06 nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết XD điểm dân cư nông thôn

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BXD vào ngày 01/3/2017 liệt kê cụ thể 06 nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Theo đó Thông tư 02 đã liệt kê cụ thể các nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm:

- Tên đồ án, vị trí và quy mô lập quy hoạch.

- Mục tiêu, tính chất khu vực lập quy hoạch.

- Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật áp dụng.

- Các yêu cầu nghiên cứu đồ án:

  • Công tác điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu.
  • Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối với từng ô đất cải tạo, hoặc xây dựng mới (mật độ, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng đối với từng công trình).
  • Hình thức kiến trúc, màu sắc chủ đạo của các công trình bảo tồn, tôn tạo hoặc xây dựng mới.
  • Cải tạo hoặc xây dựng mới hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật.
  • Các yêu cầu khác theo đặc điểm của từng địa phương.

- Danh mục, số lượng hồ sơ, kinh phí, thực hiện đồ án.

- Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan