• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH
Bản Tiếng Việt

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 38/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA, CẤP VÀ QUẢN LÝ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật việc làm về đánh giá, cấp chng chỉ kỹ năng ngh quốc gia;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng ngh quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng ngh quốc gia.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; đi, cấp lại, hủy bỏ và thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công nhận, cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ, thu hồi và quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Chương II

CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Điều 3. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là chứng nhận một người lao động có đủ khả năng thực hiện các công việc đạt yêu cầu ở một bậc trình độ kỹ năng của một nghề.

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gồm có 05 (năm) loại được phân theo 05 (năm) bậc, từ bậc I đến bậc V, cụ th như sau:

a) Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc I;

b) Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc II;

c) Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc III;

d) Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc IV;

đ) Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc V.

3. Hình thức và nội dung của chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo Mu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Quy định số hiệu trên chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Số hiệu chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gồm có: số thứ tự, mã hiệu vùng và năm cấp chứng chỉ.

2. Cách đánh số thứ tự và mã hiệu vùng của số hiệu chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Điều 5. Thẩm quyền công nhận và cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thực hiện việc công nhận và cấp, đổi, cấp lại và hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu bao gồm:

a) Văn bản đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo Mẫu 01, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người đạt yêu cầu theo Mẫu 02, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này và đính kèm theo từng người có tên trong danh sách 01 (một) ảnh màu nền màu trắng cỡ 03 x 04 cm kiu chứng minh nhân dân của người đó;

c) Quyết định của người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ năng nghề công nhận kết quả đánh giá của ban giám khảo có kèm theo bản tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành của người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do ban giám khảo lập với đầy đủ thành viên trong ban giám khảo ký tên xác nhận kết quả đánh giá.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người đạt huy chương tại hội thi tay nghề thế giới, hội thi tay nghề ASEAN và người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại hội thi tay nghề quốc gia của Ban tổ chức thi tay nghề thực hiện theo Mẫu 01, Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Hồ sơ đề nghị đi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia quy định tại Điều 3 của Thông tư này cho người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày 15 tháng 5 năm 2015, gồm có:

1. Tờ khai đề nghị đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo Mẫu 02, Phụ lục 04 ban hành kèm Thông tư này và 01 (một) ảnh màu nền màu trắng cỡ 03 x 04 cm kiểu chứng minh nhân dân của người đó;

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp và bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đó để đối chiếu.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được cấp lại trong các trường hợp có đề nghị sửa đi một số nội dung ghi trên chứng chỉ đã cấp do người được cấp chứng chỉ có sự thay đổi, cải chính hộ tịch hoặc do chứng chỉ đã được cấp bị hư, hỏng do rách, nát hoặc bị mất. Hồ sơ đề nghị gồm có:

1. Tờ khai đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo Mẫu 02, Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư này và 01 (một) ảnh màu nền màu trắng cỡ 03 x 04 cm kiu chứng minh nhân dân của người đó;

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp (trừ trường hợp chứng chỉ đã cấp bị mất) và bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đó để đối chiếu;

3. Đối với trường hợp có sự thay đổi, cải chính về hộ tịch phải gửi kèm bản sao chứng thực hộ tịch có nội dung thay đổi, cải chính hoặc bản chụp hộ tịch đó (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu khi nộp trực tiếp).

Điều 9. Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận và cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Trình tự, thủ tục công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu được thực hiện như sau:

a) Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, quyết định công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trình tự, thủ tục công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với người đạt huy chương tại hội thi tay nghề thế giới, hội thi tay nghề ASEAN và người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại hội thi tay nghề quốc gia được thực hiện như sau:

a) Ban tổ chức thi tay nghề trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, quyết định công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

3. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với các trường hợp quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Người có nhu cầu đối chứng chỉ k năng nghề quốc gia hoặc người có đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 của Thông tư này hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đi hoặc cấp lại chứng chỉ k năng nghề quốc gia; trường hợp không đi hoặc không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 10. Hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Chứng chỉ k năng nghề quốc gia đã cấp bị hủy bỏ, thu hồi trong trường hợp sau:

a) Gian lận nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

b) Giả mạo giấy tờ, văn bản có trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ k năng nghề quốc gia.

