Luật Cạnh tranh 2018: Thêm quy định tập trung kinh tế có điều kiện

Luật Cạnh tranh 2018: Thêm quy định tập trung kinh tế có điều kiện
Kim Linh
16:05, 10/07/2018

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018. Theo đó, các Doanh nghiệp sẽ được quyền thực hiện việc tập trung kinh tế nhưng phải đáp ứng một hoặc một số điều kiện nhất định.

 

Cụ thể:

  • Chia, tách, bán lại một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

  • Kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;

  • Có biện pháp khác nhằm khắc phục khả năng tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường;

  • Có biện pháp khác nhằm tăng cường tác động tích cực của tập trung kinh tế.

Việc cho phép doanh nghiệp tập trung kinh tế có điều kiện sẽ được căn cứ vào nội dung thẩm định và được quyết định bởi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Xem thêm tại Luật Cạnh tranh 23/2018/QH14 có hiệu lực từ 01/7/2019, thay thế Luật Cạnh tranh 27/2004/QH11.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

314

Văn bản liên quan