• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC về hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính   Người ký: Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 01/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/10/2015   Số công báo: Từ số 1025 đến số 1026
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP, ngày 01/09/2015, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN.

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, bao gồm:

+ Tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thể hiện dưới dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình;

+ Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Đối tượng áp dụng

+ Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Các tổ chức, cá nhân là đối tượng thụ hưởng kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Điều chuyển tài sản

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm sắp xếp, bố trí trong số tài sản hiện có của tổ chức để thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không sắp xếp, bố trí được, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản để thực hiện nhiệm vụ.

Thuê tài sản

Việc thuê tài sản được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

+ Không sắp xếp, bố trí được trong số tài sản hiện có của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Không áp dụng được hình thức điều chuyển tài sản hoặc có điều chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phần;

+ Có nhu cầu sử dụng tài sản trong thời gian ngắn (dưới 50% thời gian sử dụng theo chế độ quy định đối với từng tài sản nhưng không quá 3 năm) hoặc nhu cầu sử dụng không thường xuyên;

+ Hiệu quả của việc thuê tài sản cao hơn việc mua sắm tài sản.

Việc mua sắm tài sản được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

+ Không sắp xếp, bố trí được trong số tài sản hiện có của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Không áp dụng được hình thức điều chuyển tài sản hoặc có điều chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phần;

+ Không áp dụng được hình thức thuê tài sản.

Thông tư 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

1.216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290849