• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Thông tư 57/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

Tải về Thông tư 57/2005/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/2005/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 15/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/07/2005   Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/07/2005, Bộ tài chính ban hành Thông tư 57/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được chi theo các nội dung và mức chi cụ thể như sau:

a) Đối với các khoản chi trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quản lý người lao động:

- Chi tiền lương, phụ cấp cho những người trực tiếp chuyên trách thực hiện công tác quản lý người lao động được thực hiện theo chế độ hiện hành quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) thực hiện theo quy định hiện hành.

- Tiền công thuê mướn lao động được thực hiện theo hợp đồng lao động ký kết với từng người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn Luật. Giá tiền công lao động theo loại công việc thực tế tại địa phương được cơ quan có thẩm quyền quy định.

- Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác quản lý người lao động; chi tổ chức hội nghị họp mặt người lao động hàng năm để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chi công tác phí: thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

- Đối với các khoản chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý lao động được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

- Chi khen thưởng cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý người lao động theo chế độ hiện hành.

- Chi hỗ trợ may sắm trang phục cho bộ phận cán bộ thường xuyên phải tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo mức: 500.000 đồng/người/năm.

- Chi tiếp khách các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến làm việc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2000/TT/BTC ngày 16/10/2000 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng; Chi mua vật tư văn phòng; Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi thuê mướn, các khoản chi khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam (nếu có) v.v: Căn cứ hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ, theo chế độ quy định hiện hành và trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý lao động được ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm.

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trang thiết bị, tài sản phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quản lý lao động: Theo dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền duyệt.

Ngoài các mức chi theo quy định nêu trên, đối với các đơn vị sự nghiệp có thu đã được giao quyền tự chủ tài chính được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động, căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được vận dụng chi với mức cao hơn từ nguồn kinh phí tự đảm bảo của đơn vị. Các doanh nghiệp nhà nước được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động, căn cứ đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị được vận dụng chi với mức cao hơn, mức chi chênh lệch cao hơn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.

b) Trong trường hợp một số khoản chi phục vụ nhiệm vụ quản lý lao động nhưng không tách được chứng từ chi riêng như: hoá đơn chi tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, vệ sinh môi trường..., được chi theo nguyên tắc phân bổ chi phí phù hợp với tính chất sử dụng các khoản chi của từng bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị.

Từ khóa: Thông tư 57/2005/TT-BTC

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2496