• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 127/2020/TT-BQP
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2020/TT-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ THƯƠNG, BỊ BỆNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO, VÙNG SÂU, VÙNG XA BẰNG MÁY BAY QUÂN SỰ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 193/2016/TT-BQP NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định điều kiện, nguyên tắc, quy trình tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự; tổ chức hộ tống cấp cứu, tổ chức hiệp đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các chuyến bay thương mại trong lĩnh vực cấp cứu y tế do Binh đoàn 18 (Tổng công ty trực thăng Việt Nam) thực hiện theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.”

2. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Khi người bệnh vào cấp cứu tại các cơ sở quân y, có chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, người phụ trách cơ sở quân y thực hiện như sau:

a) Đối với khu vực Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: Kịp thời báo cáo tình trạng người bệnh với Giám đốc bệnh viện chủ quản và Chủ nhiệm quân y các cấp lên tới Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân;

b) Đối với các đảo gần bờ và vùng sâu, vùng xa: Kịp thời báo cáo tình trạng người bệnh với Chủ nhiệm quân y các cấp lên tới Chủ nhiệm quân y quân khu hoặc Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân. Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 16.”

3. Điểm b và điểm c khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trường hợp chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến), đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo đồng thời trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu;

c) Đối với người bệnh là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 2 Quy chế này có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn), đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo đồng thời trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu.”

4. Khoản 5 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Sau khi nhận được đề nghị của Cục Quân y và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng quyết định. Trong trường hợp khẩn cấp, Cục Quân y báo cáo trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến.”

5. Điểm c khoản 7 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Sau khi hạ cánh, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ trưởng chuyến bay quyết định việc tắt máy hoặc giữ động cơ ở chế độ hoạt động (ga nhỏ) để chuyển giao bệnh nhân. Trong quá trình chuyển giao bệnh nhân, phải có ít nhất một thành viên trong tổ bay xuống hướng dẫn và kiểm soát việc tiếp cận máy bay. Kết thúc chuyến bay cấp cứu, các đơn vị Không quân tổng hợp báo cáo cấp trên.”

6. Bổ sung khoản 8 Điều 6 như sau:

“8. Báo cáo sau khi tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị:

a) Bệnh viện Quân y tiếp nhận bệnh nhân kịp thời báo cáo kết quả tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị về Cục Quân y;

b) Cục Quân y tổng hợp tình hình báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ - Cứu nạn) và Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần.”

7. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trường hợp người bệnh chống chỉ định vận chuyển bằng máy bay, cần tăng cường lực lượng, trang thiết bị y tế để xử trí cấp cứu tại đơn vị; Cục trưởng Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tổ chức chuyến bay vận chuyển lực lượng, trang thiết bị y tế đến tăng cường cho cơ sở quân y.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Lãnh đạo BQP;
- Bộ Y tế;
- UBND 28 tỉnh (TP) trực thuộc TW ven biển;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Văn phòng UBQG TKCN;
- Các Cục: Tác chiến, CH-CN, Quân y,
- Các bệnh viện quân y;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Lưu: VT, NCTH. A154.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định điều kiện, nguyên tắc, quy trình tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự; tổ chức hộ tống cấp cứu; tổ chức hiệp đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quy trình báo cáo, xử lý thông tin và chỉ đạo tổ chức vận chuyển cấp cứu

1. Khi người bệnh vào cấp cứu tại các cơ sở quân y, có chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, người phụ trách cơ sở quân y thực hiện như sau:

a) Đối với khu vực Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: báo cáo tình trạng người bệnh với Giám đốc bệnh viện chủ quản và Chủ nhiệm quân y cấp trên tới Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân;

b) Đối với các đảo gần bờ và vùng sâu, vùng xa: báo cáo tình trạng người bệnh với Chủ nhiệm quân y cấp trên tới Chủ nhiệm quân y quân khu hoặc Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 16.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quy trình báo cáo, xử lý thông tin và chỉ đạo tổ chức vận chuyển cấp cứu
...

3. Cục Quân y xử lý như sau:
...

b) Trường hợp chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến);

c) Đối với người bệnh là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 2 Quy chế này có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn);

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quy trình báo cáo, xử lý thông tin và chỉ đạo tổ chức vận chuyển cấp cứu
...

5. Sau khi nhận được đề nghị của Cục Quân y và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quy trình báo cáo, xử lý thông tin và chỉ đạo tổ chức vận chuyển cấp cứu
...

7. Tổ chức bay
...

c) Sau khi tắt máy, cánh quạt máy bay dừng hẳn mới mở cửa và chuyển giao người bệnh; kết thúc chuyến bay cấp cứu các đơn vị không quân tổng hợp báo cáo cấp trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quy trình báo cáo, xử lý thông tin và chỉ đạo tổ chức vận chuyển cấp cứu

1. Khi người bệnh vào cấp cứu tại các cơ sở quân y, có chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, người phụ trách cơ sở quân y thực hiện như sau:

a) Đối với khu vực Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: báo cáo tình trạng người bệnh với Giám đốc bệnh viện chủ quản và Chủ nhiệm quân y cấp trên tới Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân;

b) Đối với các đảo gần bờ và vùng sâu, vùng xa: báo cáo tình trạng người bệnh với Chủ nhiệm quân y cấp trên tới Chủ nhiệm quân y quân khu hoặc Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 16.

2. Giám đốc bệnh viện chủ quản, Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân, Chủ nhiệm quân y quân khu, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 báo cáo Cục Quân y tình trạng người bệnh và đề nghị được vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự:

a) Nội dung báo cáo gồm: Họ tên người bệnh, tuổi, cấp bậc, chức vụ hoặc nghề nghiệp; tình trạng bệnh lý và quá trình sơ cứu, cấp cứu, tiên lượng bệnh; các yêu cầu cần thiết về hồi sức cấp cứu trên đường vận chuyển; trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ y tế, thuốc, hóa chất, tổ hộ tống cấp cứu trên máy bay;

b) Hình thức báo cáo bằng điện thoại, sau đó bằng văn bản.

3. Cục Quân y xử lý như sau:

a) Khi nhận được báo cáo đề nghị của đơn vị, Cục trưởng Cục Quân y quyết định chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh;

b) Trường hợp chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến);

c) Đối với người bệnh là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 2 Quy chế này có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn);

d) Nội dung báo cáo gồm: Họ tên người bệnh, tuổi, cấp bậc, chức vụ hoặc nghề nghiệp; tình trạng, chẩn đoán bệnh; địa điểm cần đến vận chuyển cấp cứu; đơn vị quân y được giao nhiệm vụ tổ chức hộ tống cấp cứu và bệnh viện tiếp nhận người bệnh;

đ) Hình thức báo cáo bằng điện thoại, sau đó bằng văn bản.

4. Khi nhận được đề nghị của Cục Quân y về các trường hợp thuộc điểm c, khoản 3, Điều này, Cục Cứu hộ - Cứu nạn báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến).

5. Sau khi nhận được đề nghị của Cục Quân y và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, quyết định.

6. Giao nhiệm vụ bay

a) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức chuyến bay vận chuyển cấp cứu tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị không quân thuộc quyền thực hiện;

b) Đơn vị không quân được giao nhiệm vụ lập kế hoạch bay và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

7. Tổ chức bay

a) Khi đón người bệnh và tổ hộ tống cấp cứu, tổ bay hướng dẫn vị trí cho người, vị trí triển khai các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết và các yêu cầu bắt buộc phải tuân theo để bảo đảm an toàn trong chuyến bay;

b) Trường hợp có bất trắc xảy ra do gặp thời tiết xấu đột ngột hoặc các sự cố, tổ bay chịu trách nhiệm xử lý và báo cáo về Sở chỉ huy để được trợ giúp;

c) Sau khi tắt máy, cánh quạt máy bay dừng hẳn mới mở cửa và chuyển giao người bệnh; kết thúc chuyến bay cấp cứu các đơn vị không quân tổng hợp báo cáo cấp trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Xử trí một số trường hợp trong vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự

1. Trường hợp người bệnh chống chỉ định vận chuyển bằng máy bay, cần tăng cường lực lượng, trang thiết bị y tế để xử trí cấp cứu tại đơn vị; Cục trưởng Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đề nghị tổ chức chuyến bay vận chuyển lực lượng, trang thiết bị y tế đến tăng cường cho cơ sở quân y.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/2020/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 20/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 127/2020/TT-BQP

769

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455893