2. Khi phát hiện có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp.

Điều 11. Trách nhiệm của người đề nghị công nhận và cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Người đề nghị công nhận và cấp, đi, cấp lại chứng chỉ k năng nghề quốc gia, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Thông tư này.

Chương IV

QUẢN LÝ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Điều 12. Công bố thông tin về cấp, đổi, cấp lại và hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày quyết định công nhận và cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ về danh sách những người đã được cấp, đổi, cấp lại hoặc bị hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp.

2. Thông tin được công b trên trang điện tử phải bảo đảm chính xác và thường xuyên được cập nhật; bảo đảm dễ quản lý, truy cập, tìm kiếm.

Điều 13. Báo cáo về việc cấp, đổi, cấp lại và hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Định kỳ cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề gửi báo cáo các số liệu về người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu đã được cấp và nhận chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đ tổng hợp.

2. Định kỳ cuối tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp và công bố tình hình cấp, đổi, cấp lại và hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm tra, đối chiếu và ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

2. Tổ chức in và quản lý phôi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; quy định các biểu mẫu báo cáo, sổ sách quản lý nghiệp vụ liên quan đến cấp, đổi, cấp lại và chuyn phát chng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

3. Ghi chép chính xác và đầy đủ các nội dung trong s sách quản lý nghiệp vụ và quản lý, lưu trữ s sách quản lý nghiệp vụ liên quan đến cấp, đi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

4. Thiết lập hệ thống mạng thông tin kết nối với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên phạm vi toàn quốc và hệ thống báo cáo được tin học hóa phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thuận tiện cho việc xử lý, tra cứu.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

1. Quyết định công nhận kết quả đánh giá của Ban giám khảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

2. Ghi chính xác, đầy đủ nội dung trong danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho nhng người đạt yêu cầu theo Mẫu 02, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các thông tin về cá nhân của từng người phải kiểm tra, đối chiếu với chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của từng người.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Thông tư này;

4. Ghi chép chính xác và đầy đủ các nội dung trong sổ chuyển, phát chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và quản lý, lưu trữ s chuyn, phát chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

5. Thực hiện việc chuyn, phát chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đến người được cấp chứng chỉ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành k từ ngày 05 tháng 12 năm 2015.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc đề nghị cấp, đi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trong phạm vi toàn quốc.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TCDN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC 1

MẪU CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Hình thức và nội dung của chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như sau:

a) Mặt ngoài

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

 

CHỨNG CHỈ

KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

NATIONAL SKILLS CERTIFICATEMặt ngoài chứng chỉ có kích thước 210 mm x 145 mm và nền màu xanh đậm; phía bên phải có khung màu vàng, kích thước 99 mm x 139 mm và khoảng cách từ mép khung đến mép giấy phía ngoài là 03mm. Nội dung trong khung gồm có:

- Hàng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và hàng chữ “THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM” được trình bày bằng kiu chữ in hoa đứng, đậm, màu vàng;

- Quốc huy có đường kính 35 mm;

- Hàng chữ “CHỨNG CHỈ”, “KỸ NĂNG NGHỀ QUC GIA” và hàng chữ “NATIONAL SKILLS CERTIFICATE” được trình bày bằng kiểu chữ in hoa đứng, đậm, màu vàng.

b) Mặt trong

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

NATIONAL SKILLS CERTIFICATE

LEVEL (1)

 

(2)

 

This is to certify that

Mr/Mrs/Ms:                    (3)

 

ID number /Passport:                   (4)

Date of issue:    (5)     Place of issue:     (6)

Has been recognized for level  (7)

Job:                    (8)

 

Reference number:   (14)  /   (15)   -   (16)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

BẬC (1)

Chứng nhận

Ông/Bà:                      (3)

