• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quá cảnh hàng hóa

 

Thông tư 17/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông tư 17/2015/TT-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BGTVT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Viêt Nam

1. Bổ sung, sửa đổi Điều 3 như sau:

“1. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện”.

3. Thay thế Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBATGTQG;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG, CỬA KHẨU VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Tuyến đường

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

CK Móng Cái

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL18-QL10-QL5-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

QL18-QL10-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217

QL18-QL10-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7

QL18-QL10-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8

QL18-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL18-QL10-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL18-QL10-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL18-QL10-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL18-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL18-QL10-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL18-QL10-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ỌL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL18-QL10-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL18-QL10-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL18-QL10-QL5 -Đường đô thị

CB Hải Phòng

2

CK Hữu Nghị

QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

QL1-QL18-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL1-QL217

CK Na Mèo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL217

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217

QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7

QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8

QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12 A

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL9

QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A

QL1-QL22 A-QL22B

CK Xa Mát

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A- QL22B

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B

QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62

QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91

QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80

QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL80

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841

QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91

QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị

QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

3

CK Tà Lùng

QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-QL279

QL3-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217

QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-QL217

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ- Ninh Bình-QL10-QL1-QL217

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

QL3-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7

QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL7

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

QL3-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL8

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

QL3 -QL1-QL15 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-QL12A

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL3-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9

QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL9

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Nình Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL3-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A

QL3-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B

QL3-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL62

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62

QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL3-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30

QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL30

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL3-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QLN2- ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL3-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80

QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL80

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL80

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL3-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841

QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL3-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL3-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL3-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

4

CK Thanh Thủy

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL2-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL217

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217

QL2-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL7

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7

QL2-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8

QL2-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL2-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9

QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL22A

QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B

QL2-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62

QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

QL2-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL30

QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

QL2-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL2-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80

QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

QL2-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841

QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL91

QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL2-Đường 5 kéo dài-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

5/

CK Lào Cai

QL4D-QL12-QL279

CK Tây Trang

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL1-QL217

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A-QL22B

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

ĐCT Lào Cai-Hà Nội -QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-/ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Ha Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng- Đường đô thị

6

CK Tây Trang

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

QL279-QL6-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

SB Nội Bài

7

CK Na Mèo

QL217-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL47-QL1-Đường đô thị

BC Lệ Môn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL217-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

8

CK Nậm Cắn

QL7-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL7-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL7- QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

9

CK Cầu Treo

QL8-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL8-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL12C

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL8-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

10

CK Cha Lo

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL12A-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46

QL12A-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL12A-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL12A-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

11

CK Lao Bảo

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL9- Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL9-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL9-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL9-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL9-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL9-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

12

CK Bờ Y

QL40-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL40-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL40-QL14-QL14B-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL40-QL14-QL24-QL1-QL24C

CB Dung Quất

QL40-QL14-QL19

CB Quy Nhơn

QL40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh

QL40-QL14-QL13-QL1-QL51 - Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL40-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

13

CK Lệ Thanh

QL19-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL19

CB Quy Nhơn

QL19-QL14-QL13 -QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

14

CK Hoa Lư

QL13-QL1-QL19

CB Quy Nhơn

QL13-QL1-QL51- Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL13-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL13-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

15

CK Mộc Bài

QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51-Đường đô thị

QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị

QL22A-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

16

CK Xa Mát

QL22B-QL22A-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51- Đường đô thị

QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị

QL22B-QL22A-QL1 -Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

17

CK Bình Hiệp

QL62-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

QL62-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL62-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

QL62-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

18

CK Dinh Bà

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

QL30-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

19

Tịnh Biên

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị

QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

20

CK Hà Tiên

QL80-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

QL80-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

QL80-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

21

CK Thường Phước

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

Tuyến sông Tiền-Cửa Tiểu-Đường Biển

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

22

CK Vĩnh Xương

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

Tuyến sông Hậu-Kênh Quan Chánh Bố-Cửa Định An-Đường biển

Tuyến sông Hậu

CB Cần Thơ

QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

23

Ga Đồng Đăng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1- QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh-QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12 A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Mình-QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị- Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22 A-QL22B

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

24

Ga Lào Cai

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1-QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh- QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hố Chí Minh-QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nang-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A- QL22B

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845- ĐT844-ĐT843-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1 ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM- Trung Lương-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Tiểu-Sông Tiền

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thân-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Định An- Kênh Quan Chánh Bố-Sông Hậu

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

Ghi chú: các cụm từ viết tắt như sau

ĐCT - viết tắt của từ “Đường cao tốc”;

QL - viết tắt của từ “Quốc lộ”;

ĐT - viết tắt của từ “Đường tỉnh”;

CK - viết tắt của từ “Cửa khẩu”;

CB - viết tắt của từ “Cảng biển”;

SB - viết tắt của từ “Sân bay”;

BC - viết tắt của từ “Bến cảng”.

 

 

Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2015/TT-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 14/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 17/2015/TT-BGTVT

540

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
276115