Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 272/1997/TTLB hướng dẫn Nghị định 71/CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính do Bộ quốc phòng - Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 272/1997/TTLB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Văn Trọng, Vũ Ngọc Hải
Ngày ban hành: 15/02/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/1997   Số công báo: Số 7
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/02/1997, Bộ quốc phòng - Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 272/1997/TTLB hướng dẫn Nghị định 71/CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính.

Giáo dục quốc phòng cho cán bộ các cấp, các Ngành của Đảng, Nhà nước có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII đã chỉ rõ "phải tăng cường công tác GDQP cho toàn dân trước hết là đối với cán bộ các cấp, các Ngành của Đảng và Nhà nước" Nghị định 71/CP của Chính phủ quy định: "Đưa GDQP thành môn học bắt buộc trong hệ thống trường chính trị, hành chính và đoàn thể".

Vì vậy môn GDQP đối với cán bộ các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, nhằm đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng "xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

87