04 điều kiện thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Cụ thể, để thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có ứng viên là giảng viên cơ hữu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư và có nhu cầu thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

  • Đã hoàn thành ít nhất 03 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ.

  • Năm trước liền kề với năm thành lập Hội đồng, cơ sở giáo dục đại học không vi phạm các quy định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

  • Có tối thiểu 09 giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư, phó giáo sư. Để có đủ số lượng thành viên theo quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có thể mời giáo sư, phó giáo sư ở trong và ngoài nước đang tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở. Số lượng thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

238

Văn bản liên quan