• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành

Tải về Thông tư 41/2020/TT-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN, TẠP CHÍ IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM, THỰC HIỆN HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ, MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG, XUẤT BẢN BẢN TIN, XUẤT BẢN ĐẶC SAN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 29, Điều 31, Điều 34, Điều 35 Luật Báo chí.

Điều 2. Đối tượng được đề nghị cấp giấy phép

1. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của bảo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương.

2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

3. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 1 Điều 56 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.

Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:

a) Giấy phép hoạt động báo in;

b) Giấy phép hoạt động tạp chí in;

c) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;

d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;

đ) Giấy phép hoạt động báo điện tử;

e) Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử;

g) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;

h) Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử;

i) Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử;

k) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

2. Cục trưởng Cục Báo chí cấp:

a) Giấy phép xuất bản phụ trương;

b) Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử;

c) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử;

d) Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Giấy phép xuất bản đặc san.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 4. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Chương II

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN, TẠP CHÍ IN XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ, XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo in

1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 01);

b) Đề án hoạt động báo in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính, của ấn phẩm; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 03);

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 12); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 6. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí in

1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in (Mẫu số 02);

b) Đề án hoạt động tạp chí in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

c) Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí in (Mẫu số 03);

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

đ) Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép, trong đó tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in;

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí in (Mẫu số 13); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 7. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in

1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);

c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí), mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi ấn phẩm báo chí), có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 14); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi ấn phẩm báo chí).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 05);

c) Đề án xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm báo chí, trong đó đáp ứng điều kiện quy định tại điềm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đối với tạp chí in;

d) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 15); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Việc thay đổi các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 05);

c) Đề án xuất bản phụ trương (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của phụ trương;

d) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 16); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của phụ trương (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);

c) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi phụ trương).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 21); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi phụ trương).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bàng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương III

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử

1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 06);

b) Đề án hoạt động báo điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, các chuyên mục của chuyên trang; tên miền phù hợp với tên báo điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 03);

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

đ) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 17); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử

1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 07);

b) Đề án hoạt động tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên trang, chuyên mục của tạp chí điện tử, các chuyên mục của chuyên trang, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

c) Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí điện tử (Mẫu số 03);

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

đ) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó tên gọi tạp chí điện tử thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” hoặc “tạp chí điện tử” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên tạp chí điện tử;

Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rỗ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 18); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 12. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử

1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; trong đó, thể hiện tên miền phù hợp với tên báo điện tử, tạp chí điện tử và việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị (đối với trường hợp thay đổi tên miền);

b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);

c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với tạp chí điện tử);

d) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông, tư này đối với chuyên trang của báo điện tử và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này đối với chuyên trang của tạp chí điện tử;

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 19); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang);

c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 13. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử

1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử (Mẫu số 08);

c) Đề án hoạt động chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên mục (đối với chuyên trang của tạp chí điện tử, thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí); quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

d) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử, tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử (Mẫu số 20); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của chuyên trang (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);

c) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí, đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều này (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang);

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 21); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi chuyên trang);

c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi dao diện trang chủ của chuyên trang).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương IV

CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ

Điều 14. Trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

1. Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí:

a) Báo in và báo điện tử;

b) Tạp chí in và tạp chí điện tử.

2. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.

3. Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác:

a) Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử;

b) Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;

c) Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in;

đ) Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.

Điều 15. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09);

b) Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này (đối với cơ quan báo in và báo điện tử) và các tài liệu kèm theo;

Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử) và các tài liệu kèm theo;

c) Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03);

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan báo in và báo điện tử).

Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6, mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử).

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 16. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép cho cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực, cấp giấy phép cho cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí thực hiện thêm loại hình báo chí khác

1. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí, cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 17. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.

2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 24); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.

Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 12 của Thông tư này.

Chương V

XUẤT BẢN BẢN TIN, XUẤT BẢN ĐẶC SAN

Điều 18. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 10);

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);

c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

d) Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 25, 26); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 19. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cho phép thay đổi. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;

b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);

c) Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 20. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san

1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 11);

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);

c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san;

d) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 27); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 21. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san

1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải gửi văn bản đề nghị Cục Báo chí cho phép thay đổi. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;

b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san);

c) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

2. Trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Ban hành biểu mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau:

1. Mẫu số 01: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in.

2. Mẫu số 02: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in.

3. Mẫu số 03: Danh sách dự kiến nhân sự của báo in/tạp chí in/báo điện tử/tạp chí điện tử.

4. Mẫu số 04: Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập báo in/tạp chí in/báo điện tử/tạp chí điện tử.

5. Mẫu số 05: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí/phụ trương.

6. Mẫu số 06: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử.

7. Mẫu số 07: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử.

8. Mẫu số 08: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử.

9. Mẫu số 09: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí.

10. Mẫu số 10: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

11. Mẫu số 11: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.

12. Mẫu số 12: Giấy phép hoạt động báo in.

13. Mẫu số 13: Giấy phép hoạt động tạp chí in.

14. Mẫu số 14: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí.

15. Mẫu số 15: Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí.

16. Mẫu số 16. Giấy phép xuất bản phụ trương.

17. Mẫu số 17: Giấy phép hoạt động báo điện tử.

18. Mẫu số 18: Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử.

19. Mẫu số 19: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử.

20. Mẫu số 20: Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử.

21. Mẫu số 21: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử.

22. Mẫu số 22: Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử.

23. Mẫu số 23: Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử.

24. Mẫu số 24: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong. giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

25. Mẫu số 25: Giấy phép xuất bản bản tin (Cục Báo chí cấp).

26. Mẫu số 26: Giấy phép xuất bản bản tin (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp).

27. Mẫu số 27: Giấy phép xuất bản đặc san.

Điều 23. Quy định chuyển tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 10, Điều 11, Điều 15, Điều 16 của Thông tư này.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

2. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các cơ quan báo chí;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, CBC (30), BTT (800).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Mẫu số 01

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in:....................................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .............................................

2. Tên gọi cơ quan báo in đề nghị cấp giấy phép: ...............................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .........................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo in)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

5.1. Ấn phẩm chính:

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

5.2. Ấn phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm)

6. Phương thức phát hành: ..............................................................................................

7. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ...................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

8. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên: ................................................................................

9. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo in cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

…, ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in:...............................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .............................................

2. Tên gọi cơ quan tạp chí in đề nghị cấp giấy phép: .......................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm tạp chí in, phù hợp với tôn chỉ, mục đích cơ quan tạp chí in)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm tạp chí in)

6. Phương thức phát hành: ..............................................................................................

7. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ......................................

- Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

8. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên: ................................................................................

9. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

..., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 03

CƠ QUAN, TỔ CHỨC:

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ DỰ KIẾN:

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỦA BÁO IN/TẠP CHÍ IN/BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh (phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, cán bộ kỹ thuật)

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào)

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Năm vào ngành báo chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh 3x4

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ TỔNG BIÊN TẬP BÁO IN/TẠP CHÍ IN/BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

 

- Tên báo in/tạp chí in/báo điện tử/tạp chí điện tử: ..............................................................

- Họ và tên khai sinh (chữ in): ……………………………………………… Nam, nữ: ...................

+ Họ và tên thường dùng: .................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

- Quê quán: .......................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................................

- Dân tộc: ………………………………………………… Quốc tịch: ..........................................

- Tôn giáo: ........................................................................................................................

- Đảng viên: ......................................................................................................................

- Trình độ: .........................................................................................................................

+ Giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ................................................

- Chuyên môn (sau đại học, đại học): ..................................................................................

Trường học: ......................................................................................................................

Ngành học: .......................................................................................................................

Năm tốt nghiệp: ................................................................................................................

- Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ......................................................

+ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào; trình độ A, B, C): ....................................................................

- Ngày và nơi vào ngành báo chí: .......................................................................................

- Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ): ......................................

.........................................................................................................................................

- Số thẻ nhà báo (thời hạn...): ............................................................................................

I- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ghi rõ thời kỳ học trường, lớp phổ thông, chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

III- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở cơ quan báo chí nào)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Hình thức cao nhất)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V- LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng ... năm 20...
Người khai ký tên

 

Mẫu số 05

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
BÁO CHÍ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ/PHỤ TRƯƠNG

1. Tên cơ quan báo chí:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ......................................................