 

CMND/Hộ chiếu:                 (4)

Ngày cấp    (5)    nơi cấp      (6)

Đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc (7)

nghề:                        (8)

 

 

(9)   , ngày    tháng    năm
(10)


(11)

Số vào sổ:      (13)                       (12)Mặt trong của chứng chỉ có kích thước 210 mm x 145 mm, nền màu trắng có hoa văn màu vàng nhạt in chìm, ở chính giữa có in chìm hình trống đồng màu cam nhạt; bao quanh mặt trong là khung hoa văn màu vàng có kích thước 204mm x 139mm và khoảng cách từ khung đến mép giấy phía ngoài là 03mm; Nội dung trong khung gồm có:

- Hàng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và hàng chữ “THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM” được trình bày bằng kiểu chữ in hoa đứng, màu đen;

- Hàng chữ “CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUC GIA” và hàng chữ “NATIONAL SKILLS CERTIFICATE” được trình bày bằng kiểu chữ in hoa đứng, đậm, màu đỏ;

- Các chữ “LEVEL” và “BẬC” được trình bày bằng kiểu chữ in đứng, màu đỏ;

- Các chữ khác được trình bày theo kiu chữ in thường đứng, màu đen.

c) Các nội dung khác trên chứng chỉ kỹ năng ngh quốc gia

(1) In theo loại các bậc chứng chỉ bằng chữ số La mã (từ bậc I đến bậc V) kiểu chữ in đng, màu đỏ;

(2) In ảnh 03 x 04 cm của người được cấp chứng chỉ;

(3) Ghi theo họ và tên đầy đủ của người được cấp chứng chỉ bằng kiểu chữ in hoa đứng, màu đen;

(4) Ghi theo số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người được cấp chứng chỉ bằng chữ số kiu đứng, màu đen;

(5) Ghi theo ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp chứng chỉ bằng chữ số kiu đứng, màu đen;

(6) Ghi theo địa danh, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp chứng chỉ bằng kiu chữ thường đứng, màu đen;

(7) Ghi bậc trình độ kỹ năng nghề (từ bậc 1 đến bậc 5) bằng chữ số kiểu đứng, màu đen;

(8) Ghi theo tên nghề bằng kiểu chữ in hoa đứng, màu đen;

(9) Ghi theo địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bằng kiểu chữ thường, màu đen;

(10) In chức danh của người ký chứng chỉ bằng kiểu chữ in hoa đứng, màu đen;

(11) Chữ ký và dấu của cơ quan người ký cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

(12) Ghi họ và tên đầy đủ của người ký chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bng kiu chữ màu đen;

(13) Ghi theo số trong sổ cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bằng chữ số kiểu đứng, màu đen;

(14) In số thứ tự của chứng chỉ k năng nghề quốc gia theo quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này bằng chữ số kiu đứng, màu đỏ;

(15) Ghi mã hiệu vùng theo quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này bằng kiểu chữ in hoa, màu đen;

(16) Ghi hai số cuối của năm cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bằng chữ số kiu đứng, màu đen.

 

PHỤ LỤC 02

CÁCH ĐÁNH SỐ THỨ TỰ VÀ MÃ HIỆU VÙNG CỦA CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

a) Cách đánh số thứ tự

S thứ tự của chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gồm có 07 chữ số từ số 0.000.001 đến số 9.999.999.

b) Mã hiệu vùng theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT

Tên tỉnh, thành phố

Ký hiệu

TT

Tên tỉnh, thành phố

Ký hiệu

1.

An Giang

AGG

33.

Kon Tum

KTM

2.

Bc Cạn

BCN

34.

Long An

LAN

3.

Bình Dương

BDG

35.

Lai Châu

LCU

4.

Bình Định

BDH

36.

Lào Cai

LCI

5.

Bắc Giang

BGG

37.

Lâm Đồng

LDG

6.

Bạc Liêu

BLU

38.

Lạng Sơn

LSN

7.

