Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 395-KCM/TCCBCP năm 1997 về cơ chế hoạt động và quan hệ của các Viện khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng công ty Nhà nước do Bộ khoa học công nghệ và môi trường - Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 395-KCM/TCCBCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Đỗ Quang Trung, Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 12/04/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/1997   Số công báo: Số 14
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/04/1997, Bộ khoa học công nghệ và môi trường - Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành Thông tư liên bộ 395-KCM/TCCBCP năm 1997 về cơ chế hoạt động và quan hệ của các Viện khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng công ty Nhà nước.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Tổng công ty giao, bao gồm:

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty; nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hoá công nghệ sản xuất; sản xuất thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm mới do kết quả nghiên cứu mang lại, chưa chuyển giao hoặc các sản phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn của Viện; tư vấn cho Tổng Giám đốc các vấn đề có liên quan đến phát triển của Tổng công ty; thực hiện các dịch vụ khoa học - công nghệ theo khả năng của Viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý Nhà nước ngành kinh tế - kỹ thuật (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý ngành) giao bằng cơ chế đặt hàng, hợp đồng giao việc, đấu thầu, tuyển chọn, bao gồm:

Nghiên cứu phát triển một số hướng khoa học, công nghệ trọng điểm của Nhà nước; xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật; xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm; tư vấn cho Nhà nước, cho cơ quan quản lý ngành về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Viện.

- Viện được quyền mở rộng phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ cho các đơn vị ngoài Tổng công ty theo khả năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

91