Ban hành cơ chế quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Theo đó, việc quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân được Thông tư 256/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Tổ chức thu nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư 256 cũng quy định về việc kê khai, nộp lệ phí cấp Căn cước công dân, cụ thể:

  • Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Thông tư 256/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

66

Văn bản liên quan