Bắc Ninh

BNH

39.

Nghệ An

NAN

8.

Bình Phước

BPC

40.

Ninh Bình

NBH

9.

Bến Tre

BTE

41.

Nam Định

NDH

10.

Bình Thuận

BTN

42.

Ninh Thuận

NTN

11.

Bà Rịa - Vũng Tàu*

BVT

43.

Phú Thọ

PTO

12.

Cao Bằng

CBG

44.

Phú Yên

PYN

13.

Cà Mau

CMU

45.

Quảng Bình

QBH

14.

Cần Thơ

CTO

46.

Quảng Ninh

QNH

15.

Đắc Lắc

DLC

47.

Quảng Nam

QNM

16.

Đắc Nông

DNG

48.

Quảng Ngãi

QNI

17.

Đà Nng*

DAN

49.

Quảng Trị

QTI

18.

Điện Biên

DBN

50.

TP Hồ Chí Minh

HCM

19.

Đồng Nai

DNI

51.

Sơn La

SLA

20.

Đồng Tháp

DTP

52.

Sóc Trăng

STG

21.

Gia Lai

GLI

53.

Thái Bình

TBH

22.

Hòa Bình

HBH

54.

Tiền Giang

TGG

23.

Hải Dương

HDG

55.

Thanh Hóa

THA

24.

Hà Giang*

HAG

56.

Thái Nguyên

TNN

25.

Hà Nội*

HAN

57.

Tây Ninh

TNH

26.

Hà Nam

HNM

58.

Tuyên Quang

TQG

27.

Hải Phòng

HPG

59.

Thừa Thiên Huế

TTH

28.

Hà Tĩnh

HTH

60.

Trà Vinh

TVH

29.

Hậu Giang

HGG

61.

Vĩnh Long

VLG

30.

Hưng Yên

HYN

62.

Vĩnh Phúc

VPC

31.

Kiên Giang

KGG

63.

Yên Bái

YBI

32.

Khánh Hòa

KHA

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu 01

……..(1)……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /CV - …..(2)…..
V/v công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia       

……..(3)……., ngày    tháng    năm   20…..

 

Kính gửi: …………………....(4)……………..……….

……………………………………………….(1)…………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………(5)…………………………………………….

Điện thoại/Fax: ………………………………… Email (nếu có): ……………………………

……………….(1)……………………. , xin gửi kèm theo công văn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Quyết định công nhận kết quả đánh giá của ban giám khảo;

2. Bản tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành của người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

3. Danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động tham dự đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu.

Đ nghị Quý cơ quan xem xét công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người có tên trong danh sách nêu trên./.

 

(9)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

 (1) Tên của tổ chức đánh giá kỹ năng ngh

(2) Chữ viết tắt của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(3) Địa danh tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng ch kỹ năng nghề quốc gia

(5) Ghi rõ địa chỉ nơi đóng trụ sở chính của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(6) Chức danh người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(7) Ch ký và dấu của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(8) Họ và tên đầy đủ của người ký

(9) Ghi nơi nhận và lưu theo quy định của văn bản hành chính

 

Mẫu 02

………(1)………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /DS-…..(2)….

……(3)….., ngày    tháng    năm 20….

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề ……(4)…………………………………………………..

Được tổ chức từ ngày (5) ……………………………………………………………………

tại…..(6)…………………………………………………………………………………………

STT

Họ và tên

Ảnh
03x04cm

Giới tính

Số CMND(H chiếu)/ ngày cấp/ nơi cấp

Bậc trình độ

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng có.......(7)…… người trong danh sách đề nghị./.

