• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông

 

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT quy định về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Thông tư 17/2019/TT-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BTTTT NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Phòng, chng thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Vin thông;

Căn cứ Nghị định s 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương,

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 quy định việc tchức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chng thiên tai.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai là mạng viễn thông do Nhà nước đầu tư, thiết lập để phục vụ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, chính quyền địa phương trong việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai bao gồm:

a) Hệ thống viễn thông cố định vệ tinh;

b) Hệ thống viễn thông di động vệ tinh;

c) Hệ thống viễn thông vô tuyến điện;

d) Hệ thống truyền hình hội nghị;

đ) Các xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin;

e) Các hệ thống viễn thông khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được giao nhiệm vụ quản lý vận hành, khai thác là một thành phần của Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Đảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng. Ưu tiên sử dụng mạng lưới tại chỗ để triển khai hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Khai thác, sử dụng Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai đúng mục đích và hiệu quả.”

4. Bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Kinh phí triển khai vận hành, khai thác Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai được thực hiện theo các quy định hiện hành”.

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông di động, cố định mặt đất công cộng (thoại, fax, Internet, truyền hình hội nghị,...), mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và mạng bưu chính công cộng.”

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếp làm mất liên lạc, gián đoạn thông tin của mạng viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai được tổ chức như sau:

a) Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT đến trụ sở Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện xảy ra thiên tai được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh, hệ thống viễn thông cố định vệ tinh và hệ thống viễn thông vô tuyến điện.

b) Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở điểm a khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh và hệ thống viễn thông vô tuyến điện.

c) Thông tin liên lạc cho các đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TWPCTT được đảm bảo bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh, vô tuyến điện trên xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin.”

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Tại các khu vực thiên tai gây ra thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp làm mất liên lạc, gián đoạn thông tin của mạng viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc được tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.”

8. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và hoạt động của Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”

9. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

“4. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động của Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; trực ban, xử lý báo cáo, tổng hp tình hình và điều hành công tác tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.”

10. Bổ sung Điều 8a như sau:

“8a. Trách nhiệm của Cục Viễn thông

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cu nạn hàng năm.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao năng lực mạng viễn thông công cộng, chất lượng dịch vụ viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”

11. Bổ sung Điều 8b như sau:

“8b. Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương

1. Tổ chức vận hành, khai thác hệ thống viễn thông vô tuyến điện; quản lý, khai thác xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Điều phối, tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến phục vụ Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT khi có yêu cầu tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đến các tỉnh, thành phố.

3. Điều phối doanh nghiệp được chỉ định thực hiện duy trì quản lý mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

4. Trong trường hp cần thiết, Cục Bưu điện Trung ương đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc huy động hạ tầng của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để kết nối thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT.

5. Phối hp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận thông tin và tổ chức phục vụ thông tin chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.”

12. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành phố hàng năm:

a) Chủ trì chỉ đạo, điều phối doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các cấp chính quyền và đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai khi có thiên tai.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trang bị các phương thức thông tin liên lạc đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai tại địa phương.

c) Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn xây dựng các công trình thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”

13. Sửa đổi Điều 11 như sau:

“1. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và chính quyền các cấp an toàn, tin cậy, nhanh chóng thông qua mạng viễn thông công cộng, mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai:

a) Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc của mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

b) Phối hp với Cục Bưu điện Trung ương sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông và các chủ mạng viễn thông dùng riêng khác để khai thác hiệu quả mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cao nhất cho thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

2. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động đối với mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

3. Chỉ đạo, điều hành các đơn vị thành viên tại các địa phương tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.

4. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông hoạt động của mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.”

14. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:

“3. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo yêu cầu của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và chính quyền địa phương các cấp.”

15. Bổ sung Điều 12b như sau:

“Điều 12b. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 10 Thông tư này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam còn có trách nhiệm:

1. Đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn qua mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; mạng bưu chính công cộng theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương vận hành, khai thác mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thông tin bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Chỉ đạo, điều hành các đơn vị thành viên tại các địa phương tchức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.”

Điều 2. Các sửa đổi khác

1. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương" tại Thông tư s 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bng cụm từ "Ban Chđạo Trung ương về phòng, chống thiên tai”.

2. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn" tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bằng cụm từ "Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn".

3. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ đạo PCLBTW" tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bằng cụm từ "Ban Chỉ đạo TWPCTT".

4. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ huy PCLB-TKCN" tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bằng cụm từ "Ban Chỉ huy PCTT&TKCN".

5. Thay thế cụm từ "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn" tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bằng cụm từ "Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn".

6. Thay thế cụm từ “xe ô tô thông tin chuyên dùng” tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bằng cụm từ “xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin”.

7. Thay thế cụm từ "Tập đoàn Viễn thông Quân đội" tại Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 bằng cụm từ "Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội".

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.

2. Sau 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, khai thác Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai xây dựng phương án triển khai Thông tư này.

3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương) để được hướng dẫn hoặc xem xét, sửa đổi, b sung./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nư
c;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Th
trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông;
- Lưu: VT, Cục B
ĐTW (200b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
...

2. Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai là mạng viễn thông dùng riêng do Nhà nước đầu tư, thiết lập để phục vụ việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai bao gồm:

a. Hệ thống viễn thông cố định vệ tinh (VSAT băng tần C) chuyên dùng;

b. Hệ thống viễn thông di động vệ tinh (INMARSAT) chuyên dùng;

c. Hệ thống viễn thông vô tuyến điện (HF, VHF, UHF) chuyên dùng;

d. Các xe ô tô thông tin chuyên dùng.

e. Các hệ thống viễn thông khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

1. Đảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
...

3. Khai thác, sử dụng Mạng viễn thông chuyên dùng phòng, chống thiên tai đúng mục đích và hiệu quả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

1. Đảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng.

2. Tổ chức, quản lý điều hành thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai tập trung, thống nhất và trực tiếp.

3. Khai thác, sử dụng Mạng viễn thông chuyên dùng phòng, chống thiên tai đúng mục đích và hiệu quả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai

Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai được tổ chức như sau:

1. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW đến Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông di động, cố định mặt đất công cộng, mạng bưu chính công cộng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong thiên tai
...

2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai được tổ chức như sau:

a. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW đến trụ sở Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện xảy ra thiên tai được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông cố định vệ tinh (VSAT) chuyên dùng và hệ thống viễn thông vô tuyến điện chuyên dùng.

b. Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở Điểm a Khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh (INMARSAT) chuyên dùng.

c. Thông tin liên lạc cho các đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLBTW được đảm bảo bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyên dùng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai
...

2. Tại các khu vực thiên tai gây ra thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian khắc phục hậu quả được tổ chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và hoạt động của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
...

4. Ban chỉ huy PCLB-TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai; trực ban, xử lý báo cáo, tổng hợp tình hình và điều hành công tác tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, thành phố hàng năm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Trách nhiệm của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 10 Thông tư này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam còn có trách nhiệm:

1. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW và chính quyền các cấp an toàn, tin cậy, nhanh chóng thông qua mạng bưu chính, viễn thông công cộng, Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

2. Chỉ đạo Bưu điện Trung ương xây dựng, tổ chức và quản lý Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước bao gồm:

a. Tiếp nhận, xử lý thông tin và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tại trụ sở cũng như các đoàn công tác của Chính phủ và Ban Chỉ đạo PCLBTW theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW và Bộ Thông tin và Truyền thông.

b. Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

c. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông và các chủ mạng viễn thông dùng riêng khác để khai thác hiệu quả Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cao nhất cho thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

3. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động (vận hành, khai thác, bảo dưỡng, trực ban, báo cáo,...) đối với Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

4. Chỉ đạo Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phối hợp với Bưu điện Trung ương đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn qua mạng bưu chính công cộng theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Chỉ đạo, điều hành các đơn vị thành viên tại các địa phương tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.

6. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông hoạt động của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Trách nhiệm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 10 Thông tư này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội còn có trách nhiệm:
...

3. Hỗ trợ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW và chính quyền địa phương các cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2019/TT-BTTTT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/12/2019   Số công báo: Từ số 985 đến số 986
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 17/2019/TT-BTTTT

849

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430831