• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác quốc tế" và "Cục Đào tạo với nước ngoài" thành "Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI CỤM TỪ “VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ” VÀ “CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI” THÀNH “CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ”; CỤM TỪ “CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC” THÀNH “CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG” TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 20/12/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT- BGDĐT NGÀY 15/7/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 ca Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quc tế” và “Cục Đào tạo với nước ngoàithành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định cht lượng giáo dụcthành “Cục Quản lý cht lượng” tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và “Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành “Cục Quản lý chất lượng” tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thông tư này hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quc hội;
- Văn phòng Chính ph
:
- Ủy ban VHGDTNTNNB c
a Quốc hội;
- Ban T
uyên giáo TƯ:
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công b
áo;
- Nh
ư Điều 3;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc ph
òng;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ
GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục
QLCL. (20 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2017/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 13/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/08/2017   Số công báo: Từ số 559 đến số 560
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT

564

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
356638