05 biện pháp bảo đảm an toàn CSDL về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 20/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Đây là Nghị định đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

 

Theo đó, để bảo đảm an toàn Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 20/2016/NĐ-CP đưa ra các biện pháp sau đây:

  • Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động sau: đăng nhập quản trị hệ thống, đăng nhập vào các ứng dụng, gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ, nhập và biên tập dữ liệu.

  • Mã hóa và bảo mật đường truyền, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

  • Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

  • Thực hiện lưu vết việc tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý, giám sát hệ thống.

  • Thực hiện các biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Xem chi tiết tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan