• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

Văn bản pháp luật về Thi hành án dân sự

 

Thông tư 130/2013/TT-BQP quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 130/2013/TT-BQP
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2013/TT-BQP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MẪU SỔ, BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ; công tác quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án dân sự trong Quân đội.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng

1. Mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự được ban hành, quản lý và sử dụng thống nhất trong công tác thi hành án dân sự trong Quân đội.

2. Quá trình tổ chức thi hành án dân sự, các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thông tư này phải sử dụng đúng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 4. Mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ

Các loại mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư này có tên, số, ký hiệu và được quản lý, sử dụng thống nhất; gồm:

1. Mẫu sổ thi hành án dân sự (Phụ lục I).

2. Mẫu quyết định về thi hành án dân sự (Phụ lục II).

3. Mẫu giấy báo, giấy triệu tập, thông báo, biên bản và các giấy tờ về thi hành án dân sự (Phụ lục III).

Kích cỡ của các loại biểu mẫu thi hành án dân sự được thống nhất sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm).

Điều 5. Lập, quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ

1. Các loại sổ, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự quy định tại Điều 4 Thông tư này được lập, quản lý, sử dụng thống nhất trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

2. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng có trách nhiệm in, cấp phát mẫu sổ, cung cấp phần mềm biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự cho các cơ quan thi hành án thuộc Bộ Tổng Tham mưu, quân khu và Quân chủng Hải quân (sau đây gọi chung là cơ quan thi hành án).

3. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm lập, quản lý, sử dụng đầy đủ các loại sổ; lưu giữ, sử dụng phần mềm biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Quá trình tổ chức thi hành án, căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, cán bộ, nhân viên làm công tác thi hành án xem xét, quyết định lựa chọn sử dụng các biểu mẫu phù hợp với nội dung của từng vụ việc thi hành án dân sự.

Điều 6. Ghi chép sổ, biểu mẫu nghiệp vụ

1. Việc ghi chép trong sổ, biểu mẫu phải chính xác, chữ viết rõ ràng, đủ nét, dễ đọc, viết cùng một loại mực, không viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không tẩy xóa, không dùng từ ngữ địa phương. Đối với cơ quan thi hành án đã ứng dụng công nghệ thông tin, thì nội dung ghi trong các biểu mẫu được đánh máy và in bằng máy in.

2. Việc ghi chép trong sổ, biểu mẫu phải liên tiếp, không được bỏ trống, đánh rõ số trang, kết thúc việc ghi chép, phần còn trống trong văn bản phải gạch chéo.

Điều 7. Chỉnh sửa nội dung ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ

1. Các quyết định về thi hành án dân sự sai sót, thực hiện theo Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

2. Các loại thông báo, giấy báo và giấy triệu tập về thi hành án (gọi chung là văn bản) đã được phát hành, nội dung có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất sự việc thì người có thẩm quyền phải đính chính bằng văn bản đối với nội dung sai sót đó, nếu nội dung sai sót làm thay đổi bản chất sự việc thì người có thẩm quyền ra văn bản thu hồi văn bản đã phát hành để thay thế bằng văn bản mới.

3. Các loại biên bản sai sót, cần chỉnh sửa, nếu được các thành viên tham gia vụ việc đồng ý, thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, cán bộ, nhân viên làm công tác thi hành án dân sự đã lập biên bản chỉnh sửa trực tiếp vào phần sai sót trên biên bản, đồng thời các thành viên tham gia phải ký ngay bên cạnh phần được sửa chữa. Trường hợp các thành viên tham gia vụ việc không đồng ý chỉnh sửa trực tiếp thì người có thẩm quyền lập biên bản phải thay thế bằng biên bản khác.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BQP ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định mẫu sổ, biểu mẫu, giấy tờ về thi hành án dân sự trong Quân đội.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tư lệnh quân khu, Quân chủng Hải quân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án dân sự trong Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Thi hành án chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

PHỤ LỤC I

MẪU SỔ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG QUÂN ĐỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2013/TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

1

Sổ nhận bản án, quyết định của Tòa án, Hồ sơ ủy thác thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án

MS 01

2

Sổ thụ lý thi hành án

MS 02

3

Sổ theo dõi quyết định tạm đình chỉ, hoãn, tiếp tục thi hành án

MS 03

4

Sổ theo dõi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, cưỡng chế thi hành án

MS 04

5

Sổ theo dõi các quyết định khác về thi hành án

MS 05

6

Sổ theo dõi quyết định thu phí, miễn, giảm phí thi hành án

MS 06

7

Sổ theo dõi giao, nhận, xử lý vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ

MS 07

8

Sổ theo dõi giải quyết đơn thư về thi hành án

MS 08

9

Sổ theo dõi hồ sơ thi hành án đưa vào lưu trữ

MS 09

 


MS 01

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

 

 

SỔ NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

HỒ SƠ ỦY THÁC, ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

STT

Ngày, tháng, năm giao nhận

Bản án, quyết định

Các tài liệu gửi kèm theo

Tòa án chuyển giao

Cơ quan thi hành án ủy thác thi hành

Người gửi đơn yêu cầu

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người giao

Người nhận

Ngày thông báo (nếu nhận bản án, hồ sơ ủy thác, đơn yêu cầu gửi qua đường bưu điện)

Ghi chú

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MS 02

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THỤ LÝ THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

QĐ thi hành án, bản án, QĐ của Tòa án

Ngày thụ lý, chấp hành viên tổ chức thi hành

Người phải thi hành án

Người được thi hành án

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung QĐTHA

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Kết quả thi hành

Giải quyết khác

(Đình chỉ, ủy thác, trả đơn...)

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MS 03

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ,

HOÃN, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Loại quyết định

Nội dung quyết định

Tạm đình chỉ

Hoãn thi hành án

Tiếp tục thi hành án

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QĐ thi hành án

Bản án, quyết định

Người phải thi hành án

Người được thi hành án

Ghi chú

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 04

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

BẢO ĐẢM, CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Quyết định cưỡng chế thi hành án

Nội dung quyết định

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bị áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế

Quyết định thi hành án

Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế

Ghi chú

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 05

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC VỀ THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Loại quyết định

QĐ thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng...

Quyết định tiêu hủy vật chứng

Quyết định phạt tiền

Quyết định khác về thi hành án

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung quyết định

Quyết định thi hành án

Bản án, quyết định của Tòa án

Ghi chú

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 06

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ, MIỄN, GIẢM PHÍ THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Loại quyết định

Quyết định thi hành án

Người nộp phí

Quyết định thu phí

QĐ miễn, giảm phí

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền, tài sản được nhận

Số phí phải nộp

Số tiền miễn, giảm

Kết quả thu phí

Ghi chú

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 07

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

GIAO, NHẬN, XỬ LÝ VẬT CHỨNG TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Ngày, tháng, năm giao nhận

Vật chứng, tài sản

Bản án, quyết định của Tòa án

Tên vật chứng, tài sản

Số lượng

Hiện trạng vật chứng, tài sản

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người giao

Người nhận

Xử lý vật chứng, tài sản

Ghi chú

Ngày, tháng, năm xử lý

Hình thức xử lý

Kết quả xử lý

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 08

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

GIẢI QUYẾT ĐƠN VỀ THI HÀNH ÁN

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Loại đơn

Người gửi đơn

Người bị khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại

Tố cáo

Đơn thư khác

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt nội dung đơn

Ngày giải quyết đơn

Nội dung giải quyết đơn

Ghi chú

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 09

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN.........

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

HỒ SƠ THI HÀNH ÁN ĐƯA VÀO LƯU TRỮ

 

 

 

 

 

 

Quyển số:....../năm.......
Tổng số trang:............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Ngày, tháng, năm đưa vào lưu trữ

Lý do đưa vào lưu trữ

Quyết định thi hành án

Bản án, quyết định

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người phải thi hành án

Người được thi hành án

Người kiểm tra hồ sơ

Ghi chú

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC II

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG QUÂN ĐỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2013/TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Số TT

Tên các quyết định

Ký hiệu

1

Quyết định thi hành án chủ động

Mẫu số 01/QĐ-THA

2

Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

Mẫu số 02/QĐ-THA

3

Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án (của Chấp hành viên) 

Mẫu số 03/QĐ-THA

4

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án (của Chấp hành viên)

Mẫu số 04/QĐ-THA

5

Quyết định hủy quyết định về thi hành án (của Thủ trưởng cơ quan thi hành án)

Mẫu số 05/QĐ-THA

6

Quyết định yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án (của Thủ trưởng cơ quan thi hành án)

Mẫu số 06/QĐ-THA

7

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án (của Thủ trưởng cơ quan thi hành án)

Mẫu số 07/QĐ-THA

8

Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án (của Thủ trưởng cơ quan thi hành án)

Mẫu số 08/QĐ-THA

9

Quyết định hủy quyết định về thi hành án (của Cục trưởng Cục Thi hành án) 

Mẫu số 09/QĐ-THA

10

Quyết định hủy quyết định về thi hành án (của Cục trưởng Cục Thi hành án)

Mẫu số 10/QĐ-THA

11

Quyết định yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án (của Cục trưởng Cục Thi hành án)

Mẫu số 11/QĐ-THA

12

Quyết định hoãn thi hành án 

Mẫu số 12/QĐ-THA

13

Quyết định tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 13/QĐ-THA

14

Quyết định đình chỉ thi hành án

Mẫu số 14/QĐ-THA

15

Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu số 15/QĐ-THA

16

Quyết định tiếp tục thi hành án 

Mẫu số 16/QĐ-THA

17

Quyết định thu hồi quyết định thi hành án

Mẫu số 17/QĐ-THA

18

Quyết định ủy thác thi hành án 

Mẫu số 18/QĐ-THA

19

Quyết định thu phí thi hành án

Mẫu số 19/QĐ-THA

20

Quyết định miễn, giảm phí thi hành án dân

Mẫu số 20/QĐ-THA

21

Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế THA dân sự

Mẫu số 21/QĐ-THA

22

Quyết định phong tỏa tài khoản

Mẫu số 22/QĐ-THA

23

Quyết định chấm dứt việc phong tỏa tài khoản

Mẫu số 23/QĐ-THA

24

Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ của đương sự

Mẫu số 24/QĐ-THA

25

Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Mẫu số 25/QĐ-THA

26

Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

Mẫu số 26/QĐ-THA

27

Quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

Mẫu số 27/QĐ-THA

28

Quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

Mẫu số 28/QĐ-THA

29

Quyết định thu tiền của người phải THA đang giữ

Mẫu số 29/QĐ-THA

30

Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

Mẫu số 30/QĐ-THA

31

Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Mẫu số 31/QĐ-THA

32

Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ

Mẫu số 32/QĐ-THA

33

Quyết định giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã kê biên

Mẫu số 33/QĐ-THA

34

Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

Mẫu số 34/QĐ-THA

35

Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất

Mẫu số 35/QĐ-THA

36

Quyết định cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ

Mẫu số 36/QĐ-THA

37

Quyết định cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu số 37/QĐ-THA

38

Quyết định chấm dứt cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu số 38/QĐ-THA

39

Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Mẫu số 39/QĐ-THA

40

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện (không được thực hiện) công việc nhất định

Mẫu số 40/QĐ-THA

41

Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Mẫu số 41/QĐ-THA

42

Quyết định tiêu hủy vật chứng, tài sản

Mẫu số 42/QĐ-THA

43

Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

Mẫu số 43/QĐ-THA

44

Quyết định kê biên, xử lý tài sản

Mẫu số 44/QĐ-THA

45

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu số 45/QĐ-THA

46

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu số 46/QĐ-THA

47

Quyết định giải quyết khiếu nại (của Thủ trưởng cơ quan thi hành án)

Mẫu số 47/QĐ-THA

48

Quyết định xác minh nội dung tố cáo (của Thủ trưởng cơ quan thi hành án)

Mẫu số 48/QĐ-THA

49

Quyết định xác minh nội dung tố cáo (của Cục trưởng Cục Thi hành án)

Mẫu số 49/QĐ-THA

50

Kết luận nội dung tố cáo

Mẫu số 50/QĐ-THA

51

Quyết định giảm giá tài sản

Mẫu số 51/QĐ-THA

52

Quyết định giải tỏa kê biên tài sản

Mẫu số 52/QĐ-THA

53

Quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Mẫu số 53/QĐ-THA

54

Quyết định phân công Chấp hành viên

Mẫu số 54/QĐ-THA

55

Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Mẫu số 55/QĐ-THA

56

Quyết định giao tài sản 

Mẫu số 56/QĐ-THA

57

Quyết định giải quyết khiếu nại (của Cục trưởng)

Mẫu số 57/QĐ-THA

 

Mẫu số 01/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án chủ động

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 3 Điều 35; Khoản 1 Điều 36; Khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:......... ngày......... tháng......... năm ....................... của Tòa án.............................;

Căn cứ Quyết định ủy thác số:........ ngày........ tháng......... năm .......................... của (nếu có)..........................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành án đối với:.................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Các khoản phải thi hành: ......................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS...;
- TAQSTW;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 02/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án theo đơn yêu cầu

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 3 Điều 35; Khoản 2 Điều 36, Khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:...... ngày........ tháng............ năm ........................ của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định ủy thác số:........ ngày........ tháng.......... năm ......................... của (nếu có) ................................................................................................................;

Xét đơn yêu cầu thi hành án của.......................................................................... ;

Địa chỉ:................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành án đối với:.................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Các khoản phải thi hành: ......................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS...;
- TAQSTW;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 03/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi quyết định về thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điểm...... Khoản 1 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............. ngày.......... tháng.......... năm ................. của Tòa án.....................................;

Căn cứ yêu cầu......................, ngày............. tháng.............. năm........... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi toàn bộ (một phần) quyết định số:........ ngày........ tháng.......... năm................ của Chấp hành viên.

Các khoản thu hồi:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 04/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 20, Khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án.....................;

Căn cứ yêu cầu......... ngày..... tháng...... năm...... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án............................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số:..... ngày...... tháng...... năm....... của Chấp hành viên.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 05/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy quyết định về thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm..... Khoản 3 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày............ tháng....... năm ................ của Tòa án.................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số..... ngày..... tháng...... năm...... của ................ ;

Xét thấy Quyết định số........ ngày...... tháng......... năm............. của Chấp hành viên................................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy một phần (toàn bộ) quyết định số:.... ngày...... tháng..... năm....... của Chấp hành viên .....................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên............................., người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 06/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:................. ngày........ tháng....... năm .................. của Tòa án.....................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số.... ngày...... tháng...... năm....... của ............... ;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Yêu cầu Chấp hành viên.................... sửa đổi, bổ sung quyết định số:........ ngày.......... tháng.......... năm...........

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên................, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 07/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày........... tháng............ năm ............ của Tòa án.........................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày...... tháng...... năm....... của ............ ;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số:......... ngày........ tháng...... năm............ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. ................., người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 08/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi quyết định về thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm.... Khoản 1 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày......... tháng....... năm ................... của Tòa án.......................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số......... ngày..... tháng..... năm......... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án....................; Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số:.......... ngày.......... tháng........... năm............

của...............................................................................................................................

Nội dung thu hồi ...................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 09/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CỤC THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-CTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Yêu cầu hủy quyết định về thi hành án

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Điểm.....Khoản 3 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:........... ngày........... tháng........... năm.......... của Tòa án........................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số......... ngày.... tháng..... năm..... của ............... ;

Xét thấy Quyết định số..................... ngày........... tháng........ năm...... của Chấp hành viên..............................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ...............................................

Hủy quyết định........................ số:........... ngày.......... tháng.......... năm ..............

...............................................................................................................................

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án......................................................... người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Lưu: VT; HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 10/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CỤC THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-CTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy quyết định về thi hành án

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Điểm..... Khoản 3 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày..... tháng..... năm..... của ................. ;

Xét thấy Quyết định................. số......... ngày......... tháng......... năm .................. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án........................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định............................................... số:............. ngày............ tháng............ năm...............,

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án............................................................, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- T2 Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Viện KSQS.....;
- Lưu: VT; HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 11/QĐ-THA

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-CTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án.....................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số..... ngày..... tháng..... năm..... của .................. ;

Xét thấy Quyết định............... số...... ngày...... tháng...... năm ............................. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.........................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.................................. sửa đổi, bổ sung quyết định.............. số:......... ngày........ tháng.......... năm.............................

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..................................................., người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Lưu: VT, HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 12/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm..... Khoản 1 Điều 48 (khoản 2 Điều 48) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án..........................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày..... tháng.... năm...... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................;

Căn cứ .................................................................................................................. ;

Xét đề nghị của .................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành khoản ................................................................................

...............................................................................................................................

Đối với:............................................ địa chỉ .........................................................

Kể từ ngày............... tháng................ năm..................... đến ................................

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 13/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 2 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án.....................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ngày......tháng........năm.......... của..................................................;

Căn cứ Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản số.......... ngày.......... tháng....... năm........... của Tòa án.........................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành án đối với:............................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Các khoản tạm đình chỉ: .......................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Kể từ ngày.......tháng......năm........cho đến khi có quyết định của Tòa án có thẩm quyền về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tòa án..............;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 14/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Đình chỉ thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm...... Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:......... ngày....... tháng....... năm ........................... của Tòa án..........................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............ ngày........ tháng......... năm................ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ......................................................................... ;

Căn cứ: ................................................................................................................. ;

Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành các khoản: ...................................................................

...............................................................................................................................

Đối với:............................................................, địa chỉ ........................................

...............................................................................................................................

Lý do: ....................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Kể từ ngày.......... tháng........... năm...........

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- TAQSTW;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 15/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Trả lại đơn yêu cầu thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm...... Khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:.......... ngày......... tháng......... năm ...................... của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày...... tháng........ năm....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...............;

Căn cứ biên bản xác minh ngày........ tháng..... năm..... của ................................ ;

Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án của:........................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Người phải thi hành án: ........................................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Phải thi hành án:........................................... đã thi hành:...................... còn phải thi hành ........................................................................................................................

Điều 2. Người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án khi phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành.

Điều 3. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Viện KSQS.....;
- TAQSTW;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 16/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiếp tục thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 4 Điều 48 (Điểm... Khoản 3 Điều 49) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày.......... tháng....... năm .................. của Tòa án............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........... ngày...... tháng........ năm.................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.........................................................................;

Căn cứ Quyết định hoãn thi hành án số......... ngày....... tháng......... năm ............ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..................... (hoặc căn cứ vào quyết định nêu tại Khoản 3 Điều 49)..................................................................................................;

Xét thấy điều kiện hoãn thi hành án không còn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thi hành Quyết định thi hành án số:........................................... ngày.... tháng....... năm...... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ..............................

Đối với: .................................................................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Phải thi hành tiếp khoản: ......................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chấp hành viên cơ quan Thi hành án.......................... có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 17/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi quyết định thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 1 Điều 57 (Khoản 3 Điều 54) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án..................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày.... tháng..... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.....................;

Xét đề nghị của Chấp hành viên....................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi (một phần hoặc toàn bộ) Quyết định thi hành án số:............. ngày....... tháng....... năm........ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................

Đối với: .................................................................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Các khoản thu hồi gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án; người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 18/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Ủy thác thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điều 55, Khoản 3 Điều 56 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số......... ngày...... tháng...... năm........ của Tòa án..........................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày.......... tháng...... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án (nếu có)..........................;

Căn cứ Quyết định thu hồi quyết định thi hành án số:............................ ngày................. tháng.............. năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án (nếu có).......................................................................................................................;

Căn cứ biên bản xác minh.................................................................................... ;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy thác cho ..............................................................................................  tiếp tục thi hành án đối với:........................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Theo Quyết định thi hành án số:................... ngày.......... tháng.......... năm........ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.......................... thì.......................................... phải thi hành các khoản: ..............................................................................................

Cơ quan Thi hành án đã thi hành:.........................................................................

Còn phải thi hành:.................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Các tài liệu kèm theo: ..............................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án liên hệ với cơ quan Thi hành án............................................ để tiếp tục thi hành các khoản còn phải thi hành nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 3;
- Viện KSQS.....;
- TAQSTW;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 19/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu phí thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điều 60 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày......... tháng.......... năm ................ của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số........... ngày........ tháng.......... năm................. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................;

Căn cứ kết quả thi hành án................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu tiền phí thi hành án của ....................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số tiền phải thu là: ...................................................................................... đồng.

(Bằng chữ:........................................................................................................... ).

Điều 2. ......................................... Chấp hành viên, kế toán thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 20/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Miễn, giảm phí thi hành án dân sự

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điều 60 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số............. ngày........ tháng....... năm ....................... của Tòa án.....................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số................. ngày........... tháng....... năm........... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án....................;

Căn cứ Quyết định thu phí thi hành án dân sự số...... ngày..... tháng..... năm...... của..................................................................;

Xét đơn xin miễn, giảm phí thi hành án của........................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, (giảm) phí thi hành án cho: ...........................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số tiền phí phải nộp: .............................................................................................

Số tiền phí được miễn, (giảm):.................................(bằng chữ .......................... )

Số tiền còn phải nộp là:............................................ (bằng chữ .......................... )

Điều 2. ........................... Chấp hành viên, kế toán thi hành án dân sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 21/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 5 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Bản án, Quyết định số.............. ngày........ tháng........... năm .................. của Tòa án........................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số....... ngày......... ngày...... tháng........ năm........ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.........................;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành số:............. ngày............ năm............ của...............................................................................................................................;

Xét đơn xin miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án của ................................. địa chỉ ......................................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, (giảm) tiền chi phí cưỡng chế thi hành án cho:.............................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số tiền cưỡng chế phải nộp:............................................ số tiền được miễn,

(giảm):.................................................................. (bằng chữ .................................... )

Số tiền còn phải nộp là:................................. (bằng chữ ..................................... )

Điều 2. ........................... Chấp hành viên, kế toán thi hành án dân sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 22/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Phong tỏa tài khoản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 67 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:....... ngày....... tháng......... năm...................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án......................;

Xét thấy cần ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tỏa tài khoản số:............................................................................

Của:....................................................... địa chỉ ....................................................

Mở tại:...................................................................................................................

Số tiền trong tài khoản: .........................................................................................

(bằng chữ.............................................................................................................)

Điều 2. ............................................... có trách nhiệm ngăn chặn không để người có tài khoản tại Điều 1 chuyển dịch số tiền trong tài khoản đến khi có quyết định của cơ quan Thi hành án.

Điều 3. ......................................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 23/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc phong tỏa tài khoản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điểm....... Khoản 1 Điều 77 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày....... tháng........... năm.................. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..................;

Căn cứ Quyết định phong tỏa tài khoản số:........... ngày...... tháng...... năm....... của..................................................................................,

Căn cứ kết quả thi hành án của:........... địa chỉ .................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt phong tỏa tài khoản của..........................................................

địa chỉ...................................................... số tài khoản:...............................................

Mở tại:............................................................ Địa chỉ..........................................

...............................................................................................................................

Điều 2. .......................................... người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 24/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ của đương sự

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điểm b Khoản 3 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............. ngày......... tháng......... năm.............. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.................;

Căn cứ Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ....... ngày..... tháng...... năm ................. của Chấp hành viên .................................................................................................... ;

Xét thấy .................................................................................................................

.............................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ cho: .........................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Tài sản, giấy tờ gồm: ............................................................................................

Điều 2........................, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 25/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 66, Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày......... tháng......... năm ................. của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............... ngày......... tháng........ năm............. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy cần ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản: ................................................................................................................

...............................................................................................................................

Của: .......................................................................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Điều 2. ................................................. có trách nhiệm tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi có quyết định của cơ quan Thi hành án.

Điều 3. ............................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 26/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 1 Điều 71, Điều 76 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày.......... tháng....... năm.................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy:......................................... có tiền trong tài khoản tại............................ nhưng không tự nguyện thi hành án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khấu trừ số tiền........................................... của...................................... trong tài khoản số:......................................... tại.......................... để thi hành án.

Điều 2. .................................... có trách nhiệm chuyển số tiền nêu tại Điều 1 vào tài khoản................. của cơ quan Thi hành án............. trước ngày .............................

Điều 3. ........................................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 27/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 2 Điều 71, Điều 78 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............. ngày........ tháng......... năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trừ vào thu nhập hàng tháng của... .........................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Có thu nhập tại:.....................................................................................................

Số tiền:................. (bằng chữ:............) tại ............................................................

Điều 2. ....................................................... có trách nhiệm chuyển số tiền nêu tại Điều 1 cho cơ quan Thi hành án.............................................................. để đảm bảo thi hành án.

Điều 3. .............................................................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 28/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 79 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............. ngày........... tháng.......... năm........... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của: ....................................................

Địa chỉ:........................................................., số tiền:...........................................

(bằng chữ: ........................................................................................................... ).

Điều 2. ................................................. có trách nhiệm nộp số tiền nêu tại Điều 1 cho cơ quan Thi hành án..................................................................... để thi hành án.

Điều 3. ........................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 29/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu tiền của người phải thi hành án đang giữ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 1 Điều 71 và Điều 80 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........... ngày.......... tháng........... năm............. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu số tiền: ..............................................................................................

Của: .......................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

để thi hành án.

Điều 2. ............................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 30/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 3 Điều 71, Điều 81 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........... ngày.......... tháng......... năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu tiền của.................................. địa chỉ ............................................... Số tiền:........................... (bằng chữ), hiện đang do ông (bà)................. giữ để thi hành án.

Điều 2. .............................................. có nghĩa vụ giao nộp số tiền nêu tại Điều 1 cho Chấp hành viên cơ quan Thi hành án................. để thi hành án.

Điều 3. ........................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 31/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 1 Điều 71, Điều 82 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày......... tháng........ năm.................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu giữ giấy tờ có giá của: ......................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Giấy tờ gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

đang do....................................................giữ, để thi hành án.

Điều 2. .................................................................. có trách nhiệm chuyển số giấy tờ nêu tại Điều 1 hoặc chuyển giao giá trị của giấy tờ đó cho cơ quan Thi hành án........................................ để thi hành án.

Điều 3. ................................................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 32/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 84 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày......... tháng....... năm ................... của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............ ngày......... tháng......... năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án........................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của: ......................................

địa chỉ ..........................................................................................................................

Quyền sở hữu trí tuệ gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Giao cho............................................. sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án để lấy tiền thi hành án.

Điều 3. ........................................., người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 33/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã kê biên

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 4 Điều 84 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:...............ngày......... tháng....... năm .................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày...... tháng....... năm.......................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Căn cứ Quyết định kê biên số:.......... ngày......... tháng............ năm .................... của Chấp hành viên...................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho:..................................................................................................

Sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ ...............................................................

Của ........................................................................................................................

Điều 2. ................................................. phải nộp số tiền là:................................... cho cơ quan Thi hành án................................................... để thi hành án.

Điều 3. .........................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 34/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 5 Điều 71, Điều 117 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày......... tháng........ năm .................. của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:.......... ngày....... tháng........ năm.................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.....................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ...............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Chuyển giao cho: ..................................................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Quyền sử dụng đất gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....................... vào hồi........ giờ......... ngày......... tháng............năm ....................

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 35/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 3 Điều 71, Điều 110 và Điều 111 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:....... ngày......... tháng......... năm ......................... của Tòa án....................................................................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số........ ngày......... tháng...... năm ....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.............................................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kê biên quyền sử dụng đất của................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Quyền sử dụng đất bị kê biên gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tạm giao cho................................. quản lý, sử dụng đến khi có quyết định của cơ quan Thi hành án...............................................

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 36/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế trả vật, trả giấy tờ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 5 Điều 71, Điều 114 (Điều 116) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án.............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày......... tháng........ năm...................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với.................................................................

địa chỉ ..........................................................................................................................

Trả cho: .................................................................................................................

địa chỉ ..........................................................................................................................

Vật (giấy tờ) phải trả gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 37/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế khai thác đối với tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 4 Điều 71, Điều 107 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:.......... ngày....... tháng....... năm..................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế khai thác tài sản của ..............................................................

địa chỉ: .........................................................................................................................

Hình thức khai thác tài sản............................, số tiền...........................................

Thời hạn:............................... thời điểm ...............................................................

Địa điểm:...............................................................................................................

Phương thức nộp:..................................................................................................

Điều 2. ................................................................. có trách nhiệm chuyển số tiền nêu tại Điều 1 cho cơ quan Thi hành án........................................ để thi hành án.

Điều 3. ............................, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 38/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt cưỡng chế khai thác đối với tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Điểm....... Khoản 1 Điều 109 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày....... tháng....... năm....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...............................;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản số:............... ngày.............. tháng........ năm...... của Chấp hành viên...................................;

Xét thấy:............................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản .............................................

Của................................................. địa chỉ ...........................................................

kể từ......... giờ............ phút, ngày....... tháng.......... năm.............................................

Điều 2. .............................................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 39/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế trả nhà, giao nhà

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 5 Điều 71, Điều 115 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày...... tháng....... năm.......................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ...............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Phải trả nhà, giao nhà tại:...................................... cho ........................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Ngôi nhà gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

vào hồi............... giờ............ ngày......... tháng............ năm .................................

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 40/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế buộc thực hiện (không được thực hiện) công việc nhất định

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 6 Điều 71, Điều 118 (Điều 119) Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày........ tháng........ năm....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ...............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Phải thực hiện (không được thực hiện) công việc ................................................

...............................................................................................................................

vào hồi........ giờ........ ngày........ tháng............. năm.............................................

Điều 2. Trường hợp.................................................................. không thực hiện ............................................ thì cơ quan Thi hành án sẽ giao cho người khác thực hiện................................. phải chịu toàn bộ những chi phí liên quan đến việc thực hiện các công việc tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 41/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 6 Điều 71, Điều 120 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày......... tháng....... năm ................... của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:......... ngày......... tháng....... năm.................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...............................................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ...............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Giao người chưa thành niên:.................................................................................

Cho....................................................... Địa chỉ:...................................................

.............................. nuôi dưỡng kể từ:....... giờ...... ngày......... tháng........ năm ..........

Điều 2. Trường hợp................................. không thực hiện, thì cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền, hết thời hạn ấn định mà không thi hành sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 42/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiêu hủy vật chứng, tài sản

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Khoản 3 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ......................

của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày........ tháng........ năm....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.....................;

Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy vật chứng, tài sản......................................................................

Điều 2. Chấp hành viên, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 43/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:......... ngày...... tháng....... năm....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.....................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm:

- Ông (bà)............................... Chấp hành viên, làm Chủ tịch Hội đồng.

- Ông (bà).................... đại diện cơ quan Tài chính ........................... thành viên.

- Ông (bà).................... đại diện cơ quan ........................................... thành viên.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: ............................................................................

Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên.

Điều 4. Các Ông, bà có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 44/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Kê biên, xử lý tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 3 Điều 71, Điều......... Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............... ngày...... tháng....... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày....... tháng......... năm....................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án........................;

Xét thấy ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kê biên tài sản của: ..................................................................................

Địa chỉ ...................................................................................................................

Tài sản kê biên, xử lý gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. .......................................................................... không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi có quyết định của cơ quan thi hành án.

Điều 3. Người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 45/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm d Khoản 1 Điều 163 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ..................................... Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản về xử lý vi phạm hành chính ngày........... tháng......... năm....... của.....................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạt vi phạm hành chính đối với .............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số tiền:............................................................ (bằng chữ................................... ).

Điều 2........................................................ và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 46/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điểm a Khoản 1 Điều 163 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ........................................ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản về xử lý vi phạm hành chính ngày.......... tháng.......... năm....... của........................................................................................;

Căn cứ .................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạt vi phạm hành chính đối với .............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số tiền:.................................................................... (bằng chữ........................... ).

Điều 2. ....................................................... và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 47/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 5 Điều 142, Điều 151 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ .................................................................................................................. ;

Xét đơn của...................................... địa chỉ .........................................................

............................................................................... khiếu nại ............................... Thủ trưởng cơ quan Thi hành án............... nhận thấy ..........................................

.....................................................................................................................................

.............................. (nhận xét đánh giá).......................................................................

Từ những căn cứ và nhận định trên, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...............,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của.........................................., trú tại......................................................... (nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ) .................................................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................. (nêu biện pháp xử lý nếu có)........................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

....................................... có quyền khiếu nại tiếp đến Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết lần đầu)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Viện KSQS.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 48/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Xác minh nội dung tố cáo

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Điều 22 Luật Tố cáo năm 2011;

Xét nội dung tố cáo của: .......................................................................................

.............................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xác minh tố cáo của công dân đối với ....................................

...............................................................................................................................

Nội dung xác minh................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thời hạn xác minh............................ ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Đoàn xác minh tố cáo gồm:

Đồng chí:.......................................... Chức vụ:................................ trưởng đoàn.

Đồng chí:.......................................... Chức vụ:.................................. thành viên.

Đồng chí:.......................................... Chức vụ:.................................. thành viên.

Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 2 và những người có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 49/QĐ-THA

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-CTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Xác minh nội dung tố cáo

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Điều 22 Luật Tố cáo năm 2011;

Xét nội dung tố cáo của: .......................................................................................

.............................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xác minh tố cáo của công dân đối với ....................................

.....................................................................................................................................

Nội dung xác minh................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thời hạn xác minh.................... ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Đoàn xác minh tố cáo gồm:

Đồng chí:.......................................... Chức vụ................................. trưởng đoàn;

Đồng chí:.......................................... Chức vụ................................... thành viên;

Đồng chí:.......................................... Chức vụ................................... thành viên.

Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 2 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT; HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 50/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../KL-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với..........................................................

Ngày....... tháng.......... năm............... Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Quân khu............... đã có Quyết định số:............. về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ..........................................................................................................

Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án............. Kết luận như sau:

KẾT QUẢ XÁC MINH:

1. Nội dung tố cáo:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo:

...................................... (những thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp)..............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi tố cáo:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo:

.................... (phân tích, đánh giá về nội dung tố cáo đúng, hay đúng một phần, phân tích nguyên nhân, mức độ gây thiệt hại của hành vi, trách nhiệm của người bị tố cáo, những đối tượng khác có liên quan) ................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

II. KẾT LUẬN

- Kết luận về những hành vi tố cáo .......................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý (nếu tố cáo sai sự thật).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kết luận về những hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (nếu có),

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................... (thiệt hại và trách nhiệm của người bị tố cáo và các đối tượng khác có liên quan).................................................................................

III. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị đối với người giải quyết tố cáo (trường hợp người kết luận tố cáo không phải là người giải quyết tố cáo):

Kiến nghị những nội dung người giải quyết tố cáo cần thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của mình để xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

2. Kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác (nếu có)./.

 

 

Nơi nhận:
- Người tố cáo, bị tố cáo;
- Cục THA/BQP (để b/c);
- Tư lệnh...... (để b/c);
- Viện KSQS.......;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 51/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giảm giá tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:.......... ngày........ tháng......... năm ....................... của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:...... ngày....... tháng........ năm........................ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.................;

Căn cứ kết quả thẩm định giá của............ ngày........ tháng......... năm................ ;

Căn cứ kết quả bán đấu giá của............... ngày........ tháng......... năm ................ ;

Xét thời hạn yêu cầu định giá lại tài sản đã hết mà đương sự không yêu cầu định giá lại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm giá tài sản của.................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Tài sản giảm giá gồm:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Mức giảm giá là:............................................. %.

Sau khi giảm giá, tài sản có giá trị như sau:........................ (tên tài sản, giá của từng loại tài sản).

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS...;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 52/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải tỏa kê biên tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điểm...... Khoản 1, 2 Điều 105 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:.......... ngày........ tháng.......... năm ...................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày....... tháng........ năm...................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.................;

Căn cứ Quyết định kê biên số:....... ngày....... tháng........... năm .......................... của: ............................................................................................................................. ;

Căn cứ kết quả thi hành án của: ........................................................................... ;

Địa chỉ .................................................................................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải tỏa kê biên tài sản của: .....................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tài sản giải tỏa kê biên gồm: ................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS...;
- UBND xã, phường.....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 53/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:............. ngày.......... tháng......... năm .................. của Tòa án..............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:............. ngày........ tháng......... năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.....................;

Xét thấy không cần ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của.............................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Đối với tài sản .......................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 2. ........................................., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1,2;
- Viện KSQS...;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 54/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Chấp hành viên

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:....... ngày......... tháng......... năm ......................... của Tòa án...............................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:.......... ngày............ tháng........... năm........... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chấp hành viên............................... tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số:.............. ngày............ tháng.............. năm......... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ....................................................................................................

Đối với ông (bà)....................................................................................................

địa chỉ ..........................................................................................................................

Điều 2. Chấp hành viên.......... có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 55/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Khoản 3 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Bản án, Quyết định số:....... ngày......... tháng......... năm .........................

của Tòa án..............................;

Xét đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của .............................

địa chỉ........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án của ông (bà) ............................

đối với Bản án, Quyết định số:.......... ngày......... tháng......... năm ...................... của Tòa án ...................................................................................................................

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số 56/QĐ-THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-PTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điều 103 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:....... ngày......... tháng......... năm ......................... của Tòa án............................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số............ ngày.......... tháng......... năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...................................;

Căn cứ kết quả bán đấu giá tài sản của ................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao tài sản cho .......................................................................................

địa chỉ..........................................................................................................................

Tài sản gồm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Giá trị tài sản là.......................... (bằng chữ......................................................... )

để thi hành án.

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS....;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số 57/QĐ-THA

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../QĐ-CTHA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 6 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

 

Căn cứ .................................................................................................................. ;

Xét đơn của...................................... địa chỉ .........................................................

............................................................................... khiếu nại ...............................

Cục trưởng Cục Thi hành án............... nhận thấy.................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................... (nhận xét đánh giá)............................................................

Từ những căn cứ và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của.......................................... ,

trú tại........................................................ (nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ).................................................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................. (nêu biện pháp xử lý nếu có)........................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án......................, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

...................................... có quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết lần đầu)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Viện KSQS.....;
- Lưu: VT; HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

PHỤ LỤC III

BIỂU MẪU GIẤY TỜ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2013/TT-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Số TT

Tên văn bản

Ký hiệu

1

Giấy triệu tập

Mẫu số 01/THA

2

Giấy báo

Mẫu số 02/THA

3

Giấy mời 

Mẫu số 03/THA

4

Giấy biên nhận

Mẫu số 04/THA

5

Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu số 05/THA

6

Đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu số 06/THA

7

Đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án

Mẫu số 07/THA

8

Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Mẫu số 08/THA

9

Thông báo về việc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu số 09/THA

10

Thông báo về việc nhận bản án, quyết định của Tòa án

Mẫu số 10/THA

11

Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 11/THA

12

12 Thông báo cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 12/THA

13

Thông báo bán đấu giá tài sản

Mẫu số 13/THA

14

Thông báo về việc giao tài sản

Mẫu số 14/THA

15

Thông báo về việc nhận tiền, tài sản

Mẫu số 15/THA

16

Thông báo về việc nhận ủy thác

Mẫu số 16/THA

17

Thông báo về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Mẫu số 17/THA

18

Thông báo về việc bán tài sản

Mẫu số 18/THA

19

Thông báo thụ lý đơn khiếu nại (tố cáo) thi hành án

Mẫu số 19/THA

20

Thông báo về việc giải quyết tố cáo 

Mẫu số 20/THA

21

Biên bản về việc yêu cầu thi hành án

Mẫu số 21/THA

22

Biên bản giao quyết định, văn bản về thi hành án

Mẫu số 22/THA

23

Biên bản giải quyết việc thi hành án

Mẫu số 23/THA

24

Biên bản xác minh điều kiện thi hành án

Mẫu số 24/THA

25

Biên bản thỏa thuận thi hành án

Mẫu số 25/THA

26

Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá 

Mẫu số 26/THA

27

Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án 

Mẫu số 27/THA

28

Biên bản kê biên, xử lý tài sản

Mẫu số 28/THA

29

Biên bản giải tỏa kê biên, xử lý tài sản

Mẫu số 29/THA

30

Biên bản giao bảo quản tài sản 

Mẫu số 30/THA

31

Biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên

Mẫu số 31/THA

32

Biên bản giao nhận tài sản thi hành án

Mẫu số 32/THA

33

Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản

Mẫu số 33/THA

34

Biên bản xác định giá tài sản

Mẫu số 34/THA

35

Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản 

Mẫu số 35/THA

36

Biên bản vi phạm hành chính

Mẫu số 36/THA

37

Biên bản làm việc

Mẫu số 37/THA

38

Biên bản cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 38/THA

39

Biên bản về việc người được thi hành án tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án 

Mẫu số 39/THA

40

Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ

Mẫu số 40/THA

41

Biên bản về việc vi phạm nghĩa vụ bảo quản tài sản kê biên

Mẫu số 41/THA

42

Biên bản về việc không có người đăng ký đấu giá tài sản

Mẫu số 42/THA

43

Biên bản bán đấu giá 

Mẫu số 43/THA

44

Biên bản bán đấu giá tài sản không thành

Mẫu số 44/THA

45

Biên bản cưỡng chế buộc làm hoặc không được làm công việc theo bản án, quyết định của Tòa án

Mẫu số 45/THA

46

Biên bản về việc đương sự không thực hiện đúng thỏa thuận thi hành án

Mẫu số 46/THA

47

Biên bản niêm phong tài sản

Mẫu số 47/THA

48

Biên bản mở niêm phong tài sản

Mẫu số 48/THA

49

Biên bản cưỡng chế giao tài sản

Mẫu số 49/THA

50

Biên bản mở gói, mở khóa để cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 50/THA

51

Biên bản tiếp công dân

Mẫu số 51/THA

52

Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn

Mẫu số 52/THA

53

Biên bản giao, nhận Hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mẫu số 53/THA

54

Kế hoạch xác minh đơn của đương sự

Mẫu số 54/THA

55

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 55/THA

 

Mẫu số: 01/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../GTT-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Chấp hành viên cơ quan Thi hành án....................................................................

Triệu tập ông (bà):.................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................. Đến........................................................................................................................

Địa chỉ..................................................................................................................

Vào hồi:............... giờ........ ngày.......... tháng........... năm...................................

Để.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, khi đi mang theo Giấy triệu tập này và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

 

 

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Vào hồi:........... giờ........ ngày....... tháng...... năm...... tại.....................................

.....................................................................................................................................

Ông (bà):.......................................... đại diện........................................................ đã giao cho ông (bà).............................................................................

Giấy triệu tập số:...... ngày......... tháng............. năm............ của....................................................... về việc.........................................................................................................................

 

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 02/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../GB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

GIẤY BÁO

Chấp hành viên cơ quan Thi hành án....................................................................

Báo cho ông (bà):..................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................. Đến........................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Vào hồi:................ giờ........ ngày.......... tháng........... năm...................................

để...........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên, khi đi mang theo Giấy báo này và giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

 

 

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Vào hồi:....... giờ........ ngày.......... tháng........... năm............... tại.....................

Ông (bà):..........................................đại diện.....................................................

đã giao cho ông (bà):...................................................................................

Giấy báo số:........ ngày............ tháng............. năm............ của..............................................

về việc..............................................................................................................................

 

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 03/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../GM-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

GIẤY MỜI

Kính gửi:...................................................................................

Cơ quan Thi hành án.............................................................................................

Trân trọng kính mời ông (bà)................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Đến........................................................................................................................

Thời gian:.............. giờ........ ngày.......... tháng............ năm.................................

Địa điểm................................................................................................................

Để..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đề nghị ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Hồ sơ THA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 04/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

......, ngày..... tháng....... năm......

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Cơ quan Thi hành án.............................................................................................

Nhận đơn của:.......................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Nội dung đơn:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Các tài liệu kèm theo gồm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 05/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /XN-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

GIẤY XÁC NHẬN

Kết quả thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Điều 53 Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Căn cứ Bản án, Quyết định số:...... ngày...... tháng....... năm ............................... của Tòa án ...................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số:........ ngày...... tháng...... năm......................... của cơ quan Thi hành án .............................................................................................

Xét đề nghị của: ....................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Cơ quan Thi hành án xác nhận kết quả thi hành án của: ......................................

............................ như sau:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Người yêu cầu;
- Lưu: VT, HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 06/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án..........................................

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ:..................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án ........................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án..........................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo:

- Bản án, Quyết định số...... ngày....... tháng...... năm...... của..............................

- Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

- Tài liệu có liên quan khác..................................................................................

 

 

......, ngày..... tháng...... năm........
NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 07/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN YÊU CẦU XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án.....................................

Họ và tên người yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ:..................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án.........................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án..........................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

1. Nội dung yêu cầu xác minh tài sản, điều kiện thi hành án:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Tài liệu đã xác minh tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án nhưng không đạt kết quả ........................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Các tài liệu liên quan khác ................................................................................

...............................................................................................................................

4. Cam đoan nộp phí, lệ phí thi hành án theo quy định của pháp luật

...............................................................................................................................

 

 

......, ngày..... tháng...... năm........
NGƯỜI YÊU CẦU XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 08/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án..........................................

Họ và tên người đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ:..................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án:........................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án:.........................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

1. Nội dung của việc thi hành án:

...............................................................................................................................

2. Lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn................................................

..............................................................................................................................

3. Gửi kèm theo:

- Bản án, Quyết định số:... ngày.... tháng.... năm.... của.......................................

- Các tài liệu chứng minh lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn

.....................................................................................................................................

 


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ)

......, ngày..... tháng...... năm....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 09/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án

Căn cứ Khoản...... Điều 34 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số............................ ngày....... tháng....... năm.......... của Tòa án...................................................................................................................

Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của ông (bà):......................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Sau khi xem xét nội dung đơn yêu cầu và các tài liệu gửi kèm theo, cơ quan

Thi hành án................................................... nhận thấy (lý do: Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy báo để ông (bà)................................ biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Người yêu cầu THA;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 10/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận bản án, quyết định của Tòa án

Kính gửi:.......................................

Cơ quan Thi hành án:........................................................................................... đã nhận được Bản án, Quyết định số...................... ngày........ tháng....... năm.......... của...............................................................................................................................

Các tài liệu kèm theo gồm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, thông báo để Tòa án....................... biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 11/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm đình chỉ thi hành án

Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số........................... ngày....... tháng....... năm.......... của Tòa án..................................................................................................................;

Căn cứ Quyết định thi hành án số..................... ngày...... tháng..... năm..............

của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.........................................................................;

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành án số....... ngày....... tháng.... năm....... của...............................................................................................................................

Các khoản tạm đình chỉ thi hành án......................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, báo để ông (bà )................... biết./.

(trường hợp bản án, quyết định đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị)

 

 

Nơi nhận:
- Chánh án Tòa án....;
- Viện trưởng VKS....;
- Các đương sự;
- Cục THA/BQP;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 12/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số:......... ngày...... tháng...... năm....... của cơ quan Thi hành án..............................................................................................

Cơ quan Thi hành án................................................. sẽ tiến hành cưỡng chế đối với.......................... địa chỉ:.........................................................................................

Bằng biện pháp:....................................................................................................

Thời gian cưỡng chế:.................. giờ....... ngày.......... tháng........... năm.............

Địa điểm cưỡng chế:.............................................................................................

Yêu cầu.......................................... có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND cấp xã;
- VKSQS......;

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 13/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản

Để thi hành Bản án, Quyết định số:..................... ngày...... tháng........ năm......... của Tòa án...................................................................................................................

Cơ quan Thi hành án........................................... thông báo bán các tài sản sau:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Giá khởi điểm:.......................................................................................................

Ngày, giờ xem tài sản:...........................................................................................

Địa điểm xem tài sản:............................................................................................

Thời hạn đăng ký, nộp đơn mua tài sản từ....... ngày...... tháng...... năm.........

đến ngày............................. tháng.................... năm...................................................

Số tiền đặt cọc:......................................................................................................

Thời gian đấu giá:......................... giờ........... ngày.......... tháng...... năm.............

Địa điểm đấu giá:..................................................................................................

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ và nộp đơn tại:

.....................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................. Điện thoại:................................/.

 

 

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND cấp xã;
- VKSQS......;
- Lưu: VT; HSTHA..

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 14/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc giao tài sản

Kính gửi:..........................................

Căn cứ văn bản bán đấu giá ngày.......... tháng........ năm........ của cơ quan Thi hành án (hoặc biên bản thỏa thuận của đương sự)......................................................

Tổ chức giao tài sản:.............................................................................................

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cho:.......................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Thời gian:.............................. giờ............ ngày...... tháng........ năm.....................

Địa điểm:...............................................................................................................

Yêu cầu...................................... có mặt đúng thời gian, địa điểm khi đi mang

theo thông báo này và Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND cấp xã;
- VKSQS......;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 15/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận tiền, tài sản

Kính gửi:.................................................................................

Cơ quan Thi hành án.............................................................................................

Thông báo để ông (bà):............................................ địa chỉ..................................

Đến nhận tiền (tài sản):.............................. theo bản án, Quyết định số........... ngày....... tháng....... năm....... của Tòa án....................................................................

Thời gian:....................... giờ............... ngày.......... tháng........ năm.....................

Địa điểm:...............................................................................................................

Yêu cầu...................................... có mặt đúng thời gian, địa điểm khi đi mang theo thông báo này và Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND cấp xã;
- VKSQS......;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 16/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận ủy thác

Kính gửi:..................................................

Cơ quan Thi hành án............... đã nhận được Quyết định ủy thác thi hành án số:......... ngày....... tháng....... năm........... của cơ quan Thi hành án..........................,

Các tài liệu kèm theo gồm có:..............................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, thông báo để cơ quan Thi hành án........................... biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 17/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Kính gửi:................................................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số........... ngày........ tháng......... năm ....................... của Tòa án...................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày....... tháng....... năm.......................... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................................................................

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số........ ngày....... tháng.... năm......... của Chấp hành viên cơ quan Thi hành án...................................................................

Cơ quan Thi hành án............................................................................................. đã kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của:..................................................

.....................................................................................................................................

Tài sản kê biên gồm:.............................................................................................

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, thông báo để.............,..................................... không được thực hiện việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, chuyển dịch hoặc thay đổi hiện trạng tài sản, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, sang nhượng, tặng cho các tài sản nêu trên, đến khi có quyết định của cơ quan Thi hành án.......................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 18/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc bán tài sản

Căn cứ Quyết định thi hành án số........... ngày........ tháng........ năm............... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................................................................

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số................ ngày....... tháng..... năm............. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án......................................................

Căn cứ kết quả thẩm định giá............... ngày.......... tháng.......... năm........... của

.....................................................................................................................................

Cơ quan Thi hành án............................. Tổ chức bán các tài sản sau:

1-...........................................................................................................................

2-...........................................................................................................................

3-...........................................................................................................................

4-...........................................................................................................................

(nêu rõ tên và mô tả tình trạng từng loại tài sản cụ thể)

Giá khởi điểm.......................................................................................................

....................................................................................................................................

(Giá khởi điểm từng loại tài sản)

(Bằng chữ..........................................................................)

Thời gian bán tài sản vào hồi:............... giờ........ ngày....... tháng....... năm......... Địa điểm bán tài sản:............................................................................................. Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua tài sản liên hệ và nộp đơn cho cơ quan Thi hành án........................................................................................................................

Địa chỉ................................................................. điện thoại.................................

 

 

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện KSQS...........;
- UBND xã, phường..........;
- Kế toán THA;
- Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Mẫu số: 19/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Thụ lý đơn khiếu nại thi hành án

Căn cứ Điều 148; Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ bản án, Quyết định số:...... ngày...... tháng....... năm....... của...................

Căn cứ đơn khiếu nại về thi hành án dân sự của ông (bà).....................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Nội dung đơn khiếu nại:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Sau khi xem xét:

Cơ quan Thi hành án.......................................... đã thụ lý đơn khiếu nại về thi hành án dân sự của ông (bà)........................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, cơ quan Thi hành án............ thông báo để ông (bà) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Người khiếu nại;
- Cục THA/BQP
- Lưu: VT, HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 20/THA

QUÂN KHU... (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /TB-THA

......, ngày..... tháng....... năm......

 

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết tố cáo

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Điều 26 Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:..... ngày...... tháng.... năm....... của......................

Căn cứ đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà).....................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Nội dung tố cáo:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Căn cứ Kết luận giải quyết tố cáo số......... ngày.... tháng..... năm.... của cơ quan Thi hành án..................................................................................................................

Nội dung kết luận giải quyết tố cáo cụ thể như sau:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vậy, cơ quan Thi hành án............ thông báo để ông (bà) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Người tố cáo;
- Cục THA/BQP
- Lưu: VT, HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 21/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BIÊN BẢN

Về việc yêu cầu thi hành án

Vào hồi....... giờ....... ngày...... tháng............ năm........... tại cơ quan Thi hành án..............................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):....................................., Chức vụ: Chấp hành viên;

Ông (bà):....................................., chức vụ:...........................................................

Ông (bà):....................................., chức vụ:...........................................................

Với sự tham gia của: Ông (bà)..............................................................................

Lập biên bản ghi nhận yêu cầu của người được (phải) thi hành án:

Ông, (bà)..................................... địa chỉ:..............................................................

trình bày như sau:........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ý kiến của cơ quan Thi hành án............................................................................

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, lập thành..... bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 22/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN

Giao quyết định, văn bản về thi hành án

Vào hồi...... giờ...... ngày....... tháng....... năm......... tại: .......................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số....... ngày........ tháng........ năm ............................

của Tòa án. ..................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số........ ngày....... tháng....... năm ........................

của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ..........................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):...................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):...................................., chức vụ: ...........................................................

Ông (bà):...................................., chức vụ:. ..........................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):...................................., chức vụ: ...........................................................

Lập biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án cho ông (bà)

...............................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của ông (bà) ........................................

...............................................................................................................................

Quyết định, văn bản về thi hành án gồm:

...............................................................................................................................

Ông (bà):...................................., nhận (không nhận) quyết định, văn bản về thi hành án và cam đoan thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, lập thành........ bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN................
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 23/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

BIÊN BẢN

Giải quyết việc thi hành án

Vào hồi.......... giờ..... ngày..... tháng...... năm.......... tại:.......................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Với sự tham gia của ông (bà)................................................................................

Lập biên bản giải quyết việc thi hành án đối với ông (bà)....................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của ông (bà).........................................

Về việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số:............................................

ngày......... tháng......... năm............ của cơ quan Thi hành án.....................................

Ông (bà)................ trình bày như sau: (nội dung trình bày).................................

Cơ quan Thi hành án và ông (bà)............ thống nhất việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo Quyết định thi hành án số..... ngày...... tháng...... năm.......

.......... của cơ quan Thi hành án như sau:

..............................................................................................................................

Ông (bà) cam đoan lời trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN................
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 24/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN

Xác minh điều kiện thi hành án

Vào hồi....... giờ..... ngày.... tháng...... năm....... tại:..............................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số...... ngày..... tháng.... năm..... của.........................

Căn cứ Quyết định thi hành án số..... ngày..... tháng.... năm................................

của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án...........................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):........................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):........................................., chức vụ:...................................................... Với sự tham gia của:

Ông (bà):........................................, chức vụ:.......................................................

Ông (bà):........................................, chức vụ:.......................................................

Lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của:..............................................

Trú tại:........................................................................ là người phải thi hành các

khoản...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kết quả xác minh:.................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí, ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN............

ĐẠI DIỆN............

 

Mẫu số: 25/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN

Thỏa thuận thi hành án

Hôm nay, vào hồi...... giờ...... ngày.... tháng...... năm.......... tại:...........................

Căn cứ Bản án, Quyết định số...... ngày..... tháng.... năm..... của.........................

Căn cứ Quyết định thi hành án số....... ngày........ tháng..... năm..........................

của cơ quan Thi hành án..............................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):......................................, chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):......................................, chức vụ:.........................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):......................................, chức vụ:.........................................................

Ông (bà):......................................, chức vụ:.........................................................

Lập biên bản thỏa thuận thi hành án giữa các đương sự gồm:

Bên được thi hành án, Ông (bà):...........................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Bên phải thi hành án, Ông (bà):............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Ông (bà):............................. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Địa chỉ:..................................................................................................................

Nội dung thỏa thuận của các đương sự:

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi...........giờ.........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 26/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN

Thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

Hôm nay, vào hồi.... giờ..... ngày..... tháng.... năm....... tại...................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số...................... ngày........ tháng....... năm...............

của Tòa án...................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày...... tháng...... năm........ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án........................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):...................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Lập biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá giữa các đương sự gồm:

Ông (bà):.................................................................... là người được thi hành án.

Địa chỉ:..................................................................................................................

Ông (bà):..................................................................... là người phải thi hành án.

Địa chỉ:..................................................................................................................

Ông (bà):............................. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Địa chỉ:..................................................................................................................

Nội dung thỏa thuận của đương sự:

...............................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi.... giờ...... cùng ngày, lập thành........ bản đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

 

Mẫu số: 27/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Hôm nay, vào hồi.... giờ.... ngày...... tháng.... năm....... tại:..................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số....... ngày....... tháng........ năm..............................

của Tòa án..................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số........ ngày.... tháng.... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án....................................................................................................

Căn cứ...................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):....................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):....................................., chức vụ:..........................................................

Ông (bà):....................................., chức vụ:..........................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Người làm chứng:..

Ông (bà):...............................................................................................................

Ông (bà):...............................................................................................................

Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông

(bà):.............................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)

...............................................................................................................................

Thời gian niêm yết từ:...........................................................................................

Địa điểm niêm yết:................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, lập thành........ bản đã đọc

lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN.........

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

Mẫu số: 28/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN

Kê biên, xử lý tài sản

Hôm nay, vào hồi........ giờ... ngày..... tháng.... năm...... tại:.................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số.... ngày..... tháng.... năm........ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................................

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số......... ngày...... tháng...... năm........

.... của cơ quan Thi hành án.........................................................................................

Hội đồng cưỡng chế thi hành án gồm có:

Ông (bà):..........................., chức vụ: Chấp hành viên - Chủ tịch Hội đồng

Ông (bà):..........................., chức vụ:....................................................................

Ông (bà):..........................., chức vụ:....................................................................

Đại diện:................................................................................................................

Đại diện chính quyền địa phương:

Ông (bà):....................................., chức vụ:..........................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):....................................., chức vụ:..........................................................

Đại diện Viện kiểm sát quân sự............................................................................

Ông (bà):.................................., chức vụ:.............................................................

Ông (bà):.................................., là người chứng kiến...........................................

Với sự có mặt của ông (bà).................. là người được thi hành án (ghi rõ vắng mặt, lý do vắng mặt, có được thông báo hợp lệ hay không, hay có mặt);

Ông (bà)..................... là người phải thi hành án (ghi rõ vắng mặt, lý do vắng mặt, có được thông báo hợp lệ hay không, hay có mặt);

Sau khi tiến hành các thủ tục công bố quyết định cưỡng chế, các quy định của pháp luật có liên quan và tóm tắt nội dung vụ việc, Hội đồng đã kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông (bà)..................................................................

Để đảm bảo thi hành Bản án, Quyết định số............. ngày...... tháng..... năm...... của...............................................................................................................................

Tài sản kê biên gồm: (nêu rõ tình trạng từng loại tài sản)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Sau khi kê biên xong, Hội đồng cưỡng chế thống nhất:

(Trong phần này, phải ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên tham gia Hội đồng cưỡng chế về việc sơ bộ tính giá tài sản và ý kiến của những người có liên quan đối với việc kê biên tài sản).

- Sơ bộ ước tính giá trị tài sản là:......................................................................... Ông (bà):........................................ có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và các chi phí phát sinh trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản (01) ngày làm việc.

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 29/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN

Giải tỏa kê biên, xử lý tài sản

Hôm nay, vào hồi.... giờ..... ngày...... tháng...... năm....... tại:...............................

Căn cứ Bản án, Quyết định số....... ngày...... tháng......... năm..............................

của Tòa án...................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số............... ngày....... tháng....... năm................. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................................................................

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số........ ngày...... tháng...... năm.........

của...............................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):......................................, chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):......................................, chức vụ:.................., đại diện........................

Ông (bà):......................................, chức vụ:..................., đại diện.......................

Đại diện chính quyền địa phương:

Ông (bà):....................................., chức vụ:..........................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):....................................., chức vụ:..........................................................

đại diện Viện kiểm sát quân sự.............................................................................

Ông (bà):......................., chức vụ:.................., đại diện.......................................

Lập biên bản giải tỏa kê biên, xử lý tài sản của ông (bà):....................................

tại................................................................................................................................

Ông (bà):............... đã nhận tài sản (nêu rõ số lượng, tình trạng tài sản)

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........ giờ........ cùng ngày, lập thành.......... bản, giao cho............. đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 30/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN

Giao bảo quản tài sản

Hôm nay, vào hồi......... giờ..... ngày.... tháng...... năm...... tại..............................

Căn cứ Bản án, Quyết định số........... ngày....... tháng......... năm.........................

của Tòa án..........................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày.... tháng...... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án....................

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số.............. ngày..... tháng.... năm...... của cơ quan Thi hành án...................................

Chúng tôi gồm có:

Ông (bà):.........................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):.........................................., chức vụ:.....................................................

Ông (bà):.........................................., chức vụ:.....................................................

Đại diện chính quyền địa phương:

Ông (bà):........................................., chức vụ:......................................................

Ông (bà):........................................., chức vụ:......................................................

Đại diện Viện kiểm sát quân sự............................................................................

Ông (bà):......................, chức vụ:.........................................................................

Với sự có mặt của ông (bà)........................................ là người được thi hành án.

Ông (bà):..................................................................... là người phải thi hành án.

Tiến hành giao cho ông (bà);................................................................................

Bảo quản tài sản kê biên gồm: (nêu rõ tình trạng từng loại tài sản)

Ông (bà)................ có trách nhiệm bảo quản số tài sản trên, không được làm mất mát, hư hỏng, chuyển nhượng, chuyển đổi, hủy hoại số tài sản nêu trên đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ông (bà)..................... được hưởng chi phí bảo quản tài sản (nếu có).

Biên bản lập xong hồi....... giờ...... cùng ngày, lập thành.......... bản đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN VKSQS...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 31/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN

Thỏa thuận về giá tài sản kê biên

Hôm nay, vào hồi...... giờ..... ngày....... tháng...... năm......., tại:...........................

Căn cứ Bản án, Quyết định số........................ ngày....... tháng......... năm............

của Tòa án..............................

Căn cứ Quyết định thi hành án số....... ngày....... tháng....... năm........ của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.....................................

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số....... ngày.... tháng.... năm... của cơ quan Thi hành án

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):......................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):......................................., chức vụ:........................................................

Đại diện chính quyền địa phương:

Ông (bà):......................................., chức vụ:........................................................

Lập biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án giữa:

Bên được thi hành án, ông (bà):............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Bên phải thi hành án, ông (bà):.............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Địa chỉ:..................................................................................................................

Nội dung thỏa thuận của các đương sự:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Sau khi thảo luận, các bên thống nhất về giá của các loại tài sản đã kê biên như sau: (nêu giá trị của từng loại tài sản).

 

Tổng giá trị là:.......................................................................................................

(Bằng chữ:...........................................................................................................)

Biên bản lập xong hồi..... giờ…. cùng ngày, lập thành....... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 32/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BIÊN BẢN

Giao nhận tài sản thi hành án

Hôm nay, vào hồi:........ giờ....... ngày.... tháng...... năm......... tại.........................

Căn cứ Bản án, Quyết định số........... ngày...... tháng......... năm..........................

của Tòa án...................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày.... tháng...... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án....................................

Căn cứ.............................................................................. (Quyết định kê biên tài sản hoặc văn bản đấu giá thành hoặc biên bản thỏa thuận của đương sự về việc nhận tài sản để thi hành án)

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):........................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):........................................., chức vụ:......................................................

Ông (bà):.........................................., chức vụ:.....................................................

Đại diện chính quyền địa phương:

Ông (bà):..........................................., chức vụ:....................................................

Với việc tham gia của:

Ông, (bà):....................., đại diện Viện kiểm sát quân sự......................................

Bên được thi hành án, ông (bà):............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Bên phải thi hành án, ông (bà):.............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Địa chỉ:..................................................................................................................

Tiến hành giao tài sản: cho.........................................................................................................................

Tài sản giao nhận gồm (nêu rõ từng loại tài sản):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ông bà đã nhận đủ số tài sản đã nêu trên, không có ý kiến gì khác. Ông (bà).......................................... phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản kể từ thời điểm nhận.

Biên bản lập xong hồi... giờ... cùng ngày, lập thành...bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 33/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BIÊN BẢN

Giao nhận vật chứng, tài sản

Hôm nay, vào hồi:............. giờ........ ngày........ tháng.......... năm.................... tại........................................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số.......... ngày........ tháng......... năm......................... của Tòa án...........................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số..... ngày.... tháng...... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án.................................

Căn cứ vào Biên bản thu, giữ................................................................................

Chúng tôi gồm:.....................................................................................................

Bên giao:..............................................................................................................

Ông (bà):........................................, chức vụ:.......................................................

Ông (bà):........................................., chức vụ:......................................................

Bên nhận: Cơ quan Thi hành án..........................................................................

Ông (bà):........................................, chức vụ:.......................................................

Ông (bà):........................................, chức vụ:.......................................................

Tiến hành giao nhận tài sản trong vụ án: (tang vật, tài sản tạm giữ).................

.....................................................................................................................................

Vật chứng, tài sản giao nhận gồm có:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........... giờ........ cùng ngày, lập thành....... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 34/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

BIÊN BẢN

Xác định giá tài sản

Vào hồi.... giờ..... ngày....... tháng...... năm....... tại:............................................. Chúng tôi gồm:

Ông (bà):................................, chức vụ:...............................................................

Ông (bà):................................, chức vụ:........................., đại diện....................... Với sự tham gia của:

Ông (bà):.........................., chức vụ:.............................., đại diện Viện kiểm sát quân sự.............................

Ông (bà):............................................., đại diện...................................................

Người được thi hành án:.......................................................................................

Người phải thi hành án:........................................................................................

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có).......................................................

Tiến hành xác định giá tài sản của ông (bà)..........................................................

Trú tại:...................................................................................................................

Để đảm bảo thi hành Bản án, Quyết định số........................................................

ngày......... tháng........ năm.......... của Tòa án.............................................................

Sau khi xem xét, đánh giá chất lượng từng loại tài sản, xác định giá như sau:

(ghi rõ tình trạng từng loại tài sản, căn cứ định giá, giá của từng loại tài sản)

Tổng cộng:............................................................................................................

Bằng chữ:..............................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN....(cơ quan chuyên môn)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 35/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BIÊN BẢN

Tiêu hủy vật chứng, tài sản

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số................. ngày....... tháng...... năm....... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án............................

Vào hồi...... giờ..... ngày.... tháng...... năm.......... tại:............................................ Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm:

Ông (bà):............................................, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng.

Ông (bà):............................................, chức vụ: Ủy viên.

Ông (bà):............................................, chức vụ: Ủy viên. Với sự tham gia của:

Ông (bà):.........................................., chức vụ:..............., đại diện Viện kiểm sát quân sự .............................................

Ông (bà):...................................., đại diện............................................................

Người chứng kiến (nếu có)...................................................................................

Tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản là: (nêu rõ tình trạng vật chứng, tài sản trước khi tiêu hủy, biện pháp tiêu hủy, diễn biến trước, trong và khi kết thúc việc tiêu hủy).......................................................................................................................

...............................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN.....................
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 36/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính

Hôm nay, vào hồi... giờ..... ngày.... tháng...... năm...... tại....................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số.... ngày.... tháng.... năm..... của Tòa án...............

Căn cứ Quyết định thi hành án số............ ngày........ tháng......... năm.................

của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..........................................................................

Chúng tôi gồm:

Đại diện cơ quan Thi hành án...............................................................................

Ông (bà):...................................., chức vụ: Chấp hành viên.

Ông (bà):..................................., chức vụ:............................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):..................................., đại diện.............................................................

Ông (bà):..................................., đại diện.............................................................

Người chứng kiến:................................................................................................

Lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông (bà)..............................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Đã có hành vi vi phạm sau:...................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi.... giờ...... cùng ngày, lập thành..... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 37/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào hồi......... giờ..... ngày.... tháng...... năm...... tại.............................

Chúng tôi gồm:

1. ....................................... Chức vụ:............. Đơn vị:.........................................

2. ....................................... Chức vụ:............. Đơn vị:.........................................

3. ..........................................................................................................................

Tiến hành làm việc với:.................. là:..................... Địa chỉ................................

Với sự tham gia của:........................... Chức vụ:............... Địa chỉ.......................

Tiến hành lập Biên bản làm việc như sau:............................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi.... giờ...... cùng ngày, lập thành..... bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 38/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số...... ngày...... tháng....... năm.......... của cơ quan Thi hành án.........................................

Về việc buộc ông (bà).......................... trú tại......................................................

phải..............................................................................................................................

Vào hồi.............. giờ...... ngày...... tháng...... năm............. tại...............................

Thành phần tham gia cưỡng chế gồm:

Ông (bà):......................................, chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):......................................, chức vụ:.........................................................

Ông (bà):......................................, chức vụ:.........................................................

Đại diện:........................................., ủy viên

Với sự tham gia của:

Ông (bà):........................................., chức vụ:......................................., đại diện

Viện kiểm sát quân sự............................

Ông (bà):................................, là người chứng kiến.............................................

Tiến hành cưỡng chế:............................................................................................

.....................................................................................................................................

(thực hiện biện pháp cưỡng chế nào thì ghi nội dung đó);

Biên bản lập xong hồi........... giờ......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...........
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 39/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

BIÊN BẢN

Về việc người được thi hành án tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án

Hôm nay, vào hồi.... giờ.... ngày..... tháng... năm..... tại:......................................

Căn cứ Bản án, Quyết định số..... ngày..... tháng..... năm... của Tòa án...............

Căn cứ Quyết định thi hành án số...... ngày..... tháng..... năm..... của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án..............................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):...................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):...................................., chức vụ:...........................................................

Người được thi hành án:

Ông (bà):...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Lập biên bản về việc người được thi hành án tự nguyện rút đơn, rút yêu cầu thi

hành án (nội dung, lý do rút đơn yêu cầu thi hành án)...............................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chấp hành viên đã giải thích cho ông (bà)..................... biết việc tự nguyện rút đơn yêu cầu, thì không được quyền yêu cầu thi hành án trở lại.

Sau khi được giải thích, ý kiến của ông (bà)................... như sau:

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi......... giờ...... cùng ngày, lập thành........ bản đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên

 

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 40/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tài sản, giấy tờ

Hôm nay, vào hồi:.... giờ.... ngày...... tháng....... năm...... tại................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số:..... ngày...... tháng...... năm..... của cơ quan

Thi hành án..................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):............................................., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):............................................, chức vụ:...................................................

Ông (bà):............................................, chức vụ:...................................................

Với sự tham gia của:

Ông (bà):................................., đại diện Viện kiểm sát quân sự...........................

Ông (bà):................................., đại diện...............................................................

Người làm chứng:

Ông (bà):.................................., chức vụ:.............................................................

Ông (bà):.................................., chức vụ:.............................................................

Lập biên bản về việc tạm giữ tài sản, giấy tờ của ông, (bà)............................

Trú tại:......................................................................... (là người phải thi hành án

hoặc người đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án);

Các loại tài sản, giấy tờ gồm: (nêu cụ thể hiện trạng tài sản, giấy tờ).................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Giao cho.......................................... quản lý đến khi có quyết định của cơ quan

Thi hành án.............................................................

Biên bản lập xong hồi...... giờ......... cùng ngày, lập thành............ bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

 

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN...............
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số: 41/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN

Về việc vi phạm nghĩa vụ bảo quản tài sản kê biên

Căn cứ biên bản giao bảo quản tài sản ngày...... tháng.... năm......... của........

đối với..........................................................................................................................

Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm........... tại:.......................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):................................. Chấp hành viên cơ quan Thi hành án

Ông (bà):.................................., chức vụ:.............................................................

Ông (bà):.................................., chức vụ:.............................................................

Với sự có mặt của ông (bà):..................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Lập biên bản về việc ông (bà)................................................ đã vi phạm nghĩa vụ bảo quản tài sản kê biên

Cụ thể: (ghi rõ vi phạm và biện pháp xử lý của cơ quan Thi hành án)