• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trồng trọt


 

Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ LƯU MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG; KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG, LẤY MẪU VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG; KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc lưu mẫu giống cây trồng khi đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành, đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Chương II

LƯU MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 3. Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính

1. Trước khi khảo nghiệm để đăng ký công nhận lưu hành hoặc đăng ký công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, tổ chức, cá nhân nộp mẫu lưu, Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng quy định tại Phụ lục I, khối lượng mẫu lưu theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định được công nhận (sau đây gọi là tổ chức lưu mẫu).

2. Khi tiếp nhận mẫu lưu, tổ chức lưu mẫu lập Biên bản giao nộp mẫu lưu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; kiểm tra chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu giống; gửi thông tin về tên giống, tổ chức, cá nhân có mẫu lưu, tổ chức lưu mẫu tới Cục Trồng trọt để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục khi giống đạt chất lượng. Trường hợp chất lượng mẫu giống không đạt, đề nghị tổ chức, cá nhân có giống nộp lại mẫu giống.

3. Hằng năm, tổ chức lưu mẫu kiểm tra chất lượng mẫu lưu. Tổ chức lưu mẫu đề nghị tổ chức, cá nhân có giống nộp bổ sung mẫu hạt giống trong trường hợp chất lượng không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống hoặc khối lượng mẫu lưu còn lại dưới 50% theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu hạt giống nộp bổ sung phải đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống và tính đúng giống.

Điều 4. Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp vô tính

1. Giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp vô tính được lưu mẫu tại tổ chức, cá nhân có giống đăng ký công nhận lưu hành, đăng ký công nhận lưu hành đặc cách.

2. Số lượng tối thiểu cây giống của mẫu lưu theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định giống cây trồng.

Điều 5. Chấm dứt lưu mẫu giống cây trồng

1. Chấm dứt lưu mẫu giống cây trồng trong các trường hợp sau:

a) Không được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng bị huỷ bỏ;

b) Tổ chức, cá nhân có giống không nộp bổ sung mẫu lưu trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày tổ chức lưu mẫu đề nghị.

2. Cục Trồng trọt thông báo chấm dứt việc lưu mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Cục.

Chương III

KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG; LẤY MẪU VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG

Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng

1. Người kiểm định ruộng giống, người lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

2. Nội dung tập huấn về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng gồm: quy định của pháp luật về quản lý chất lượng giống cây trồng; phương pháp kiểm định ruộng giống, phương pháp lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng theo TCVN; thực hành kiểm định trên đồng ruộng, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng.

3. Cục Trồng trọt xây dựng, ban hành tài liệu khung về tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; phối hợp với tổ chức có chức năng đào tạo về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng tổ chức tập huấn.

4. Tổ chức có chức năng đào tạo về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng căn cứ vào tài liệu khung do Cục Trồng trọt ban hành, xây dựng tài liệu chi tiết và tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo Cục Trồng trọt danh sách người được cấp Giấy chứng nhận sau 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Chương IV

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP KHẨU

Điều 7. Đối tượng kiểm tra

Giống cây trồng nhập khẩu thuộc loài cây trồng chính thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phục vụ sản xuất, mua bán, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 29 Luật Trồng trọt.

Điều 8. Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu được thực hiện thông qua đánh giá chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu do tổ chức chứng nhận hợp quy được Cục Trồng trọt chỉ định thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng đăng ký chứng nhận hợp quy với tổ chức chứng nhận hợp quy chất lượng giống cây trồng được Cục Trồng trọt chỉ định; nộp Giấy chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Điều 9. Xử lý lô giống nhập khẩu không đạt chất lượng

Trường hợp lô giống cây trồng nhập khẩu có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tổ chức chứng nhận hợp quy báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với Cục Trồng trọt. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, Cục Trồng trọt quyết định buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế lô giống cây trồng nhập khẩu, đồng thời thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý và người nhập khẩu biết để thực hiện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt

1. Tổ chức thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước. Quản lý hoạt động về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

2. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt thông tin mẫu lưu giống quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 5; danh sách người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

3. Ban hành tài liệu khung về tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lưu mẫu giống cây trồng, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng, kiểm định ruộng giống, kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổ chức thực hiện Thông tư này trên địa bàn. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tự lưu mẫu của tổ chức, cá nhân; phối hợp xử lý giống cây trồng nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với tổ chức lưu mẫu hoàn thiện bản mô tả giống theo TCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định đối với giống cây trồng công nhận lưu hành đặc cách.

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Tổ chức, cá nhân lưu mẫu có trách nhiệm:

a) Lưu mẫu giống cây trồng theo quy định tại Thông tư này;

b) Cung cấp mẫu giống cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp về giống cây trồng; đảm bảo đồng nhất giữa mẫu lưu với mẫu giống cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước;

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có giống công nhận lưu hành đặc cách hoàn thiện bản mô tả giống theo TCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

2. Tổ chức, cá nhân có mẫu lưu có trách nhiệm cung cấp mẫu giống cho tổ chức lưu mẫu, tổ chức khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng đảm bảo tính đồng nhất với mẫu lưu.

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng có trách nhiệm:

a) Cung cấp tờ khai hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của lô giống cho tổ chức chứng nhận hợp quy chất lượng giống cây trồng; phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện lấy mẫu, chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu;

b) Thực hiện quyết định xử lý của Cục Trồng trọt đối với lô giống nhập khẩu không đạt chất lượng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy định chuyển tiếp

Chứng chỉ đào tạo về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu giống cây trồng đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có giá trị tương đương với Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng theo quy định của Thông tư này.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020.

2. Thông tư này bãi bỏ những quy định của các văn bản sau:

a) Quy định về người kiểm định, người lấy mẫu giống cây trồng quy định tại khoản 4, khoản 8, khoản 11, khoản 16, khoản 17 Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

b) Quy định về “Giấy chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu do tổ chức chứng nhận cấp hoặc kết quả giám định của tổ chức giám định được chỉ định là căn cứ để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan lô giống nhập khẩu” tại điểm a khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 46/2015/TT- BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Công báo Chính phủ;
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC I

MẪU TỜ KHAI KỸ THUẬT MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TỜ KHAI KỸ THUẬT MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Loài cây trồng:

2. Tên giống:

- Tên đăng ký chính thức:

- Tên gốc nếu là giống nhập nội:

- Tên gọi khác (nếu có):

3. Tổ chức, cá nhân có giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                          Fax:                              E-mail:

4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống:

            1.

            2.

5. Nguồn gốc giống: giống nhập nội/giống chọn tạo trong nước.

6. Phương pháp chọn tạo:

- Công thức lai (tên, nguồn gốc dòng/giống bố mẹ kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì, ...):

- Xử lí đột biến (ghi tên giống, nguồn gốc giống dùng để xử lý đột biến):

- Phương pháp khác:

7. Phương pháp nhân giống (hữu tính/vô tính):

8. Các tính trạng đặc trưng chính của giống (để phân biệt với các giống khác trong cùng loài):

 

 

Ngày          tháng        năm
Đại diện tổ chức/cá nhân có mẫu giống
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

KHỐI LƯỢNG MẪU LƯU
(Ban hành kèm theo Thông tư số  26 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Loài cây trồng

Tên la tinh

Loại vật liệu lưu

Khối lượng mẫu lưu (kg)

1

Lúa

Oryza sativa L.

 

 

 

Giống thuần

 

Hạt

5,0

Giống lai

 

Hạt

5,0

2

Ngô

Zea mays L.

 

 

 

Giống thụ phấn tự do

 

Hạt

5,0

Giống lai

 

Hạt

5,0

3

Cây trồng khác

 

Hạt

5,0

 

PHỤ LỤC III

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU HẠT GIỐNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...,ngày……...tháng… ...năm… ...

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU HẠT GIỐNG

1. Tên giống cây trồng:                                          Tên loài cây trồng:

2. Tổ chức, cá nhân giao mẫu hạt giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                          Fax:                              E-mail:

3. Tên tổ chức, cá nhân nhận mẫu hạt giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                          Fax:                              E-mail:

4. Địa điểm giao nhận mẫu hạt giống:

5. Thời gian giao nhận mẫu hạt giống:

6. Khối lượng mẫu hạt giống (kg):

7. Chất lượng mẫu hạt giống (tối thiểu chất lượng hạt giống tương đương cấp xác nhận):

8. Ký hiệu mẫu hạt giống (nếu có):

9. Các tài liệu khác kèm theo (tờ khai kỹ thuật, bản mô tả giống...):

Biên bản này lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một 01 bản, 01 bản gửi Cục Trồng trọt./.

