• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


 

Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 91/2019/TT-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật Chứng khon ngày 29 thng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 thng 6 năm 2015 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 thng 7 năm 2012 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khon;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thng 7 năm 2017 của Chnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chnh;

Theo đề nghị của Chủ tịch y ban Chứng khon Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ bo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là Thông tư số 212/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

2. Bản sao hợp l là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau:

7. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Khoản 5 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“5.Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ và gửi y ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kim tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cấp phép. Báo cáo kiểm soát nội bộ phải có nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận kiểm toán nội bộ, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục và xử lý vi phạm (nếu có).”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ, thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC .

5. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 02 về mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư, thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC .

6. Bãi bỏ khoản 7 Điều 9, khoản 4 Điều 26.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ c nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 31 tại Điều 2 như sau:

“31. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm c khoản 3 Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Điểm d khoản 3 Điều 39 được sửa đổi như sau:

“d) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; danh sách nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán và hồ sơ cá nhân theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Thông tư này;”

5. Điểm a khoản 1 Điều 45 được sửa đổi như sau:

“a) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư này”

6. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 03 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC .

7. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 45.

Điều 3. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên (sau đây gọi là Thông tư số 224/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“1. Bản sao hợp l là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“5. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 224/2012/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 04 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên, thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC .

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán (sau đây gọi là Thông tư số 227/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“3. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 9 tại Điều 2 như sau:

“9. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 05 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán, thay thế Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC .

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản (sau đây gọi là Thông tư số 228/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“4. Hồ sơ c nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 16 tại Điều 2 như sau:

“16. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khp đúng với bản chính.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 06 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản, thay thế Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC .

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (sau đây gọi là Thông tư số 229/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ c nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 23 tại Điều 2 như sau:

“23. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Điểm b khoản 3 Điều 24 được sửa đổi như sau:

“b) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này.”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 07 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF, thay thế Phụ lục số 18, Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC .

5. Bãi bỏ khoản 1 Điều 24, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 24, Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC .

Điều 7. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi là Thông tư số 105/2016/TT-BTC) như sau:

1. Điểm d khoản 5 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư. Công ty chứng khoán báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ báo cáo theo mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.”

2. Điểm d khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư.”

3. Điểm đ khoản 5 Điều 11 được sửa đổi như sau:

“đ) Đối với các hợp đồng ủy thác đầu tư chưa thanh lý xong, công ty quản lý quỹ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình thanh lý theo mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ cho đến khi thanh lý xong các hợp đồng ủy thác đầu tư.”

4. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 3 Điều 19, Phụ lục số 10; Phụ lục số 11, Phụ lục số 12, Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC .

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

2. y ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website BTC, UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Mẫu Báo cáo hoạt động của Công ty quản lý quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty quản lý quỹ

1. Hoạt động quản lý quỹ

Stt

Nội dung

Quỹ có tư cách pháp nhân

Quỹ không có tư cch pháp nhân

Tổng

Lũy kế từ đầu năm

Công ty ĐTCK đi chúng

Công ty ĐTCK riêng lẻ

Công ty ĐTCK bất động sản

Quỹ đóng

Quỹ mở

Quỹ BĐS

Quỹ ETF

Quỹ thành viên

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (3)+(4)

 

1

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng phí thu được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưởng (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí chào bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí mua lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư

STT

Số hợp đồng còn hiệu lực

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Phí quản lý

 

Nhà đầu tư trong nước

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

1

Tổng

 

 

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

2

Tổng

 

 

 

3

Tổng (3=1+2)

 

 

 

3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

STT

Nội dung

Số lượng

Phí tư vấn

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng

 

 

1

Đối tượng trong nước

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

Tổ chức

 

 

2

Đối tượng nước ngoài

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

Tổng

 

 

4. Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (nếu có)

(chỉ thực hiện đối với bo cáo thng)

4.1 Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

4.2 Tổ chức mở tài khoản giao dịch

TT

Tên tổ chức

Đa chỉ

Quốc tịch

Số lượng tài khoản

1

...

 

 

 

4.3 Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

a. Hoạt động giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh

STT

Loại CK

Tổng mua từ đầu năm

Tổng bán từ đầu năm

Mua trong tháng

Bán trong tháng

Tổng mua cuối kỳ

Tổng bán cuối kỳ

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

1

Cổ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trái phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CC quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

b. Hoạt động nắm giữ chứng khoán, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

(tính theo giá trị ngoại tệ đã đầu tư)

STT

Loại chứng khoán

Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo

Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo

Tỷ lệ đầu tư (%)

Số lượng

Giá trị sổ sách tại thời điểm mua

Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo

Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)

Ngoại tệ

Tỷ VND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)/(4) *100

(8)

(9)=(3)/ (8)* 100

I

Đầu tư chứng khoán

 

 

 

 

 

 

 

1

Cổ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chứng chỉ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đầu tư khác

 

 

 

 

 

 

 

1

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

* Ghi chú:

Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán mà CTCK nắm giữ.

