• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2016/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 11/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2016   Số công báo: Từ số 331 đến số 332
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Theo Thông tư 11/2016 thi đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
 • Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý.
 • Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Để được xác đinh là đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thì một đề tài cần đủ các tiêu chí cụ thể là:

 1. Tính cấp thiết của đề tài.
 2. Định hướng mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
 3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài.
 4. Khả năng không trùng lắp với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ.
 5. Dự kiến sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, hiệu quả của đề tài.
 6. Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài.

Các đề tài sẽ được Hội đồng tư vấn xác định xem có đáp ứng đủ yêu cầu và tiêu chí của đề tài cấp bộ. Hội đồng tư vấn sẽ gồm có 7,9 hoặc 11 thành viên (trong đó có 1 Chủ tịch, 1 Thư ký và các ủy viên. Phương thức làm việc của Hội đồng là

 • Hội đồng chỉ họp khi có mặt chủ tịch, thư ký và ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng.
 • Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp.
 • Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày trước khi họp. Tất cả các thành viên Hội đồng chuẩn bị ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài.

Việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp bộ được thực hiện tại 2 cấp: Cấp cơ sở và cấp bộ. Theo Thông tư số 11/2016 thì các hội đồng đánh giá nghiệm thu tại cấp cơ sở và cấp bộ được tổ chức như sau:

 • Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có 7 hoặc 9 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và các ủy viên, có ít nhất 02 thành viên ngoài tổ chức chủ trì đề tài. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.
 • Hội đồng nghiệm thu cấp bộ có 7, 9 hoặc 11 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và các ủy viên, có 2/3 số thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; số thành viên còn lại là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tổ chức liên quan đến việc ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài; có ít nhất 01 phản biện là người ngoài tổ chức chủ trì.
 • Chủ tịch Hội đồng và phản biện của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở không là chủ tịch Hội đồng và phản biện Hội đồng nghiệm thu cấp bộ.

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2016 và thay thế Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT.

Từ khóa: Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT

1.761

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
309472