 

Đại diện
Tổ chức, cá nhân giao mẫu hạt giống
(Họ tên và chữ ký)
(đối với cá nhân đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức)

Đại diện
Tổ chức lưu mẫu
(Họ tên và chữ ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG/ LẤY MẪU VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2019//TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
…………………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng…… năm………

 

 

 

ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG/LẤY MẪU VẬT LIỆU NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG

…………………….(1)

Chứng nhận:

 

 

Họ và tên: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân /số căn cước công dân: ……………………………………

Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ:

"Kiểm định ruộng giống…….(2)/ Lấy mẫu vật liệu nhân giống…………….(2

Thời gian từ ngày: …………………………………….đến ngày ........................................

Tại ....................................................................................................................................

Giấy chứng nhận này có giá trị trên toàn quốc và không thời hạn.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TẬP HUẤN
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

(1) Tên Đơn vị tập huấn

(2) Ghi rõ lĩnh vực tập huấn như sau:

Kiểm định ruộng giống cây hằng năm/ lô cây giống cây lâu năm

Lấy mẫu hạt giống/cây giống/…. (ghi rõ đối tượng cây trồng: lúa, ngô, cam, bưởi, cà phê, chuối…)

 

- Cum từ này được đính chính bởi Điều 1 Quyết định 778/QĐ-BNN-TT năm 2020

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật về thời gian có hiệu lực thi hành tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu như sau:

Thời gian có hiệu lực thi hành của Thông tư được đính chính như sau: “ngày 10 tháng 02 năm 2020”.

Xem nội dung VB
Cum từ này được đính chính bởi Điều 1 Quyết định 778/QĐ-BNN-TT năm 2020
Điều 29. Nhập khẩu giống cây trồng
...

3. Giống cây trồng nhập khẩu phục vụ sản xuất, mua bán phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện và đạt yêu cầu về chất lượng, trừ trường hợp sau đây:

a) Hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng;

b) Giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Giống cây trồng tạm nhập, tái xuất hoặc quá cảnh hoặc chuyển khẩu;

d) Giống cây trồng gửi kho ngoại quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón như sau:
...

4. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 3. Điều kiện người lấy mẫu, người kiểm định được hành nghề

1. Là người thuộc cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực đề nghị đào tạo;

2. Có giấy chứng nhận (chứng chỉ) đã được đào tạo về kiểm định giống cây trồng, lấy mẫu giống cây trồng, sản phẩm cây trồng, phân bón.”
...

8. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo cho người lấy mẫu, người kiểm định

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ người lấy mẫu giống cây trồng, sản phẩm cây trồng, phân bón hoặc kiểm định giống cây trồng phải tham dự lớp tập huấn về lấy mẫu giống cây trồng, sản phẩm cây trồng, phân bón hoặc về kiểm định giống cây trồng do các đơn vị có chức năng đào tạo tổ chức và có kết quả kiểm tra đạt điểm trung bình trở lên sau khoá tập huấn.

2. Chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Cục Trồng trọt; nội dung mẫu giấy chứng chỉ đào tạo theo quy định tại Phụ lục 08 của Thông tư này.