 

NGƯỜI LẬP(11)

(8)

 

(9)

 

(10)

 

(1) Tên của tổ chức đánh giá kỹ năng ngh

(2) Chữ viết tắt của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(3) Địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(4) Ghi đầy đ tên nghề thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(5) Ghi ngày, tháng, năm tổ chức k đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

(6) Ghi địa điểm thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(7) Ghi tổng số người trong danh sách đề nghị cấp chứng ch kỹ năng nghề quốc gia

(8) Chức danh người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(9) Chữ ký và dấu của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

(10) Họ và tên đầy đủ của người ký

(11) Chữ ký, họ và tên đy đủ của người lập danh sách

 

PHỤ LỤC 04

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu 01

……..(1)……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /CV - …..(2)…..
V/v công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia       

……..(3)……., ngày    tháng    năm   20…..

 

Kính gửi: …………………....(4)……………..……….

…………..……….(1)…………………, xin gửi kèm theo công văn này danh sách những người đạt thành tích tại Hội thi tay nghề quốc gia/ASEAN/thế giới:

STT

Họ và tên

nh 03x04cm

Giới tính

S CMND/H chiếu ngày cấp/nơi cấp

Đạt thành tích

Ngh

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Đ nghị Quý cơ quan xem xét công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người có tên trong danh sách nêu trên./.

 

(8)

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(1) Tên của Ban tổ chức thi tay nghề

(2) Chữ viết tắt của Ban tổ chức thi tay nghề

(3) Địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng ch kỹ năng nghề quốc gia

(5) Chức danh của người đứng đầu Ban tổ chức thi tay nghề

(6) Chữ ký của người đứng đầu Ban tổ chức thi tay nghề và dấu của Ban tổ chức thi tay nghề (nếu có)

(7) Họ và tên đầy đ của người ký

(8) Ghi nơi nhận và lưu theo quy định của văn bản hành chính

 

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……(1)….., ngày …. tháng …. năm 20….

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ ĐỐI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kính gửi: ……………………(2)………………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………… Ngày cấp…………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………(3)……………………………………….

Điện thoại: ………………………………………… Email (nếu có): …………………………

Tôi đã tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ k năng nghề quốc gia năm: …………..(4)……

tại: ………………………………………..(5)…………………………………………………….

và đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia số: ……………..…(6)…………………

Tôi xin gửi kèm theo tờ khai này các giấy tờ sau:

1. Chứng ch kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp

2. Bản chụp giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu

3. Ảnh 03 x 04 cm

Đề nghị Quý cơ quan xem xét đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho tôi.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

(1) Địa danh tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(2) Tên cơ quan cấp chứng ch kỹ năng nghề quốc gia

(3) Ghi rõ địa chỉ liên lạc

(4) Ghi rõ năm tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(5) Ghi rõ tên tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đã đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(6) Ghi s hiệu chứng ch kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp

 

Mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……(1)….., ngày …. tháng …. năm 20….

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kính gửi: ……………….(2)…………………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………………. Ngày cấp: ………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………….……………….(3)……………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Email (nếu có): …………………………

Tôi đã tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm: ............(4)………

tại: ……………………………………………….(5)…………………………………………….

và đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia số: ………..…………(6)………………

Lý do xin đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp: (7)

1. Do bị hỏng, rách

2. Do có sự thay đổi, cải chính về hộ tịch

3. Do bị mất

Tôi xin gửi kèm theo tờ khai này các giấy tờ sau:(8)

1. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hỏng, rách

2. Giấy tờ chứng minh có sự điều chỉnh, bổ sung hộ tịch (9)

3. Ảnh 3 x 4 cm

Đề nghị Quý cơ quan xem xét đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho tôi.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

 

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

(1) Địa danh tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(2) Tên quan cấp chứng ch kỹ năng nghề quốc gia

(3) Ghi rõ địa chỉ liên lạc

(4) Ghi rõ năm tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(5) Ghi rõ tên tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đã đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(6) Ghi số hiệu chứng ch kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp

(7) Đánh dấu X vào ô thích hợp

(8) Đánh dấu X vào ô thích hp

(9) Bn sao có chứng thực hoặc bn chụp kèm bản chính giấy tờ xác nhận điều chnh, bổ sung hộ tịch

- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 3 như sau:

a) Tại khoản 1, sửa đổi cụm từ “khả năng” bằng cụm từ “năng lực”;

