BCT phê duyệt kéo dài thời hạn giai đoạn thăm dò dầu khí trong TH nào?

Vừa qua, Chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.

Theo đó, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt việc kéo dài thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 95/2015/NĐ-CP sau đây:

keo dai thoi han tham do dau khi, Nghi dinh 95/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Cuối từng giai đoạn nhỏ hoặc cuối giai đoạn tìm kiếm thăm dò mà nhà thầu có phát hiện dầu khí trong diện tích hợp đồng nhưng thời hạn còn lại không đủ để nhà thầu thẩm lượng phát hiện đó;

- Một hoặc nhiều giếng thăm dò đang trong kế hoạch khoan hoặc đang trong quá trình khoan nhưng thời hạn còn lại không đủ để hoàn thành công việc khoan và đánh giá số liệu sau khoan;

- Nhà thầu đề xuất thực hiện cam kết công việc bổ sung;

- Trường hợp khác được quy định trong hợp đồng dầu khí.

Lưu ý: Việc kéo dài thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí trên có tổng thời gian gia hạn cộng dồn không vượt quá hai (02) năm.

Ngoài ra, chậm nhất chín mươi (90) ngày trước ngày kết thúc từng giai đoạn nhỏ hoặc kết thúc giai đoạn tìm kiếm thăm dò, nhà thầu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải có văn bản nêu rõ lý do xin kéo dài thời hạn giai đoạn tìm kiếm thăm dò, trình Bộ Công Thương. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kéo dài thời hạn giai đoạn tìm kiếm thăm dò, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định Hợp đồng dầu khí có thể được kéo dài theo quy định tại Điều 17 của Luật Dầu khí. Theo đó, Chậm nhất một (01) năm trước ngày kết thúc hợp đồng dầu khí, nhà thầu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải có văn bản nêu rõ lý do xin kéo dài thời hạn của hợp đồng dầu khí trình Bộ Công Thương thẩm định. 

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 95/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2015.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

23

Văn bản liên quan