Cột (3) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.

Cột (4) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;

Cột (5) Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch;

Cột (6) tính theo giá đóng cửa hoặc giá giao dịch bình quân tại thời điểm báo cáo hoặc giá trị hợp lý đối với chứng khoán chưa niêm yết.

Đối với trái phiếu, không phải tính cột (8), (9).

5. Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật

STT

Nội dung

Số lượng

Giá trị

Giá trị lũy kế

Mức phí trung bình (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

1

Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó

 

 

 

 

 

Hợp đồng...(loại hợp đồng)

 

 

 

 

 

Đối tượng trong nước

 

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

Đối tượng nước ngoài

 

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí thu được

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Tổng phí thu được

 

 

 

 

II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Nội dung

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

 

Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)

 

 

 

Trong đó

 

 

1

Trụ sở chính

 

 

 

Tổng số nhân viên tại trụ sở

 

 

 

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề

 

 

2

Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)

 

 

 

Tổng số nhân viên tại chi nhánh

 

 

 

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề

 

 

3

Văn phòng đại diện

 

 

 

Tng số nhân viên tại VPĐD

 

 

2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)

STT

Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo

Số lượng nhân viên tham dự

Giảng viên

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1. Khung pháp lý

2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3. Các vấn khác phát sinh

 

NGƯỜI LẬP
(
Ký, ghi rhọ tên)

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
(K, ghi rõ họ tên)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rhọ tên, đng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 thng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chnh p dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

 

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

(Tháng)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên ngân hàng lưu ký:

3. Tài khoản lưu ký:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ (Đơn vị tnh:.... VND)

I. Thông tin chung về tình hình quản ldanh mục đầu tư

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Ghi chú

1

Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

2

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đng khung)

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

3

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

4

Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

5

Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ

 

 

 

6

Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)

 

 

 

II. Tình hình giao dịch của hoạt động quản ldanh mục đầu tư trong kỳ

Mua

Bán

Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân

Khối lượng

Giá trị

Khối lượng

Giá trị

Kỳ này

Kỳ trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Thông tin tổng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

STT

Loi

Số lượng

Giá thtrường tại thời điểm báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

III

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

V

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

TGNH

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

 

IV. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư

STT

Loại

Số lượng

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

I

Cổ phiếu niêm yết

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

III

Trái phiếu

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

V

Các tài sản khác

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

VI

Tiền

 

1

Tiền mặt

 

 

 

2

TGNH

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI (nếu có)

I. Tình hình thực hiện hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá tr

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức nhận ủy thác được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

II

Giá trị đã nhận ủy thác tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

….

 

 

III

Giá trị đã nhận ủy thác trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

….

 

 

IV

Giá trị còn được nhận ủy thác (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

….

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Thông tin chung về tình hình quản ldanh mục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Ghi chú

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

1

Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

 

 

 

2

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung)

 

 

 

 

 

3

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

 

 

 

 

 

4

Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

 

 

 

 

 

5

Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ

 

 

 

 

 

6

Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)

 

 

 

III. Tình hình giao dịch của hoạt động quản ldanh mục đầu tư trong kỳ

Mua

Bán

Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân

 

Giá trị

 

Giá trị

Kỳ này

Kỳ trước

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế ti thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Thông tin tổng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

STT

Loại

Số lượng

Giá thtrường tại thời điểm báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo)

V. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lđầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại

Số lượng

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

 

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

 

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

 

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

 

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

 

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

 

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 03

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngy 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở

(ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ bo cáo và thủ tục hành chnh p dụng với công ty quản lquỹ, quỹ đầu tư chứng khon và công ty đầu tư chứng khoán)

 

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

(Thng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát:

3. Tên Quỹ:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Đơn vị tnh:.... VND)

I. Báo co về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

TT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)

 

 

 

 

Tổng số đơn vị qu

 

 

 

 

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

 

 

 

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

2

Lãi được nhận

 

 

 

3

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

II

Chi phí

 

 

 

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

 

 

 

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

 

 

 

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;

 

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

 

 

 

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;

 

 

 

6

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;

 

 

 

7

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

 

 

 

8

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

 

 

 

III

Thu nhp ròng từ hot động đầu tư (I-II)

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong k (III + IV)

 

 

 

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

 

 

 

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

 

 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ

 

 

 

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

 

 

 

IX

Lợi nhuận bnh quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý ti ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loại cổ phiếu

III

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loại chứng khoán

V

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

Chứng chỉ tiền gửi

 

 

 

 

3

Công cụ chuyển nhượng...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

 

Thời điểm giao dịch

Thời điểm báo cáo

Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay

Ngày tháng năm

Tỷ lệ gitrị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

Ngày tháng năm

Tỷ lệ gitrị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

1

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

A

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)

 

 

 

 

 

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

4

Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

4.1

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

B

Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III +IV)

 

 

 

 

 

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

 

 

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

3

Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

6

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

7

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) x 100%/2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ

 

 

II

Các chỉ tiêu khác

 

 

1

Quy mô quỹ đầu kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

2

Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ

 

 

 

Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

 

 

Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư

 

 

3

Quy mô quỹ cuối kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ

 

 

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ

 

 

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

 

 

5

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ

 

 

 

6

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ

 

 

7

Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh

 

 

8

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng

 

 

VI. Thng kê phí giao dịch

(chthực hiện đối với báo cáo năm)

STT

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)

Quan hệ với công ty quản lquỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ tại từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bnh quân

Phí giao dịch bnh quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ bo cáo của quỹ

Tổng giá trị giao dctrong kỳ báo cáo của quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)(%)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)

(chỉ thực hiện đối với báo cáo thng)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

….

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo vềi sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

i sản

Kỳ báo co

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

STT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

 

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

 

Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II

Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Phí lưu ký tại nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Các loại phí khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)

 

 

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoi

 

 

 

 

 

 

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 04

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thành lập và quản lquỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

 

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN

(Tháng/Qu/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát/Ngân hàng lưu ký:

3. Tên quỹ:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ  (Đơn vị tính:....VND)

I. Báo cáo về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

I.2

Các khoản đu tư (kê chi tiết)

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

TT

Nợ

Kỳ bo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

II. 3

Tổng nợ

 

 

 

 

Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)

 

 

 

 

Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành

 

 

 

 

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

 

 

 

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

2

Lãi được nhận

 

 

 

3

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

II

Chi phí

 

 

 

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

 

 

 

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

 

 

 

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

 

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

 

 

 

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;

 

 

 

6

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;

 

 

 

7

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

 

 

 

8

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hot động đầu tư (I-II)

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)

 

 

 

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

 

 

 

VII

Thay đi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:

 

 

 

 

trong đó

 

 

 

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ

 

 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ

 

 

 

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

 

 

 

IX

Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loại cổ phiếu

III

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loại chứng khoán

V

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

Chứng chỉ tiền gửi

 

 

 

 

3

Công cụ chuyển nhượng...

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

Giá trị khon vay hoặc khoản cho vay

Thời điểm giao dịch

Thời điểm báo cáo

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

1

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng Repo[3] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

A

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)

 

 

 

 

 

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

4

Hợp đồng Reverse Repo[4] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

B

Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)

 

 

 

 

 

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

 

 

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

3

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

4

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

5

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

6

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) x 100%/2x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ

 

 

7

Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, ctức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng

 

 

II

Các chỉ tiêu khác

 

 

1

Quy mô quỹ đầu kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

2

Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ

 

 

 

Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

 

 

3

Quy mô quỹ cuối kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

 

 

5

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ

 

 

6

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ

 

 

7

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ

 

 

8

Giá tr thtrường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ

 

 

VI. Thống kê phí giao dịch

(chỉ thực hiện đối với báo co năm)

Số thứ tự

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vưt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)

Quan hệ với công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ tại từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bình quân

Phí giao dịch bnh quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)(%)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)

(chỉ thực hiện đối với bo co tháng)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoi tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư

 

 

 

(IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

Tin

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

STT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III- Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Cổ tc, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

 

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

 

Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II

Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Phí lưu ký tại nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Các loại phí khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)

 

 

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trtài sản ròng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 05

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 18 ban hnh kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo co và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khon)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát/Ngân hàng lưu ký:

3. Tên công ty đầu tư chứng khoán:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Đơn vị tính:..VND)

I. Báo cáo về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

TT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

Tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán (I.8-II.3)

 

 

 

 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

 

 

 

 

Giá trị tài sản ròng trên một cphiếu

 

 

 

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

2

Lãi được nhận

 

 

 

3

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

II

Chi phí

 

 

 

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

 

 

 

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

 

 

 

3

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

 

 

 

4

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán;

 

 

 

5

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho cổ đông; chi phí công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán; chi phí tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị;

 

 

 

6

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của công ty đầu tư chứng khoán.

