• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 109/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 30/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2016   Số công báo: Từ số 799 đến số 800
Lĩnh vực: Tài chính, Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Nội dung và mức chi của Tổng điều tra thống kê quốc gia.

 1. Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức Tổng điều tra thống kê quốc gia xây dựng phương án Tổng điều tra thống kê quốc gia, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả Tổng điều tra thông kê quốc gia theo phương thức khoán.
 2. Chi điều tra thử để hoàn thiện phương án, phương pháp, chỉ tiêu, định mức công, mẫu phiếu Tổng điều tra thống kê quốc gia.
 3. Chi thuê người rà soát, lập danh sách đối tượng được điều tra thống kê; chi thuê người làm công tác vẽ sơ đồ địa bàn được điều tra thống kê ở những địa bàn xét thấy cần thiết do Thủ trưởng cơ quan chủ trì thực hiện Tổng điều tra thống kê quốc gia xem xét, quyết định.
 4. Chi thuê bảo quản phiếu điều tra thống kê, chi mua sắm thiết bị nhập tin, xử lý dữ liệu; mua linh kiện thay thế cho các máy móc thiết bị sử dụng trong cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia (nếu có): Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước.
 5. Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn luật.
 6. Chi tuyên truyền về nội dung Tổng điều tra thống kê quốc gia: Căn cứ nội dung tuyên truyền của cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong phương án Tổng điều tra thống kê quốc gia, Thủ trưởng cơ quan chủ trì tổ chức Tổng điều tra thống kê quốc gia chịu trách nhiệm lực chọn hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên công tác tuyên truyền thông qua đài phát thanh xã, phường, thị trấn trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Thông tư 109/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Từ khóa: Thông tư 109/2016/TT-BTC

4.557

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316840