3. Cục Trồng trọt giao các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo người lấy mẫu, người kiểm định.

4. Trình tự đào tạo, cấp chứng chỉ:

a) Người có yêu cầu được cấp chứng chỉ gửi Đơn đăng ký đào tạo theo mẫu tại Phụ lục 09 của Thông tư này và 01 ảnh 3 x 4 cm cho đơn vị đào tạo có chức năng;

b) Trước khi tổ chức đào tạo đơn vị đào tạo gửi cho Cục Trồng trọt và thông báo cho học viên kế hoạch khoá đào tạo (thời gian, địa điểm, chương trình, giảng viên đào tạo) bằng văn bản hoặc qua thư điện tử;

c) Sau 01 ngày kể từ khi kết thúc lớp tập huấn, đơn vị đào tạo gửi danh sách học viên đạt điểm trung bình trở lên qua thư điện tử về Cục Trồng trọt. Sau 01 ngày kể từ khi nhận được kết quả đào tạo, Cục Trồng trọt cấp mã số và thông báo cho đơn vị đào tạo qua thư điện tử. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mã số, đơn vị đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo cho người đạt điểm trung bình trở và gửi đơn đăng ký đào tạo về Cục Trồng trọt để quản lý, lưu giữ.

d) Người có chứng chỉ đào tạo được phép hành nghề trong phạm vi được ghi trên chứng chỉ ngay sau khi nhận được chứng chỉ đào tạo. Nếu muốn mở rộng phạm vi hành nghề phải đăng ký tham gia đào tạo và có chứng chỉ đào tạo đối với lĩnh vực đó.”
...

11. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Mã số người lấy mẫu, người kiểm định, tổ chức chứng nhận

1. Mỗi người lấy mẫu, người kiểm định có chứng chỉ đào tạo, tổ chức chứng nhận được chỉ định có một mã số riêng để quản lý và được ghi trên chứng chỉ đào tạo hoặc quyết định chỉ định.

2. Cách đặt mã số người lấy mẫu, người kiểm định, tổ chức chứng nhận theo hướng dẫn tại Phụ lục 10 của Thông tư này.”
...

16. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

” Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của người lấy mẫu, người kiểm định, tổ chức chứng nhận được chỉ định

1. Người lấy mẫu, người kiểm định

a) Có quyền tiến hành lấy mẫu, kiểm định trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị lấy mẫu hoặc kiểm định giống cây trồng.

b) Có trách nhiệm thực hiện lấy mẫu, kiểm định theo đúng phương pháp; bảo đảm khách quan và công bằng; bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả lấy mẫu, kiểm định, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu báo cáo; tham gia đào tạo, đào tạo lại; trả chi phí chỉ định theo quy định.

2. Tổ chức chứng nhận giống, sản phẩm cây trồng, phân bón được chỉ định có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.”

17. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của Cục Trồng trọt

1. Ban hành chương trình đào tạo, chỉ định đơn vị đào tạo, cấp mã số, lưu giữ hồ sơ người lấy mẫu, người kiểm định giống, sản phẩm cây trồng và phân bón;

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, chỉ định, kiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức chứng nhận trên phạm vi toàn quốc;

3. Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động đánh giá, chỉ định, kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

4. Bảo mật các thông tin, số liệu trong quá trình thực hiện đánh giá, chỉ định, giám sát;

5. Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách người lấy mẫu, người kiểm định được hành nghề; tổ chức chứng nhận được chỉ định, bị đình chỉ, thu hồi quyết định chỉ định trên phạm vi cả nước;

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người lấy mẫu, người kiểm định, tổ chức chứng nhận theo quy định của pháp luật;

7. Lưu hồ sơ người lấy mẫu, người kiểm định, tổ chức chứng nhận.

8. Cấp, cảnh báo, đình chỉ, phục hồi, huỷ bỏ Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận.”

*Các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 28 Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT

Điều 28. Hiệu lực thi hành
...
2. Thông tư này thay thế ... các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Hình thức và phương thức đánh giá hợp quy

1. Hình thức đánh giá hợp quy:

a) Đối với giống cây trồng nhóm 2 nhập khẩu: Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận thực hiện. Giấy chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu do tổ chức chứng nhận cấp hoặc kết quả giám định của tổ chức giám định được chỉ định là căn cứ để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan lô giống nhập khẩu;
...

Điều 7. Các bước đánh giá hợp quy lô giống nhập khẩu
...

2. Thử nghiệm mẫu giống:
...

b) Trường hợp mẫu giống cây trồng nhập khẩu không đạt chất lượng: Tổ chức chứng nhận báo cáo về Cục Trồng trọt và cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu ngay sau khi có kết quả thử nghiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2019/TT-BNNPTNT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 27/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/01/2020   Số công báo: Từ số 53 đến số 54
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432767