 

 

 

7

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I- II)

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hot động đầu tư trong kỳ (III + IV)

 

 

 

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

 

 

 

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ:

 

 

 

 

trong đó

 

 

 

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ

 

 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các cổ đông trong kỳ

 

 

 

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

 

 

 

IX

Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của công ty đầu tư chứng khoán

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loi cổ phiếu

III

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loi chứng khoán

V

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

Chứng chỉ tiền gửi

 

 

 

 

3

Công cụ chuyển nhượng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay

Thời điểm giao dịch

Thời điểm báo cáo

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sn ròng của công ty

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sn ròng của công ty

1

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng Repo[5] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

A

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)

 

 

 

 

 

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

4

Hợp đồng Reverse Repo[6] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

B

Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)

 

 

 

 

 

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

 

 

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Gi trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

3

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

4

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

5

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

6

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) x 100%/2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ

 

 

7

Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng

 

 

II

Các chỉ tiêu khác

 

 

1

Quy mô vốn công ty đầu tư chứng khoán đầu kỳ

 

 

 

Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tổng số lượng cphiếu đang lưu hành đầu kỳ

 

 

2

Thay đổi quy mô công ty trong kỳ

 

 

 

Số lượng cphiếu phát hành thêm trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

 

 

3

Quy mô vốn công ty cuối kỳ

 

 

 

Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ

 

 

4

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

 

 

5

Tỷ lệ nắm giữ cphiếu của 10 cổ đông lớn nhất cuối kỳ

 

 

6

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cđông nước ngoài cuối kỳ

 

 

7

Giá trị tài sản ròng trên một cổ phiếu cuối kỳ

 

 

8

Giá trị thị trường trên một cổ phiếu cuối kỳ

 

 

VI. Thống kê phí giao dịch

(chỉ thực hiện đối với báo cáo năm)

STT

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)

Quan hệ với công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ giao dịch của công ty đầu tư chứng khoán tại từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bnh quân

Phí giao dịch bnh quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của công ty đầu tư chứng khoán

Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của công ty

Tỷ lệ giao dịch của công ty đầu tư chứng khoán qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)(%)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

VII. Thống kê giao dịch của công ty đầu tư chứng khoán với người có liên quan

(chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên và bo cáo năm)

STT

Thông tin về người có liên quan (nêu chi tiết tên cá nhân, tổ chức)

Số chứng minh thư/đăng ký kinh doanh/ngày cấp

Thông tin về giao dịch

Tổng giá trị giao dịch

Loại tài sản giao dịch (liệt kê chi tiết)

Thời điểm thực hiện/Mức giá giao dịch

I

Cổ đông sở hữu trên 35% vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

2

Công ty B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thành viên hội đồng quản trị

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn C

 

 

 

 

2

......

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

III

Người điều hành quỹ (Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc)

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn D

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Công ty quản lý quỹ

 

 

 

 

V

Các tổ chức mà các đối tượng từ I đến IV sở hữu trên 35% vốn điều lệ

 

 

 

 

1

Công ty E

 

 

 

 

2

Công ty F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (nếu có)

(chỉ thực hiện đối với báo co thng)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND
(quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

STT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II. 2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

 

(Tgiá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

 

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

 

Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II

Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Phí lưu ký tại nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Các loại phí khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)

 

 

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 06

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bsung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát:

3. Tên Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN (Đơn vị tnh:... VND)

I. Báo cáo về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

I.3

Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư

 

 

 

I.4

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

I.5

Lãi được nhận

 

 

 

I.6

Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.7

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.8

Các khoản phải thu khác

 

 

 

I.9

Các tài sản khác

 

 

 

I.10

Tổng tài sản

 

 

 

TT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi tiết)

 

 

 

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

Tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư (I.8-II.3)

 

 

 

 

Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành

 

 

 

 

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ

 

 

 

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Thu từ bất động sản cho thuê

 

 

 

2

Thu từ chuyển nhượng bất động sản

 

 

 

3

Thu nhập bán chứng khoán

 

 

 

4

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

5

Lãi được nhận

 

 

 

6

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

II

Chi phí

 

 

 

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

 

 

 

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

 

 

 

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

 

 

 

4

Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản

 

 

 

5

Chi phí dịch vụ định giá bất động sản

 

 

 

6

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

 

 

 

7

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/hội đồng quản trị;

 

 

 

 

      

8

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư/đại hội đồng cổ đông, ban đại diện quỹ/hội đồng quản trị;

 

 

 

9

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ/công ty.

