• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Giống vật nuôi

 

Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03 tháng 01 năm 2008; và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP , ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam gồm:

1. Giống bò thịt Bland Blue Belgium (BBB).

2. Tinh của giống bò thịt Bland Blue Belgium (BBB).

3. Giống gà Dominant.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Công thương;
- Tổng cục Thuỷ sản;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2012/TT-BNNPTNT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 26/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/2012   Số công báo: Từ số 625 đến số 626
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/9/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam,

Ban hành kèm theo Thông tư Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam gồm:

1. Giống bò thịt Bland Blue Belgium (BBB).

2. Tinh của giống bò thịt Bland Blue Belgium (BBB).

3. Giống gà Dominant.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Từ khóa: Thông tư 49/2012/TT-BNNPTNT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148937