- Giấy phép hoạt động báo chí: ..........................................................................................

2. Tên gọi ấn phẩm báo chí/phụ trương: ..........................................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/phụ trương thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm báo chí/phụ trương, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/phụ trương thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm báo chí/phụ trương)

Cơ quan chủ quản báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

.... ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 06

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử: ...........................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………………. Fax: ..................................................

2. Tên gọi cơ quan báo điện tử đề nghị cấp giấy phép: ....................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

- Báo điện tử: ....................................................................................................................

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng chuyên trang, phù hợp vớ/ tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo điện tử)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

5.1. Báo điện tử:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2. Chuyên trang (nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

6. Nguồn tin: ....................................................................................................................

7. Định kỳ cập nhật thông tin: ..........................................................................................

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối internet: .....................................................................

9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ......................................................................................

10. Nơi đặt máy chủ: ........................................................................................................

11. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………… Fax:........................................

12. Các tên miền:

- Trang chủ:........................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên báo điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

13. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

14. Nguồn kinh phí hoạt động: .........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 07

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử:.......................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...............................................................

2. Tên gọi cơ quan tạp chí điện tử đề nghị cấp giấy phép: ...............................................

3. Tôn chỉ, mục đích:........................................................................................................

- Tạp chí điện tử: ...............................................................................................................

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng chuyên trang, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan tạp chí điện tử)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

5.1. Tạp chí điện tử:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2. Chuyên trang (nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

6. Nguồn tin: ....................................................................................................................

7. Định kỳ cập nhật thông tin: ..........................................................................................

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối internet: .....................................................................

9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ......................................................................................

10. Nơi đặt máy chủ: ........................................................................................................

11. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………… Fax: ................................................

12. Các tên miền:

- Trang chủ: .......................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

13. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

14. Nguồn kinh phí hoạt động: .........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
BÁO CHÍ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

1. Tên cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử: ......................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………….. Fax: ..................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

- Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử:

2. Tên gọi chuyên trang: ..................................................................................................

3. Tôn chỉ, mục đích của chuyên trang: ...........................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện tôn chỉ; mục đích đối với từng chuyên trang, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

6. Nguồn tin: ....................................................................................................................

7. Định kỳ cập nhật thông tin: ..........................................................................................

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối internet: .....................................................................

9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ......................................................................................

10. Tên miền: ...................................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử/tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

11. Nhân sự dự kiến:

Số lượng phóng viên, biên tập viên thực hiện chuyên trang: ................................................

Cơ quan chủ quản báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

.... ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 09

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí: ..............

.........................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………….. Fax: .....................................................

2. Tên gọi cơ quan báo chí đề nghị cấp giấy phép: ..........................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm báo chí/chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Các loại hình báo chí:

5.1. Báo in/Tạp chí in

5.1.1. Tên gọi: ...................................................................................................................

5.1.2. Ấn phẩm chính (chỉ áp dụng đối với báo in):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang:.........................................................................................................................

5.1.3. Ấn phẩm khác (chỉ áp dụng đối với báo in, nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm)

5.1.4. Kỳ xuất bản (chỉ áp dụng đối với tạp chí in):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng):

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm tạp chí in)

5.1.5. Phương thức phát hành: ..........................................................................................

5.2. Báo điện tử/Tạp chí điện tử:

5.2.1. Tên gọi: ...................................................................................................................

5.2.2. Thể thức xuất bản:....................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2.3. Chuyên trang (nếu có):

5.2.3.1. Tên gọi: ................................................................................................................

5.2.3.2. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

5.2.4. Nguồn tin: ................................................................................................................

5.2.5. Định kỳ cập nhật thông tin: .......................................................................................

5.2.6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ...................................................................

5.2.7. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ....................................................................................

5.2.8. Nơi đặt máy chủ: .....................................................................................................

5.2.9. Các tên miền:

- Trang chủ: .......................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên báo điện tử/tạp chí điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử/tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

6. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………… Fax: .............................................

7. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

8. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

1. Tên cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin: …………………

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ………………….

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy t khác…………………………………………… Cp ngày: ………………………………….

- Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………….

2. Ngưi chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

- Họ và tên: …………………… Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: ………………….

- Chức danh: ………………………………………………………………………………….

- Số CMND/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………… Nơi cấp: …………….

- Địa chliên lạc: …………………………………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………….

3. Tên gọi của bản tin: ……………………………………………………………………

4. Mục đích xuất bản: ……………………………………………………………………

5. Nội dung thông tin: ……………………………………………………………………

6. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………

7. Phạm vi phát hành: ……………………………………………………………………

8. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản: …………………………………………………………………………

- Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………….

- Số trang: ………………………………………………………………………………….

- Slượng: ………………………………………………………………………………...

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………...

9. Địa điểm xuất bản bản tin: …………………………………………………………..

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………..

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

...., ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 11

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

1. Tên cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san: .………………

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ………………….

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy t khác…………………………………………… Cp ngày: ………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………….

2. Ngưi chịu trách nhiệm xuất bản đặc san:

- Họ và tên: …………………… Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: ………………….

- Chức danh: ………………………………………………………………………………….

- Số CMND/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………… Nơi cấp: …………….

- Địa chliên lạc: …………………………………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………….

3. Tên gọi của đặc san: ….………………………………………………………………

4. Mục đích xuất bản: ……………………………………………………………………

5. Nội dung thông tin: ……………………………………………………………………

6. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………

7. Phạm vi phát hành: ……………………………………………………………………

8. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………...

- Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………….

- Số trang: ………………………………………………………………………………….

- Slượng: ………………………………………………………………………………...

- Thời gian xuất bản: ……………………………………………………………………..

9. Địa điểm xuất bản bản tin: …………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đnghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

 

...., ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 12

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:      /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề ngh s... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cp giấy phép hoạt động báo in và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan chủ quản báo in:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo in: …………………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: ………………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Ththức xuất bản: ………………………………………………………………………

5.1. Ấn phẩm chính:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.2. Các n phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

6. Trụ sở chính:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………….

7. Lãnh đạo cơ quan báo in:

7.1. Tổng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ....

10. Cơ quan báo in, cơ quan chủ qun báo in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo in;
- Cơ quan báo in;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 13

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:      /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề ngh s... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cp giấy phép hoạt động tạp chí in và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan chủ quản tạp chí in:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan tạp chí in: ..……………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

6. Trụ sở chính:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………….

7. Lãnh đạo cơ quan tạp chí in:

7.1. Tổng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm tạp chí in được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ....

10. Cơ quan tạp chí in, cơ quan chủ qun tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun tạp chí in;
- Cơ quan
tạp chí in;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 14

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:        /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cGiấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xut bản thêm n phm báo chí s ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp cho ... (báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của(cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM CHÍ THEO CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Tên quan chủ qun báo in/tạp chí in:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên quan báo in/cơ quan tạp chí in/ấn phm báo chí:

………………………………………………………………………………………………….

- Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phm báo chí s ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đi, b sung: ……………………………………………………………

4. Cơ quan báo in/tạp chí in được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bsung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phm báo chí đã cp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí và Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo in/tạp chí in;
- Cơ quan
báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 15

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:          /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in/tạp chí in/báo in và báo điện t/tạp chí in và tạp chí điện tử s... ngày ... tháng ... năm ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp cho ... (cơ quan báo chí);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của(cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chquản báo in/tạp chí in: …………………………………………….

2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in: …………………………………………………………

3. Tên ấn phẩm báo chí: ….………………………………………………………………..

4. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

5. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

6. Ththức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

7. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

8. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ qun báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo in/tạp chí in;
- Cơ quan
báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 16

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:         /GP-XBPT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Báo chí;

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của(cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chquản báo in/tạp chí in: …………………………………………….

2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in: …………………………………………………………

3. Tên gọi của phụ trương: .……………………………………………………………..

4. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

5. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

6. Ththức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

7. Mẫu trình bày tên gọi phụ trương được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

8. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ qun báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo in/tạp chí in;
- Cơ quan
báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, (s
bản).

