Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/2016/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Thành Cung
Ngày ban hành: 11/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/04/2016   Số công báo: Từ số 301 đến số 302
Lĩnh vực Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 47/2016/TT-BQP chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

Ngày 11/4/2016 Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, nhằm khắc phục việc dư dôi công nhân, viên chức quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị và cơ cấu lại biên chế trong Bộ Quốc phòng, đối với những cá nhân chưa đạt trình độ theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và có trình độ đào tạo không phù hợp với công việc tại trong cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã đề ra và thực hiện chính sách tinh giản biên chế tuân theo những nguyên tắc sau:

  1. Phải bảo đảm sự lãnh đạo Đảng ở tất cả các cấp; rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, quản lý chặt chẽ quân số, biên chế và thực hiện việc đánh giá, phân loại đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.
  2. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và các quy định pháp luật.
  3. Việc tinh giản biên chế phải thực hiện chính xác cho từng đối tượng, dự tóan kinh phí chi trả cho các đối tượng này phải đảm bảo rõ ràng, trung thực và chính xác. Thực hiện chi trả cho chế độ tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.
  4. Quá trình thực hịên tinh giản biên chế không được làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, đơn vị mình được giao quản lý theo thẩm quyền.

Về các cách thức, chính sách để thực hiện tinh giản biên chế, Thông tư 47/2016/TT-BQP đề ra những chính sách sau:

  • Về hưu trước tuổi.
  • Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên.
  • Thôi việc ngay hoặc thôi việc sau khi đi học nghề.
  • Thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức.

Thời gian thực hiện tình giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị được quy định khác nhau đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp Bộ Quốc phòng

Cụ thể, Thời gian gửi danh sách tinh giản biên chế của các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương chậm nhất là ngày 01/10 hàng năm, đối với các cơ quan, đơn vị cấp Bộ Quốc phòng chậm nhất là ngày 01/11 hàng năm. Thời gian gửi báo cáo kết quả định kỳ các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương phải được thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm, đối với các cơ quan, đơn vị cấp Bộ Quốc phòng phải đảm bảo trước ngày 31/12 hàng năm,

Thông tư 47/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/6/2016.

Từ khóa: Thông tư 47/2016/TT-BQP , Thong tu 47/2016/TT-BQP , Thông tư 47 , Thông tư 47 , Thong tu 47 2016 , Thong tu 47 2016

3,404