• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí


Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông

 

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 60/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 202/2013/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ PHÂN BỔ VÀ PHÍ SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG

Căn cLuật viễn thông s 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đi, b sung Thông tư s202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bvà phí sử dụng kho s vin thông, như sau:

Điều 1. Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 202/2013/TT-BTC đưc sửa đi, b sung như sau:

Phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được đlại 90% đphục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 188/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Viễn thông, số phí thu được còn lại (10%) được nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/12/2016. Từ năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật phí và lệ phí, các văn bản quy định chi Tiết thi hành Luật phí và lệ phí.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả năng thu, nhu cầu chi từ nguồn thu phí sử dụng kho số viễn thông đxác định tlệ đlại chi cho giai đoạn tiếp theo, gửi về Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2016 và áp dụng cho năm tài chính 2016.

2. Các nội dung khác liên quan đến lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 202/2013/TT-BTC .

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch n
ước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà n
ước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nưc các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí
...

2. Phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được để lại 90% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 188/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Viễn thông. Số phí thu được còn lại (10%) được nộp vào vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/12/2015.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả năng thu, nhu cầu chi từ nguồn thu phí sử dụng kho số viễn thông để xác định tỷ lệ để lại chi cho giai đoạn tiếp theo, gửi về Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 04/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/04/2016   Số công báo: Từ số 295 đến số 296
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 04/4/2016.

Theo đó, sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 202/2013/TT-BTC như sau:

- 90% phí sử dụng kho số viễn thông thu được sẽ phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng phí của cơ quan thu phí theo quy định tại Thông tư 188/2011/TT-BTC.

- 10% số phí thu được còn lại sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Các quy định trên thực hiện đến hết ngày 31/12/2016. Từ 01/01/2017 thực hiện theo quy định của Luật phí và lệ phí, các văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá thu, chi từ nguồn thu phí sử dụng kho số viễn thông để xác định tỷ lệ để lại chi cho giai đoạn tiếp theo và gửi về Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

 Thông tư 60/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 19/5/2016 và áp dụng cho năm tài chính 2016.

Từ khóa: Thông tư 60/2016/TT-BTC

1.125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
308604