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 3 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi các số kiểu chữ số La Mã là I ... bằng kiểu chữ số Ả Rập tương ứng là 1

Xem nội dung VB
Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 3 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi các số kiểu chữ số La Mã là ... II ... bằng kiểu chữ số Ả Rập tương ứng là ... 2

Xem nội dung VB
Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 3 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi các số kiểu chữ số La Mã là ... III ... bằng kiểu chữ số Ả Rập tương ứng là ... 3

Xem nội dung VB
Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 3 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi các số kiểu chữ số La Mã là ... IV ... bằng kiểu chữ số Ả Rập tương ứng là ... 4

Xem nội dung VB
Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 3 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi các số kiểu chữ số La Mã là ... V bằng kiểu chữ số Ả Rập tương ứng là ... 5

Xem nội dung VB
Chữ số La Mã này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
2. Sửa đổi cụm từ “và năm cấp chứng chỉ” bằng cụm từ “, năm cấp chứng chỉ và loại chứng chỉ (cấp mới, cấp lại hoặc đổi)” tại khoản 1 Điều 4.

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
3. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 6 như sau:

a) Bỏ cụm từ “công nhận và” tại tên Điều

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
3. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 6 như sau:

a) Bỏ cụm từ “công nhận và” tại ... khoản 1;

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Điểm này được bổ sung bởi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
3. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 6 như sau:
...
b) Bổ sung cụm từ “(ảnh chụp trong vòng 6 tháng)” sau cụm từ “của người đó” tại điểm b khoản 1;

Xem nội dung VB
Điểm này được bổ sung bởi Điểm b Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này bị bãi bỏ bởi Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
3. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 6 như sau:
...
c) Bãi bỏ khoản 2.

Xem nội dung VB
Khoản này bị bãi bỏ bởi Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này được bổ sung bởi Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
4. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 7 như sau:

a) Tại khoản 1, bổ sung cụm từ “(ảnh chụp trong vòng 6 tháng)” sau cụm từ “của người đó”;

Xem nội dung VB
Khoản này được bổ sung bởi Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
4. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 7 như sau:
...
b) Bỏ cụm từ “và bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đó để đối chiếu” tại khoản 2.

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
5. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 8 như sau:

a) Bỏ cụm từ “do người được cấp chứng chỉ có sự thay đổi, cải chính hộ tịch” tại khổ văn đầu tiên của Điều;

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
5. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 8 như sau:
...
b) Tại khoản 1, sửa đổi cụm từ “Mẫu 02, Phụ lục 05” bằng cụm từ “Mẫu 03 Phụ lục 04”

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này được bổ sung bởi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
5. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 8 như sau:
...
b) Tại khoản 1, ... bổ sung cụm từ “(ảnh chụp trong vòng 6 tháng)” sau cụm từ “của người đó”;

Xem nội dung VB
Khoản này được bổ sung bởi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm c Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
5. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 8 như sau:
...
c) Tại khoản 2, bỏ cụm từ “và bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đó để đối chiếu”;


Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điểm c Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
5. Sửa đổi và bỏ một số nội dung của Điều 8 như sau:
...
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Đối với trường hợp đề nghị sửa đổi một số nội dung ghi trên chứng chỉ đã cấp, đề nghị nộp bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi hoặc bản chụp giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi kèm theo xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp trực tiếp.”.Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đối với đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động đạt yêu cầu tại kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

b) Đối với đề nghị đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, người có nhu cầu lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

c) Đối với đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, người có nhu cầu lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Trình tự, cách thức thực hiện:

a) Tổ chức kỹ năng nghề hoặc người có nhu cầu nộp hồ sơ đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo 1 trong 3 cách thức sau: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính; trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp nộp trực tiếp, các thành phần hồ sơ nộp ở dạng bản chính hoặc hoặc bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính, các thành phần hồ sơ nộp ở dạng bản chính hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp đăng ký qua cổng Dịch vụ công trực tuyến thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện tiếp nhận, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, quyết định cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; trường hợp không đủ điều kiện để cấp, đổi, cấp lại theo quy định tại thông tư này hoặc do các điều kiện khách quan, bất khả kháng khác thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Chương này được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
7. Bổ sung Điều 9a như sau:

“Điều 9a. Công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người đạt giải tại hội thi tay nghề quốc gia, ASEAN, thế giới

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp căn cứ kết quả đạt giải/huy chương của thí sinh tại hội thi tay nghề quốc gia, ASEAN, thế giới để thực hiện công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.”.

