• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2019/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TỪ BẬC HỌC MẦM NON ĐẾN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Xét Tờ trình s 157/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành ph về đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành ph Hải Phòng; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ

a) Trẻ mầm non (gồm trẻ em dưới 06 tuổi, trẻ em từ 06 tuổi trở lên có xác nhận của các cơ sở giáo dục mầm non về việc đang học thực tế tại đơn vị vì lý do khách quan).

b) Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục đặc biệt được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

b) Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang học thực tế chương trình phổ thông tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

c) Không thuộc đối tượng đã được miễn học phí theo quy định.

d) Có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại thành phố Hải Phòng.

3. Mức hỗ trợ

a) Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; đối với đối tượng thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách thành phố hỗ trợ phần còn lại.

b) Hỗ trợ theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 12 tháng/01 năm học đối với trẻ mầm non và không quá 09 tháng/01 năm học đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

4. Thời điểm thực hiện hỗ trợ

a) Trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở: Thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với các đối tượng này.

b) Học sinh trung học phổ thông: Thực hiện từ năm học 2021 - 2022.

5. Phương thức hỗ trợ

a) Ngân sách thành phố cấp trực tiếp kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết này với mức học phí tương ứng của từng cấp học.

b) Hàng năm, việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết này phải được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nghị quyết theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/12/2019 và có hiu lc từ ngày 01/7/2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH)
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBNDTP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐNDTP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các quận ủy, huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- Công b
áo TP, Cổng TTĐT TP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 09/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND

454

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434311