

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

80

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

80

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

60

13

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

150

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

250

 

PHỤ LỤC VI

ĐỊNH MỨC TRỰC TIẾP CHO QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số        /2019/TT-BKHĐT ngày      tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

VI-1. ĐỊNH MỨC QUY HOẠCH NGÀNH KẾT CẤU HẠ TẦNG

VI-1.1. QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI[2]

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG3, CG4

28

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

30

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

5

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

20

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

30

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

90 

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

5

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

2

c

Xây dựng các yêu cầu tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

7

d

Xây dựng yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG3

9

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG3

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

 5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Công tác chuẩn bị điều tra, thu thập số liệu, tài liệu (Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bản đồ, sơ đồ, xây dựng mẫu phiếu điều tra, …)

CG2, CG3, CG4

42

b

Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu về kết cấu hạ tầng giao thông

CG2, CG3, CG4

125

c

Khảo sát, điều tra bổ sung

CG2, CG3, CG4

127

d

Xử lý thông tin

CG2, CG3, CG4

82

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu bên ngoài có tác động đến phát triển hạ tầng giao thông

 

 

a

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố tự nhiên và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

87

b

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

53

3

Phân tích đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố và sử dụng không gian của kết cấu hạ tầng giao thông

 

 

a

Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng giao thông

CG2, CG3,

83

b

Phân tích, đánh giá các yếu tố về nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông

CG2, CG3,

110

c

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của kết cấu hạ tầng giao thông

CG2, CG3, CG4

160

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

288

5

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

 

 

a

Phân tích, đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong phạm vi cả nước; sự liên kết giữa kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong nước và quốc tế

CG1, CG2, CG3

66

b

Phân tích, đánh giá sự liên kết giữa kết cấu hạ tầng giao thông vận tải với kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

66

6

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, những cơ hội và thách thức đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

 

 

a

Xác định các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành, gồm nhu cầu vận tải, phương thức vận tải, ứng dụng công nghệ và phương tiện mới trong giao thông vận tải

CG1, CG2, CG3

82

b

Phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức phát triển ngành kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong thời kỳ quy hoạch.

CG1, CG2, CG3

65

7

Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2

105

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2

143

8

Xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

 

 

a

Định hướng phân bố không gian phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; xác định quy mô, mạng lưới đường, luồng, tuyến của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

CG1, CG2, CG3

250

b

Xác định loại hình, vai trò, vị trí, quy mô, định hướng khai thác, sử dụng và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, công nghệ gắn với phân cấp, phân loại theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng công trình trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

CG1, CG2, CG3

200

c

Định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong nước và quốc tế; kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải với hệ thống đô thị và nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi, hệ thống du lịch và các hệ thống kết cấu hạ tầng khác

CG1, CG2, CG3

150

d

Giải pháp về quản lý khai thác và bảo đảm an toàn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trước rủi ro thiên tai và bối cảnh biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3

100

9

Xác định định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

 CG1, CG2, CG3

 270

10

Xác định các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

CG1, CG2, CG3

              220

11

Xác định Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và thứ tự ưu tiên thực hiện.

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của ngành kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

40

b

Luận chứng xây dựng dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3

83

12

Xác định giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

132

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách theo nhóm ngành

CG1, CG2, CG3

52

c

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ,

CG1, CG2, CG3

103

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

47

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

 52

e

Giải pháp về về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

52

13

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ hạ tầng giao thông quốc gia với khu vực và quốc tế

 CG2, CG3, CG4

38

b.2

Bản đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia

 CG2, CG3, CG4

218

b.3

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

104

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG5

75

b.5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia

CG2, CG3, CG4

155

b.6

Bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia

CG1, CG2, CG3

70

14

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

250

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

 50

15

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

40

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

40

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

30

16

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

100

VI-1.2.QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN QUỐC GIA

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

CG1, CG2,

CG3, CG4

26

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

28

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

12

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

13

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

30

b.4

Nội dung chính lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2,

CG3, CG4

18

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2,

CG3, CG4

7

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

4

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

22

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2,

CG3, CG4

25

3

Xây dựng dự toán quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2,

CG3, CG4

8

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2,

CG3, CG4

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

69

b

Điều tra khảo sát thực địa

CG1, CG2, CG3, CG4

109

c

Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

53

d

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu tổng hợp và theo từng đầu mục nội dung

CG1, CG2, CG3, CG4

21

2

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá tổng quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường, hiện trạng hoạt động khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3, CG4

67

b

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia kỳ trước; hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3, CG4

75

c

Đánh giá tình hình phân vùng rủi ro thiên tai khí tượng thủy văn và theo dõi, giám sát thiên tai khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3, CG4

86

d

Đánh giá biến động theo không gian, thời gian các yếu tố khí tượng thủy văn cần quan trắc

CG1, CG2, CG3, CG4

27

đ

Xác định nhu cầu thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

38

e

Đánh giá tác động của phát triển khoa học và công nghệ đến hoạt động khí tượng thủy văn

CG1, CG2, CG3, CG4

56

3

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

192

4

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trong phạm vi cả nước; sự liên kết giữa mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trong nước với khu vực và thế giới

CG1, CG2, CG3, CG4

83

b

Phân tích, đánh giá, làm rõ mối liên kết giữa mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3, CG4

88

e

Xử lý tổng hợp về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

CG1, CG2

8

5

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, những cơ hội và thách thức trong việc phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

 

 

a

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn về quy mô, công nghệ, kỹ thuật dự báo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

CG1, CG2, CG3, CG4

146

b

Phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

70

c

Xử lý tổng hợp các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, những cơ hội và thách thức trong việc phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

CG1, CG2

9

6

Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển ngành khí tượng thủy văn quốc gia trên phạm vi cả nước, các vùng lãnh thổ và thông tin, dữ liệu quốc gia từ các khu vực có liên quan

CG1, CG2, CG3, CG4

167

7

Phương án phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

 

 

a

Xác định mật độ, số lượng, vị trí, danh sách trạm, nội dung quan trắc của từng loại trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3, CG4

52

b

Lập bản đồ quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

120

8

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và các hoạt động quan trắc liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

161

9

Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

63

b

Luận chứng xây dựng dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

98

c

Xử lý tổng hợp danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện

CG1, CG2, CG3, CG4

11

10

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

102

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

96

c

Giải pháp về khoa học, công nghệ

CG1, CG2, CG3, CG4

91

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3, CG4

90

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3, CG4

67

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

97

11

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3, CG4

225

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3, CG4

20

12

Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Bản đồ hiện trạng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

180

b.2

Bản đồ quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

120

b.3

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

80

 

13

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

30

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

30

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

20

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

100

VI-1.3. QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỀ NĂNG LƯỢNG

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG3, CG4

30

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

40

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

10

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

20

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

30

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

90 

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

10

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

2

c

Xây dựng các yêu cầu tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

7

d

Xây dựng yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG3

9

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG3

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Công tác chuẩn bị điều tra, thu thập số liệu, tài liệu (Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bản đồ, sơ đồ, xây dựng mẫu phiếu điều tra, …)

CG2, CG3, CG4

56

b

Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu về ngành KCHT được lập quy hoạch

CG2, CG3, CG4

205

c

Khảo sát, điều tra bổ sung

CG2, CG3, CG4

173

d

Xử lý thông tin

CG2, CG3, CG4

157

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu bên ngoài có tác động đến phát triển hạ tầng năng lượng

 

 

a

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố tự nhiên và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

87

b

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

138

3

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện điều kiện tự nhiên và môi trường có ảnh hưởng đến các nguồn năng lượng quốc gia

CG2, CG3, CG4

176

b

Phân tích, đánh giá nguồn lực và bối cảnh ảnh hưởng tới các nguồn năng lượng quốc gia

CG2, CG3, CG4

225

c

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

 

 

c.1

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng điện lực

CG1,CG2, CG3, CG4

230

c.2

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng khai thác và chế biến than

CG1,CG2, CG3, CG4

163

c.3

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng khai thác và chế biến dầu khí

CG1,CG2, CG3, CG4

200

c.4

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác

CG1,CG2, CG3, CG4

165

4

Dự báo xu thế phát triển, các kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

 CG1, CG2, CG3

234

5

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia trong phạm vi cả nước; sự liên kết giữa kết cấu hạ tầng năng lượng trong nước với quốc tế

CG1, CG2, CG3

80

b

Đánh giá sự liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trên phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

73

6

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hệ thống kết cấu năng lượng quốc gia; những cơ hội và thách thức phát triển của ngành năng lượng

 

 

a

Dự báo nhu cầu năng lượng quốc gia, phân tích nguồn cung cấp năng lượng quốc gia

CG1, CG2, CG3

270

b

Phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức đối với việc phát triển ngành năng lượng và hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia trong thời kỳ quy hoạch.

CG1, CG2, CG3

265

7

Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2

110

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2, CG3

180

8

Nghiên cứu xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

 

 

a

Xây dựng phương án phát triển tổng thể năng lượng quốc gia; kết hợp hài hòa và cân đối giữa các ngành than, dầu khí, điện lực và các nguồn năng lượng khác

CG1, CG2, CG3

418

b

Phân bố không gian phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ, bao gồm quy mô công trình, địa điểm hoặc hướng, tuyến dự kiến bố trí công trình

CG1, CG2, CG3

250

9

Xác định định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

CG1, CG2, CG3

302

10

Xác định các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

CG1, CG2, CG3

228

11

Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành kết cấu hạ tầng năng lượng và thứ tự  ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của ngành kết cấu  hạ tầng năng lượng trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

80

b

Luận chứng xây dựng dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3

180

12

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

148

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách

CG1, CG2, CG3

92

c

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3

120

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

92

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

92

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

131

13

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ  của kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia với khu vực và quốc tế

 CG2, CG3, CG4

45

b.2

Bản đồ hiện trạng ngành kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

 CG2, CG3, CG4

250

b.3

Bản đồ định hướng phát triển ngành kết cấu tầng năng lượng quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

165

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

130

b.5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng năng lượng quốc gia

CG2, CG3, CG4

113

b.6

Bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3

130

14

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

300

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

50

15

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

60

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

60

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

45

16

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3

100

VI-1.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG3, CG4

28

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

30

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

10

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

20

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

30

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

90

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

5

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

2

c

Xây dựng các yêu cầu tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

7

d

Xây dựng yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG3

9

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG3

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Công tác chuẩn bị điều tra, thu thập số liệu, tài liệu (Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bản đồ, sơ đồ, xây dựng mẫu phiếu điều tra, …)

CG2, CG3, CG4

42

b

Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu về kết cấu hạ tầng điện lực

CG2, CG3, CG4

125

c

Khảo sát, điều tra bổ sung

CG2, CG3, CG4

87

d

Xử lý thông tin

CG2, CG3, CG4

98

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu bên ngoài có ảnh hưởng đến phát triển điện lực

 

 

a

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố tự nhiên và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

95

b

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

115

3

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên và môi trường có ảnh hưởng đến phát triển kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

CG2, CG3, CG4

110

b

Phân tích, đánh giá nguồn lực, bối cảnh có ảnh hưởng đến phát triển kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

CG2, CG3, CG4

145

c

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng điện lực  quốc gia

 

 

c.1

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng nguồn điện (các nhà máy điện có quy mô công suất tương ứng với công trình cấp III trở lên)

CG2, CG3, CG4

200

c.2

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng phân phối điện (hệ thống lưới điện 500 kV, 220 kV, 110 kV)

CG2, CG3, CG4

260

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

120

5

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển điện lực

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng điện lực trong phạm vi cả nước; sự liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng điện lực trong nước với các nước trong khu vực

CG1, CG2, CG3

65

b

Phân tích, đánh giá, làm rõ mối liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng điện lực với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

94

6

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành, xác định những cơ hội và thách thức phát triển  của ngành điện lực

 

 

a

Dự báo nhu cầu điện theo địa phương, vùng lãnh thổ và toàn quốc

CG1, CG2, CG3

152

b

Đánh giá các nguồn năng lượng sơ cấp, năng lượng tái tạo cho phát điện và các năng lượng khác; khả năng khai thác, khả năng xuất nhập khẩu điện; đánh giá khả năng trao đổi điện giữa các vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

79

c

Phân tích, đánh giá tiềm năng và lợi thế, cơ hội, thách thức, hạn chế tồn tại trong phát triển điện lực quốc gia

CG1, CG2, CG3

50

7

Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển điện lực quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2

105

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2

146

8

Xây dựng phương án phát triển điện lực quốc gia

 

 

a

Xây dựng phương án phát triển nguồn điện

CG1, CG2, CG3

133

b

Xây dựng phương án phát triển lưới điện

CG1, CG2, CG3

178

c

Xây dựng phương án liên kết lưới điện khu vực

CG1, CG2, CG3

95

d

Xây dựng định hướng phát triển điện nông thôn

CG1, CG2, CG3

178

đ

Xây dựng mô hình tổ chức quản lý ngành điện

CG1, CG2, CG3

133

e

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các phương án, chương trình phát triển điện lực quốc gia.

CG1, CG2, CG3

87

9

Xác định định hướng bố trí sử dụng đất cho công trình điện lực

CG1, CG2, CG3

92

10

Xác định các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia liên quan đến xây dựng, phát triển công trình điện lực

CG1, CG2, CG3

143

11

Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện lực và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện lực trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

40

b

Luận chứng xây dựng dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3

65

12

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp bảo đảm an ninh cung cấp điện

CG1, CG2, CG3

67

b

Giải pháp tạo nguồn vốn và huy động vốn đầu tư phát triển ngành điện

CG1, CG2, CG3

105

c

Giải pháp về pháp luật, chính sách

CG1, CG2, CG3

82

d

Giải pháp về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai

CG1, CG2, CG3

95

đ

Giải pháp về về khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3

57

e

Giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

CG1, CG2, CG3

67

g

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

57

h

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

47

i

Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điện lực

CG1, CG2, CG3

97

13

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của hạ tầng điện lực quốc gia với khu vực và quốc tế

 CG2, CG3, CG4

38

b.2

Bản đồ hiện trạng ngành kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

 CG2, CG3, CG4

218

b.3

Bản đồ định hướng phát triển ngành kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

104

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG5

75

b.5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

CG2, CG3, CG4

155

b.6

Bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng điện lực quốc gia

CG1, CG2, CG3

70

14

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

250

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

50

15

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

45

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

45

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

35

16

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

CG1, CG2

100

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2

100

VI-1.5. QUY HOẠCH HẠ TẦNG DỰ TRỮ, CUNG ỨNG XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT QUỐC GIA

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG2, CG3, CG4

40

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

70

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

5

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

5

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

5

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

63

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

5

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

5

c

Xây dựng các yêu cầu tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

5

d

Xây dựng yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2

11

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG2

9

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

9

B

ĐỊNH MỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH HOẶC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3

74

b

Điều tra khảo sát thực địa

CG1, CG2, CG3

269

c

Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG2, CG3, CG4

107

d

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

82

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu môi trường bên ngoài lãnh thổ, ngành được lập quy hoạch

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu vể các yếu tố tự nhiên và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

79

b

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu vể các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

79

c

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3

33

3

Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

97

b

Phân tích, đánh giá các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

87

c

Phân tích, đánh giá các yếu tố về chính trị tác động tới phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

97

d

Phân tích, đánh giá các yếu tố về kinh tế - xã hội tác động tới phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

97

đ

Phân tích, đánh giá các yếu tố về quốc phòng-an ninh tác động tới phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

93

e

Thực trạng hệ thống kho cảng xăng dầu đầu mối, kho xăng dầu dự trữ chiến lược và dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước

CG2, CG3

93

g

Phân tích, đánh giá thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

87

h

Phân tích làm rõ những ưu thế và hạn chế của hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

87

i

Dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển quốc gia của hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia quan trọng

CG1, CG2, CG3

105

k

Xây dựng báo cáo tổng hợp về phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG1, CG2,

54

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Phân tích dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

98

b

Tổng hợp khuyến cáo về bố trí và phát triển các kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo các vùng

CG2, CG3

100

c

Phân tích đánh giá tính đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG2, CG3

100

d

Phân tích làm rõ mối liên kết giữa kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trên cùng địa bàn

CG2, CG3

100

đ

Báo cáo tổng hợp về dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

40

5

Đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong phạm vi cả nước; sự liên kết giữa hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí đốt trong nước với quốc tế

CG1, CG2, CG3

72

b

Đánh giá sự liên kết giữa hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia với kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

82

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp về đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

CG1, CG2, CG3

62

6

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia những cơ hội và thách thức phát triển

 

 

a

Dự báo nhu cầu phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia về quy mô, công nghệ, địa bàn phân bố, loại hình thay thế, công nghệ, kỹ thuật xây dựng và vận hành

CG1, CG2, CG3

94

b

Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức, hạn chế và tồn tại trong phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

CG2, CG3

137

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp về xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia những cơ hội và thách thức phát triển

CG1, CG2, CG3

62

7

Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2, CG3

95

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2, CG3

108

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp về xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

56

8

Phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

 

 

a

Luận chứng phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

136

b

Định hướng phân bố, sử dụng không gian phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đảm bảo liên kết ngành và liên kết vùng

CG1, CG2, CG3, CG4

136

c

Xác định quy mô công trình, địa điểm và hướng, tuyến dự kiến bố trí công trình hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

CG1, CG2, CG3, CG4

136

d

Xây dựng báo cáo tổng hợp về phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

69

9

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia và các hoạt động bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

 

 

a

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia trong thời kỳ quy hoạch trên địa bàn cả nước và theo vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

84

b

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong thời kỳ quy hoạch trên địa bàn cả nước và theo vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

84

c

Xây dựng các chương trình, hoạt động đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy liên quan đến phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đối quốc gia

CG1, CG2, CG3

84

d

Dự báo các kịch bản phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

84

đ

Dự báo các kịch bản bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG1, CG2, CG3

84

e

Xây dựng báo cáo tổng hợp về định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia và các hoạt động bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG1, CG2

39

10

Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của ngành hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

52

b

Luận chứng xây dựng dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3

52

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt và thứ tự ưu tiên thực hiện

CG1, CG2

25

11

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

56

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách

CG1, CG2, CG3

56

c

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3

56

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

56

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

56

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

56

g

Xây dựng báo cáo tổng hợp các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

CG1, CG2

37

12

Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Xây dựng bản đồ vị trí và mối liên hệ hiện trạng hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt Việt Nam trong khu vực và trên thế giới

CG2, CG3, CG4

111

b.2

Bản đồ đánh giá hiện trang hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG3, CG4

126

b.3

Xây dựng bản đồ quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

CG3, CG4

126

b.4

Xây dựng bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư liên quan đến hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

CG3, CG4

126

b.5

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm thuộc hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

CG3, CG4

126

b.6

Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm thuộc hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

CG3, CG4

126

13

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3

200

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3

30

14

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

50

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

50

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

35

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3

100

VI-1.6. QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG3, CG4

20

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

25

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

10

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

15

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

20

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

70 

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

5

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

2

c

Xây dựng các yêu cầu tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

7

d

Xây dựng yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG3

9

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG3

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Công tác chuẩn bị điều tra, thu thập số liệu, tài liệu (Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bản đồ, sơ đồ, xây dựng mẫu phiếu điều tra, …)

CG2, CG3, CG4

27

b

Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu về KCHT thông tin và truyền thông

CG2, CG3, CG4

150

c

Khảo sát, điều tra bổ sung

CG2, CG3, CG4

57

d

Xử lý thông tin

CG2, CG3, CG4

87

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu bên ngoài có ảnh hưởng đến phát triển điện lực

 

 

a

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố tự nhiên và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

115

b

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

70

3

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện điều kiện tự nhiên và môi trường có ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng thông tin và truyền thong quốc gia

CG2, CG3, CG4

87

b

Phân tích, đánh giá nguồn lực, bối cảnh có ảnh hưởng tới phát triển hạ tầng thông tin và truyền thong quốc gia

CG2, CG3, CG4

113

c

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

 

 

c.1

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng viễn thông

CG2, CG3, CG4

60

c.2

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình

CG2, CG3, CG4

80

c.3

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng bưu chính công cộng

CG2, CG3, CG4

45

4

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

152

5

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hạ tầng thông tin và truyền thông trong phạm vi cả nước; sự liên kết, đồng bộ giữa hạ tầng thông tin và truyền thông trong nước với quốc tế

CG1, CG2, CG3

50

b

Đánh giá sự liên kết giữa giữa hạ tầng thông tin và truyền thông với các hạ tầng khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

45

6

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hạ tầng thông tin và truyền thông; những cơ hội và thách thức phát triển của hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

 

 

a

Dự báo nhu cầu thông tin và truyền thông về quy mô, công nghệ, địa bàn phân bố, loại hình phương tiện thay thế, công nghệ và vận hành

CG1, CG2, CG3

73

b

Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức, hạn chế và tồn tại trong phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông

CG1, CG2, CG3

66

7

Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển ngành kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2

120

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2

140

8

Xây dựng phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

 

 

a

Xác định phương án phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, thị trường viễn thông, công nghệ và dịch vụ viễn thông

CG1, CG2, CG3

123

b

Xác định phương án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình

CG1, CG2, CG3

133

c

Xác định phương án phát triển mạng bưu chính công cộng

CG1, CG2, CG3

47

d

Xác định phương án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

CG1, CG2, CG3

50

đ

Xác định phương án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG3

103

e

Xác định các chỉ tiêu phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

92

9

Xác định định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

 CG1, CG2, CG3

180 

10

Xác định các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông

CG1, CG2, CG3

160

11

Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông,  thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của ngành hạ tầng thông tin và truyền thông trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

40

b

Luận chứng xây dựng dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3

70

12

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp cơ chế chính sách phát triển viễn thông và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

CG1, CG2, CG3

70

b

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

47

c

Giải pháp về khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3

65

d

Giải pháp huy động vốn và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

120

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

37

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

52

13

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia với khu vực và quốc tế

 CG2, CG3, CG4

36

b.2

Bản đồ hiện trang kết cấu hạ tầng hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

 CG2, CG3, CG4

171

b.3

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

94

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG5

70

b.5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia

CG2, CG3, CG4

118

b.6

Bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của hạ tầng  thông tin và truyền thông quốc gia

CG1, CG2, CG3

87

14

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

200

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

50

15

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

35

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

35

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

20

16

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2

100

VI-1.7. QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ THỦY LỢI

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ  nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2, CG3

60

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

120

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

7

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

20

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2 

35

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và nội dung đề xuất

CG1, CG2 CG3, CG4

95

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

7

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

5

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

7

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

10

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

 CG2, CG3

12

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2,

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan

CG2,CG3,CG4

150

b

Tổng hợp đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được

CG2, CG3

50

c

Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung

CG2, CG3

250

d

Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu

CG2

30

2

Phân tích, đánh giá yếu tố điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố và sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi

 

 

a

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh

CG1, CG2, CG3

190

b

Thực trạng phân bố và sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi

CG2, CG3

190

3

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Dự báo xu thế phát triển, xu thế nguồn nước, tác động của xu thế phát triển và xu thế nguồn nước đến hoạt động phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG2, CG3

200

b

Dự báo tác động của thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong điều kiện biến đổi khí hậu đến tính bền vững của các công trình phòng, chống thiên tai

CG2, CG3

190

c

Dự báo tác động của tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn lực tới phòng chống, thiên tai và thủy lợi

CG2, CG3

90

d

Xây dựng kịch bản phát triển trong thời kỳ quy hoạch liên quan trực tiếp đến phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2

200

4

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong phạm vi cả nước

CG1, CG2, CG3

140

b

Đánh giá sự liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

140

c

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ, mức độ khép kín của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai ven biển trong việc bảo vệ vùng ven biển trước nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt và xói lở, bồi tụ

CG1, CG2, CG3

140

5

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi; cơ hội và thách thức phát triển của ngành

 

 

a

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực chống thiên tai và thủy lợi về quy mô, loại hình, công nghệ

CG1, CG2

145

b

Phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức phát triển đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

145

6

Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2

90

b

Xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu và định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2

90

7

Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ

 

 

a

Phân tích, tính toán và xây dựng phương án quy hoạch công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai và công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai theo các kịch bản phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu trong phạm vi lưu vực sông, vùng, toàn quốc; đảm bảo tạo nguồn, tích trữ, cân đối, điều hòa, phân phối nguồn nước, phòng, chống lũ, bão, nước dâng, ngập lụt, úng, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, suy thoái nguồn nước và các thiên tai khác trên phạm vi cả nước

CG2, CG3

280

b

Đề xuất giải pháp công trình, giải pháp phi công trình theo kịch bản phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ

CG1, CG2

190

c

Đề xuất các giải pháp liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực có liên quan trong vùng lãnh thổ

CG1, CG2

200

8

Định hướng nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG2, CG3

180

9

Danh mục dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thủy lợi, thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

90

b

Luận chứng xây dựng danh mục các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai quy mô liên vùng, liên tỉnh, công trình quy mô lớn; dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG2, CG3

90

10

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi quốc gia với khu vực và quốc tế

CG1, CG2, CG3

150

b.2

Bản đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2, CG32

120

b.3

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2, CG3

120

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2, CG3

120

b.5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2, CG3

120

b.6

Bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi

CG1, CG2, CG3

110

11

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2

96

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách

CG1, CG2

96

c

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG1, CG2

96

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2

96

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2

96

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2

96

12

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

220

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

40

13

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

50

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

50

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

30

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

CG2, CG3

120

Ghi chú:

Định mức Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi tại Thông tư này không bao gồm công tác khảo sát kỹ thuật (địa hình, thủy văn, địa chất, chất lượng nước); không bao gồm nội dung tính toán các mô hình (mô hình toán, mô hình vật lý) liên quan đến thủy văn, thủy lực, cân bằng nước nhằm phục vụ tính toán, đề xuất giải pháp quy hoạch.

VI-1.8. QUY HOẠCH HỆ THỐNG DU LỊCH

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG2, CG3, CG4

40

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

70

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

5

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

5

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

5

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

63

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

5

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

5

c

Xây dựng các yêu cầu tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

5

d

Xây dựng yêu cầu về kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2

11

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG2

9

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

9

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3

74

b

Điều tra khảo sát thực địa

CG1, CG2, CG3

350

c

Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG2, CG3, CG4

107

d

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

82

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu môi trường bên ngoài lãnh thổ, ngành được lập quy hoạch

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu vể các yếu tố tự nhiên và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

79

b

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu vể các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

59

c

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3

33

3

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống du lịch quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hệ thống du lịch quốc gia

CG2, CG3, CG4

99

b

Phân tích, đánh giá vị trí, vai trò, lợi thế của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia

CG2, CG3, CG4

99

c

Phân tích, đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường quốc gia

CG2, CG3, CG4

99

d

Phân tích, đánh giá thị trường du lịch Việt Nam, bối cảnh thị trường du lịch của khu vực và quốc tế

CG2, CG3, CG4

99

đ

Phân tích, đánh giá các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác của cả nước và của vùng tác động đến quy hoạch phát triển du lịch trong thời kỳ quy hoạch và tương lai

CG2, CG3, CG4

99

e

Phân tích khả năng thu hút đầu tư và nguồn lực phát triển du lịch

CG2, CG3, CG4

99

g

Phân tích xác định nhu cầu phát triển hệ thống du lịch quốc gia và theo vùng lãnh thổ phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, phù hợp với bối cảnh phát triển du lịch thế giới

CG2, CG3, CG4

99

h

Phân tích, đánh giá thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của tài nguyên du lịch

CG2, CG3, CG4

99

i

Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch và khả năng đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch quốc tế

CG2, CG3

99

k

Dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển quốc gia của hệ thống hạ tầng du lịch

CG1, CG2, CG3

105

l

Xây dựng báo cáo tổng hợp về phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống du lịch quốc gia

CG1, CG2

53

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu  ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống du lịch quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển khách du lịch nội địa và thị trường du lịch trong nước

CG1, CG2, CG3

75

b

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển khách du lịch quốc tế và thị trường du lịch quốc tế

CG2, CG3

102

c

Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển các sản phẩm du lịch trong thời kỳ quy hoạch

CG2, CG3

102

d

Dự báo về biến đối khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống du lịch quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG2, CG3

102

đ

Xây dựng báo cáo tổng hợp về dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

51

5

Đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống du lịch

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống du lịch trong phạm vi cả nước; sự liên kết, đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng du lịch trong nước và quốc tế

CG1, CG2, CG3

55

b

Đánh giá sự liên kết giữa kết cấu hạ tầng du lịch với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

55

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp về đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống du lịch

CG1, CG2, CG3

51

6

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển du lịch; những cơ hội và thách thức phát triển của kết cấu hạ tầng hệ thống du lịch quốc gia

 

 

a

Xác định nhu cầu phát triển hệ thống du lịch trên cả nước và theo vùng lãnh thổ phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

CG1, CG2, CG3

101

b

Đánh giá khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, kỹ thuật và hạ tầng phục vụ phát triển du lịch so với yêu cầu phát triển

CG2, CG3

113

c

Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức trong phát triển hệ thống du lịch quốc gia

CG2, CG3

113

d

Xây dựng báo cáo tổng hợp về xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển du lịch; những cơ hội và thách thức phát triển của kết cấu hạ tầng hệ thống du lịch quốc gia

CG1, CG2

61

7

Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống du lịch quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2, CG3

106

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2, CG3

106

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp về xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống du lịch quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

52

8

Phương án phát triển hệ thống du lịch quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

 

 

a

Định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch, hệ thống khu du lịch quốc gia; giải pháp phát triển kiến trúc và cảnh quan

CG1, CG2, CG3, CG4

110

b

Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch quốc gia; xác định các chỉ tiêu phát triển du lịch

CG1, CG2, CG3, CG4

110

c

Định hướng phát triển thị trường du lịch và các sản phẩm du lịch chủ yếu

CG1, CG2, CG3, CG4

110

d

Xây dựng báo cáo tổng hợp về phương án phát triển hệ thống du lịch quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

48

9

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống du lịch quốc gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển hệ thống du lịch quốc gia

 

 

a

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống du lịch quốc gia trong thời kỳ quy hoạch trên địa bàn cả nước và theo vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

86

b

Xác định vị trí, diện tích, ranh giới và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật với các khu vực thuộc hệ thống du lịch quốc gia

CG1, CG2, CG3

86

c

Xây dựng các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch quốc gia

CG1,CG2,CG3

86

d

Xây dựng các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trong phát triển du lịch quốc gia

CG1, CG2, CG3

86

đ

Xây dựng các chương trình, nhiệm vụ về bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển hệ thống du lịch quốc gia

CG1, CG2, CG3

86

e

Xây dựng báo cáo tổng hợp về định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống du lịch quốc gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển hệ thống du lịch quốc gia

CG1, CG2

39

10

Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển du lịch và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống du lịch quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

56

b

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành về phát triển hệ thống du lịch quốc gia; dự kiến tổng mức đầu tư; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3

56

c

Xây dựng báo cáo tổng hợp danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển du lịch và thứ tự ưu tiên thực hiện

CG1, CG2

25

11

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về cơ chế, chính sách

CG1, CG2, CG3

56

b

Giải pháp huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

56

c

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

56

d

Giải pháp về liên kết, hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch

CG1, CG2, CG3

56

đ

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3

56

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

56

g

Xây dựng báo cáo tổng hợp các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

CG1, CG2

37

12

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới

CG2, CG3, CG4

105

b.2

Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng ngành du lịch quốc gia

CG3, CG4

119

b.3

Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống tài nguyên du lịch quốc gia

CG3, CG4

119

b.4

Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

CG3, CG4

119

b.5

Xây dựng bản đồ định hướng tổ chức không gian, tuyến, điểm du lịch

CG3, CG4

119

b.6

Xây dựng bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư liên quan đến hạ tầng ngành du lịch quốc gia

CG3, CG4

119

b.7

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm thuộc hạ tầng ngành du lịch

CG3, CG4

119

b.8

Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm thuộc hạ tầng ngành du lịch

CG3, CG4

119

13

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3

350

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

40

14

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

55

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

55

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

35

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3

100

VI-1.9. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3

45

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

120

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

7

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

20

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

22

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3

90

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

5

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

5

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

9

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2

9

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

 CG2, CG3

12

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan

CG2, CG3, CG4

150

b

Tổng hợp đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được

CG2, CG3

40

c

Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung

CG2, CG3, CG4

250

d

Tổng hợp lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu

CG2, CG3

120

2

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian đối với hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

 

 

a

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh

CG1, CG2, CG3

220

b

Thực trạng phân bố, sử dụng không gian đối với hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG2, CG3

245

3

Phân tích xu thế phát triển kinh tế - xã hội, môi trường pháp lý trong và ngoài nước, khoa học, công nghệ, quản lý vận hành và các kịch bản phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch.

CG1, CG2

250

4

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên phạm vi cả nước

CG1, CG2, CG3

180

b

Đánh giá sự liên kết giữa hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG3

180

5

Xác định các yêu cầu phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; những cơ hội và thách thức phát triển của hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

 

 

a

Xác định yêu cầu, nhu cầu phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên cơ sở các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành thủy sản, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

285

b

Phân tích, đánh giá các cơ hội và thách thức trong phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

120

6

Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Xác định quan điểm phát triển xét về lợi ích kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quốc phòng, an ninh

CG1, CG2

90

b

Xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và định hướng phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

90

7

Phương án phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên toàn quốc, vùng lãnh thổ

 

 

a

Phân bố và tổ chức không gian phát triển kết cấu hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão (quy mô, mạng lưới luồng, tuyến)

CG1, CG2, CG3

150

b

Xác định loại hình, vai trò, vị trí, quy mô, công suất, định hướng khai thác sử dụng và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, công nghệ gắn với phân cấp, phân loại theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng công trình trong hệ thống kết cấu hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

CG1, CG2, CG3

250

c

Phương án kết nối giữa hệ thống kết cấu hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện lực, thông tin liên lạc, phòng, chống thiên tai và các hệ thống kết cấu hạ tầng khác

CG1, CG2, CG3

200

d

Giải pháp về quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

CG1, CG2, CG3

150

8

Định hướng bố trí sử dụng đất (bao gồm cả mặt nước) cho phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3

250

9

Danh mục dự án quan trọng quốc gia và các dự án ưu tiên đầu tư thuộc hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, xác định thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

90

b

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành về phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; dự kiến tổng mức đầu tư; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2

180

10

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của kết cấu hạ tầng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá quốc gia với khu vực và quốc tế

 CG2, CG3

90

b.2

Bản đồ hiện trạng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3

130

b.3

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3

120

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

CG1, CG2, CG3

120

đ

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm bố trí cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

CG1, CG2, CG3

120

e

Bản đồ định hướng sử dụng đất các khu vực trọng điểm bố trí cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

CG1, CG2, CG3

120

11

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2

65

b

Giải pháp về cơ chế, chính sách

CG1, CG2

65

c

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG1, CG2

65

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2

65

đ

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2

65

e

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2

65

12

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

220

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

50

13

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

45

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

45

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

30

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

CG3

120

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG2, CG3

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG2, CG3

100

VI-1.10. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch đô thị, nông thôn

CG3, CG4

90

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch đô thị, nông thôn

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

120

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG2, CG3,

12

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

35

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

64

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

105

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

20

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

64

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG2, CG3, CG4

75

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

48

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG2, CG4

25

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3,

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra, thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Công tác chuẩn bị điều tra, thu thập số liệu, tài liệu

CG3, CG4

68

b

Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu về hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

CG3, CG4

68

c

Khảo sát, điều tra bổ sung

CG3, CG4

158

d

Xử lý thông tin

CG2, CG3

150

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu môi trường bên ngoài tác động đến hệ thống đô thị và nông thôn

 

 

a

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường cho phát triển đô thị và nông thôn

CG2, CG3

100

b

Thu thập số liệu, tài liệu về thị trường

CG3, CG4

108

3

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

 

 

a

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế-xã hội cả nước; hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn, biến động về dân số, đất đai, hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các chương trình dự, án đầu tư phát triển đô thị và nông thôn, tài nguyên và môi trường quốc gia

CG2, CG3, CG4

185

b

Đánh giá kết quả công tác xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn; công tác quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị và nông thôn

CG1, CG3, CG4

99

4

Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Dự báo xu thế phát triển phát triển kinh tế - xã hội và môi trường, kịch bản biến đối khí hậu của quốc gia có tác động tới sự phát triển của hệ thống đô thị và nông thôn

CG2, CG3, CG4

80

b

Dự báo xu thế phát triển không gian hệ thống đô thị và nông thôn cả nước, gồm mạng lưới đô thị và nông thôn trên phạm vi từng vùng và trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia; các đô thị lớn, cực lớn; các chuỗi và chùm đô thị

CG2, CG3, CG4

100

c

Xây dựng các kịch bản phát triển đô thị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và bối cảnh phát triển thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

154

5

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống đô thị và nông thôn

 

 

a

Sự phối hợp, kết hợp giữa các địa phương trong phát triển đô thị, nông thôn trên phạm vi vùng lãnh thổ; sự liên kết giữa phát triển đô thị và phát triển nông thôn

CG2, CG3

100

b

Đánh giá về sự phát triển cân đối giữa các vùng, lãnh thổ; liên kết phát triển đô thị và nông thôn

CG2, CG3

100

c

Phân tích, đánh giá các chính sách về nguồn lực phát triển và sự phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo công bằng lợi ích giữa các bên liên quan trong phát triển đô thị và nông thôn

CG2, CG3

100

6

Yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; những cơ hội và thách thức trong việc phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

 

 

a

Xác định các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đối với hệ thống đô thị quốc gia

CG1, CG2, CG3

32

b

Phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức trong việc phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

82

c

Phân tích rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hệ thống đô thị và nông thôn

CG1, CG2, CG3

32

7

Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

83

8

Xác định phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ

 

 

a

Xác định các chỉ tiêu dự báo, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về phát triển đô thị và nông thôn của cả nước, từng vùng lãnh thổ phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển

CG2, CG3, CG4

72

b

Đề xuất, lựa chọn khung phát triển đô thị, nông thôn quốc gia, bao gồm mạng lưới đô thị và nông thôn trong từng vùng và trên toàn lãnh thổ quốc gia

CG2, CG3, CG4

54

c

Đề xuất mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội

CG2, CG3, CG4

82

d

Đề xuất định hướng các vùng phát triển đô thị và phân bố mạng lưới đô thị; phân cấp, phân loại hệ thống đô thị theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính; xác định các đô thị có vai trò trung tâm cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia

CG2, CG3, CG4

82

đ

Đề xuất định hướng, nguyên tắc tổ chức, phân bố dân cư nông thôn tại các vùng lãnh thổ

CG2, CG3, CG4

82

e

Xác định các vùng, khu vực lãnh thổ giành cho mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn trên cả nước và các vùng, theo từng giai đoạn quy hoạch

CG2, CG3, CG4

82

g

Xác định các nguyên tắc, yêu cầu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, khai thác và sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả; đề xuất các tiêu chuẩn lựa chọn, khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị, nông thôn

CG2, CG3, CG4

64

h

Định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn

CG2, CG3, CG4

82

i

Định hướng về chương trình phát triển đô thị quốc gia và từng tỉnh

CG2, CG3, CG4

82

k

Xác định các giải pháp liên kết phát triển giữa các đô thị, giữa phát triển đô thị và phát triển nông thôn

CG2, CG3, CG4

72

l

Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tính liên vùng, liên tỉnh có vai trò quan trọng đối với phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bao gồm giao thông, cung cấp năng lượng, nguồn nước, khả năng thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

CG2, CG3, CG4

72

9

Định hướng bố trí sử dụng đất phát triển hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia trong phát triển đô thị và nông thôn

CG2, CG3, CG4

150

10

Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch

CG2, CG3, CG4

90

b

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành về phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; dự kiến tổng mức đầu tư; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

120

11

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về pháp luật, cơ chế, chính sách

CG2, CG3

75

b

Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG2, CG3

75

c

Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

CG2, CG3

75

d

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG2, CG3

75

đ

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

75

12

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của đô thị và nông thôn quốc gia với khu vực và quốc tế

CG1, CG2, CG3

50

b.2

Bản đồ hiện trạng đô thị và nông thôn

CG1, CG2, CG3

150

b.3

Bản đồ định hướng phát triển đô thị và nông thôn

CG1, CG2, CG3

150

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư

CG1, CG2, CG3

150

13

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG2, CG3

300

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3

50

14

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

40

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

40

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

30

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

CG1, CG2, CG3

120

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3

100

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3

150

VI-2. ĐỊNH MỨC QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ TẦNG QUỐC PHÒNG, AN NINH[3]

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

 A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG3, CG4

20

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2

28

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2

10

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2

5

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2

5

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2

90

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2

7

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

7

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2

10

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG3

6

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG3

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG3

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Công tác chuẩn bị điều tra, thu thập số liệu, tài liệu (Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bản đồ, sơ đồ, xây dựng mẫu phiếu điều tra…)

CG2, CG3, CG4

 27

b

Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu về KCHT ngành

CG2, CG3, CG4

 115

c

Khảo sát, điều tra bổ sung

CG2, CG3, CG4

 100

d

Xử lý thông tin

CG2, CG3, CG4

 100

2

Điều tra, khảo sát thông tin, dữ liệu bên ngoài tác động đến ngành được lập quy hoạch

 

 

a

Thu thập số liệu, tài liệu về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường cho phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

 115

b

Thu thập số liệu, tài liệu về thị trường của ngành

CG2, CG3, CG4

 70

3

Phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh  

 

 

a

Phân tích, đánh giá tổng quan về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực ảnh hưởng đến phát triển ngành, lĩnh vực hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

CG2, CG3

 90

b

Phân tích, đánh giá  bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến phát triển ngành, lĩnh vực hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

CG2, CG3

 90

c

Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh  

CG2, CG3

160

4

Dự báo xu thế phát triển, các kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

 

163

5

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành, những cơ hội và thách thức

 

 

a

Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước

CG1, CG2, CG2

 55

b

Đánh giá sự liên kết giữa mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh với các hệ thống kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi vùng lãnh thổ

CG1, CG2, CG2

 55

c

Đánh giá về liên kết vùng, liên kết giữa các tỉnh trong phát triển mạng lưới sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG2

55

d

Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với việc phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch về quy mô, địa bàn phân bố

CG1, CG2, CG2

 55

đ

Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức phát triển của mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG2

 55

e

Phân tích rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đối với mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG2

80

6

Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Xác định các quan điểm phát triển

CG1, CG2

 90

b

Xác định các mục tiêu phát triển

CG1, CG2

 110

7

Phương án phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

 

 

a

Định hướng phát triển cấu trúc mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh; xác định số lượng, quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành gắn với phân cấp, phân loại cơ sở

CG1, CG2, CG3

 148

b

Định hướng phân bố không gian các cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh theo vùng, đơn vị hành chính cấp tỉnh

CG1, CG2, CG3

 148

c

Định hướng đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG3

 73

d

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh

CG1, CG2, CG3

 110

8

Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành, và thứ tự ưu tiên thực hiện

 

 

a

Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội quốc gia, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

43

b

Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng của ngành, lĩnh vực hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến tổng mức đầu tư, đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư

CG1, CG2, CG4

65

9

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về cơ chế, chính sách 

CG1, CG2, CG3

 63

b

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

CG1, CG2, CG3

 48

c

Giải pháp về môi trường, khoa họccông nghệ

CG1, CG2, CG3

 53

d

Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển

CG1, CG2, CG3

 53

đ

Giải pháp về giáo dục, tuyên truyền

CG1, CG2, CG3

 48

e

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3

 53

g

Giải pháp huy động và phân bổ vốn đầu tư

CG1, CG2, CG3

 95

h

Giải pháp về mô hình quản lý, phương thức hoạt động 

CG1, CG2, CG3

 73

i

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3

 35

10

Xây dựng hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống sơ đồ, bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của kết cấu hạ tầng xã hội quốc gia, hạ tầng quốc phòng, an ninh quốc gia với khu vực và quốc tế

CG1, CG2, CG3

    51

b.2

Bản đồ hiện trạng ngành kết cấu hạ tầng hạ tầng xã hội quốc gia, hạ tầng quốc phòng, an ninhquốc gia

CG1, CG2, CG3

    73

b.3

Bản đồ định hướng phát triển ngành kết cấu hạ tầng xã hội quốc gia, hạ tầng quốc phòng, an ninh quốc gia

CG1, CG2, CG3

    79

b.4

Bản đồ bố trí không gian các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành

CG1, CG2, CG3

    75

b.5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng xã hội; quốc phòng, an ninh cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3

    75

b.6

Bản đồ định hướng sử dụng đất các các khu vực trọng điểm của ngành kết cấu hạ tầng xã hội; hạ tầng quốc phòng, an ninh quốc gia

CG1, CG2, CG3

    85

11

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo báo cáo tổng hợp

CG1, CG2

230

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2

50

12

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

35

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

35

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

25

13

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

CG1, CG2

100

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3

50

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3

100

VI-3. BẢNG HỆ SỐ KHÁC BIỆT NGÀNH (HN) KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG QUỐC PHÒNG, AN NINH

TT

Tên Quy hoạch

Hệ số HN

1

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản

1,2

2

Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao

1,1

3

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

0,7

4

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

1,3

5

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

0,8

6

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1,3

7

Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

0,8

8

Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

0,8

9

Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

1,3

10

Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia

1,0

11

Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng

1,0

12

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

1,0

13

Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

0,8

VI-4. ĐỊNH MỨC QUY HOẠCH NGÀNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN

VI-4.1. QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

45

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

86

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

15

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

10

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

33

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

29

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2, CG3, CG4

8

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

3

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

57

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

51

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2, CG3, CG4

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

416

b

Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung

CG1, CG2, CG3, CG4

471

c

Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

74

d

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu tổng hợp và theo từng đầu mục nội dung

CG1, CG2, CG3, CG4

34

2

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, điều tra, khảo sát, thăm dò, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

 

 

a

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường vùng bờ; tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

196

b

Phân tích, đánh giá công tác điều tra, khảo sát, thăm dò các dạng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

185

c

Phân tích, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

107

d

Phân tích, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3

80

đ

Phân tích, đánh giá việc quản lý hành lang bảo vệ bờ biển

CG1, CG2, CG3

100

e

Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; các mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

140

g

Phân tích, đánh giá nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

75

3

Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

 

 

a

Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đến phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học; phòng, chống tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

CG1, CG2, CG3, CG4

200

b

Đánh giá xu thế biến động tài nguyên và môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

160

c

Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đến yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

140

4

Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo vệ môi trường và các quy hoạch có liên quan

 

 

a

Phân tích, đánh giá đặc điểm kinh tế, xã hội vùng bờ; chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

120

b

Phân tích, đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

70

c

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quy hoạch liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3

55

5

Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Phân tích dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

120

b

Phân tích, dự báo bối cảnh và kịch bản phát triển; phân tích lợi thế cạnh tranh, các cơ hội và thách thức trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

250

c

Phân tích, dự báo tác động của phát triển kinh tế - xã hội tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ

CG1, CG2

380

6

Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 

 

a

Xây dựng quan điểm khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tiết kiệm, hiệu quả và bền vững dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; giải quyết cơ bản các mâu thuẫn, chồng chéo trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

180

b

Xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể

CG1, CG2, CG3, CG4

100

7

Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc vùng bờ

 

 

a

Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ theo nguyên tắc quy định tại Điều 33 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13

CG1, CG2, CG3, CG4

280

b

Khoanh vùng các khu vực cấm khai thác tài nguyên thuộc vùng bờ trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

420

c

Xác định các khu vực hạn chế khai thác tài nguyên; đề xuất các điều kiện cho phép khai thác và giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

550

d

Xác định các khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc vùng bờ; đề xuất các giải pháp về khoa học, công nghệ, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động xấu của việc khai thác tài nguyên đến môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

450

8

Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

 

 

a

Định hướng kết hợp trách nhiệm bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai với khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

180

b

Dự báo và đề xuất biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ suy thoái môi trường vùng bờ do khai thác, sử dụng tài nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu

CG1, CG2, CG3, CG4

190

c

Đề xuất các biện pháp phục hồi môi trường vùng bờ trong và sau khi khai thác, sử dụng tài nguyên

CG1, CG2, CG3, CG4

150

9

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Các giải pháp về quản lý

CG1, CG2, CG3, CG4

111

b

Các giải pháp khoa học công nghệ, môi trường

CG1, CG2, CG3, CG4

124

c

Các giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức

CG1, CG2, CG3, CG4

80

d

Các giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực

CG1, CG2, CG3, CG4

129

đ

Các giải pháp về tài chính, đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

146

e

Các giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3, CG4

45

g

Các giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

212

10

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3, CG4

40

11

Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

 b.1

Bản đồ tổng hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội và hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

200

 b.2

Bản đồ hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

120

 b.3

Bản đồ phân vùng chức năng vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

80

 b.4

Bản đồ các khu vực chồng lấn, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

150

 b.5

Bản đồ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

CG1, CG2, CG3, CG4

250

b.6

Bản đồ các khu vực trọng điểm có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:25.000

CG1, CG2, CG3, CG4

80

12

Chỉnh sửa, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Chỉnh sửa, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

55

b

Chỉnh sửa, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

55

c

Chỉnh sửa, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

50

13

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

150

VI-4.2. QUY HOẠCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

30

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

35

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

12

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

40

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

60

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

50

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2, CG3, CG4

8

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

6

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

55

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

30

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

8

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2, CG3, CG4

15

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu

 

 

a.1

Thu thập tài liệu, số liệu ban đầu

CG1, CG2, CG3, CG4

126

a.2

Điều tra, khảo sát thu thập thông tin trực tiếp của ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

152

a.3

Thu thập tài liệu, số liệu bổ sung

CG1, CG2, CG3, CG4

63

a.4

Xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

127

b

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên

CG2, CG3, CG4

98

c

Phân tích, đánh giá hiện trạng về địa chất khoáng sản

 

 

c.1

Phân tích đánh giá hiện trạng về địa chất khoáng sản nhiên liệu, than và dầu khí

CG2, CG3, CG4

50

c.2

Phân tích đánh giá hiện trạng về dịa chất khoáng sản công nghiệp (khoáng sản phục vụ phát triển ngành công nghiệp khai khoáng)

CG2, CG3, CG4

50

c.3

Phân tích đánh giá hiện trạng về địa chất khoáng sản vật liệu xây dựng (khoáng sản phục vụ ngành xây dựng)

CG2, CG3, CG4

50

c.4

Phân tích đánh giá hiện trạng về địa chất khoáng sản phóng xạ

CG2, CG3, CG4

50

c.5

Phân tích đánh giá hiện trạng công nghệ trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản

CG2, CG3, CG4

50

c.6

Phân tích đánh giá hiện trạng nhân lực trong điều tra cơ bản về địa chất  khoáng sản

CG2, CG3, CG4

50

c.7

Phân tích đánh giá hiện trạng công tác quản lý nhà nước trong công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản

CG2, CG3, CG4

50

d

Đánh giá kết quả thực hiện kỳ quy hoạch trước

 

 

d.1

Đánh giá kết quả thực hiện kỳ quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản nhiên liệu, than và dầu khí

CG2, CG3, CG4

50

d.2

Đánh giá kết quả thực hiện kỳ quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản công nghiệp

CG2, CG3, CG4

50

d.3

Đánh giá kết quả thực hiện kỳ quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản vật liệu xây dựng

CG2, CG3, CG4

50

d.4

Đánh giá kết quả thực hiện kỳ quy hoạch điều tra cơ bản về đại chất khoáng sản phóng xạ

CG2, CG3, CG4

50

2

Đánh giá tác động của hoạt động điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản tới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường.

 

 

a

Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 a.1

Đánh giá tác động của công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản đối với tình hình phát triển của ngành công nghiệp

CG2, CG3, CG4

50

a.2

Đánh giá tác động điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản đối với tình hình phát triển của ngành xây dựng

CG2, CG3, CG4

50

a.3

Đánh giá tác động hoạt động điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản đối với tình hình phát triển những ngành kinh tế khác (thương mại, du lịch và nông nghiệp)

CG2, CG3, CG4

50

a.4

Đánh giá tác động hoạt động điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản đối với tình hình phát triển các ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước)

CG2, CG3, CG4

50

b

Tác động của việc điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản đến nguồn tài nguyên thiên nhiên khác

CG1, CG2, CG3, CG4

80

 

c

Tác động đến môi trường, đa dạng sinh học, cảnh quan, dịch vụ hệ sinh thái

 

 

c.1

Tác động đến môi trường

CG2, CG3, CG4

40

c.2

Tác động đến đa dạng sinh học

CG2, CG3, CG4

40

c.3

Tác động đến cảnh quan và dịch vụ hệ sinh thái

CG2, CG3, CG4

40

3

Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ môi trường quốc gia và các quy hoạch có liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

 

 

a

Phân tích, đánh giá các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến điến điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản;

CG1, CG2, CG3, CG4

101

b

Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển của các chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản trong thời kỳ quy hoạch;

CG1, CG2, CG3, CG4

101

c

Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng về huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản;

CG1, CG2, CG3, CG4

101

4

Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản

 

 

a.1

Dự báo tiến bộ khoa học công nghệ trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản nhiên liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

52

a.2

Dự báo tiến bộ khoa học công nghệ trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản công nghiệp

CG1, CG2, CG3, CG4

52

a.3

Dự báo tiến bộ khoa học công nghệ trong điều tra cơ bản về địa chất  khoáng sản vật liệu xây dựng

CG1, CG2, CG3, CG4

52

a.4

Dự báo tiến bộ khoa học công nghệ trong điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phóng xạ

CG1, CG2, CG3, CG4

52

b

Tác động của phát triển kinh tế - xã hội tới điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản

 

 

b.1

Dự báo bối cảnh kinh tế xã hội trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

30

b.2

Dự báo sự phát triển của ngành công nghiệp tác động đến công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

30

b.3

Dự báo sự phát triển của ngành xây dựng tác động đến công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

30

b.4

Dự báo sự phát triển của ngành kinh tế khác tác động đến công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

30

b.5

Dự báo sự phát triển cả ngành kết cấu hạ tầng đến công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

30

c

Dự báo những tác động của hoạt động điều tra cơ bản về dịa chất khoáng sản đối với bảo vệ môi trường

CG1, CG2, CG3, CG4

50

5

Quan điểm, mục tiêu của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 

 

a

Quan điểm về điều tra, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

52

b

Quan điểm về huy động nguồn lực cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

52

c

Mục tiêu, yêu cầu đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chỉ tiêu đánh giá kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; khai thác sử dụng kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

72

6

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong kỳ quy hoạch:

 

 

a

Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

125

b

Đánh giá tiềm năng từng loại, từng nhóm khoáng sản; xác định vùng có triển vọng về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

81

c

Đánh giá tình hình đầu tư, thiết bị, kỹ thuật, phương pháp phân tích, thí nghiệm phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

81

d

Dự kiến quy mô đầu tư, nhu cầu về thiết bị, kỹ thuật, phương pháp phân tích, thí nghiệm phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

81

đ

Xác định danh mục các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vốn

CG1, CG2, CG3, CG4

81

7

Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt đông khoáng sản

 

 

a

Dự báo và đề xuất biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ suy thoái, ô nhiễm môi trường, những tác động tiêu cực lên khu vực cộng đồng dân cư do hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản gây ra

CG1, CG2, CG3, CG4

59

b

Đề xuất các biện pháp phục hồi môi trường trong và sau khi khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

59

c

Đề xuất các biện pháp áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động tiêu cực của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

59

8

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về cơ chế quản lý, tài chính cho các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

81

b

Giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và phân tích thí nghiệm các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

78

c

Giải pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

52

d

Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức

CG1, CG2, CG3, CG4

35

đ

Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực

CG1, CG2, CG3, CG4

62

e

Giải pháp về hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

25

g

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

79

9

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3, CG4

180

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG4

60

10

Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in địa chất và điều tra khoáng sản

