Nghị định 20/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 20/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Số hiệu: 20/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/03/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành ...
 • Điều 5. Kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 7. Sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Chương II XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Mục 1. XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 8. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 9. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 10. Trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 11. Đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành ...
 • Điều 12. Lưu dữ liệu điện tử về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 13. Bảo đảm an toàn Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 14. Quản lý tài Khoản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 15. Duy trì và nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Mục 2. KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 16. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 17. Kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác
 • Điều 18. Kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm ...
 • Chương III TRÁCH NHIỆM TRONG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở ...
 • Điều 21. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao trong xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở ...
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở ...
 • Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cá nhân trong cung cấp, cập nhật thông tin cho Cơ sở dữ liệu ...
 • Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Chính phủ ban hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính ngày 30/3/2016.

Nghị định 20/2016/NĐ-CP được áp dụng cho các đối tượng sau:

- Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Cơ quan quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

- Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP gồm thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối tượng, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, cơ quan xử phạt…), thông tin về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (hoãn thi hành, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành quyết định xử phạt, giảm, miễn tiền phạt, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt…) hay thông tin về áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (lý do áp dụng biện pháp, thời hạn áp dụng, thời điểm chấm dứt, chấp hành xong quyết định xử phạt…).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sẽ được kết nối với:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản để sử dụng thông tin gốc về công dân.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản để sử dụng thông tin cơ bản về doanh nghiệp.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để sử dụng thông tin của văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 20/2016/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật