• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đường sắt

 

Thông tư 13/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2013/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông tư 13/2016/TT-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BGTVT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vn tải ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một sĐiều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 như sau:

“3. Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam phải hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện hoàn thiện hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc (nếu hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc thông báo bng văn bản cho chủ sở hữu phương tiện biết để bổ sung hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc (nếu tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính).

4. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, ktừ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Đường st Việt Nam cấp Giy chứng nhận đăng ký phương tiện. Trường hợp không cấp, Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện và nêu rõ do.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Các giấy tcủa phương tiện

a) Đối với phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lp ráp trong nước: bản chính hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính hp đng mua bán, sản xuất, lắp ráp phương tiện; bản chính hoặc bn sao có chứng thực từ bản chính hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu phương tiện bán ra chuyn qua nhiều tổ chức, cá nhân thì khi đăng ký chỉ cần bản sao có chứng thực từ bản chính hóa đơn bán hàng của tổ chức, cá nhân bán cui cùng); đối với phương tiện nhập khẩu phải có thêm bản chính hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính tờ khai hải quan dùng cho hàng nhập khẩu.

b) Đối với phương tiện đã qua sử dụng

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính: hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu phương tiện bán ra chuyển qua nhiều tổ chức, cá nhân thì khi đăng ký chỉ cn bản chính hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính hóa đơn bán hàng của tổ chức, cá nhân bán cuối cùng), trường hợp không có đủ các giấy tờ nêu trên thì yêu cầu có các giấy tờ sau đây: bản chính hoặc bản sao có chng thực từ bản chính quyết định Điều chuyển phương tiện hoặc bản kê khai chủng loại phương tiện của tổ chức, cá nhân đang sử dụng do chủ sở hữu phương tiện (hoặc người được ủy quyền) theo quy định của pháp luật ký.

c) Trường hợp trong cùng một hp đng mua bán, sản xuất, lắp ráp phương tiện, hóa đơn bán hàng, tờ khai hải quan của hồ sơ có kê khai nhiều phương tiện thì chủ sở hữu phương tiện có trách nhiệm cung cấp hồ sơ đối với từng phương tiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 như sau:

“3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực từ bn chính Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kthuật và bảo vệ môi trường của phương tiện do Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp và đang còn hiệu lực”.

4. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 8 như sau:

“d) Bản chính hoặc bn sao có chng thực từ bản chính các giấy tờ sau: hợp đồng, hóa đơn mua, bán phương tiện hoặc quyết định Điều chuyn phương tiện.”

5. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 11 như sau:

d. Đối với các chủng loại toa xe như M, MVT, P và các toa xe do hạn chế kích thước thành, bệ xe thì tiến hành kẻ ký hiệu nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 trên cùng một hàng”.

6. Sửa đi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Kiểu chữ, kích thước chữ, số của số đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

1. Kiu chữ, du ngăn cách và số theo phông ch Arial:

2. Kích thước các chvà số bng 120 mm đến 150 mm;

3. Các phương tiện có thêm ký hiệu chữ thường (Ví dụ: chn” trong ký hiệu toa xe giường nm mềm An) có kích thước chiều cao bng 50% kích thước chiều cao các ch, số còn lại.”

7. Sửa đổi Điều 16 như sau:

“Điều 16. Điều Khoản chuyển tiếp

Các phương tiện giao thông đường st đã được Cục Đường st Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến nay được giữ nguyên sđăng ký cũ. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định tại Thông tư này”.

8. Thay thế các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 bằng các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều Khoản bị bãi bỏ

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường st.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mc, các tổ chức, cá nhân báo cáo kịp thời về Cục Đường sắt Việt Nam đ tng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ:
- Các Bộ
, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các T
nh, Thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm
tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TCTy Đường sắt VN, TCTy Thép VN; TCTy Hóa chất VN, Tập đoàn CN Than và khoáng sản VN;

- Công ty quản lý đường st đô thị Hà Nội;
- Các Ban Quản l
ý đường st đô thị Hà Nội, T.p Hồ Chí Minh;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính ph
;
- Cổng TTĐT B
GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, Vtải (Trường.5b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Dùng cho phương tiện đăng ký lần đầu)

Kính gửi:...........................................................................................................................

Tên chủ phương tiện:.......................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):.....................................

Nhãn hiệu: ………………………………………………………………………………………..

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ………………………………………………………

Năm sản xuất:....................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:.................................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Giấy tờ kèm theo gồm:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện trên./.

 

 

………. Ngày …… tháng ….. năm ……
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

PHỤ LỤC 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Dùng cho phương tiện đăng ký lại)

Kính gửi:............................................................................................................................

Tên chủ sở hữu phương tiện:...........................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):......................................

Nhãn hiệu: …………………………………………………………………………….…………..

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ……………………………………………………….

Năm sản xuất:.....................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:.................................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Phương tiện này đã được

- Mua lại (hoặc Điều chuyển) từ: Tổ chức (hoặc cá nhân):.............................................

theo Quyết định Điều chuyển số (hoặc hợp đồng mua bán):..........................................

- Thay đổi tính năng kỹ thuật chủ yếu theo Quyết định số:.............................................

- Đã đăng ký tại: ………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký số:.............

Ngày ……tháng …….. năm ………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam đăng ký lại phương tiện trên./.

 

 

………. Ngày …… tháng ….. năm ……
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Dùng cho phương tiện bị mất, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện)

Kính gửi:............................................................................................................................

Tên chủ sở hữu phương tiện:...........................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................……..

Hiện đang là chủ sở hữu loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):............

...........................................................................................................................................

Số đăng ký ……………… Do …………………….…… cấp ngày ... tháng ……….Năm.....

Có đặc Điểm cơ bản sau: ………………………………………………………………………..

Nhãn hiệu:………………………………………………………………………………………….

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ……………………………………………………….

Năm sản xuất:………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:...............................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên với lý do: (nêu rõ lý do mất Giấy chứng nhận đăng ký, thời gian, địa Điểm mất hoặc lý do bị hư hỏng đối với Giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng ………….)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

………. Ngày …… tháng ….. năm ……
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

PHỤ LỤC 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Dùng cho phương tiện xóa đăng ký)

Kính gửi:............................................................................................................................

Tên chủ sở hữu phương tiện:...........................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):.....................................

Nhãn hiệu: ……………………………………………………………………………………….

Phương tiện này đã đăng ký tại …………….. Giấy chứng nhận đăng ký số....................

Ngày …….. tháng …….. năm ………..

Lý do xóa đăng ký:............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kể trên.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xóa tên đăng ký phương tiện trên./.

 

 

………. Ngày …… tháng ….. năm ……
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

PHỤ LỤC 5

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………/ĐK

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Tên phương tiện: ……………………………………………………... Số đăng ký: ..............

Tên chủ sở hữu phương tiện:...........................................................................................

Địa chỉ chủ sở hữu phương tiện:......................................................................................

Đã được đăng ký có đặc Điểm sau:..................................................................................

Nhãn hiệu:…………………………………………………………………………………………

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ………………………………………………………

Năm sản xuất:…………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:................................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

 

 

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm ……
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 6

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ KHAI BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

SỐ: …………/ĐK

 

 

GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ KHAI BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN

Căn cứ đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt số: ..... …….ngày ……… tháng ….. năm ……….. của chủ sở hữu phương tiện là:...................

Lý do bị mất Giấy chứng nhận đăng ký:............................................................................

Tên phương tiện:...............................................................................................................

Tên chủ sở hữu phương tiện:...........................................................................................

Địa chỉ chủ sở hữu phương tiện:......................................................................................

Nhãn hiệu:………………………………………………….…….………………………………

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ………………………….……………………………

Năm sản xuất:………………………………………………………….…………………………

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:................................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Cục Đường sắt Việt Nam xác nhận: (chủ sở hữu phương tiện ……..) đã khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện số:........................................

Ngày cấp:.................................................................................................................

Số đăng ký của phương tiện:...................................................................................

Giấy xác nhận này có hiệu lực trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm ……
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

 

Điều 6. Trình tự, thời hạn thực hiện
...

3. Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam phải hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho chủ phương tiện biết để bổ sung hồ sơ.

4. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hoặc có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện nói rõ lý do chưa được giải quyết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu
...

2. Một trong các loại giấy tờ sau đây:

a) Bản chính (hoặc bản sao hợp lệ) hợp đồng mua bán, sản xuất phương tiện (hoặc hóa đơn mua bán phương tiện);

b) Bản sao hợp lệ quyết định điều chuyển phương tiện hoặc bản kê khai chủng loại phương tiện đang sử dụng do người đại diện chủ sở hữu (hoặc người được ủy quyền) theo quy định của pháp luật ký.

Đối với phương tiện nhập khẩu phải có thêm bản chính tờ khai hải quan dùng cho hàng nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu
...

3. Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp và đang còn hiệu lực

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Quy định cách đánh số đăng ký phương tiện

Nguyên tắc đánh số đăng ký phương tiện:
...

2. Số đăng ký mỗi loại phương tiện gồm 03 nhóm ký hiệu, nhóm 1 ở hàng trên, nhóm 2 và nhóm 3 ở hàng dưới và được ngăn cách bởi dấu gạch ngang, trong đó:

a) Nhóm 1 là tên viết tắt hoặc tên thương mại của doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện.

b) Nhóm 2 là các chữ và số chỉ chủng loại, tính năng kỹ thuật của phương tiện do chủ sở hữu phương tiện tự đề xuất (không trái với các quy định của pháp luật hiện hành) phù hợp với việc quản lý sản xuất kinh doanh của chủ phương tiện.

c) Nhóm 3 là số thứ tự đăng ký của loại phương tiện đó do cơ quan đăng ký phương tiện cấp. Đối với những phương tiện đã được doanh nghiệp quản lý đánh số hoặc đã được cấp số đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được giữ nguyên.

Ví dụ số đăng ký toa xe của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tên thương mại bằng tiếng Anh viết tắt là VNR) được đánh số đăng ký như sau:

VNR

H431 - 328

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Hồ sơ đăng ký lại phương tiện

1. Hồ sơ đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu:
...

d) Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu phương tiện (hợp đồng, hóa đơn mua, bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Kiểu chữ, kích thước chữ, số của số đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

1. Kiểu chữ, dấu ngăn cách và số: Theo phông chữ Times New Roman.

2. Kích thước các chữ và số:

a) Nhóm 1 có kích thước các chữ và số bằng 10-15 cm, khoảng cách giữa các ký hiệu là 10 mm.

b) Nhóm 2 có kích thước các chữ và số bằng 20-25 cm, khoảng cách giữa các ký hiệu là 10 mm.

c) Nhóm 3 có kích thước các số bằng 20-25 cm, khoảng cách giữa các ký hiệu là 10 mm.

d) Dấu gạch ngang: Dài 35mm, rộng 15mm.

Trường hợp đặc biệt do hạn chế kích thước thành phương tiện không kẻ được kiểu chữ, kích thước chữ và số của đăng ký phương tiện theo quy định trên, Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các phương tiện giao thông đường sắt đang vận dụng, khai thác trên các mạng đường sắt quy định tại Điều 1 của Thông tư này phải thực hiện việc đăng ký phương tiện theo quy định tại Thông tư này. Riêng các phương tiện giao thông đường sắt là đầu máy, toa xe hiện đang khai thác và sử dụng có từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 chưa được đăng ký phương tiện thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được thực hiện theo lộ trình sau:

a) Đối với phương tiện là đầu máy, toa xe khách: việc đăng ký phương tiện xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2013;

b) Đối với phương tiện là toa xe hàng: việc đăng ký phương tiện xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Các phương tiện giao thông đường sắt đã được Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến nay được giữ nguyên số đăng ký cũ. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho phù hợp với các nội dung Thông tư này, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và không thu lệ phí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

3. Bản sao hợp lệ là bản sao được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2016/TT-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trương Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 23/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/07/2016   Số công báo: Từ số 465 đến số 466
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi, bổ sung về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt:

Bổ sung trình tự, thời hạn thực hiện đăng ký phương tiện, cụ thể:

  • Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện hoàn thiện hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc (nếu hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo bằng văn bản trong vòng 02 ngày làm việc (nếu tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính);
  • Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Tùy từng trường hợp phương tiện là do nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước hay đã qua sử dụng thì quy định cụ thể các giấy tờ của phương tiện cần có khi đi đăng ký. Trường hợp trong cùng một hợp đồng mua bán, sản xuất, lắp ráp phương tiện, hóa đơn bán hàng, tờ khai hải quan của hồ sơ có kê khia nhiều phương tiện thì chủ sỡ hữu phương tiện có trạch nhiệm cung cấp hồ sơ đối với từng phương tiện đó.

Về điều khoản chuyển tiếp, các phương tiện giao thông đường sắt đã được Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận  đăng ký phương tiện từ 01/01/2016 đến nay được giữ nguyên số đăng ký cũ. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định.

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Thông tư 13/2016/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Từ khóa: Thông tư 13/2016/TT-BGTVT

991

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315821