• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Tòa án nhân dân


 

Dự thảo Thông tư bổ sung Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Thông tư Khongso
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /2017/TT-TANDTC

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

(DỰ THẢO 1)

 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-CA NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH NỘI QUY PHIÊN TÒA

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư bổ sung Thông tư số 01/2014/TT-CA ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nội quy phiên tòa.

Điều 1.

Bổ sung khoản 11 vào Điều 3 Nội quy phiên tòa như sau:

“11. Thẩm phán, Hội thẩm phải mặc đúng trang phục xét xử theo quy định của Nghị quyết số 1214/2016/UBTVQH13 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm và Quyết định số 622a/QĐ-TANDTC ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức thực hiện thí điểm trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Thẩm phán, Hội thẩm vi phạm quy định về trang phục xét xử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Điều 2.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ..... năm 2017.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương;
- Ban Nội chính trung ương;
- Văn phòng Ch
ủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- H
ội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Các PCA, các TP TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Các TAND và TAQS các cấp;
- Công báo 02 bản (để đăng Công báo);
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH). A……

CHÁNH ÁN
 Nguy
ễn Hoà Bình

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: Khongso   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 24/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư Khongso

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
335296