• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 111/2015/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/2015/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/08/2015   Số công báo: Từ số 951 đến số 952
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Thông tư này gồm 9 Chương 52 điều hướng dẫn chi tiết về việc phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. Cụ thể:

Về trái phiếu.

Trái phiếu được Bộ tài chính phát hành với kì hạn của:

- Tín phiếu kho bạc có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần;

- Trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng tổ quốc có các kỳ hạn chuẩn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm;

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng hay các mệnh giá khác là bối số của 100.000 đồng và được phát hành với các phương thức: đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi theo thông báo của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm phát hành. Trường hợp lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là lãi suất thả nổi, Bộ Tài chính thông báo lãi suất tham chiếu và cách xác định giá bán trái phiếu tại từng đợt phát hành.

Về xây dựng kế hoạch và tổ chức phát hành trái phiếu.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển đã được Quốc hội phê duyệt, kế hoạch điều hành NSNN, Kho bạc Nhà nước xây dựng và thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu dự kiến cho cả năm.

Căn cứ vào kế hoạch phát hành trái phiếu được thông báo, Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó,

Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh được tổ chức phát hành vào ngày thứ Tư hàng tuần. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày tổ chức phát hành trái phiếu.

Đồng thời, trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý, bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước được tổ chức phát hành theo kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương án do Bộ Tài chính. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là ngày nhà đầu tư mua trái phiếu tại đại lý phát hành hoặc tại Kho bạc Nhà nước.

Về phương thức phát hành trái phiếu.

Đấu giá phát hành trái phiếu.

Đấu giá trái phiếu được thực hiện theo 1 trong 2 hình thức: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất hay Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Kết quả đấu thầu được xác định theo 2 phương thức: Đấu thầu đơn giá và đấu thầu đa giá.

Căn cứ vào sự phát triển của thị trường, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương trước khi áp dụng phương thức đấu thầu đa giá.

Quy trình đấu thầu được thực hiện như sau.

Tối thiểu 4 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu, SGDCK gửi thông báo tới toàn bộ thành viên đấu thầu và công bố thông tin trên trang tin điện tử của SGDCK.

Chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày tổ chức phát hành, các thành viên đấu thầu gửi SGDCK thông tin dự thầu theo quy trình và mẫu đăng ký dự thầu.

Chậm nhất 15 phút sau thời gian đăng ký dự thầu cuối cùng quy định tại Khoản 2 Điều này, SGDCK mở thầu, tổng hợp thông tin dự thầu và gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ vào thông tin dự thầu nói trên, Kho bạc Nhà nước xác định mức lãi suất phát hành đối với mỗi mã trái phiếu gọi thầu và thông báo cho Sở.

Kết thúc phiên phát hành trái phiếu, SGDCK thông báo kết quả đấu thầu cho thành viên đấu thầu bằng dữ liệu điện tử thông qua hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử.

Việc xác định khối lượng trái phiếu cho mỗi thành viên cũng như phương thức xác định lãi suất trúng thầu cũng được quy định cụ thể tại Thông tư này.

Bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Bảo lãnh phát hành trái phiếu được tổ chức với sự tham gia của một hoặc nhiều tổ chức bảo lãnh phát hành.

Kho bạc Nhà nước lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính để đại diện cho tổ hợp bảo lãnh thực hiện đàm phán và thống nhất về khối lượng, kỳ hạn, lãi suất và phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho từng đợt phát hành trái phiếu.

Để trở thành tổ chức bảo lãnh tài chính, tổ chức phải đảm bảo các điều kiện:

- Là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được phép cung cấp dịch vụ bảo lãnh chứng khoán theo quy định của pháp luật liên quan.

- Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật liên quan.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba năm. Trường hợp tổ chức nhận sáp nhập hoặc hình thành sau chia, tách, hợp nhất thì thời gian hoạt động được tính cả thời gian trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo lãnh chứng khoán.

- Có đơn đề nghị trở thành tổ chức bảo lãnh chính.

Về Đại lý phát hành trái phiếu.

Kho bạc Nhà nước lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện sau đây để làm đại lý phát hành, đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

- Là các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật liên quan;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm;

- Có mạng lưới hoạt động đảm bảo phát hành trái phiếu theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước đối với từng đợt phát hành;

- Có đơn đề nghị làm đại lý phát hành trái phiếu.

Về bán lẻ trái phiếu qua hệ thống kho bạc nhà nước.

Phương thức bán lẻ trái phiếu được sử dụng để phát hành trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả BHXH Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Kho bạc Nhà nước trực tiếp hoặc lựa chọn các Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với từng đợt phát hành trái phiếu.

Tại chương này, Thông tư cũng quy định cụ thể về Quy trình phát hành trái phiếu đối với: Bảo lãnh phát hành trái phiếu; Về Đại lý phát hành trái phiếu hay bán lẻ trái phiếu qua hệ thống kho bạc nhà nước.

Về thanh toán tiền mua trái phiếu.

Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành:

Chậm nhất vào 14 giờ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu do Kho bạc Nhà nước thông báo, các thành viên trúng thầu, tổ chức bảo lãnh chính phải đảm bảo toàn bộ tiền mua trái phiếu đã được thanh toán và ghi có vào tài khoản do Kho bạc Nhà nước chỉ định.

Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý.

Căn cứ vào thời gian quy định tại hợp đồng đại lý và khối lượng trái phiếu được phát hành, đại lý chuyển tiền bán trái phiếu vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước.

Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Tiền mua trái phiếu có thể được thanh toán theo các hình thức sau:

- Thanh toán bằng tiền mặt ngay khi mua trái phiếu tại địa điểm phát hành trái phiếu do Kho bạc Nhà nước công bố;

- Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước tại nơi phát hành trái phiếu.

Về đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu.

Đăng ký lưu ký.

Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý hoặc bán lẻ được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước đối với từng đợt phát hành.

Niêm yết, giao dịch.

Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành được niêm yết và giao dịch tập trung tại SGDCK.

Đồng thời, trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý hoặc bán lẻ được niêm yết và giao dịch tại SGDCK theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước đối với từng đợt phát hành.

Bên cạnh những quy định trên, Thông tư còn quy định rõ các vấn đề về hoạch toán kế toán; thanh toán lãi…

Đối với các đợt trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ trong năm 2015 trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết tại SGDCK thực hiện theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước đối với từng đợt phát hành.

Thông tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015 đồng thời thay thế Thông tư 17/2012/TT-BTC và Thông tư 203/2013/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 111/2015/TT-BTC

1.872

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
284963