 

 

 

10

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hot động đầu tư (I-II)

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)

 

 

 

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

 

 

 

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty trong kỳ:

 

 

 

 

trong đó

 

 

 

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ

 

 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ

 

 

 

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

 

 

 

IX

Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty

I

Bất động sản đầu tư

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu niêm yết

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

III

Cổ phiếu không niêm yết

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loi cổ phiếu

 

 

 

 

IV

Trái phiếu

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

V

Các loi chứng khoán khác

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loi chứng khoán

 

 

 

 

VI

Các tài sản khác

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tiền

 

 

 

 

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

Chng chỉ tiền gửi

 

 

 

 

3

Công cụ chuyển nhượng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VIII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay

Thời điểm giao dịch

Thời điểm báo cáo

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty

 

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty

 

1

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trtài sản ròng

 

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng Repo[7] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

A

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)

 

 

 

 

 

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

3.1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

4

Hợp đồng Reverse Repo[8] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

B

Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)

 

 

 

 

 

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

 

 

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong k (%)

 

 

3

Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (nếu có)

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

5

Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

6

Chi phí trả cho tổ chức định giá bất động sản/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

7

Chi phí dịch tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ (hội đồng quản trị)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

8

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

9

Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng

 

 

II

Các chỉ tiêu khác

 

 

1

Quy mô quỹ/công ty đầu kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ

 

 

2

Thay đổi quy mô trong kỳ

 

 

 

Số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

 

 

3

Quy mô quỹ/công ty cuối kỳ

 

 

 

Tổng giá trị thị trường của quỹ/công ty đang lưu hành cuối kỳ

 

 

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ/cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ

 

 

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

 

 

5

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của 10 nhà đầu tư/cổ đông lớn nhất cuối kỳ (hàng quý)

 

 

6

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ/cổ phiếu của nhà đầu tư/cổ đông nước ngoài cuối kỳ (hàng quý)

 

 

7

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ

 

 

8

Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cuối kỳ

 

 

VI. Thống kê phí giao dịch

(chỉ thực hiện đối với báo co năm)

Số thứ tự

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)

Quan hệ với công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ/công ty tại từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bình quân

Phí giao dịch bình quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ/công ty

Tỷ lệ giao dịch của quỹ/công ty qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5%)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

VII. Thống kê giao dịch của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản với người có liên quan

(chỉ thực hiện đối với báo cáo bán niên v báo cáo năm)

STT

Thông tin về ngưi có liên quan (nêu chi tiết tên cá nhân, tổ chức)

Số CMND/đăng kkinh doanh, ngày cấp

Thông tin về giao dịch

Tổng giá trị giao dịch

Loại tài sản giao dịch (liệt kê chi tiết)

Thời điểm thực hiện/Mức giá giao dịch

I

Nhân viên công ty quản lý quỹ

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thành viên Hội đồng quản trị /Hội đồng thành viên, cổ đông lớn, thành viên góp vốn trên 5% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ, người đại diện ủy quyền của các đối tượng này

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

III

Các giao dịch với Công ty quản lý quỹ

 

 

 

 

IV

Ngân hàng giám sát

 

 

 

 

V

Thành viên Ban đại diện Quỹ/Hội đồng quản trị công ty ĐTCK

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Nhà đầu tư lớn của quỹ và người đại diện theo y quyền của nhà đầu tư lớn

 

 

 

 

VII

Người cquyền lợi liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại I, II, III, IV, V, VII

 

 

 

 

VIII

Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán được quản lý bởi cùng công ty quản lý quỹ

 

 

 

 

IX

Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ

 

 

 

 

VIII. Thống kê giao dịch bất động sản của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản theo Điều 14 Thông tư 228/2012/TT-BTC

STT

Thông tin về đối tác giao dịch của Quỹ/Công ty đầu tư (nêu chi tiết tên cá nhân, tổ chức)

Số CMND/đăng ký kinh doanh, ngày cấp

Thông tin về giao dịch

Tổng giá trị giao dịch

Loại tài sản giao dịch (liệt kê chi tiết)

Thời điểm thực hiện/Mức giá giao dịch

I

Các Giao dịch bất động sản có giá mua vượt quá 110% và giá bán thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do tổ chức định giá xác định trong thời gian 06 tháng tính tới thời điểm thực hiện giao dịch

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

2

Công ty B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các giao dịch bất động sản có giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch đó cùng với các giao dịch đã thực hiện trước đó với cùng đối tác trong mười hai (12) tháng gần nhất đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch

1

Nguyễn văn C

 

 

 

 

2

Công ty D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Các giao dịch bất động sản khác cần sự thông qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện Quỹ/Hội đồng quản trị Công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Điều lệ Quỹ/Điều lệ Công ty

1

Nguyễn văn E

 

 

 

 

2

Công ty F

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

IV

Các giao dịch bất động sản với tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản

V

Các giao dịch bất động sản với tổ chức định giá, chuyên viên định giá đã từng tham gia định giá chính bất động sản đó

IV

Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN (nếu có)

(chỉ thực hiện đối với bo cáo thng)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá tr

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

EURO

 

 

4

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khon chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

STT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm pht sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

 

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

 

Các khon thu nhập khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II

Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Phí lưu ký tại nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Các loại phí khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)

 

 

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo co danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 07

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 18, Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 thng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo co và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lquỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát:

3. Tên quỹ:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF (Đơn vị tnh: ....VND)

I. Báo cáo về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

III

Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)

 

 

 

IV

Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành

 

 

 

V

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V)

 

 

 

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

2

Lãi được nhận

 

 

 

3

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

II

Chi phí

 

 

 

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lquỹ

 

 

 

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

 

 

 

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;

 

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

 

 

 

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;

 

 

 

6

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi điều lệ quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;

 

 

 

7

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

 

 

 

8

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

 

 

 

IV

i (lỗ) từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)

 

 

 

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

 

 

 

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

1

Thay đổi giá trị tải sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

 

 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ

 

 

 

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

 

 

 

IX

Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sn (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

III

Các loại chứng khoán khác

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

V

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

Chứng chỉ tiền gửi

 

 

 

 

3

Công cụ chuyển nhượng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

IV. Báo cáo về giao dịch tài sản

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hn

Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay

Thời điểm giao dịch

Thời điểm báo cáo

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

1

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng Repo[9] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

2.1

 

 

 

 

 

II

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

A

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)

 

 

 

 

 

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

4

Hợp đồng Reverse Repo[10] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

B

Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)

 

 

 

 

 

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Ch tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

 

 

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

3

Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bnh trong kỳ (%)

 

 

6

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

 

 

7

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) x 100%/ 2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ

 

 

II

Các chỉ tiêu khác

 

 

1

Quy mô quỹ đầu kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chquỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ

 

 

2

Thay đi quy mô quỹ trong kỳ

 

 

 

Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

 

 

Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ

 

 

Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư

 

 

3

Quy mô quỹ cuối kỳ

 

 

 

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ

 

 

Tng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ

 

 

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

 

 

5

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ

 

 

6

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ

 

 

7

Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh

 

 

8

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng

 

 

VI. Thống kê về phí giao dịch

(chỉ thực hiện đối với bo cáo năm)

Số thứ tự

Tên (mã) các Công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá trị giao dịch trong năm

Quan hệ với Công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bình quân

Phí giao dịch bình quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)(%)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ETF (nếu c)

(chỉ thực hiện đối với báo co tháng)

1. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Bo cáo về tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

ST T

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

 

 

 

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

 

Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II

Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Phí lưu ký tại nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Các loại phí khác (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)

 

 

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

Thay đi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trtài sản ròng

Ngoi tệ

Tỷ VND

Ngoi tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 [1] Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại, trong đquỹ là bên bán chứng khoán (bên đi vay tiền)

[2] Hợp đồng mua chứng khoán c cam kết bán lại, trong đó quy là bên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khoán)

[3] Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại, trong đó quỹ là bên bán chứng khoán (bên đi vay tiền)

[4] Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại, trong đó quỹ lbên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khon)

[5] Hợp đồng bn chứng khoán có cam kết mua lại, trong đó công ty đầu tư chứng khoán là bên bán chứng khoán (bên đi vay tiền)

[6] Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại, trong đó công ty đầu tư chứng khoán là bên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khoán)

[7] Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại, trong đó công ty đầu tư chứng khoán là bên bán chứng khoán (bên đi vay tiền)

[8] Hợp đồng mua chứng khoán c cam kết bán lại, trong đó công ty đầu tư chứng khoán là bên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khoán)

[9] Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại, trong đó quỹ là bên bn chứng khoán (bên đi vay tiền)

[10] Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại, trong đó quỹ là bên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khoán)

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Ngoài các từ ngữ đã được giải thích trong Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

2. Bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Ngoài các từ ngữ đã được giải thích trong Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

7. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Kiểm soát nội bộ
...

5. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ và gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kiểm tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cấp phép.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Kiểm toán nội bộ
...

7. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải gửi báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và báo cáo kiểm soát nội bộ quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Báo cáo kiểm toán nội bộ phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận của bộ phận kiểm toán, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm và hoàn thiện.
...

Điều 26. Ủy quyền hoạt động
...

4. Tối thiểu một năm một lần, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ của hoạt động ủy quyền với các nội dung sau:

a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với tổng chi phí hoạt động, lợi nhuận, thu nhập của quỹ, của công ty đầu tư chứng khoán và danh mục ủy thác;

b) Tổng chi phí phải trả cho từng bên nhận ủy quyền, bao gồm chi phí cho hoạt động ủy quyền và chi phí phải trả các dịch vụ khác cung cấp bởi bên nhận ủy quyền; tỷ lệ tổng chi phí phải trả cho từng bên nhận ủy quyền so với tổng chi phí kinh doanh trong năm của công ty quản lý quỹ;

c) Các loại hình rủi ro, mức độ rủi ro từ hoạt động ủy quyền đối với tài sản ủy thác và các biện pháp phòng ngừa, quản lý các rủi ro nêu trên;

d) Đánh giá khả năng duy trì trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, an ninh hệ thống, hệ thống dự phòng thảm họa, hệ thống dự phòng nóng, quy trình nghiệp vụ, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và dịch vụ cung cấp cho khách hàng ủy thác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục 07 kèm theo Thông tư này, bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chi phí ngầm (soft commission) là các khoản phí được thể hiện là không phải thanh toán trực tiếp bằng tiền, mà đã được tính gộp chung với các chi phí hợp lệ khác.

2. Đại lý ký danh là đại lý phân phối đứng tên chủ sở hữu tài khoản ký danh, thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ thay mặt cho các nhà đầu tư tại sổ phụ.

3. Đại lý phân phối là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm đã đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 ... Điều 2 như sau:

“3. Đại lý phân phối là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở.*

4. Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong năm.

5. Giá trị thanh lý của một cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

6. Hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại giấy tờ có giá và chứng khoán phát hành bởi cùng một tổ chức (bao gồm công cụ thị trường tiền tệ, công cụ chuyển nhượng, chứng khoán, theo quy định tại điểm b, d, e khoản 2 Điều 15 Thông tư này), có tổng giá trị chiếm từ năm phần trăm (5%) trở lên trên tổng giá trị tài sản của quỹ.

7. Hợp nhất quỹ là hình thức hai hoặc một số quỹ mở (sau đây gọi là quỹ bị hợp nhất) hợp nhất thành một quỹ mở mới (sau đây gọi là quỹ hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, nợ và các nghĩa vụ sang quỹ hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các quỹ bị hợp nhất.

8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục 07 kèm theo Thông tư này, bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 2 Thông tư 91/2019/TT-BTC

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”*

9. Ngày là ngày làm việc.

*Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 25 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau:
...
25. Bãi bỏ quy định tại khoản 9 Điều 2; ... Thông tư 183/2011/TT-BTC.*

10. Ngày định giá là ngày mà công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ theo quy định tại Luật Chứng khoán.

11. Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ là ngày định giá mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ mở.

12. Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán được công ty quản lý quỹ lựa chọn để thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ.

13. Người được hưởng lợi là tổ chức, cá nhân, không đứng danh chủ sở hữu tài sản, nhưng có đầy đủ các quyền sở hữu đối với tài sản đó.

14. Nhóm các công ty có quan hệ sở hữu là công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

15. Quản lý danh mục đầu tư của quỹ bao gồm việc nghiên cứu và phân tích đầu tư; xây dựng và thực hiện các chiến lược, chiến thuật đầu tư; quyết định cơ cấu danh mục đầu tư, loại tài sản để đầu tư và thoái vốn đầu tư, quyết định thời điểm thực hiện đầu tư và thoái vốn đầu tư.

16. Quỹ là quỹ mở được định nghĩa tại khoản 30 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006.

17. Quỹ trái phiếu là quỹ mở đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau:
...
1. Sửa đổi khoản 17 ... Điều 2 như sau:
...
17. Quỹ trái phiếu là quỹ mở đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên.*

18. Sáp nhập quỹ là hình thức một hoặc một số quỹ mở (sau đây gọi là quỹ bị sáp nhập) sáp nhập vào một quỹ mở khác (sau đây gọi là quỹ nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, nợ và các nghĩa vụ sang quỹ nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các quỹ bị sáp nhập.

19. Sổ đăng ký nhà đầu tư chính (sau đây gọi tắt là sổ chính) là tài liệu dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ.