Xem nội dung VB
Chương này được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
8. Sửa đổi cụm từ “Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp” tại khoản 2 Điều 10.

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
9. Bỏ cụm từ “công nhận và” tại tên Điều

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
9. Bỏ cụm từ “công nhận và” tại ... nội dung của Điều 11.

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
10. Tại khoản 1 Điều 12, bỏ cụm từ “công nhận và”

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
10. Tại khoản 1 Điều 12, ... sửa đổi cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ” bằng cụm từ “Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử http://vanbang.gdnn.gov.vn”,

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 11 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 13 như sau:

a) Tại khoản 1, sửa đổi cụm từ “về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ “, báo cáo về quá trình tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá về những hạn chế của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, những thiếu hụt kỹ năng phổ biến của người lao động tham gia đánh giá và dự kiến về nhu cầu kỹ năng nghề của người lao động trên địa bàn trong thời gian từ 3 - 5 năm tới (nếu có) về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp”;

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 11 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 11 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 13 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp” bằng cụm từ “Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”.

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 11 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 14 như sau:

a) Tại tên Điều 14, sửa đổi cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” thành “Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp”;

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 12 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 14 như sau:
...
b) Tại khoản 2, sửa đổi cụm từ “quy định các biểu mẫu báo cáo, sổ sách quản lý nghiệp vụ liên quan đến cấp, đổi, cấp lại” bằng cụm từ “thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp, đổi, cấp lại hoặc bị hủy bỏ, thu hồi”;

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 12 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này được bổ sung bởi Điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 14 như sau:
...
c) Tại khoản 4, bổ sung cụm từ “và tìm kiếm thông tin trên môi trường mạng” sau cụm từ “việc xử lý, tra cứu”.

Xem nội dung VB
Khoản này được bổ sung bởi Điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 13 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
13. Sửa đổi một số nội dung của Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi nội dung khoản 1 như sau:

“1. Quyết định công nhận kết quả đánh giá của Ban giám khảo theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”;

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 13 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 13 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
13. Sửa đổi một số nội dung của Điều 15 như sau:
...
b) Tại khoản 2, bỏ cụm từ “công nhận và”

Xem nội dung VB
Cụm từ này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 13 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Khoản này được bổ sung bởi Điểm b Khoản 13 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
13. Sửa đổi một số nội dung của Điều 15 như sau:
...
b) Tại khoản 2, ... bổ sung cụm từ “căn cước công dân hoặc” trước cụm từ “chứng minh nhân dân”.

Xem nội dung VB
Khoản này được bổ sung bởi Điểm b Khoản 13 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 14 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
14. Sửa đổi một số nội dung của Điều 17 như sau:

a) Tại khoản 1, sửa đổi cụm từ “Tổng cục Dạy nghề” bằng cụm từ “Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp”;

Xem nội dung VB
Cụm này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 14 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Cụm này bị bãi bỏ bởi Điểm b Khoản 14 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
14. Sửa đổi một số nội dung của Điều 17 như sau:
...
b) Tại khoản 2, bỏ cụm từ “công nhận và”.

Xem nội dung VB
Cụm này bị bãi bỏ bởi Điểm b Khoản 14 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 15 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
15. Thay thế Phụ lục 01 của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
PHỤ LỤC 01 MẪU CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục này bị thay thế bởi Khoản 15 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Mẫu này bị thay thế bởi Khoản 16 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
16. Thay thế Mẫu 01 ... của Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH tương ứng bằng Mẫu 01 ... của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
Mẫu 01 V/v Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Mẫu này bị thay thế bởi Khoản 16 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Mẫu này bị thay thế bởi Khoản 16 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
16. Thay thế ... Mẫu 02 của Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH tương ứng bằng ... Mẫu 02 của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
Mẫu 02 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Mẫu này bị thay thế bởi Điểm b Khoản 17 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
17. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Phụ lục 04 kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
...
b) Thay thế Mẫu 02 ... của Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH tương ứng bằng Mẫu 01 ... của Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
Mẫu 01 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ ĐỔI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Mẫu này bị thay thế bởi Khoản 16 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
Mẫu này bị thay thế bởi Điểm b Khoản 17 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Mẫu này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 17 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
17. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Phụ lục 04 kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

a) Bãi bỏ Mẫu 01;

Xem nội dung VB
Mẫu này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 17 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Mẫu này bị thay thế bởi Điểm b Khoản 17 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
17. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Phụ lục 04 kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
...
b) Thay thế ... Mẫu 03 của Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH tương ứng bằng ... Mẫu 02 của Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
...
Mẫu 02 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Mẫu này bị thay thế bởi Điểm b Khoản 17 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
- Điều này bị bãi bỏ bởi Khoản 18 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH)
...
18. Bãi bỏ Điều 5.

Xem nội dung VB
Điều này bị bãi bỏ bởi Khoản 18 Điều 1 Thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH
Điều 26. Công nhận kết quả đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Căn cứ vào biên bản và tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành do ban giám khảo lập, biên bản giám sát của tổ giám sát, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quyết định công nhận kết quả đánh giá của ban giám khảo và lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người tham dự đạt yêu cầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/2015/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2015   Số công báo: Từ số 1149 đến số 1150
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/10/2015, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, áp dụng đối với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công nhận, cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ, thu hồi và quản lý cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH bao gồm 05 Chương, 07 Điều, quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; đổi, cấp lại, hủy bỏ và thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Theo quy định tại Chương II, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là chứng nhận một người lao động có đủ khả năng thực hiện các công việc đạt yêu cầu ở một bậc trình độ kỹ năng của một nghề.

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gồm có 05 loại được phân theo 05 bậc, từ bậc I đến bậc V, cụ thể như sau:

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc I;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc II;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc III;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc IV;

- Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc V.

Chương III của Thông tư 38 đã quy định chi tiết về cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thực hiện việc công nhận và cấp, đổi, cấp lại và hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu bao gồm 03 loại văn bản sau:

Một là, văn bản đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo Mẫu 01, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 38 này;

Hai là, danh sách đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người đạt yêu cầu theo Mẫu 02, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 38 này và đính kèm theo từng người có tên trong danh sách 01 ảnh màu nền màu trắng cỡ 03 x 04 cm kiểu CMND của người đó;

Ba là, Quyết định của người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ năng nghề công nhận kết quả đánh giá của ban giám khảo có kèm theo bản tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành của người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do ban giám khảo lập với đầy đủ thành viên trong ban giám khảo ký tên xác nhận kết quả đánh giá.

Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người đạt huy chương tại hội thi tay nghề thế giới, hội thi tay nghề ASEAN và người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại hội thi tay nghề quốc gia của Ban tổ chức thi tay nghề thực hiện theo Mẫu 01, Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 38 này.

 Hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cũng được quy định chi tiết tại Chương II này. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ LĐTBXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, quyết định công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ LĐTBXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đổi hoặc cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; trường hợp không đổi hoặc không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp sẽ bị hủy bỏ, thu hồi trong trường hợp sau:

-    Gian lận nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

-    Giả mạo giấy tờ, văn bản có trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Người đề nghị công nhận và cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Thông tư 38 này.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định công nhận và cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp, Bộ LĐTBXH thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ về danh sách những người đã được cấp, đổi, cấp lại hoặc bị hủy bỏ, thu hồi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp.

Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2016. 

Từ khóa: Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH

3.415

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294746