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 17

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:     /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đnghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép) về việc đnghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử và công văn s... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo điện tử:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên quan báo điện tử: ……………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Ththức xuất bản:

- Ngôn ngữ thhiện: …………………………………………………………………………

- Tên min: ……………………………………………………………………………………

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ……………………………………………

7. Trụ sở chính:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

8. Lãnh đạo cơ quan báo điện tử:

8.1. Tng biên tập: …………………………………………………………………………

8.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày giao diện trang chủ báo điện tử được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lc ca giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan báo điện tử, cơ quan chủ qun báo điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo điện tử;
- Cơ quan
báo điện tử;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 18

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:        /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đnghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép) về việc đnghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử và công văn s... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản tạp chí điện tử:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên quan tạp chí điện tử: .………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Ththức xuất bản:

- Ngôn ngữ thhiện: …………………………………………………………………………

- Tên min: ……………………………………………………………………………………

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ……………………………………………

7. Trụ sở chính:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

8. Lãnh đạo cơ quan tạp chí điện tử:

8.1. Tng biên tập: …………………………………………………………………………

8.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày giao diện trang chủ tạp chí điện tử được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lc ca giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan tạp chí điện tử, cơ quan chủ qun tạp chí điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun tạp chí điện tử;
- Cơ quan
tạp chí điện tử;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 19

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:          /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (báo điện t/tạp chí điện tử);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của(cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện);

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Tên quan chủ qun báo điện tử/tạp chí điện tử:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên quan báo điện tử/tạp chí điện tử: ……………………………………………

- Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử s... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đi, b sung: ……………………………………………………………

4. Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bsung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử đã cp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử và Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Cơ quan
báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Lưu: VT, CBC, (s
bản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 20

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:          /GP-CBC

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Báo chí;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (cơ quan báo chí);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của(cơ quan chủ quản báo chí);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan báo điện tử/tạp chí điện tử:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên chuyên trang: ……………………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Ththức xuất bản: …….…………………………………………………………………

- Ngôn ngữ thhiện: …………………………………………………………………………

- Tên min: ……………………………………………………………………………………

6. Mẫu trình bày giao diện trang chchuyên trang được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

7. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kế từ ngày ...

8. Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử, cơ quan chquản báo điện t/tạp chí điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Cơ quan
báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Lưu: VT, (s
bản).

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 21

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:           /GP-CBC

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/MỞ CHUYÊN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Báo chí;

Căn cứ Giấy phép xuất bn phụ trương/mchuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cục Báo chí cp cho ... (phụ trương/chuyên trang);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của(cơ quan chủ quản báo chí);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP XUT BẢN PHỤ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/MỞ CHUYÊN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan báo chí: ……………………………………………………………………

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên phụ trương/chuyên trang: ……………………………………………………….

Giấy phép xuất bản phụ trương/m chuyên trang của báo điện tử/mchuyên trang của tạp chí điện tử s ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cục Báo chí cấp.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: …………………………………………………………….

4. Phụ tơng/chuyên trang được thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép xuất bản phụ trương/mchuyên trang của báo điện tử/mchuyên trang của tạp chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bn pháp luật có liên quan và nhng điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo chí;
- Cơ quan
báo chí;
- Lưu: VT, (s
bản).

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 22

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:        /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đnghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép) về việc đnghị cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử và công văn s... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan chủ quản báo chí:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên quan báo chí: ……………………………………………………………………

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Các loại hình:

5.1. Báo in:

5.1.1. n phẩm chính:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.1.2. Ấn phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.2. Báo điện tử:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: …………………………………………………………………………

- Tên min: ……………………………………………………………………………………

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ………………………………………………..

6. Trụ sở chính:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

7. Lãnh đạo cơ quan báo chí:

7.1. Tng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in và giao diện trang chủ báo điện tử được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

9.1. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9.2. Ktừ ngày Giấy phép này có hiệu lực, Giấy phép số ... ngày ... tháng ... năm ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (cơ quan báo chí) và các giấy phép có liên quan (nếu có) hết hiệu lực.

10. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun báo chí;
- Cơ quan
báo chí;
- Lưu: VT,
CBC, (sbản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 23

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:       /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đnghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép) về việc đnghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử và công văn s... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan chủ quản tạp chí:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên quan tạp chí: ……………………………………………………………………

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Các loại hình:

5.1. Tạp chí in:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.2. Tạp chí điện tử:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: …………………………………………………………………………

- Tên min: ……………………………………………………………………………………

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ………………………………………………..

6. Trụ sở chính:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

7. Lãnh đạo cơ quan báo chí:

7.1. Tng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in và giao diện trang chtạp chí điện tử dược phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

9.1. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9.2. Ktừ ngày Giấy phép này có hiệu lực, Giấy phép số ... ngày ... tháng ... năm ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (cơ quan báo chí) và các giấy phép có liên quan (nếu có) hết hiệu lực.

10. Cơ quan tạp chí, cơ quan chủ quản tạp chí phải thực hiện đúng các quy định ca Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan ch qun tạp chí;
- Cơ quan
tạp chí;
- Lưu: VT,
CBC, (sbản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 24

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:           /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử s... ngày ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp cho ... (báo chí/tạp chí);

Theo đề nghị tại văn bn s... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chquản báo chí/tạp chí);

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan chủ quản báo chí/tạp chí:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo chí/tạp chí:

- Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp.

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đi, bổ sung: ……………………………………………………………

4. Cơ quan báo chí/tạp chí được phép thực hiện nội dung sửa đi, b sung ktừ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo chí/tạp chí, cơ quan chủ quản báo chí/tạp chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bn pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tvà Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan chqun báo chí/tạp chí;
- Cơ quan
báo chí/tạp chí;
- Lưu: VT,
CBC, (sbản).

BỘ TRƯỞNG

 

Mẫu số 25

BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GP-XBBT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20… của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Báo chí;

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bn bản tin:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

2. Tên gọi của bản tin: ……………………………………………………………………..

3. Địa điểm xuất bản bản tin: ……………………………………………………………..

4. Mục đích, nội dung thông tin của bản tin: …………………………………………..

5. Đối tưng phục vụ: ……………………………………………………………………..

6. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

- Số lượng: ………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

7. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………….

8. Ngưi chịu trách nhiệm xuất bản:

- Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày tên gọi bản tin được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan, tchức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (s
bản).

CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 26

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:          /GP-XBBT

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (y ban nhân dân cp tỉnh) giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho ... (người đứng đầu cơ quan chuyên môn);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của ,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bn bản tin: …………………………………………….

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

2. Tên gọi của bản tin: ……………………………………………………………………..

3. Mục đích, nội dung thông tin của bản tin: …………………………………………..

4. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………..

5. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

- Số lượng: ………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

6. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………….

7. Địa điểm xuất bn bn tin: ……………………………………………………………

8. Người chịu trách nhiệm xuất bn:

- Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày tên gọi bản tin được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan, tchức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (s
bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN

 

Mẫu số 27

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /GP-XBĐS

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Báo chí;

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của (cơ quan, tchức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên quan, tchức xuất bản đặc san:

- Địa ch: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên gọi ca đặc san: …………………………………………………………………….

3. Mục đích, nội dung xuất bn đặc san: ……………………………………………….

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản: ……………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thhiện: ……………………………………………………………………….

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

- Số lượng: ………………………………………………………………………………….

- Thời gian xuất bản: ……………………………………………………………………….

6. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………….

7. Địa điểm xuất bản đặc san: …………………………………………………………..

8. Ngưi chịu trách nhiệm xuất bản: …………………………………………………..

- Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày tên gọi đặc san được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Hiệu lực của giấy phép tương ứng với thời gian xuất bn đặc san ghi tại điểm 5 ca Giấy phép này.

11. Cơ quan, tchức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

 


Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (s
bản).

CỤC TRƯỞNG

 

 

Điều 18. Giấy phép hoạt động báo chí

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này, có nhu cầu thành lập cơ quan báo chí, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ra quyết định thành lập cơ quan báo chí và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sau 03 tháng đối với báo in và báo điện tử, 09 tháng đối với báo nói, báo hình, kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không được thành lập hoặc không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

6. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép, cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
...

Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi địa Điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.
...

Điều 29. Thực hiện thêm loại hình báo chí

1. Cơ quan báo chí có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này nếu có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác thì cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép thực hiện thêm loại hình báo chí khác thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

2. Sau 03 tháng đối với báo in và báo điện tử, 09 tháng đối với báo nói, báo hình kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

3. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng thực hiện loại hình báo chí, cơ quan báo chí phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp tạm ngừng thực hiện loại hình báo chí quá thời gian quy định tại Khoản 2 Điều này thì Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

4. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt thực hiện loại hình báo chí, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
...

Điều 31. Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Cơ quan báo chí có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 30 của Luật này có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử. Trường hợp từ chối cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Sau 02 tháng kể từ ngày giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở chuyên trang của báo điện tử, 06 tháng kể từ ngày giấy phép sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

4. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng xuất bản ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp tạm ngừng quá 03 tháng đối với ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, 06 tháng đối với việc sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt xuất bản ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

6. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
...

Điều 34. Xuất bản bản tin

1. Bản tin phải bảo đảm các quy định sau đây:

a) Khuôn khổ tối đa của bản tin là 19cm x 27cm, số trang tối đa là 64 trang. Không được quảng cáo trong bản tin;

b) Phần trên của trang một bản tin phải đề chữ “BẢN TIN”, tên của bản tin sau hoặc dưới chữ “BẢN TIN”, tên cơ quan, tổ chức xuất bản và ngày, tháng, năm xuất bản bản tin dưới tên của bản tin;

c) Phần cuối của trang cuối bản tin ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy phép xuất bản, nơi in, số lượng, kỳ hạn xuất bản, người chịu trách nhiệm xuất bản.

2. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm:

a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

c) Xác định rõ tên bản tin, Mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

d) Có địa Điểm làm việc chính thức và các Điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản bản tin được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.

Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản bản tin thì giấy phép hết hiệu lực; Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép. Nếu có nhu cầu xuất bản bản tin thì cơ quan, tổ chức làm thủ tục xin phép lại.

5. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản bản tin, cơ quan, tổ chức đã được cấp giấy phép xuất bản bản tin phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp chấm dứt xuất bản bản tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép.

6. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 35. Xuất bản đặc san

1. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản đặc san gồm:

a) Có người có nghiệp vụ báo chí chịu trách nhiệm về việc xuất bản đặc san;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản đặc san;

c) Xác định rõ tên đặc san, Mục đích xuất bản, nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, thời gian xuất bản;

d) Có địa Điểm làm việc chính thức của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép;

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản đặc san được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.

Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản đặc san thì giấy phép hết hiệu lực và bị thu hồi. Nếu có nhu cầu xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải làm thủ tục xin phép lại.

4. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp chấm dứt xuất bản đặc san, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
...
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
...
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
...
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
...
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
...
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
...
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 34. Xuất bản bản tin
...

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Xuất bản đặc san
...

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép;

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
...

Điều 56. Hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

1. Mọi hoạt động báo chí và hoạt động liên quan đến báo chí của cơ quan thông tấn, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của nước ngoài (gọi chung là báo chí nước ngoài); của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam (gọi chung là cơ quan đại diện nước ngoài) và cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nước ngoài khác tại Việt Nam (gọi chung là tổ chức nước ngoài) chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Luật này và phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi địa Điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi địa Điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi địa Điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi địa Điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
...

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí

Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:

1. Trên trang nhất, bìa một đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Tên sản phẩm báo chí;

b) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo chí); tên miền đối với báo điện tử;

c) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in;

d) Ngày, tháng, năm phát hành.

2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí;

b) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử. Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí;

c) Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in.

3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí

Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:

1. Trên trang nhất, bìa một đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Tên sản phẩm báo chí;

b) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo chí); tên miền đối với báo điện tử;

c) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in;

d) Ngày, tháng, năm phát hành.

2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí;

b) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử. Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí;

c) Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in.

3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí

Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:

1. Trên trang nhất, bìa một đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Tên sản phẩm báo chí;

b) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo chí); tên miền đối với báo điện tử;

c) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in;

d) Ngày, tháng, năm phát hành.

2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí;

b) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử. Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí;

c) Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in.

3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí

Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:

1. Trên trang nhất, bìa một đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Tên sản phẩm báo chí;

b) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo chí); tên miền đối với báo điện tử;

c) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in;

d) Ngày, tháng, năm phát hành.

2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí;

b) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử. Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí;

c) Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in.

3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2020/TT-BTTTT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/01/2021   Số công báo: Từ số 35 đến số 36
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 41/2020/TT-BTTTT

625

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460478