• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Xuất xứ hàng hóa


Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại

 

Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Thông tư 22/2016/TT-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất x hàng hóa;

Thực hiện hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cp cao lần th 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á;

Thực hiện Nghị định thư về Khung pháp thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN được ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 04 tháng 9 năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi tắt là ATIGA).

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.

Điều 2. Quy tắc xuất xứ

Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện Chương 3 Quy tắc xuất xứ và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O trong Hiệp định ATIGA:

1. Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I).

2. Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II).

3. Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may (Phụ lục III).

4. Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) (Phụ lục IV).

5. Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàm lượng giá trị khu vực (Phụ lục V).

6. Hướng dẫn về cộng gộp từng phần (Phụ lục VI).

7. Cấp và kiểm tra C/O (Phụ lục VII).

8. Mẫu C/O mẫu D (Phụ lục VIII).

9. Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục IX).

10. Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục X).

Điều 3. Thủ tục cấp, kiểm tra C/O và tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

1. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT .

2. Cơ chế thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương. Hàng hóa do thương nhân tự khai báo xuất xứ theo cơ chế này phải đáp ứng các Quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016.

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Tổng bí thư;
-
Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
-
Viện KSND tối cao;
-
Tòa án ND tối cao;
-
Cơ quan TW của các Đoàn thể;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
-
Công báo;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Website Chính phủ;
-
Website Bộ Công Thương;
-
Các Sở Công Thương;
-
Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (20); các BQL các KCN, KCX và KKT;
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

- Một số phụ lục của Thông tư này bị thay thế bởi Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-BCT)

1. Thay thế Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thay thế Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thay thế Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC I CƠ CHẾ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ KIỂM TRA, XÁC MINH XUẤT XỨ HÀNG HÓA
...
PHỤ LỤC II MẪU C/O MẪU D
...
PHỤ LỤC III HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU D CẤP CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
...
PHỤ LỤC V DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU D CỦA VIỆT NAM

(Xem chi tiết nội dung tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Phụ lục 4 tại File này bị thay thế bởi Phụ lục ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT

1. Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Bãi bỏ Phụ lục IV - Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ITA)

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung ở file này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT như sau:

1. Bãi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bãi bỏ Phụ lục III - Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC I QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
...
PHỤ LỤC II TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI CƠ BẢN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỆT MAY

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số phụ lục của Thông tư này bị thay thế bởi Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT
Phụ lục 4 tại File này bị thay thế bởi Phụ lục ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT
Một số nội dung ở file này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT
- Khoản này bị thay thế bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-BCT)

1. Thay thế Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC I CƠ CHẾ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ KIỂM TRA, XÁC MINH XUẤT XỨ HÀNG HÓA

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này bị thay thế bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT
- Khoản này bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-BCT)
...
2. Thay thế Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC II MẪU C/O MẪU D

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT
- Khoản này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-BCT)
...
3. Thay thế Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC III HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU D CẤP CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT
- Khoản này bị thay thế bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-BCT)
...
4. Thay thế Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC V DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU D CỦA VIỆT NAM

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này bị thay thế bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 19/2020/TT-BCT
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT

1. Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Bãi bỏ Phụ lục IV - Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ITA)

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT như sau:
...
2. Bãi bỏ Phụ lục III - Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC II TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI CƠ BẢN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỆT MAY

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT như sau:

1. Bãi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC I QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT
...
2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2016/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 03/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/11/2016   Số công báo: Từ số 1147 đến số 1148
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 22/2016/TT-BCT đính kèm các phụ lục hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) sau:

 1. Phụ lục I: Quy tắc xuất xứ hàng hóa;
 2. Phụ lục II: Quy tắc cụ thể mặt hàng;
 3. Phụ lục III: Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may;
 4. Phụ lục IV: Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin ITA;
 5. Phụ lục V: Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàm lượng giá trị khu vực;
 6. Phụ lục VI: Hướng dẫn về cộng gộp từng phần;
 7. Phụ lục VII: Cấp và kiểm tra C/O;
 8. Phụ lục VIII: Mẫu C/O mẫu D;
 9. Phụ lục IX: Hướng dẫn kê khai C/O;
 10. Phụ lục X: Danh mục các tổ chức cấp C/O.

Thông tư 22/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/11/2016, bãi bỏ Thông tư 21/2010/TT-BCT và Thông tư 42/2014/TT-BCT.

Từ khóa: Thông tư 22/2016/TT-BCT

5.279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
325243