Các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam

Thông tư 31/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 18/12/2018 liệt kê cụ thể các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam.

Theo đó Thông tư 31 đã liệt kê các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam gồm:

  • Thu chuyển khoản từ tài khoản đồng Việt Nam của nhà đầu tư;

  • Thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay của nhà đầu tư đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật;

  • Thu hồi nợ từ bên được bảo lãnh liên quan đến các khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật;

  • Thu hồi vốn bằng đồng Việt Nam (chi phí) nhà đầu tư được nhận;

  • Thu chuyển vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam trong trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư ở nước ngoài, giảm vốn, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

  • Thu lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

  • Thu chuyển số dư trong trường hợp thay đổi tài khoản vốn đầu tư;

  • Các giao dịch thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Xem chi tiết Thông tư 31/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan