• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Thông tư 10/2020/TT-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 03/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ SẢN XUẤT GANG, THÉP

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sau đây:

Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện KSNDTC; T
òa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc BCT;
- Công báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL;
Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CN (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2020/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2020   Số công báo: Từ số 657 đến số 658
Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 10/2020/TT-BCT

1.186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445028