• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Chính sách trợ giúp xã hội

 

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tt là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP);

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII: số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và s 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 về phân b ngân sách trung ương năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dn thực hiện một sĐiều của Nghị định s 136/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là tắt là Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bsung Khoản 2 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

1. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng mức và hệ số quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

2. Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Điều 2. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch này không phải làm lại hồ sơ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào hồ sơ lưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Điều chỉnh mức và hệ số phù hợp với từng đi tượng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng CP, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ LĐTBXH, Bộ TC;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, BTC;
- Lưu VT: Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính (450b).

 

 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
...

2. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
...

4. Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác tiếp tục hưởng các chế độ chính sách trợ giúp xã hội theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và không phải làm lại hồ sơ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
...

2. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
...

4. Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác tiếp tục hưởng các chế độ chính sách trợ giúp xã hội theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và không phải làm lại hồ sơ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 12/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/06/2016   Số công báo: Từ số 407 đến số 408
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn việc áp dụng chế độ hưởng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Trước đây, Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ban hành nhưng lại áp dụng theo mức hưởng trợ cấp của các văn bản khác ban hành trước đó cho đến khi có văn quy định áp dụng hưởng mức và hệ số của Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Do đó, Thông tư liên tịch 06/2016 sửa đổi, bổ sung quy định rõ việc lấy căn cứ áp dụng hưởng mức và hệ số quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 Thông tư liên tịch 29/2014 như sau: “ Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ giúp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng mức và hệ số quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016” và sửa đổi, bổ sung cũng tương tự với khoản 4, Điều 11.

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC

8.427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
313173