20. Sổ đăng ký nhà đầu tư phụ (sau đây gọi tắt là sổ phụ) là sổ đăng ký nhà đầu tư do đại lý phân phối lập và quản lý theo ủy quyền của công ty quản lý quỹ.

21. Số lượng đơn vị quỹ bình quân hàng quý bằng tổng số lượng đơn vị quỹ lưu hành xác định sau mỗi ngày giao dịch chứng chỉ quỹ chia cho số ngày giao dịch chứng chỉ quỹ trong quý.

22. Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở là tài khoản, thông qua đó, nhà đầu tư mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở, do công ty quản lý quỹ quản lý. Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở do tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng mở và quản lý. Tài khoản này có hai loại:

a) Tài khoản của nhà đầu tư là tài khoản thuộc sở hữu nhà đầu tư và đứng tên nhà đầu tư;

b) Tài khoản ký danh là tài khoản thuộc sở hữu các nhà đầu tư tại sổ phụ và đứng tên đại lý phân phối. Tài khoản này được chia thành các tiểu khoản tách biệt, độc lập, ứng với mỗi nhà đầu tư tại sổ phụ.

23. Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng chỉ quỹ là tài khoản tiền mà đại lý ký danh mở tại ngân hàng giám sát và chỉ để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng chỉ quỹ.

24. Thành viên độc lập của ban đại diện quỹ là thành viên không phải là người có liên quan với công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.

25. Thời điểm đóng sổ lệnh là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Thời điểm đóng sổ lệnh được quy định tại điều lệ quỹ, công bố công khai tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt và không được muộn quá 10h30 tại ngày gần nhất trước ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau:

1. Sửa đổi khoản 25 ... Điều 2 như sau:
...
25. Thời điểm đóng sổ lệnh là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Thời điểm đóng sổ lệnh được quy định tại điều lệ quỹ, công bố công khai tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt và không được muộn quá thời điểm đóng cửa thị trường của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.*

26. Tổ chức cung cấp báo giá là tổ chức kinh doanh chứng khoán, tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối, các hệ thống báo giá trái phiếu được công ty quản lý quỹ lựa chọn để cung cấp báo giá tài sản không phải là chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán đăng ký giao dịch.

27. Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan là ngân hàng lưu ký, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được công ty quản lý quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một số các hoạt động như sau:

a) Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư:

- Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;

- Lập báo cáo tài chính quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ;

- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại điều lệ quỹ;

- Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và tại điều lệ quỹ.

b) Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

- Lập và quản lý sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của nhà đầu tư, tài khoản ký danh; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở;

- Ghi nhận các lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ chính;

- Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư;

- Tổ chức các cuộc họp ban đại diện quỹ, đại hội nhà đầu tư của quỹ; duy trì kênh liên lạc với nhà đầu tư, đại lý phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có thẩm quyền khác;

- Cung cấp cho nhà đầu tư báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác.

28. Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm của quỹ bằng lợi nhuận trước thuế trong năm của quỹ chia cho giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ.

29. Vốn điều lệ của quỹ mở là số vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.

*Điều này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau:

1. ... bổ sung khoản 30 Điều 2 như sau:
...
30. Quỹ chỉ số là quỹ mở đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ sở cấu thành chỉ số thị trường, trong đó chỉ số thị trường do Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam xây dựng, quản lý và đáp ứng quy định pháp luật về quỹ hoán đổi danh mục.”*

**Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Thông tư 91/2019/TT-BTC

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:
...
2. Bổ sung khoản 31 tại Điều 2 như sau:

“31. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”**

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 39. Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở
...

3. Hồ sơ đăng ký làm đại lý phân phối đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại bao gồm:
...

c) Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ; bản sao có chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc các tài liệu tương đương của các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở;

*Cụm từ này bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tư 91/2019/TT-BTC

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:
...
3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm c khoản 3 Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 39. Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở
...

3. Hồ sơ đăng ký làm đại lý phân phối đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại bao gồm:
...

d) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; kèm theo danh sách và bản cung câp thông tin nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán theo mẫu quy định tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân này;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 45. Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin

1. Công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, định kỳ hàng tháng, bán niên và cả năm theo mẫu, quy định tại phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư này;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 45. Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin

1. Công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
...

c) Báo cáo về các giao dịch tài sản của quỹ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này, định kỳ hàng tháng, quý, năm, theo mẫu quy định tại phụ lục số 31 ban hành kèm theo Thông tư này;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

5. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục số 19 kèm theo Thông tư này, bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
</