Các bước tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư 69, gồm các bước:

1. Xây dựng phương án tái cơ cấu

 • Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
  • Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá/tái cơ cấu và Tổ giúp việc.
  • Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu.
  • Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, quyết định lựa chọn tư vấn cổ phần hóa.
  • Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.
  • Quyết định việc đề nghị Công ty Mua bán nợ tham gia tái cơ cấu.
 • Xây dựng phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu

3. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp.
 • Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

Xem thêm Thông tư 69/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

296

Văn bản liên quan