CG1, CG2, CG3, CG4

280

11

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

45

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

45

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

25

12

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

150

VI-4.3. QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

45

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước

 

 

a

Khảo sát phục vụ nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

86

b

Xây dựng các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

b.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

18

b.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

10

b.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

33

b.4

Nội dung chính của quy hoạch và nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3

29

b.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2, CG3, CG4

8

b.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

3

c

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

57

d

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

51

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

10

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2, CG3, CG4

5

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

116

b

Điều tra, khảo sát thực địa

CG1, CG2, CG3, CG4

171

c

Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu

CG1, CG2, CG3, CG4

74

d

Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu tổng hợp và theo từng đầu mục nội dung

CG1, CG2, CG3, CG4

34

2

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, điều tra, khảo sát, thăm dò, hiện trạng khai thác, sử dụng, tài nguyên nước

 

 

a

Đánh giá tổng quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường

CG1, CG2, CG3, CG4

96

b

Đánh giá tổng quan về các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

85

c

Đánh giá tổng quan hiện trạng tài nguyên nước; hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

CG1, CG2, CG3, CG4

107

3

Đánh giá tổng quan tác động của việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái

 

 

a

Tác động của việc khai thác sử dụng tài nguyên nước đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường

CG1, CG2, CG3, CG4

83

b

Các mâu thuẫn, cạnh tranh trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

88

c

Đánh giá sơ bộ các khu vực bị xâm nhập mặn, sụt lún đất hoặc có nguy cơ sụt lún đất do khai thác nước dưới đất gây ra

CG1, CG2, CG3, CG4

80

4

Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường quốc gia và các quy hoạch có liên quan tới việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

 

 

a

Phân tích, đánh giá tổng quan tác động của các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các quy hoạch liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

87

b

Phân tích, đánh giá xu thế biến động tài nguyên nước và nhu cầu khai thác, sử dụng nước phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội

CG1, CG2, CG3, CG4

51

c

Phân tích, đánh giá tổng quan thực trạng đầu tư, khoa học và công nghệ, lao động và các nguồn lực phát triển khác trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

16

5

Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong thời kỳ quy hoạch

 

 

a

Dự báo xu thế biến động tài nguyên nước, gồm xu thế biến động về trữ lượng nước mặt, nước dưới đất; xu thế biến động về chất lượng nước

CG1, CG2, CG3, CG4

165

b

Dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng nước; đánh giá mức độ khai thác và khả năng đáp ứng của tài nguyên nước cho phát triển kinh tế - xã hội

CG1, CG2, CG3, CG4

146

c

Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ tác động tới việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

47

6

Quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 

 

a

Xác định quan điểm quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

CG1, CG2, CG3, CG4

57

b

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

CG1, CG2, CG3, CG4

62

7

Định hướng việc xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước (nếu có)

 

 

a

Khoanh vùng các khu vực cấm khai thác tài nguyên nước trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

131

b

Xác định các khu vực hạn chế khai thác tài nguyên nước; đề xuất các điều kiện cho phép khai thác và giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

97

c

Khoanh vùng các khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xác định quy mô, công suất khai thác; yêu cầu về công nghệ khai thác và giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

162

d

Định hướng điều hòa nước giữa các lưu vực sông; xác định vị trí, dự kiến dịện tích xây dựng các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước quy mô lớn

CG1, CG2, CG3, CG4

137

8

Định hướng điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; xác định yêu cầu chuyển nước giữa các lưu vực sông; xác định các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước quy mô lớn; xác định thứ tự ưu tiên lập quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước trên các lưu vực sông

 

 

a

Định hướng phòng ngừa suy thoái, cạn kiệt và phục hồi nguồn nước dưới đất; bảo vệ chất lượng nước; bảo vệ nguồn thủy sinh

CG1, CG2, CG3, CG4

169

b

Định hướng phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra

CG1, CG2, CG3, CG4

101

c

Định hướng ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

106

9

Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

 

 

a

Giải pháp về pháp luật, chính sách

CG1, CG2, CG3, CG4

76

b

Giải pháp về tài chính, đầu tư

CG1, CG2, CG3, CG4

101

c

Giải pháp khoa học và công nghệ

CG1, CG2, CG3, CG4

127

d

Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức

CG1, CG2, CG3, CG4

35

đ

Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực

CG1, CG2, CG3, CG4

122

e

Giải pháp về hợp tác quốc tế

CG1, CG2, CG3, CG4

45

g

Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

167

10

Xây dựng báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xây dựng báo cáo tổng hợp

CG1, CG2, CG3, CG4

190

b

Xây dựng báo cáo tóm tắt

CG1, CG2, CG3, CG4

20

11

Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in

 

 

a

Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành

 

 

a.1

Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành

CG1, CG2, CG3, CG4

50

a.2

Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng

 

 

b.1

Bản đồ tổng hợp hiện trạng tài nguyên nước quốc gia

CG1, CG2, CG3, CG4

185

b.2

Bản đồ định hướng phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước

CG1, CG2, CG3, CG4

200

12

Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch

 

 

a

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước

CG2, CG3, CG4

40

b

Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch

CG2, CG3, CG4

40

c

Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch

CG2, CG3, CG4

20

13

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch

 

 

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

CG1, CG2, CG3, CG4

100

b

Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

CG1, CG2, CG3, CG4

150

VI-4.4. QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN[4]

TT

Nội dung

Mức chuyên gia

Ngày công quy đổi

A

ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

1

Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu

CG1, CG2,
CG3, CG4

30

2

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch

 

 

a

Xây dựng các yêu cầu về nội dung lập nhiệm vụ quy hoạch

 

 

a.1

Phạm vi, ranh giới, thời kỳ lập quy hoạch

CG2, CG3

16

a.2

Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch

CG1, CG2, CG3

27

a.3

Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch

CG1, CG2, CG3

33

a.4

Nội dung chính của quy hoạch và nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

40

 a.5

Đánh giá môi trường chiến lược

CG1, CG2, CG3

8

a.6

Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch

CG1, CG2

4

b

Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch

CG2, CG3, CG4

15

c

Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch

CG1, CG2,
CG3, CG4

20

3

Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất

CG1, CG2, CG3, CG4

8

4

Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt

CG1, CG2

10

B

ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH

1

Điều tra thu thập thông tin dữ liệu nội tại của ngành

 

 

a

Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu

 

 

a.1

Thu thập tài liệu, số liệu ban đầu

 

 

 a.1.1

Xây dựng khung yêu cầu chung về điều tra tổng thể

CG2, CG3, CG4

20

a.1.2

Xây dựng hệ thống biểu mẫu bảng hỏi điều tra

CG2, CG3, CG4

50

a.2

Điều tra, khảo sát thu thập thông tin trực tiếp của ngành

CG2, CG3, CG4

60

 a.3

Điều tra, khảo sát, thu thập cơ sở dữ liệu về cơ chế chính sách phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

20

b

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu về nhóm khoáng sản

 

 

b.1

Xử lý, tổng hợp số liệu, dữ liệu (phân nhóm số liệu, dữ liệu)

CG2, CG3, CG4

30

b.2

Thu thập và xử lý thông tin bên ngoài, cấp trên tác động đến ngành

CG2, CG3, CG4

30

 b.3

Thu thập thông tin, đánh giá bối cảnh và các yếu tố không gian tác động trực tiếp có tác động chủ yếu đến ngành: Kết nối giao thông, kết nối lưu vực sông, kết nối các hành lang kinh tế.

CG2, CG3, CG4

25

b.4

Thu thập thông tin, đánh giá bối cảnh và các yếu tố về điều ước quốc tế, thể chế, chính sách, thị trường tác động đến quá trình phát triển của ngành.

CG2, CG3, CG4

25

b.5

Thu thập thông tin, đánh giá các yếu tố chủ yếu về biến đổi khí hậu tác động đến ngành

CG2, CG3, CG4

30

c

Kiểm chứng, đánh giá mức độ tin cậy của nguồn thông tin

 

 

c.1

Thu thập tài liệu, số liệu bổ sung

 

 

c.1.1

Điều tra, khảo sát, thu thập cơ sở dữ liệu về cơ chế chính sách phát triển ngành

CG2, CG3, CG4

45

c.1.2

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu về nhóm khoáng sản