• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản pháp luật về Luật Giám định tư pháp

Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2015/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 27/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/11/2015   Số công báo: Từ số 1115 đến số 1116
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Sẽ thành lập Hội đồng Giám định tư pháp nếu kết luận giám định lại khác giám định lần đầu

Ngày 27/10/2015, căn Luật Giám định tư pháp 2012, Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp (GĐTP); thủ tục cử người tham gia GĐTP và thành lập Hội đồng GĐTP trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Với 07 Điều, 05 Phụ lục, Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT đã quy định quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động GĐTP; tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu GĐTP; hồ sơ, kết luận GĐTP; thủ tục cử người tham gia GĐTP và thành lập Hội đồng GĐTP trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho hoạt động GĐTP trong lĩnh vực KHĐT là các tiêu chuẩn về thẩm định đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và các tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực KHĐT.

Đối với lĩnh vực không có quy chuẩn thì việc giám định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực giám định.

Việc GĐTP trong lĩnh vực KHĐT phải căn cứ văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trường hợp văn bản trưng cầu, yêu cầu GĐTP gửi đến Bộ KHĐT thì Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ nội dung trưng cầu, yêu cầu GĐTP để lựa chọn người GĐTP theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn một số nội dung về GĐTP trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ Vụ Pháp chế và thực hiện thủ tục trình Bộ trưởng Bộ KHĐT cử người GĐTP.

Lưu ý, trường hợp văn bản trưng cầu, yêu cầu GĐTP có nội dung không thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực KHĐT, Bộ KHĐT(Vụ Pháp chế) có văn bản từ chối nhận trưng cầu, yêu cầu giám định gửi người trưng cầu, yêu cầu giám định.

Nếu từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; đối tượng giám định, các tài liệu liên quan được cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định; thời gian không đủ để thực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác thì việc từ chối phảiđược thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về hồ sơ GĐTP, người thực hiện GĐTP phải lập hồ sơ này và đảm bảo các nội dung sau: 

-    Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định 

-    Biên bản giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định

-    Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định

-    Bản ảnh giám định (nếu có)

-    Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực hiện giám định do người khác thực hiện (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan đến toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động giám định, kết luận GĐTP

Bên cạnh đó, theo Thông tư 12/2015 theo đó, Bộ trưởng Bộ KHĐT sẽ thành lập Hội đồng GĐTP nếu như có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cũng một nội dung giám định. Hội đồng GĐTP gồm ít nhất 03 thành viên là những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực cần giám định.

Các biểu mẫu trong hoạt động giám định thực hiện theo phụ lục ban hành kèm Theo Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT.

Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động GĐTP; thủ tục cử người tham gia GĐTP và thành lập Hội đồng GĐTP trong lĩnh vực KHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2015. 

Từ khóa: Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294593